Benim forum

DÝNÝ KONULAR => Hayat ve Ýslam => Þehadete Kanat Çýrpanlar => Konuyu başlatan: can - 27 Haziran 2012, 23:38:19

Başlık: Þehid Þeyh Said'i Anma Basýn Açýklamasýna Davet
Gönderen: can - 27 Haziran 2012, 23:38:19
(http://www.ufkumuz.com/resimler/images/haber/duvar_afis.jpg)

istanbuldaki birçok islami stk'nýn ortak katýlýmý ile gerçekleþecek olan bu basýn açýklamasýna her müslümanýn iþtirak etmesi lazým gelir diye düþünüyorum...

Yarýn (28 Haziran 2012), Diyarbakýr Daðkapý meydaný'nda Þeyh Said ve dava arkadaþlarýnýn þehid ediliþlerinin yýldönümü münasebetiyle, Azadi Ýnisiyatifi tarafýndan basýn açýklamasý yapýlacaktýr.ALLAH þehitlerimizin þehadetlerini dergahý izzetinde kabul buyursun.