• 10 Temmuz 2020, 18:34:56

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Birleþmiþ Milletler  (Okunma sayısı 512 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Birleþmiþ Milletler
« : 26 Ocak 2010, 10:55:17 »
Birleþmiþ Milletler
Müttefikler Bildirgesi

2. Dünya Savaqþý´nýn baþlarýnda, 12 Haziran 1941´de Londra´da imzalanan ve "Hem savaþta, hem barýþta, bir arada ve öteki özgür halklarla birlikte çalýþmayý" öngören Bildirge, Birleþmiþ Milletler´in kuruluþuna uzanan yolda atýlacak adýmlarýn ilk oldu.

Atlantik Þartý

14 Aðustos 1941´de ABD Baþkaný Franklin Roosevelt ile Ýngitere Baþbakaný Wilson Churchill, barýþ ve güvenliðin korunmasýna yönelik uluslararasý iþbirliði için bir ilkeler dizisi önerdi. Daha sonra "Atlantik Þartý" olarak anýlmaya baþlayan bu belge, denizde bir yerde imzalanmýþtý.

Birleþmiþ Milletler Bildirgesi

1 Ocak 1942 günü, Mihver ülkelerine karþý savaþmakta olan 26 ülkenin temsilcileri, Birleþmiþ Milletler Bildirgesi´ni imzalayarak Atlantik Þartý´na desteklerini ilan ettiler. Bildirge, "Birleþmiþ Milletler" teriminin ilk kez kullanýldýðý belge oldu.

Moskova ve Tahran Konferanslarý

30 Ekim 1943´te Moskova´da imzalanan bir bildirge ile SSCB, Ýngiltere, ABD ve Çin Hükümetleri, barýþ ve güvenliðin korunmasý amacýyla uluslararasý bir örgütün ivedilikle kurulmasý için çaðrýda bulundular. Bu hedef, ABD, SSCB ve Ýngiltere liderlerinin 1 Aralýk 1943´te Tahran´da yaptýklarý toplantýda da onaylandý.

Dumbarton Oaks Konferansý

BM´in ilk þablonu, Washington´da Dumbarton Oaks Köþkü´nde yapýlan bir toplantýda çizildi. 21 Eylül ile 7 Ekim 1944 tarihleri arasýnda iki aþamalý olarak gerçekleþen görüþmelerde SSCB, Ýngiltere, ABD ve Çin temsilcileri, kurulacak bir dünya örgütünün hedefleri, yapýsý ve iþleyiþi üzerinde görüþ birliðine vardýlar.

Yalta Konferansý

Yalta´da yaptýklarý bir dizi toplantýnýn ardýndan Baþkan Roosevelt, Baþbakan Churchill ve Baþkan Stalin, 11 Þubat 1945 günü barýþ ve güvenliði korumak amacýyla bir uluslararasý örgüt kurma kararlarýný açýkladýlar.

San Francisco Konferansý

25 Nisan 1945´de aralarýnda Türkiye´nin de bulunduðu 50 ülkenin temsilcileri, San Francisco´da bir araya gelerek 111 maddeden oluþan Antlaþma´ya son þeklini verdiler.

Antlaþma, 25 Haziran 1945´te oybirliði ile kabul edildi ve ertesi gün imzalandý.24 Ekim 1945´de Güvenlik Konseyi´nin beþ daimi üyesinin yanýsýra imza sahibi öteki devletlerin çoðunluðunun da onaylamasýyla Antlaþma yürürlüðe girdi ve Birleþmiþ Milletler kuruldu.

Ýlk Yýllar

10 Ocak 1946

Birleþmiþ Milletler´in ilk Genel Kurulu, 51 ülkenin tamamýnýn katýlýmýyla Londra´da toplandý.

17 Ocak 1946

Güvenlik Konseyi, Londra´da yaptýðý ilk toplantýsýnda çalýþma usulünü belirledi.

24 Ocak 1946

Genel Kurul ilk kararýný aldý: amaç, atom enerjisinin barýþcý kullanýmý ve atom bombasý ile öteki kitlesel imha silahlarýnýn yasaklanmasý idi.

1 Þubat 1946

Norveçli Trygve Lie, ilk genel sekreter oldu.

Haziran 1948

Ýlk BM gözlem misyonu, BM Mütareke Gözlem Örgütü (UNTSO) oluþturuldu.

10 Aralýk 1948

BM Genel Kurulu, Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi´ni kabul etti.

24 Ekim 1949

BM´in bugünkü Genel Merkez binasýnýn temeli New York´ta atýldý.

6 Kasým 1956

BM Genel Kurulu, Süveyþ Kanalý krizi üzerine ilk kez olaðanüstü toplandý, ilk BM barýþ gücünü, BM Acil Müdahale Gücü´nü (UNEF) kurdu.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?