• 06 Haziran 2020, 07:35:41

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya  (Okunma sayısı 34265 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Dilnihad

 • Web Yönetim
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 711
 • Teþekkür 8
 • Gönlün Muradý
Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« : 09 Şubat 2011, 21:03:33 »
Arkadaþlar bugünden itibaren bir Kur'ân-ý Kerîm sayfasý ve meâli ekleyeceðim. ÝnþaALLAH 608 günde Kur'ân-ý Kerîm'i

hatmedeceðiz. Meâli, Diyanetin hazýrladýðý Kur'ân-ý Kerîm ve Açýklamalý Meâlinden ekleyeceðim. ÝnþaALLAH her hangi

bir sorun çýkmadan bitirebilirim. ÝnþaALLAH yarým kalmaz. Haydi Bismillâh.


Kaynak:KUR'ÂN-I KERÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLÝ


Hazýrlayanlar:Türkiye Diyanet Vakfý


Hazýrlayanlar:

Prof. Dr. Ali ÖZEK

Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN

Doç. Dr. Ali TURGUT

Doç. Dr. Mustafa ÇAÐRICI

Prof. Dr. Ýbrahim Kafi DÖNMEZ

Doç. Dr. Sadreddin GÜMÜÞ


ANKARA-1993
Cüz:1, Sûre:1 FATÝHA SÛRESÝ VIII
(1)

BÝRÝNCÝ SÛRE

el-FATÝHAMÜDDESÝR suresinden sonra Mekke'de inmiþtir.7ayettir.Kur'an'ýn ilk suresi olduðu için açýþ yapan, açan manasýna manasýna 'Fatiha'

denilmiþtir. Diðer adlarý þunlardýr: Ana kitap manasýna, 'Ümmü'l Kitab, dinin

asýllarýný ihtiva eden manasýna 'el-Esas', ana hatlarýyla Ýslam'ý anlattýðý için

'el-Vafiye' ve 'el-Kafiye', ilk defa inen yedi manasýna 'es-Seb'u'l-Mesani',

birçok esrarý taþýdýðý için 'el-Kenz'.
Peygamberimiz ''Fatiha'yý okumayanýn namazý olmaz'' buyurmuþtur. Onun

için, Fatiha, namazlarýn her rekatýnda okunur. Manasý itibarýyla Fatiha, en

büyük dua ve münacattýr. Kulluðun yalnýzca ALLAH'a yapýlacaðý, desteðin

yalnýzca ALLAH'tan geldiði , doðru yola varmanýn da doðru yoldan sapmanýn

da ALLAH'ýn iradesine dayandýðý, çünkü hayrý da þerri de yaratanýn ALLAH ol

duðu hususlarý bu surede ifadesini bulmuþtur.
Kur'an, insanlýða doðru yolu göstermek için indirilmiþtir. Kur'an'ýn ihtiva et

tiði esaslar ana hatlarý ile Fatiha'da vardýr. Zira Fatiha'da, övgüye, ta'zi

me ve ibadete layýk bir tek ALLAH'ýn varlýðý, O'nun hakimiyeti, O'ndan baþka

dayanýlacak bir güç bulunmadýðý anlatýlýr ve doðru yola gitme, iyi insan

olma dileðinde bulunulur.
BESMELEAralarýnda Ýmam Ebu Hanife'nin de bulunduðu bir gurup fakihe göre besme

le, Fatiha'dan ve diðer surelerden bir ayet deðildir, sadece Neml suresinin

30. ayetinde geçen besmele ayettir. Diðerleri sure baþlarýnda teberrüken

yazýlmýþtýr. Onun için sesli okunmaz.Aralarýnda Ýmam Þafii'nin de bulunduðu diðer bir gurup fakihe göre besme

le Fatiha ve diðer surelerin ilk ayetidir. Þafiiler besmeleyi namazda sesli

okurlar.Bir hadiste ''Besmele ile baþlamayan her iþ güdüktür'' buyrulmuþtur.Bu se

beple müslümanlar bütün iþlerine ''Besmele'' ile baþlarlar. Ýþlere ALLAH adýy

la baþlamak ne kadar güzel bir davranýþtýr! Nahl suresinin 98. ayeti gereði

olarak da Kur'an okumaya baþlarken ''Euzu'' çekilir.Euzubillahimineþþeytanirracim

Bismillahirrahmanirrahim1.Rahman ve rahim olan ALLAH'ýn adýyla.


