• 04 Temmuz 2020, 06:31:04

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Kontörden TL'ye geçerken bilmeniz gerekenler  (Okunma sayısı 466 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
Kontörden TL'ye geçerken bilmeniz gerekenler
« : 01 Nisan 2010, 08:34:53 »
Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu (BTK) Baþkaný Tayfun Acarer, ''Kontörden para birimine geçiþ çok önemli bir tüketici hakký ve tüketici menfaati. Tüketici görüþmesinin tutarýný ve kalan konuþma süresini TL olarak bilecek'' dedi.

Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu (BTK) Baþkaný Tayfun Acarer, ''Kontörden para birimine geçiþ çok önemli bir tüketici hakký ve tüketici menfaati. Tüketici görüþmesinin tutarýný ve kalan konuþma süresini TL olarak bilecek'' dedi.

AA muhabirine açýklama yapan Acarer, cep telefonu operatörlerinin 1 Nisana kadar ''ön ödemeli görüþmelerde kontör yerine para birimi uygulamasý''na geçeceklerini hatýrlattý. Kontör uygulamasýnýn ''muamma'' olarak nitelendiren Acarer, hiç kimsenin kontörü tam olarak tarif edemediðini söyledi. Yapýlan düzenlemeyle cep telefonu ile yapýlan görüþmelerin 1 Nisandan itibaren kontör olarak deðil TL olarak tanýmlanacaðýný dile getiren Acarer, þunlarý kaydetti:

''Kontörden para birimine geçiþ çok önemli bir tüketici hakký ve tüketici menfaati. Tüketici görüþmesinin tutarýný ve kalan konuþma süresini TL olarak bilecek. Ýstenirse, görüþme bedellerinin detayý 6 ay öncesine dönecek kadar verilecek. Faturalý hatlarda bu mümkündü, ön ödemeli hatlarda bu yoktu. Ön ödemeli hatlara da bunun getirilmesi son derece önemli.''

HATLARA EN AZ 5 TL YÜKLENECEK

Ön ödemeli hatlarýn 3 ay içinde 100 kontör yüklenmemesi durumunda 1 ay süre ile aramaya kapatýldýðýný, 1 aylýk sürede yükleme yapýlmamasý durumunda ise kullanýma kapatýldýðýný hatýrlatan Acarer, vatandaþlardan gelen talep üzerine bu konuda bir düzenleme yaptýklarýný söyledi. Operatörlerin aboneleri, en az yaklaþýk 20 TL tutarýnda 100 kontör almaya zorladýklarýný anlatan Acarer, þöyle konuþtu:

''Aldýðýmýz Kurul kararýna göre, 1 Nisandan itibaren ön ödemeli hat kullananlarýn 3 ay içinde yükleme yapmalarý gereken miktar 5 TL olacak. Abonelerin 10 TL ve üzeri yükleme yapmalarý veya bu abonelere 10 TL ve üzeri transfer edilmesi durumunda hatlarýn aktif kullanýlabildiði süre 6 ay olacak.

SÝSTEM NASIL ÝÞLEYECEK?

Kullanýcýlar ön ödemeli hatlara yükleme yapmasýnýn ardýndan, iþletmeci tarafýndan ücretsiz olarak gönderilecek mesajla, þebeke içi ya da þebeke dýþý yapýlacak görüþmelerin tarife dakika ücretleri ile SMS ve MMS birim ücretleri hakkýnda bilgilendirilecek.

Ön ödemeli hat kullanýcýlarý, her bir hizmeti kullanmalarýnýn ardýndan aldýklarý hizmete yönelik olarak kullaným miktarýna (saniye ve adet), kullaným tutarýna (TL/Kr) ve kalan tutara (TL/Kr) iliþkin bilgilendirme mesajýný ücretsiz alabilecek.

Abonelerin en az son altý aylýk kullaným detayý bilgilerini alabilmelerine ve ön ödemeli hat abonelerinin aylýk kullaným detayý bilgilerini SMS, çaðrý merkezi gibi yollarla talep edebilmelerine imkan saðlanacak. Ayrýca abonenin talep etmesi halinde posta yoluyla bu kullaným detaylarý gönderilebilecek. Aboneler, kullaným detayý bilgilerine, gerekli güvenlik tedbirleri saðlanarak, internet üzerinden de ücretsiz olarak eriþebilecek.

AA

There are no comments for this topic. Do you want to be the first?