Benim forum

DÝNÝ KONULAR => Allah (c.c.) => Konuyu başlatan: £laf - 27 Şubat 2013, 20:02:33

Başlık: Kulun ALLAH’ý sevmesi, ALLAH’ýn da kulu sevmesini davet eder.
Gönderen: £laf - 27 Şubat 2013, 20:02:33
Kulun ALLAH’ý sevmesi, ALLAH’ýn da kulu sevmesini davet eder.
 
Ayet–i kerimede “ALLAH onlarý, onlar da ALLAH’ý severler” buyurulmaktadýr. (Maide: 54).ALLAH'ým, kalplerimizi imân ve Kur'ân nuruyla nurlandýr.

ALLAH'ým, bizi Sana muhtaç olduðum...uzun þuuruyla zenginleþtir; Senden müstaðnî durma fakirliðine düþürme.
 
Kendi güç ve kuvvetimizden teberrî ediyor, Senin havl ve kuvvetine sýðýnýyoruz. Bizi Sana tevekkül edenlerden kýl.

Bizi nefsimizin eline býrakma. Bizi, koruyuculuðunla muhâfaza eyle. Bize ve erkek, kadýn bütün müminlere merhamet et.

Kulun, peygamberin, seçtiðin, dostun, mülkünün güzelliði, masnuâtýnýn melîki ve sultaný, inâyetinin gözbebeði, hidâyetinin güneþi, hüccetinin lisâný, rahmetinin timsâli, mahlûkatýnýn nuru, mevcudâtýnýn þerefi, mahlûkatýnýn çokluðu içinde birliðinin kandili, kâinat týlsýmýnýn keþþâfý, rubûbiyet saltanatýnýn .
 
dellâlý, hoþnut olduðun þeylerin teblið edicisi, gizli isimlerinin tanýtýcýsý, kullarýnýn muallimi, âyetlerinin tercümâný, rubûbiyet güzelliðinin aynasý, þuhud ve iþhâdýnýn medârý, âlemlere rahmet olarak gönderdiðin habîbin ve resûlün olan Efendimiz Muhammed'e, onun bütün âl ve ashâbýna, kardeþleri olan diðer peygamber ve resûllere, melâike-i mukarrebîne ve sâlih kullarýna salât ve selâm eyle.Âmin..