2.Hamd (övme ve övülme), alemlerin Rabbi ALLAH'a mahsustur.


3.O, rahmandýr ve rahimdir.


4.Ceza gününün malikidir.


5.(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnýz senden medet umarýz.


6.Bize doðru yolu göster.


7.Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduðun kimselerin yolunu; gazaba uðra

mýþlarýn ve sapmýþlarýn yolunu deðil.


Amin.(''Alemin'', alem kelimesinin çoðuludur.Ýnsan, melek

ve cin gibi akýl sahibi yaratýklarýný içine alan evrenin adýdýr. Bazýlarý da,

ALLAH'ýn varlýðýna delalet eden her þeye alem denildiðini söylemiþlerdir.Rahman, iyi olsun, kötü olsun, mümin olsun, kafir olsun, ayýrým yapmadan

dünyada nimetini herkese veren ALLAH demektir.Rahim ise, ahirette nimetlerini sadece müminlere veren ALLAH manasýnadýr.

Cenab-ý ALLAH, dünyada herkese nimet verdiði halde, kendisine inananlara

ahirette özel muamele yapacaktýr. Kur'an'da geçen ''Rahman'' ve ''Rahim''

kelimeleri hep bu manada kullanýlmýþtýr.Ceza günü, ahirette herkesin hesaba çekilip iyinin iyi, kötünün de kötü kar

þýlýk alacaðý muhakeme günüdür.Müfessirlerin açýklamalarýna göre, kendilerine lütüf ve ihsanda bulunulan kim

seler, peygamberler ve onlarýn yolunda gidenlerdir. Gazaba uðramýþlarýn ya

hudiler, sapmýþlarýn ise hýristiyanlar olduðu rivayet edilmiþtir.Bununla beraber, doðru yoldan sapma ve ALLAH'ýn gazabýna uðrama, yalnýz

ca hýristiyan ve yahudilere mahsus deðildir.6. ayette ALLAH Teala'dan bizi ''doðru yol''a iletmesi istenmiþ, 7. ayette ise

doðru yolun ne olduðu ''örnekle eðitim'' metoduna göre anlatýlmýþtýr. Bu da

baþta Peygamber olmak üzere iyilerin yolunu iyi, kötülerin yolunu da kötü

olarak göstermektir.Ýþte Kur'an'ýn büyük bir kýsmý, bu iki ayetin tefsiri mesa

besindedir.)KAYNAK:KUR'ÂN-I KERÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLÝ

Çevrimdışı Dilnihad

 • Web Yönetim
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 711
 • Teþekkür 8
 • Gönlün Muradý
Ynt: Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #1 : 09 Şubat 2011, 21:09:14 »

Cüz:1 , Sure:2 BAKARA SURESÝ Sayfa:1Sayfa:1 BAKARA SÛRESÝ Cüz:1,Sûre:2(2)

ÝKÝNCÝ SÛRE

el-BAKARAMedine'de inmiþtir.286 ayettir. Kur'an'ýn en uzun

suresidir. Adýný 67-71. ayetlerde yahudilere kesmeleri emredilen sýðýrdan

alýr. Yalnýz 281. ayeti Veda Haccý'nda Mekke'de inmiþtir. Ýnanca, ahlaka

ve hayat nizamýna dair hükümlerin önemli bir kýsmý bu surede

anlatýlmýþtýr.
Bismillahirrahmanirrahim1.Elif. Lam. Mim.


