Benim forum

GENEL => Gündem => Köþe Yazýlarý => Konuyu başlatan: Lâ EdRî - 19 Nisan 2011, 23:22:02

Başlık: Baþbakan'ýn “çýlgýn” projesi
Gönderen: Lâ EdRî - 19 Nisan 2011, 23:22:02
12 Haziran seçimlerine az bir süre kala siyasi partiler bir bir seçim beyannâmelerini açýklýyor.
 
Ak Parti ise seçim beyannamesi ile birlikte, 8,5 yýllýk iktidarýnda yaptýklarýný anlatan bir de rapor yayýnladý.
 
Son aylarda, Baþbakan’ýn çýlgýn bir proje peþinde koþtuðu konuþuluyor. Hýncal Uluç, Baþbakan’ýn kendisini arayýp, Ýstanbul’la ilgili çýlgýn projesini söylediðini yazmýþtý.
 
Peki, bu projeler ne ve gerçekten bunlarý yapmak çýlgýnlýk mý?
 
Ýstanbul’la ilgili projelerin birincisi, Haliç devam ettirilerek bir U þeklinde Marmara Denizi’ne baðlanmasý ve böylece duraðanlýðýn sona erdirilip, suyun sirkülâsyonunun saðlanmasý…
 
Ýkincisi ise; biri Anadolu, diðeri Rumeli yakada olmak üzere ‘iki yeni þehir/Ýstanbul’ kurulmasý…
 
Ýkinci proje acaba ne kadar yeni ve baþarýlabilir mi?
(http://www.timeturk.com/resim/detayresim/image/kitap/pilot-sehir1.jpg)
Bundan 5 yýl önce, Türkiye’nin son dönemde yetiþtirdiði en deðerli mimarlarýnýn baþýnda yer alan rahmetli Prof Dr Turgut Cansever Hoca’yý ziyarete gitmiþtim. Bir saatlik randevum, rahmetli hocanýn arzusu doðrultusunda 4 saat sürdü.
 
Baþbakan Erdoðan’dan, siyasetten, sanat ve mimariden, Ýmam Hatip Liseleri’nden, Ýlahiyatçýlardan ve sair çok þey konuþtuk. Çok þey anlattý. Bazý bilgi ve belgeler verdi, kitaplar hediye etti.

 
Bunlardan biri de “Pilot Þehir Uygulama Raporu” ile yeni kurulacak 25 bin kiþilik pilot ve 500-750 bin kiþilik yeni þehirlerin yerlerine kadar tüm detaylarý açýklanmýþ ölçekli þehir plan ve haritalarýydý.
 
Farklý mesleklerden 41 kiþiden oluþan ‘Ýstanbul Deprem Çalýþma Grubu’ tarafýndan “Pilot Þehir Uygulama Raporu” Ocak 2003 yýlýnda yayýnlanmýþ. Ekip baþmimarý rahmetli Cansever Hoca.
 
Yine baþka bir eser ise -oldukça hacimli- “Yýkýcý Depremden Etkilenecek Ýstanbullularý Yeni Þehirlere Yerleþtirme Projesi Ön Raporu.” Yine farklý mesleklerden farklý alanda uzman 64 kiþi tarafýndan hazýrlanan bu raporda da; Turgut Canser’den Ýsmet Özel’e, Ahmet Davutoðlu’ndan Teoman Durali’ye, Kürþat Bumin’den Burhan Þenatalar’a, Hayrettin Karaman’dan Atilla Karaosmanoðlu’na, Yücel Yaman’dan M. Ruhi Þirin’e kadar çok sayýda ünlü isme rastlýyoruz.
 
Turgut Hoca bu çalýþmanýn gecikmesinden dolayý çok dertliydi. Baþbakan Erdoðan’la, belediye baþkaný olmasýndan önce -adaylýk sürecinde- tanýþtýðýný ve kendisine bu konularda bilgi verdiðini ve danýþmanlýk yaptýðýný anlattý. Belediye baþkanlýðý süresince, þartlar ve imkânlar elvermedi dedi ve ekledi:
 
“Ak Parti iktidara gelince konu yeniden gündeme geldi. Baþbakan’ýn talimatýyla, Ýmar Ýskân Bakaný Zeki Ergezen’le konu üzerinde yeniden çalýþmaya baþladýk. Bir hayli mesafe aldýðýmýzý düþünüyorduk ki, bir gün Bakanlýktaki bazý üst düzey yöneticiler gelip beni tehdit ettiler. Bunu yaptýrmayacaklarýný açýk açýk söylediler. Hatta ‘seni bir daha burada görmek istemiyoruz’ dediler. Gecikmenin ve engellemelerin nedenini böylece öðrenmiþ oldum. Devlete çöreklenmiþ bazý kimseler, iktidarýn muktedir olmasýný engelliyorlardý. Siyasi irade ise beklediðim tepkiyi ver(e)miyordu. Ýyice ümidimi kaybettim” demiþti.
 
Kendisine, 22. Uluslararasý Mimarlýk Kongresi için Ýstanbul’a gelen ve þehri helikopterle gezip “Bu þehri Mimar Sinan’ýn torunlarý inþa etmiþ olamaz” diyen Uluslararasý Mimarlar Birliði (UIA) Baþkaný Jaime Lerner’ýn sözlerini hatýrlattýðýmda, hocanýn gözleri dolmuþ ve aðlamaya baþlamýþtý. Sanýrým 15-20 dakika birlikte aðladýk.
 
Bu sýrada, odasýndaki masanýn yanýnda bulunan raftan kalýnca bir kitap çýkardý ve imzalamaya baþladý. Bu kitap, hoca tarafýndan hazýrlanmýþ ve Al-Baraka tarafýndan neþredilmiþ olan “Mimar Sinan” adlý hacimli eserdi. Bu yazý vesilesiyle eseri açtým, rahmetli þunlarý yazmýþ: “Sayýn Kemal Özer, sevgiler ve yolunda baþarýlar temennilerimle 12.6.2006 Turgut Cansever” Bu vesileyle Turgut Hocaya rahmet dilerim.
 
“Pilot Þehir Uygulama” eserinin arka kapaðýnda “Neden yeni þehirler?” gerektiði þu þekilde ifade edilmiþ:
 
“JICA 2002 hesaplarý, olasý Ýstanbul depreminin 140 ila 200 milyar dolar tutarýnda bir ekonomik kayba sebep olabileceðini belirtmiþtir. Tahmin edilen kayýplar, yeni þehirler kurma maliyetinden en az 14 kat daha fazla olacaktýr.
 
Uygulama Raporu; yeni þehirler yaklaþýmýnýn bir zorunluluk olduðunu ortaya koyarken, mevcut þehirlerimizdeki sosyal, ekonomik ve fiziksel çevrede, mimaride yaþanan olumsuzluklarý çözümleyerek, güvenli yapýlar inþa ederek barýnma ihtiyacýný karþýlamanýn yaný sýra, güzel þehirler vücuda getirmenin gerekliliðini irdelemektedir.”
 
Raporun farklý bölümlerinde ise, hâlen Ýstanbul’da yaþayan en az 4-5 milyon insanýn Anadolu’da kurulacak, -kültürel ve insanî yaþam koþullarýna haiz- yeni þehirlere taþýnmasýný öneriyor.
 
“Çýlgýn” proje olarak anýlan Baþbakan Erdoðan’ýn bu projeleri, bugüne ait þeyler deðil. Bu güne kadar olgunlaþmayan þartlar nedeniyle baþarýlamayan projelerin vaktinin geldiðinin düþünülmesinin sonucudur.
 
Gelelim üçüncü ‘çýlgýn’ projeye…
 
Öncelikle belirtmek gerekirse; bu proje yine Ýstanbul’u yakýndan ilgilendirmekle birlikte, Türkiye’yi ikiye bölecek bir proje…
 
Kimileri için ‘vay be!’ dedirtecek bu proje, aslýnda yine Ýstanbul’la ilgili. Çanakkale ve Marmara Boðazlarý’nýn yükünü azaltacak olan bu projeyi baþarmak kolay deðil. Bu projenin benzerleri, dünyada uygulanmýþ ve mimarlarýný tarihe geçirmiþ...
 
* * *
 
Bunlardan biri, Kanuni’ye ait olan “Süveyþ Kanalý projesi”. Kanuni’ye nasip olamasa da, yine 1869'da Osmanlý’ya nasip olmuþ. Süveyþ Kanalý’nýn açýlmasýyla, Akdeniz’den Hint Okyanusu’na çýkmak için Afrika kýtasýný dolaþma zorunluluðu sona ermiþ.
 
Bir diðeri de, “Corinth(Korint) Kanalý projesi”. Yunanistan’ý ikiye bölen bu kanal, 1881 ile 1893 yýllarý arasýnda, 11 yýlda tamamlanýr. Bendenizin, hem karayoluyla, hem de bir baþtan bir baþa gemiyle geçtiðim bu kanalýn uzunluðu 6,3 km. Ege ve Adriyatik denizlerini birbirine baðlayan bu kanal sayesinde, gemiler 400 km dolaþmaktan kurtuluyorlar.
 
Yine gidip gördüðüm baþka bir kanal ise, ülkenin içlerine kadar ilerleyen ve Almanya’nýn aðýr sanayi ürünlerinin, gemilerle Kuzey Denizi’ne naklini saðlayan 300 km’den daha uzun dev kanallarý. Hem Polonya’daki, hem de Almanya’daki bu kanal projeleri Hitler’e ait.
 
Baþbakan Erdoðan’ýn yeni projesi, ülkeyi siyasi anlamda olmasa bile, coðrafi anlamda ikiye bölecek. Toplum projeyi ne kadar gerçekçi bulur ve tamamlanabilir mi? Bu ayrý bir tartýþma konusu.
 
Baþbakan, Karadeniz ile Akdeniz’i, Samsun ile Adana hattýndan baðlayacak olan bu “çýlgýn projeyi” henüz açýklamadý. Ancak bu seçim sürecinde en çok tartýþýlacak projelerden biri olacaðý aþikâr.
(http://www.timeturk.com/resim/detayresim/image/kitap/korint.jpg)
Nerden baksanýz, 500-600 km’lik bir dev kanal sayesinde hem ülkenin topraklarý küçülecek, hem ülke ekonomisinde ciddi deðiþiklik olacak, hem de eski Demokrat Parti Milletvekili Ali Rýza Kýlýçkale'nin esprilere konu olan “Kayseri'ye deniz isterim” talebi gerçekleþmiþ olacak.
 
Bekleyip göreceðiz.Alıntı
Kemal Özer
Başlık: Baþbakan'ýn “çýlgýn” projesi
Gönderen: Renanet - 20 Nisan 2011, 14:03:37
Rabbim yollarýný açýk etsin...