• 10 Temmuz 2020, 19:04:35

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: ÖZ BÝLÝNÇ-EGO BÝLÝNÇ  (Okunma sayısı 496 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı insan

  • UzMaN ÜYE
  • ***
  • İleti: 1624
  • Teþekkür 63
ÖZ BÝLÝNÇ-EGO BÝLÝNÇ
« : 06 Ocak 2012, 01:17:18 »
ÖZ BÝLÝNÇ-EGO BÝLÝNÇ

Kýsaca ; Ýnsanýn kendi güçlerinin farkýna varmasý> olarak açýklanabilecek kuantum düþünce tekniðine dair okumakta olduðum kitaptaki tespitlerle Ýslâmî tefekkür arasýnda gördüðüm paralelliði sizlerle paylaþmak istiyorum.Kuantum Düþüncenin ÖZ BÝLÝNÇ-EGO BÝLÝNÇ kýyaslamasýna dair maddeleri iþlerken bu yakýnlýðý siz de fark edeceksiniz. Kiþinin kendini sadece beden kabul etmesi sonucu egemen olan Ego Bilinç,bir anlamda Ýslâmî düþüncede sýkça bahsi geçen NEFÝS-ÞEYTAN-VESVESE olarak biliniyor.Kuantum;bilinci basamaklara ayýrýp EVRENSEL BÝLÝNÇ OKYANUSUNU ALGILAMAYI hedef koyarken;Tasavvuf düþüncesi NEFSÝN MERTEBELERÝNÝ sayýyor ve birer birer basamak çýkmayý gaye ediniyor.Kuantum;ÖZE VARMAK olarak nihâî noktayý belirlerken,Tasavvuf HAKKA ERMEK,SAFÝYE BOYUTUNA ÇIKMAK þeklinde hedef gösteriyor.Þimdi Kuantum Düþünce Tekniðinde ana hatlarý verilen ÖZ BÝLÝNÇ-EGO BÝLÝNÇ mukayesesini ele alalým. Maddelerin açýklamalarý kuantum düþünce tekniðine, yýldýz altýna düþülen Ýslâmî düþünceye ayet-hadis-vecizelerden dair notlar bendenize ait.
ÖZ BÝLÝNÇ-EGO BÝLÝNÇ

1-TAMLIK-EKSÝKLÝK HÝSSÝ:
Öz varlýk doðasý gereði eksiksiz,tamdýr. Bu durum kendinden memnuniyeti,olduðu halden hoþlanmayý ve ihtiyaçsýzlýk bilincini geliþtirir. Ego bilinç ise her zaman kýyaslar,yarýþa giriþir,olduðu hali uygun ve kabul edilir bulmaz. Hep kendi dýþýnda baþka þeylere ihtiyaç duyar. Bu bazen madde,bazen övgü,bazen de insan olabilir. Özünü fark edene kadar hiçbir þey içindeki boþluðu dolduramaz.
"Ona þekil verdiðim ve ona ruhumdan üflediðim zaman."
(Hicr-29)
"Biz insaný en güzel biçimde yarattýk."
(Tin-4)
Bu ayetlerden insanýn tam,eksiksiz olarak yaratýldýðý;ALLAH'ýn insana kendi ruhundan (evrensel özden) verdiði anlaþýlýyor. ALLAH için eksiklik düþünülemiyorsa,ondan içimize verilen ruhta,özde eksiklik düþünmek ne mümkün?!.

2-GÜVEN-KORKU:
Öz varlýk kendisini hiçbir þeyin tahrip edemeyeceðini,yok edemeyeceðini bilir. Dolayýsýyla korkacak bir þeyi yoktur. Ego bilinç ise kendini beden kabul ettiði için açlýk-susuzluk- acý tehlike-hastalýk vb olgulardan sürekli korkar.

"Onlara hiçbir korku yok ve onlar üzüntü de duymayacaklardýr"
(Ali Ýmran-170)
"Deki:Bize hiçbir zaman ALLAH'ýn yazdýðýndan baþkasý ulaþmaz. O,bizim Mevlamýzdýr,mü'minler onun için yalnýz ALLAH'a dayanýp güvensinler!"
(Tevbe-51)
"Kadere Ýman eden;Kederden güvende olur"
(H.Þ)
Ashab-ý Kehf adýyla tarihe geçen 7 genç ALLAH'a güvendikleri için,300 küsur yýl maðarada uyutulmak suretiyle ALLAH tarafýndan kralýn zulmünden özel olarak korunmuþlardýr!..ALLAH'a güvenen kiþi;þartlar ne olursa olsun korunur!..Ýnancý zayýf olanlarýn ödlek olduklarýný,korktuklarý için saldýrarak korkularýný bastýrmaya çalýþtýklarýný günlük yaþamda da,tarihin tozlu sayfalarýnda da gözlemek mümkündür.

3-HUZUR-KAYGI:
Öz her þeyle bütünleþme duygusu içinde yaþadýðýndan onun için "Bir baþkasý" yoktur.Böyle olunca korkacak,kaygý duyacak þey de yoktur. Her þeyin mükemmel,insan yararýna iþlediði duygusu ona hakimdir. Ego bilinçse düþman bir dünyada yaþadýðýný sanýr. Her þey ona karþý tavýr almýþtýr sanki. Her an kendisini tehlikeye sokacak sürprizler olur diye ödü kopar.

"Mutlu son, ALLAH'tan korkanlarýndýr"
(Araf-128)
"Onlar ki iman etmiþ ve iyi iþler istemektedirler; ne hoþ mutluluk onlarýn, istikbal güzelliði de onlarýn!"
(Ra'd-29)
"Yüzlerinde nimet ve mutluluðun parýltýsýný tanýrsýn."
(Mutaffifin-24)
"Ey Rabbine itaat eden huzura ermiþ ruh,"

(Fecr-27)
Özle bütünleþenler, ALLAH'ýn varlýðýnda olduðunu hissedenler ister aç yaþasýnlar,isterse fakir olsunlar mutludurlar.Sahabeden pek çoðunun giyecek ikinci bir elbisesi,ertesi güne gýdasý olmamasýna raðmen onlarýn çaðýna Asr-ý Saadet (Huzur Çaðý) denmesi anlamlý deðil mi?..

4-GERÇEÐÝ SEVMEK-YALAN TUTKUSU:
Öz bilinç gerçeði sever ve onun için yaþar.Gerçekle yoðrulmuþtur.Onun dünyasýnda yalana yer yoktur. Ego ise enerjisinin çoðunu gerçeði saklamak için kullanýr ve kendini boþ yere yorar. Bir yalaný saklamak için zincirleme yalanlar düzmek zorundadýr. Sahte söz ve davranýþlarla oluþturduðu maske ardýna saklanýr,sonra da o maskenin kurbaný olur.

"Onun için emrolunduðun gibi doðruluk et; sen ve beraberinde tevbe edenler de böyle olsun ve aþýrý gitmeyin! Çünkü O,bütün yaptýklarýnýzý görür."(Hud-112)
"Yalaný ancak ALLAH'ýn ayetlerine inanmayanlar uydurur, iftira ederler; iþte onlar,yalancýlarýn ta kendileridirler."
(Nahl-105)
"Þüphe yok ki, ALLAH, aþýrý giden bir yalancýyý doðru yola çýkarmaz."
(Mümin-28)
"Hakký batýla karýþtýrýp da bile bile hakký gizlemeyin!"
(Bakara-42)
"Vay haline artýk o gün o yalan söyleyenlerin!"
(Tur-11)
"Yalanla Ýman bir arada bulunmaz"(H.Þ)
"Gönül yalan sözden ferah bulmaz. Yaða su karýþýrsa kandil güzel aydýnlatýr mý?"
(Mevlana)

5-AÇIKLIK-ÝKÝYÜZLÜLÜK:[/

Öz bilinç kendinden memnun yaþar. Kendinin deðerli,özel olduðunu bilir. Utanýlacak ve gizleyecek bir þeyi yoktur. Ego bilinç ise;kendisi olduðunda kýskanýlacaðýný ve beðenilmeyeceðini sanarak hep sahte rollerle davranýr. Düþündüklerini söylemez,olduðu gibi davranmaz.

"Þu da bir gerçek ki ikiyüzlüler,ateþin en alt katýndadýrlar. Onlar için bir yardýmcý asla bulamayacaksýn."
(Nisa-145)
"Ýkiyüzlülere þunu müjdele:Kendileri için korkunç bir azap öngörülmüþtür."
(Nisa-138)
"Ya olduðun gibi görün,ya göründüðün gibi ol"
(Mevlana)

Ayette geçen ateþte olmayý sadece cehennem olarak düþünmeyiniz. Ýki yüzlüler, sahte rolleri bir gün açýða çýkar korkusu içinde hep gizli bir bunalým yaþarlar. Bu bunalým ruhu,gönlü yakar,iç daralmasý verir. Bu da bir nevi dünyada cehennemi yaþamaktýr. Harbî olanlar,içi dýþý bir olanlar gönül rahatlýðýný; dünya cennetini yaþarlar.

6-BARIÞÇILIK-ÇATIÞMA EÐÝLÝMÝ:
 Öz barýþçýdýr. Çýkarlar çatýþýyor gibi görünse de herkesin kendince mutlu olmaya hakký olduðuna inanýr. Çoðu kere savunma için bile þiddet kullanmaz. Þiddeti ancak insanlýk onuru zedelenirse kullanýr. Ego;farklýlýklara,ayrýlýklara kafayý takar. Þiddeti çözüm olarak görür. Ego bilinçle davrananlarýn en uysalý surat asanlar,en þiddetlileri de adam öldürenlerdir.

"Ýnsan hüsrandadýr. Ýnanýp hayra ve barýþa yönelik iþler yapanlar, birbirlerine hakký ve sabrý önerenler müstesnadýr."
(Asr-3)
"Ýman edip hayra ve barýþa yönelik iþler yapanlara gelince onlar için, altlarýndan ýrmaklar akan cennetler vardýr. Büyük baþarý iþte budur.
(Büruc-11)
"Biz,barýþsever iyilerin ödülünü zayi etmeyiz."
(Araf-170)
"Mümin olarak hayra,barýþa yönelik iyilikler yapansa ne haksýzlýða uðratýlmaktan korkar ne de ezilip horlanmaktan."
(Taha-112)
ALLAH'a teslim olanlar ruh dinginliði içinde yaþarlar.Kimseye karþý çatýþmacý düþünce beslemezler. Özü kavrayamayanlar ise;insanlarý birbirine düþürmeyi,kavga zemini hazýrlamayý meslek edinirler.Dünyada süren savaþ ve çatýþmalarýn genellikle Müslüman olmayan toplumlar ve liderlerce körüklendiðini görüyoruz deðil mi?..

7-ÇÖZÜM ODAKLILIK-SORUN ODAKLILIK:

Öz,sýnýrsýzlýðý yaþadýðýndan her olayda çözümü kolay fark eder ve hemen çarelere yönelir. Sýnýr yoksa zaten sorun da yoktur. Ego sorunlara takýntýlý olduðundan sorun yaratýr,sorunla boðuþur,hatta sorun üretir. Hayatý sorunlardan beslenmek, baþkalarýnýn zor anlarýný fýrsat bilmekle geçer. Sorun;egonun gýdasý,çare özün gýdasýdýr.

"Demek ki, zorluðun yanýnda bir kolaylýk mutlaka var!Zorluðun yanýnda bir kolaylýk muhakkak var! "
(Ýnþirah-5/6).
 "Eðer sana hile-oyun yapmak isterlerse ALLAH sana yeter.Yardýmýyla ve müminlerle seni destekleyen O'dur."
(Enfal-62)
"Müminler ancak kardeþtirler, onun için iki kardeþinizin arasýný düzeltin ve ALLAH'tan korkun ki,rahmete layýk olasýnýz"
(Hücurat-9)
"Kolaylaþtýrýnýz, Güçleþtirmeyiniz; Müjdeleyiniz,Nefret Ettirmeyiniz"
(H.Þ)
"Derman aradým derdime,derdim bana derman imiþ/Bürhan(delil)aradým aslýma aslým bana bürhan imiþ.."
(Niyazi Mýsri)
ALLAH devasýz dert,çözümsüz sorun yaratmamýþtýr.Çaresiz hiçbir problem yoktur.Çare;çoðu kez sorunun içinde saklýdýr.Tabii ki görecek göz,çözecek bakýþ gerek!

8-BOLLUK BÝLÝNCÝ-YOKLUK BÝLÝNCÝ:
Öz bolluk içinde yüzdüðünü düþünür. Evren sýnýrsýz ise onun için imkanlar da sýnýrsýzdýr. Verdikçe kendisine geleceðini düþünür. Yaþamý tam bir paylaþma olarak algýlar. Paylaþýmlarýný bir þölen gibi yaþar. Öz ihtiyaçlarýnýn mevcut olduðunu ve þimdi olmasa bile yarýn geleceðini düþünür. Elde olanýn kendisi için en iyi zenginlik olduðu anlayýþý hakimdir ona. Ego; sýnýrlý imkanlar olduðunu algýlar. Sevgi,zaman,para,dostluk her þey sýnýrlýdýr. Zenginler ortasýnda fakir olduðunu söyler durur. Paylaþmak ona göre deðildir.Ýhtiyaçlarý karþýlamak için çok emek ve zahmet gerektiðini düþünür. Zahmetler sonrasý kazanýp kazanmayacaðýndan da emin deðildir. Hep tedirgindir.

"Ýslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maiþeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!"
(H.Þ)
"Siz ALLAH'a hakkýyla tevekkül edebilseydiniz, sizleri de, kuþlarý rýzýklandýrdýðý gibi rýzýklandýrýrdý:Sabahleyin aç çýkar, akþama tok dönerdiniz."(H.Þ) "Zenginlik mal çokluðuyla deðil,bilakis,göz tokluðuyladýr."
(H.Þ)
"Sadaka ömrü uzatýr ve gelecek belalara engel olur"
(H.Þ)
 "Dünya malý ALLAH'ýn tebessümüdür. Ona bak ama, sarhoþ olacak kadar deðil."
(Mevlana)
"Fakirlik korkusu insanlarý hýrs ve emele lokma yapmýþtýr."
(Mevlana)
ALLAH'a tam anlamýyla teslim olan kiþi;rýzkýnýn eksiksiz olarak yollandýðý bilincini canlý tutar. Paylaþtýkça artacaðýna inanmýþtýr.


Yararlanýlan Kaynaklar:
1-Kuantum Düþünce Tekniði/R.Þanal/Arýtan Yayýnlarý.
2- Ayetler(www.kuran.gen.tr)
3-Hadisler-Kütüb-ü Site
4-Mevlana'dan Sözler )

Mehmet DOÐRAMACIThere are no comments for this topic. Do you want to be the first?