2.O kitap (Kur'an); onda asla þüphe yoktur.O, müttakiler (sakýnanlar ve ar

ýnmak isteyenler) için bir yol göstericidir.


3.Onlar gayba inanýrlar, namaz kýlarlar, kendilerine verdiðimiz mallardan ALLAH

yolunda harcarlar.


4.Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret

gününe de kesinkes inanýrlar.


5.Ýþte onlar, Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve kurtuluþa erenler

de ancak onlardýr.
(Kur'ân sûrelerinden bazýlarýnýn baþýnda

''el-hurufu'l-mukattaa'' denilen birtakým harfler vardýr ve bunlar bulunduðu

sureden bir ayettir.Böyle manasý açýk olmayan ayetlere ''müteþabih'' denir.

Müteþabih olan ayetin gerçek manasýný ancak ALLAH bilir.Bazý alimler ise on

larý ''tevil'' ederler.Buna göre Elif,Lam, Mim harflerine þu manalar verilmiþtir.a) Ýþte elinizdeki Kur'an'ýn kelimeleri bu harflerden teþekkül etmiþtir. Buyur

un, siz de benzerini yapýn!b) Dikkatleri toplamak için bir edebi sanattýr. Zira söze üstü kapalý olarak

baþlamak sonra onu açmak daha fazla ilgi uyandýrýr.


c) Öðrenmenin harflerle baþladýðýna iþarettir.Müttaki, takva sahibi demektir. ALLAH'ýn azabýndan hakkýyla korkan, O'nun

buyruklarýna karþý gelmekten sakýnan, rahmetine güvenip gerektiði gibi kul

luk eden kimselere Kur'an'da hep ''müttakiler'' denmiþtir.Gayba iman, Ýslam'ýn ''Amentüsü''nün kýsaltýlmýþ ifadesidir. Manasý: ALLAH'a,

meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, kaza ve kadere, hayýr

ve þerrin ALLAH'tan olduðuna inanmaktýr.Kur'an'ýn pek çok yerinde ''Gayba i

man eder'' veya ''ederler'' cümlesi gelecektir. Bunlarýn hepsi, iman esaslarý

nýn kýsaltýlmýþ þeklidir.Bakara suresinde söze, önce dikkatleri çeken harflerle baþlanýlmýþ, hemen

arkasýndan Kur'an'dan söz edilmiþtir. Demek ki, þu elinizdeki kitap (Kur'an)

kendisinde þek ve þüphe bulunmayan ALLAH kelamý ve iyiler için doðru yol

rehberidir. Kur'an, bir rehberdir, yol göstericidir. Ancak kime yol gösterir,

kime rehberlik eder? Ýþte ayetlerde bu soruya cevap verilmiþ, öncelikle

müttaki olup gayba inananlara yol gösterdiði anlatýlmýþtýr.Kur'an bütün in

sanlýða indirilmiþtir.Ancak, sadece ona yönelen ve onunla doðru yolu bul

mak isteyenlere rehber olacaktýr.Burada gayba imandan sonra ''Kelime-i Þehadet, namaz, zekat, oruç ve

hac''dan ibaret olan Ýslam'ýn beþ temelinden sadece ''namaz ile zekat'' zik

redilmiþtir. Bu iki temelin zikri, örnekleme yoluyla diðerlerine de iþarettir.Bu

itibarla Kur'an'da ''namaz ile zekat'' bu ayette olduðu gibi beraber anýldýðý

vakit, beþ temele iþaret edilmektedir.)KAYNAK:KUR'ÂN-I KERÎM AÇIKLAMALI MEÂLÝ

Çevrimdışı Dilnihad

 • Web Yönetim
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 711
 • Teþekkür 8
 • Gönlün Muradý
Ynt: Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #2 : 09 Şubat 2011, 21:10:14 »Cüz:1 , Sûre:2 BAKARA SÛRESÝ Sayfa:26.Gerçek þu ki, kafir olanlarý (azap ile) korkutsan da korkutmasan da onlar

için birdir; iman etmezler.7.ALLAH onlarýn kalplerini ve kulaklarýný mühürlemiþtir.Onlarýn gözlerine de bir

