Benim forum

HAYATIN ÝÇÝNDEN => Hayatýmýzdan Kesitler => Kýssadan Hisse => Konuyu başlatan: £laf - 15 Nisan 2013, 20:52:20

Başlık: Tövbeye Devam
Gönderen: £laf - 15 Nisan 2013, 20:52:20
Tövbeye Devam
 

Ebû Muhammed Mervezî (rah) þöyle der:
 
“Þeytan, iþlediði þu beþ þeyden dolayý bedbaht olmuþtur:
 
• Günahýný itiraf etmedi.
 
• Ýþlediði günaha piþman olmadý.
 
• Kendini kýnamadý, ayýplamadý.
 
• Hemen tevbeye yönelmedi.
 
• ALLAH Teâlâ’nýn rahmetinden ümidini kesti.
 
Adem (a.s) ise þu beþ özelliðinden dolayý saadet ehlinden olmuþtur:
 
• Hatasýný itiraf etti.
 
• Yaptýðý hatadan dolayý piþmanlýk duydu.
 
• Nefsini kýnayýp, ayýpladý.
 
• Vakit kaybetmeden hemen ALLAH Teâlâ’ya tevbe etti.
 
• ALLAH Teâlâ’nýn rahmetinden ümidini kesmedi.
 
Kaynak: Ýmam Þa‘rânî, Tenbîhü’l-Mügterrîn