• 11 Temmuz 2020, 20:47:51

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Cebinize gelen SMS'lerden býktýnýz mý? O zaman...  (Okunma sayısı 470 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...

  • Ziyaretçi
Önemli bir mesaj beklemektesiniz. 'Dý dýt' diye bir ses duyar ve hýzla telefona koþarsýnýz. Heyecanla mesaj açarsýnýz: "Burcunu yaz 9262'ye gönder.

Basit tektaþ astroloji paketine üye ol, cep telefonu kazanma þansý yakala!" Mesajý okuduðunuz an, telefonu fýrlatmak gelir içinizden. Ama merak etmeyin bu mesajlardan kurtulmanýn yolu var.

Televizyonda yayýnlanan reklamlara ya da gazetelerdeki ilanlara ne sýklýkla bakýlýr? Kaçý okunur veya izlenir? Ölçümlemek zor. Fakat kesin olan bir þey var ki yalnýzca ihtiyaçlara yönelik reklamlarýn içeriði merak edilir ve o reklamlara dikkat kesilir insan. Örneðin dizüstü bilgisayar reklamlarý hayatýnýzýn hiçbir döneminde dikkatinizi çekmemiþken, ona ihtiyacýnýz olduðu anda reklamlarý fark edersiniz. Hatta aylardýr önünden geçtiðiniz billboarddaki laptop afiþini ilk kez görüyor hissine kapýlýrsýnýz. Psikolojide buna 'algýda seçicilik' deniyor ve bu kavram pazarlamada da sýk sýk kullanýlýyor. Günümüzde reklam bombardýmanýndan algýda seçicilik sayesinde sýyrýlýyoruz. Kafamýzý bizi ilgilendirmeyen þeylere yormamýþ oluyoruz böylece. Fakat diðerlerinden farklý olarak bizi istemediðimiz reklamlarla karþý karþýya býrakan bir mecra var. 'Mobil pazarlama' olarak adlandýrýlan bu yollar GSM operatörlerinden ve çeþitli þirketlerden gönderilen reklam içerikli mesajlar her gün, defalarca bizi çileden çýkarýyor.

"X numaraya mesaj at, çekiliþe katýl", "Y marka ürünlerde indirim baþladý" þeklinde ardý arkasý kesilmeyen bu sms'lerin, zamansýz gelmesi bir yana, hafýzayý doldurmasý da ayrý bir dert. Birçok insanýn rahatsýzlýk duyduðu bu mesajlar, kesinlikle okunduðundan mobil pazarlamayý kullanan firma sayýsý da hýzla artýyor. Sms ile reklamdan en çok yararlanan sektörler ise bankalar ve perakendeciler. Herhangi bir bankadan hizmet alýyorsak, numaramýzý vermek zorunda kalýyoruz. Ýletiþim bilgilerimize hiçbir çaba sarf etmeden sahip olan bankalar, dolayýsýyla mobil pazarlama nimetinden en çok yararlananlar oluyor. Perakendeciler ise alýþveriþ yaptýðýmýz maðazada ödeme yaparken numaramýzý isteyebiliyor. Biz de ne iþe yarayacaðýný bilmeden numaramýzý veriyor ve istenmeyen mesajlara maruz kalanlar listesine dâhil oluyoruz.

Yasa ne diyor?

Birçok insanýn kafasýný karýþtýran bir konu da hiç ilgimizin olmadýðý yerlerden bu tarz mesajlarýn gelmesi. Bununla ilgili çeþitli kuruluþlar aracýlýðý ile numaralarýn satýldýðýna dair iddialar var. 'Hatta GSM operatörleri iletiþim bilgilerini satýyor' iddiasý da bunlar arasýnda. Fakat numaralarýn satýlmasý gibi bir durum mümkün görünmüyor. Çünkü 5809 sayýlý yasa bunu engelliyor. Yasanýn 55. maddesiyle, abone kimlik ve iletiþim bilgilerinin deðiþtirilemeyeceði, kopyalanýp çoðaltýlamayacaðý veya herhangi bir amaçla daðýtýlamayacaðý koruma altýna alýnmýþ. Buna aykýrý hareket edenlere ise bin günden 15 bin güne kadar adli para cezasý uygulanýyor. 56. maddede de bilgilerin baþkalarýna yarar saðlamak amacýyla kullanýlamayacaðý belirtiliyor. Yine aksi davranýþta bulunanlara bin günden 5 bin güne kadar adli para cezasý uygulanýyor.

Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu (BTK), GSM operatörlerini denetlemekle görevli bir kuruluþ. Herhangi bir konuda þikâyetiniz olduðunda bu kuruma iletebiliyorsunuz. BTK yetkilileri, baðýmsýz olarak ya da kendilerine gelen þikâyet üzerine operatörleri denetleyebildiklerini belirtiyor.


Ýstenmeyen mesajlar nasýl engellenir?

Reklam içerikli mesajlarý, baðlý bulunduðunuz operatöre sms yollayarak engellemeniz mümkün deðil ne yazýk ki. Tüm GSM operatörleri, yalnýzca müþteri hizmetleri aranarak bu mesajlarýn engellenebileceðini ifade ediyor. GSM operatörlerinin müþteri numaralarý ise þunlar:

Avea: 444 1 500

Turkcell: 444 0 535

Vodafone: 0542 444 0 542Alıntı


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?