çeþit perde geririlmiþtir ve onlar için (dünyada ve ahirette) büyük bir azap

vardýr.8.Ýnsanlardan bazýlarý da vardýr ki, inanmadýklarý halde ''ALLAH'a ve ahiret gü

nüne inandýk'' derler.9.Onlar (kendi akýllarýnca) güya ALLAH'ý ve müminleri aldatýrlar. Halbuki onlar

ancak kendilerini aldatýrlar ve bunun farkýnda deðillerdir.10.Onlarýn kalblerinde bir hastalýk vardýr. ALLAH da onlarýn hastalýðýný çoðalt

mýþtýr. Söylemekte olduklarý yalanlar sebebiyle de onlar için elim bir azap

vardýr.11.Onlara: Yeryüzünde fesat çýkarmayýn, denildiði zaman, 'Biz ancak ýslah

edicileriz' derler.12.Þunu bilin ki, onlar bozguncularýn ta kendileridir, lakin anlamazlar.13.Onlara: Ýnsanlarýn iman ettiði gibi siz de iman edin, denildiði vakit ''Biz

hiç, sefihlerin (akýlsýz ve ahmak kiþilerin) iman ettikleri gibi iman eder mi

yiz!'' derler.Biliniz ki, sefihler ancak kendileridir, fakat bunu bilmezler (ve

ya bilmezlikten gelirler).14.(Bu münafýklar) müslümanlarla karþýlaþtýklarý vakit ''(Biz de) iman ettik''

derler, (Kendilerini saptýran) þeytanlarý ile baþbaþa kaldýklarýnda ise: Biz

sizinle beraberiz, biz onlarla (müminlerle) sadece alay ediyoruz, derler.15.Gerçekte, ALLAH onlarla istihza (alay) eder de azgýnlýklarýnda onlara fýr

sat verir, bu yüzden onlar bir müddet baþýboþ dolaþýrlar.16.Ýþte onlar, hidayete karþýlýk delaleti satýn alanlardýr. Ancak onlarýn bu

ticareti kazançlý olmamýþ ve kendileri de doðru yola girememiþlerdir.(Cenab-ý ALLAH bu suresinin baþýnda önce yüce kitabý Kur'an'dan, onun

müttakiler için bir yol gösterici ve hidayet kaynaðý oluþundan, sonra da

gayba imandan ve Ýslam'ýn temelini oluþturan ana vazifelerden söz etmiþ,

bu arada insanlarý inanç yönünden üç guruba ayýrmýþtýr:


Birincisi, müminlerdir; onlarýn vasýflarý ilk beþ ayette özetlenmiþtir.

Ýkincisi, kafirlerdir; onlarýn durumu da altýncý ve yedinci ayetlerde özetlen

miþtir.

Üçüncüsü, münafýklardýr; bunlarýn durumlarý da geniþ bir þekilde ele alýna

rak 8. ayetten 21. ayete geçen ayetlerde açýklanmýþtýr.
Kur'an, insanlýða doðru yolu göstermek için gönderilmiþ bir kitaptýr. Bu iti

barla ilk önce kendisine muhatap olan insanlýðýn doðru veya yanlýþ inanç

durumunu bunlarýn getirdiði mesuliyetleri, doðruya veya eðriye inanan in

sanýn dünyada ve ahirette karþýlaþacaðý neticeleri izah etmiþtir.)


KAYNAK:KUR'ÂN-I KERÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLÝ
Çevrimdışı Dilnihad

 • Web Yönetim
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 711
 • Teþekkür 8
 • Gönlün Muradý
Ynt: Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #3 : 09 Şubat 2011, 21:11:58 »

Sayfa:3 BAKARA SÛRESÝ Cüz:1, Sûre:2
17.Onlarýn (münafýklarýn) durumu, (karanlýk gecede) bir ateþ yakan kimse

misalidir. O ateþ yanýp da etrafýný aydýnlattýðý anda ALLAH, hemen onlarýn

aydýnlattýðýný giderir ve onlarý karanlýklar içinde býrakýr; (artýk hiçbir þeyi)

görmezler.(Ayet, münafýklarýn ilk anda Ýslam'ýn nurundan aydýnlanýp müslüman olmala

rýný, karanlýk gecede yanan meþ'aleye ve ondan faydalananlara; sonra he

men küfre dönmelerini de o meþ'alenin sönüvermesine ve oradakilerin ka

ranlýkta kalmalarýna benzetiyor.)
18.Onlar saðýrlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple onlar geri dönemezler.19.Yahut (onlarýn durumu), gökten saðanak halinde boþanan, içinde yoð

un karanlýklar, gürültü ve yýldýrýmlar bulunan yaðmur(a tutulmuþ kimseler

in durumu) gibidir. O münafýklar yýldýrýmlardan gelecek ölüm korkusuyla

parmaklarýný kulaklarýna týkarlar.Halbuki ALLAH, kafirleri çepecevre kuþatmýþ

týr.20.(O esnada) þimsek sanki gözlerini çýkaracakmýþ gibi çakar, onlar için et

rafý aydýnlatýnca orada birazcýk yürürler, karanlýk üzerlerine çökünce de ol

duklarý yerde kalýrlar. ALLAH dileseydi elbette onlarýn kulaklarýný saðýr, gözle

rini de kör ederdi. ALLAH þüphesiz her þeye kadirdir.(Bu ayetlerde geçen misallerden, kafirlerin ve münafýklarýn Ýslam karþýsýnda

kafalarýnda fýrtýnalar koptuðu, korku ve heyecana kapýldýklarý, bazen hakký

görür gibi olduklarý, bazen de karanlýða gömüldükleri anlaþýlýyor.)

21.Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. U

mulur ki, böylece korunmuþ (ALLAH'ýn azabýndan kendinizi kurtarmýþ) olursu

nuz.22.O Rab ki, yeri sizin için bir döþek, göðü (kubbemsi) bir tavan yaptý.Gök

ten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeþitli ürünler çýkar

dý. Artýk bunu bile bile ALLAH'a þirk koþmayýn.23.Eðer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir þüpheye düþüyorsanýz,

haydi onun benzeri bir sure getirin, eðer iddianýzda doðru iseniz ALLAH'tan

gayri þahitlerinizi (yardýmcýlarýnýzý) da çaðýrýn.24.Bunu yapamazsanýz -ki elbette yapamayacaksýnýz- yakýtý, insan ve

taþ olan cehennem ateþinden sakýnýn. Çünkü o ateþ kafirler için hazýrlan

mýþtýr.KAYNAK:KUR'ÂN-I KERÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLÝ


Çevrimdışı Dilnihad

 • Web Yönetim
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 711
 • Teþekkür 8
 • Gönlün Muradý
Ynt: Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #4 : 09 Şubat 2011, 21:12:55 »
Cüz:1, Sûre:2 BAKARA SÛRESÝ Sayfa:4
25.Ýman edip iyi davranýþlarda bulunanlara, içinden ýrmaklar akan cennet

ler olduðunu müjdele! O cennetlerdeki bir meyveden kendilerine rýzýk ola

rak yedirildikçe: Bundan önce dünyada bize verilenlerdendir bu, derler.

