Benim forum

TARÝH => Türk Tarihi => Tarih Haberleri => Konuyu başlatan: ... - 02 Haziran 2010, 13:20:33

Başlık: Ulahlar , II Abdülhamit' e vefalarýný marþla ödüyorlar
Gönderen: ... - 02 Haziran 2010, 13:20:33
400 yýl Osmanlý hakimiyetinde kalan Ulahlar, dinleri farklý olmasýna raðmen kendilerine büyük hizmetler getiren II Abdülhamit' e vefalarýný milli þairleri Konstantin Balematse'nin yazdýðý marþla ödüyorlar


Osmanlý'nýn en badireli devrinde tahta geçti. Güttüðü ince politika sayesinde devleti 33 yýl baþarýyla idare etti. Kimileri Kýzýl Sultan, Ýstibdat Padiþahý dediler. Kimileri de Ulu Hakan bildiler. Oldu bittiyle tahttan indirildikten sonra koca bir çýnarýn nasýl çatýrdayýp yýkýldýðýný yaþlý gözlerle izledi. Sürgüne gönderildiði Selanik elimizden çýkýnca ayrýlmak istemedi vatan bildiði topraklardan. "Ben bir Osmanoðluyum. Elime tüfek verin, hiç olmazsa vatanýmý müdafaa ederken öleyim" dedi. Gözaltýnda tutulduðu Beylerbeyi Sarayý' nda nice maðlubiyetlerin haberini aldý. Ve bundan yetmiþ sekiz yýl önce, 10Þubat 1918'de Ahmed Cevdet Paþa'nýn "Huban-ý bfvefa gibi dehr-i desisebaz - Naz ehline niyaz eder, ehl-i niyazanaz / Vefasýz kadýn gibi aldatan dünya Nazlananý arzular, arzulayana nazlanýr" dediði dünyanýn her halini gördükten sonra alem-i cemale göçtü. Saltanatý günlerinde aleyhinde bulunanlarýn çoðu, cenazesinde gözyaþý döktüler. Siyasi zekasý ile icra ettiði ince politikayý bugün yeni yeni çözüyoruz. Ama iman dolu kalbiyle halkýnýn her zaman Cennetmekan Sultan Hamid Han'ýydý bu dört tarikatte yetiþmiþ, merhamet hazinesi padiþah. Kendisini sadece mensup olduðu milleti deðil, idaresi altýnda bulunan gayrimüslim tebasý da sevdi.

Sultan Abdülhamid'in, Hýristiyanlar tarafýndan da sevildiðini bilmenin zevkini Balkanlar'ýn küçük, ama sevimli ülkesi Makedonya'da Ulahlar'ýn hakkýnda bestelediði marþý din leyince bir defa daha tattýk. Yaþadýðý devrede hangi dinden olursa olsun bütün insanlýða daima Ýslam'ýn hoþgörüsü ile davranmýþ Abdülhamid Han'ýn, bazý davranýþlarýný korkunç birer heyula olarak lanse edenlere nispet, Hýristiyan dünyasýnda bile kendisini sevenlerin olmasý, onun nasýl bir insan olduðunu ortaya koymasý bakýmýndan güzel bir ölçü olsa gerek...

Abdülhamid Han hakkýnda marþ yazan Ulahlar; Osmanlýlar'ýn Efiak, Boðdan ve Erde!' de yaþayan Hýristiyan halka verdikleri topluluðun ismi olarak biliniyor. Kýpçak yöresinde yaþayan Türkler tarafýndan da kullanýlan Ulah ismi, Romanya'nýn asýl yerli halký olan Dançlar ve Romalýlar'ýn buraya getirdikleri göçmenlerin karýþýmý olarak söylenmektedir. Ulahlar bugün Romanya ve Moldova'da nüfusun çoðunluðunu oluþturmakla birlikte, Makedonya ve Yunanistan da dahil Balkan Yarýmadasý'nýn tamamýna yakýnýnda küçük gruplar halinde yaþýyorlar.

"Ulah" ismi "Voloh" adýndan türese de Ulahlar kendilerini yine de Romanlar, Romenler, Rumenler ya da Aromanlar þeklinde adlandýrmayý uygun buluyorlar. Sýrasýyla Bizanslýlar, Bulgar krallarý, Avarlar ve Macarlar'ýn idaresi altýna giren Uhthlar, ýs. yy'da Osmanlý hakimiyetine girmiþ, 93 Harbi sonrasýndaki anlaþmayla da bu hakimiyetten çýkýnýþlar. II. Abdülhamid, Osmanlý hakimiyetinde kaldýklarý dönemde iyi iliþkiler içinde bulunan Ulahlar'ýn bu sadakatlarýna karþýlýk onlara büyük imkanlar saðlamýþ ve hep hamilik yapmýþ. Ulahlar da dinleri farklý olmasýna raðmen kendilerine büyük hizmetler getiren Abdülhamid Han'ý yürekten seviyorlar. Söyledikleri marþla adeta Abdülhamid Han'a vefa borçlarýný ödüyorlar. Sevgilerini göstermek istedikleri eserler, yaþayan edebiyatlarýnda bugün bile yer alýyor. Sesli olarak söyledikleri "II. Abdülhamid Marþý" ( Ýmnul Sultanlui Abdülhamid II ) bunlarýn içinde en belirginlerinden bir tanesi.

Marþýn yazarý Konstantin Balernatse, Ulahlar'ýn milli þairi olarak biliniyor. Ulahlar'ýn milli marþýný da yazan þair, çaðdaþ Ulah edebiyatýnýn kurucularýndan sayýlýyor. Kendisi Abdülhamid'in tahtta olduðu dönemleri de görmüþ (1844-1932). Bugün marþ haline getirilen þiirini de o dönemlerde kaleme almýþ.

II. Abdülhamid Marþý

Sen ulu ve haþmetli Muzaffer sultansýn Huzurunda neþeli Þarkýmýzý duyansýn
Sendedir hürriyet
Ulaklara, millete Azametli gayret Hediyedir devlete
Ey Tanrým kudretinde Koru þahýmýzý Sonsuz merhametinle Osmanlý tahtýmýzý
Bin borazanla gürler
Uzah 'ýn türküsü Padiþaha ömürler Diler Ulah türküsü Bin yýl yaþa sultaným
Ünlü þanlý ilhan Sultanlarýn sultaný Abdülhamid kaðan
Başlık: Ynt: Ulahlar , II Abdülhamit' e vefalarýný marþla ödüyorlar
Gönderen: AFFE - 02 Haziran 2010, 14:13:54
çok güzel paylaþýmlar ben daha önce hiç okumadýgým padiþahlarýn hayatlarý okudum sayenizde kardeþim teþekkür edirim :cicek1:
Başlık: Ynt: Ulahlar , II Abdülhamit' e vefalarýný marþla ödüyorlar
Gönderen: ... - 02 Haziran 2010, 14:32:18
çok güzel paylaþýmlar ben daha önce hiç okumadýgým padiþahlarýn hayatlarý okudum sayenizde kardeþim teþekkür edirim :cicek1:

Rica ederim,arada ben de istifade ediyorum.Ecdadýmla ve onlarýn soyundan olmamla binlerce kez mutluluk duyuyorum :smiley: