Benim forum

KÝÞÝSEL GELÝÞÝM => Kendini keþfet, kendini geliþtir => Beden Dili => Konuyu başlatan: bilgiresidence - 15 Ekim 2009, 20:26:23

Başlık: Ýyi Ýnsan Ýliþkileri Ýçin Etkili Beden Dili
Gönderen: bilgiresidence - 15 Ekim 2009, 20:26:23
Bazen hareketleriniz gerçek düþüncelerini yansýtmayabilir. Çok ilgilendiðiniz bir konuya ilgisiz gibi görünebilir, yakýn hissettiðiniz bir insana soðuk davranabilirsiniz. Beden dilimiz bazen biz istemeden karþý tarafa mesajlar verebilir. Oysa bazý küçük deðiþikliklerle kendinizi daha iyi ifade edebilir, daha etkili insan iliþkileri kurabilirsiniz.

"Çevrenizden Göreceðiniz Ýtibar ve Saygý, Kendinize Gösterdiðiniz Özen Kadardýr."


Konuþurken Gözlere Bakýn

 Ýnsanlarýn yüzüne bakanlar, bakmayanlardan daha çok hoþa gider. Ýnsanlarla, onlarý rahatsýz etmeyecek ölçüde, ancak mümkün olduðu kadar çok göz iliþkisi kurun.

 

Tebessümü Unutmayýn

Canlý olun. Münkün olduðu kadar sýcak ve dostça tebessüm edin ve gülün. Yüzünüz, çevrenize olan ilginizi yansýtsýn. Donuk ve ifadesiz gözükmekten kaçýnýn.

 

Dinlediðinizi Gösterin

Karþýnýzdaki konuþurken sýk sýk baþýnýzý hafifçe aþaðý-yukarý hareket ettirerek onu dinlediðinizi ve anladýðýnýzý hissettirin. Söylenenleri kabul edip etmemeniz önemli deðildir, sizinle konuþana "anlaþýldým" duygusu yaþatýn. Baþýnýzý hafif dik tutun.

 

YAKIN OLUN

Ýnsanlara daima, onlarý rahatsýz etmeyecek, mümkün olan en yakýn mesafede durmaya gayret edin. Daima konuþtuðunuz veya sizinle konuþan insana dönük durun. Ýkiden fazla insanla bir grup oluþturuyorsanýz, sizin için önemli olanlarýn dýþýndakilere merkezinizi kapatmayýn. Mümkün olduðu kadar çok kiþiye merkezinizi açýk tutun.

 

Kendinize Özen Gösterin

Grup normlarýna, toplumsal rol ve statünüze uygun giyinin. Giyiminize mümkün olduðunca renk katýn. Kadýnlar erkeklerden daha çok renk kullanabilir. Saç ve el bakýmýnýza özen gösterin. Kendinize gösterdiðiniz özen, kendinize verdiðiniz deðerin ifadesidir. Günlük týraþýný olmamýþ bir erkek, býraktýðý olumsuz izlenimle ilgili baþka bir neden aramamalýdýr.

 

Jestleri Unutmayýn

Çok aþýrýya kaçmadan, jestlerinizi kullanýn. Ellerinizi cebinizde tutmaktan ve kollarýnýzý kavuþturmaktan, ellerinizle aðzýnýzý örtmekten kaçýnýn. Açýk ve anlaþýlýr jestleri tercih edin.

 

Konuþurken...

Çok fazla ve çok hýzlý konuþmaktan kaçýnýn. Bir topluluk içinde dinlediðinize yaklaþýk olarak eþit miktarda konuþmaya gayret edin. Sesinizin yüksekliðini ve tonunu, bulunduðunuz çevreye göre ayarlayýn

 

Otururken...

Ayaktaysanýz, dik durun. Oturuyorsanýz sandalye ve koltuðunuzu tam olarak doldurun ve arkanýza yaslanýn. Birisiyle konuþurken ve birisi doðrudan sizinle konuþurken öne eðilin ve ilginizi gösterin.

 

Psikolog Dr. Zuhal BALTAÞ