Bu rýzýklar (bazý yönlerden dünyadakine) benzer olarak verilmiþtir.Onlar

için cennette tertemiz eþler de vardýr. Ve onlar orada ebedi kalýcýdýrlar.
(Bu ayette, dünyada müslüman olup güzel iþler yapan ve gerçekten mü

min olarak ahirete göçen kimselerin alacaklarý mükafatlar anlatýlmýþ, ora

da cennetliklere verilen nimetlerin dünyadakilere benzediðine iþaret ed

ilmiþtir.Ancak, ahiret nimetlerinin dünyadakilerle ayný olduðu düþünülme

melidir.Nitekim, Buhari'nin ''Bedü'l-halk'' bahsinde rivayet ettiði bir hadis

te ''Cennet ehline gözlerin görmediði, kulaklarýn iþitmediði, kalplerden

bile geçmeyen nimetler verilir '' denilmiþtir.)
26.Þüphesiz ALLAH (hakký açýklamak için) sivrisinek ve onun da ötesinde

bir varlýðý misal getirmekten çekinmez.Ýman etmiþlere gelince, onlar böy

le misallerin Rablerinden gelen hak ve gerçek olduðunu bilirler.Kafir olan

lara gelince: ALLAH böyle misal vermekle ne murat eder? derler.ALLAH on

unla birçok kimseyi saptýrýr, birçoklarýný da doðru yola iletir. Verdiði mi

sallerle ALLAH ancak fasýklarý saptýrýr (çünkü bunlar birer imtihandýr).(Bu ayette, sivrisinek ve ondan daha zayýf yaratýklarla temsil getirilme

sini küçümseyenlerin aslýnda kendilerinin küçük ve deðersiz olduklarý, o

yüzden ALLAH'a iman etmedikleri anlatýlmýþ, bunlara deðer verip iman ed

enlerin ise akýllý ve deðerli kimseler olduklarý bildirilmiþtir.Bunlar birer imti

handýr.Ýnsanlardan bir kýsmý iman eder, imtihaný kazanýr, bir kýsmý da kay

beder.)
27.Onlar öyle (fasýklar) ki, kesin söz verdikten sonra sözlerinden döner

ler.ALLAH'ýn, ziyaret edilip hal ve hatýrýnýn sorulmasýný istediði kimseleri zi

yaretten vazgeçerler ve yeryüzünde fitne ve fesat çýkarýrlar. Ýþte on

lar gerçekten zarara uðrayanlardýr.(Fasýk, hak yoldan sapan kimsedir. Kesin olarak verilen söz de ehl-i ki

tabýn Tevrat ve Ýncil'de geleceði bildirilen ahir zaman Peygamberine

iman edeceklerini söylemeleridir ki, gelince iman etmediler ve sözlerin

de durmadýlar.Ýslam'ýn çok deðer verdiði akraba, komþu ve yakýnlarla

ilgilenip bunlara yardým etmeyi terkettiler, fitne ve fesat unsuru oldu

lar, böylece hem dünyada hem de ahirette zarar gördüler.)28.Ey kafirler! Siz ölü iken sizi dirilten (dünyaya getirip hayat veren)

ALLAH'ý nasýl inkar ediyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, tekrar sizi dirilte

cek ve sonunda O'na döndürüleceksiniz.
(Bu ayette, insanýn ilk yaratýlmasýndan önceki haline ''ölü'' denilmesi, ba

zýlarýnýn iddia ettikleri gibi tenasüh ile ilgili deðildir. Ayette insan hayatý

nýn üç safhasý anlatýlmýþtýr: Yoktan yaratýlma, ölüm, ahirette tekrar di

rilme. Esasen tenasüh düþüncesi, her insanýn kendi amelinden sorumlu

luðu ve dolayýsýyla adalet ilkesine ters düþmektedir.)

29.O, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattý. Sonra (kendine has bir

þekilde) semaya yöneldi, onu yedi kat olarak yaratýp düzenledi (tanzim

etti). O, her þeyi hakkýyla bilendir.KAYNAK:KUR'ÂN-I KERÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLÝÇevrimdışı Dilnihad

 • Web Yönetim
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 711
 • Teþekkür 8
 • Gönlün Muradý
Ynt: Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #5 : 09 Şubat 2011, 21:13:58 »
Sayfa:5 BAKARA SÛRESÝ Cüz:1,Sûre:2

30.Hatýrla ki Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halife yaratacaðým,

dedi.Onlar: Bizler hamdinle seni tesbih ve takdis edip dururken, yeryü

zünde fesat çýkaracak, orada kan dökecek insaný mý halife kýlýyorsun?

dediler.ALLAH da onlara: Sizin bilemeyeceðinizi herhalde ben bilirim, de

di.(Halife, vekil ve temsilci demektir.ALLAH, yeryüzünde iradesini temsil et

mek üzere insaný yaratmýþ, orada ilahi hükümranlýðý gerçekleþtirme gö

revini de ona vermiþtir.)

31.ALLAH Adem'e bütün isimleri, öðretti. Sonra onlarý önce meleklere ar

zedip: Eðer siz sözünüzde sadýk iseniz, þunlarýn isimlerini bana bildirin,

dedi.
32.Melekler: Ya Rab! Seni noksan sýfatlardan tenzih ederiz, senin bize

öðrettiklerinden baþka bizim bilgimiz yoktur. Þüphesiz alim ve hakim ol

an ancak sensin, dediler.
33.(Bunun üzerine) :Ey Adem! Eþyanýn isimlerini meleklere anlat, dedi.

Adem onlarýn isimlerini onlara anlatýnca:Ben size, muhakkak semavat ve

arzda görülmeyenleri (oralardaki sýrlarý) bilirim. Bundan da öte, gizli ve a

çýk yapmakta olduklarýnýzý da bilirim, dememiþ miydim? dedi.34.Hani biz meleklere (ve cinlere) :Adem'e secde edin, demiþtik.Ýblis ha

riç hepsi secde ettiler. O yüz çevirdi ve büyüklük tasladý, böylece kafir

lerden oldu.(Bundan sonra Hz. Adem ve nesli, aslý cinlerden olup, sonra þeytanlarýn

baþý olan Ýblis ve nesline uyup uymamakta sýnanacaklardýr.)
35.Biz: Ey Adem! Sen ve eþin (Havva) beraberce cennete yerleþin; ora

da kolaylýkla istediðiniz zaman her yerde cennet nimetlerinden yeyin; sa

dece þu aðaca yaklaþmayýn. Eðer bu aðaçtan yerseniz her ikinizde kendi

ne kötülük eden zalimlerden olursunuz, dedik.
36.Þeytan onlarýn ayaklarýný kaydýrýp haddi tecavüz ettirdi ve içinde bulun

duklarý (cennetten) onlarý çýkardý.Bunun üzerine: Bir kýsmýnýz diðerine düþ

man olarak ininiz, sizin için yeryüzünde barýnak ve belli bir zamana dek ya

þamak vardýr, dedik.
37.Bu durum devam ederken Adem, Rabbinden bir takým ilhamlar aldý ve

derhal tevbe etti. Çünkü ALLAH tevbeleri kabul eden ve merhameti bol ol

andýr.
(Hz. Adem'in Rabbinden aldýðý ilhamlar hakkýnda çeþitli yorumlar yapýlmýþ

týr. Bu ilhamlar, onu ikaz ve irþat mahiyetinde tavsiyelerdir. Ýbn Mesud'a

göre namazlara baþlarken okuduðumuz ''Sübhaneke'' Hz. Adem tarafýn

dan o zaman söylenmiþ bir tesbih ve duadýr.)KAYNAK:KUR'ÂN-I KERÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLÝ
Çevrimdışı Dilnihad

 • Web Yönetim
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 711
 • Teþekkür 8
 • Gönlün Muradý
Ynt: Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #6 : 09 Şubat 2011, 21:15:03 »

Cüz:1,Sûre:2 BAKARA SÛRESÝ Sayfa:6

38.Dedik ki:Hepiniz cennetten inin! Eðer benden size hidayet gelir de

her kim hidayetime tabi olursa onlar için herhangi bir korku yoktur ve

onlar üzüntü çekmezler.
39.Ýnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar cehennemliktir,

onlar orada ebedi kalýrlar.
40.Ey Ýsrailoðullarý! Size verdiðim nimetlerimi hatýrlayýn, bana verdiðiniz

sözü hatýrlayýn, bana verdiðiniz sözü yerine getirin ki, ben de size vad

dettiklerimi vereyim. Yalnýzca benden korkun.
41.Elinizdekini (Tevrat'ýn aslýný) tasdik edici olarak indirdiðime (Kur'an'a)

iman edin. Sakýn onu inkar edenlerin ilki olmayýn! Ayetlerimi az bir karþý

lýk ile satmayýn, yalnýz benden (benim azabýmdan) korkun.
42.Bilerek hakký batýl ile karýþtýrmayýn, hakký gizlemeyin.43.Namazý tam kýlýn, zekatý hakkýyla verin, rüku edenlerle beraber rüku e

din.
44.(Ey bilginler!) Sizler Kitab'ý (Tevrat'ý) okuduðunuz (gerçekleri bildiðin

iz) halde, insanlara iyiliði emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklýnýzý

kullanmýyor musunuz?
45.Sabýr ve namaz ile ALLAH'tan yardým isteyin. Þüphesiz o (sabýr ve nam

az), ALLAH'a saygýdan kalbi ürperenler dýþýnda herkese zor ve aðýr gelen bir

görevdir.
(Ayette geçen sabýrdan maksadýn oruç olduðu söylenmiþtir.Oruç ve nam

az, imaný takviye eder, nefsin kibrini kýrar, tembelliði ve uyuþukluðu gider

ir, zor iþler karþýsýnda insaný güçlü kýlar. Taberani'nin rivayetine göre, ''Re

sulullah (s.a.v.) zor bir iþle karþýlaþýnca hemen namaz kýlardý.'' ''ALLAH'a

saygýdan kalbi ürperenler'' diye tercüme edilen ''haþiin'' zümresine namaz

kýlmak, oruç tutmak, sabýrlý olmak, her yerde ve her zaman gerçekleri söy

lemekten çekinmemek zor gelmez, zira onlar ALLAH sevgisi ile kalpleri dol

muþ kimselerdir.)

46.Onlar, kesinlikle Rablerine kavuþacaklarýný ve O'na döneceklerini düþün

en ve bunu kabullenen kimselerdir.
47.Ey Ýsrailoðullarý! Size verdiðim nimetimi ve (sizi bir zamanlar) cümle ale

me üstün kýldýðýmý hatýrlayýn.
(Kendi içinden peygamber gönderilen millet, o anda diðer kavimlerden üst

ündür.Zira Cenab-ý ALLAH, milletler arasýndan o kavmi ve onlardan da o þah

sý seçmiþtir.Dolayýsýyla önce peygamber, sonra ailesi daha sonra da milleti

bir þeref kazanmýþtýr.Ýçinder peygamber gönderilen milletin bir yönden üst

ünlüðü vardýr, diðer yönden de sorumluluðu daha fazladýr. Nitekim bu ayet

te üstünlüðü bildirilen Beni Ýsrail hakkýnda ayný surenin 61. ayetinde onlar

ýn zillet ve meskenete düçar olduklarý, ALLAH'ýn gazabýna maruz kaldýklarý an

latýlmýþtýr.)

48.Öyle bir günden korkun ki, o günde hiçkimse baþkasý için herhangi bir ö

demede bulunamaz; hiçkimseden (ALLAH izin vermedikçe) þefaat kabul olun

maz, fidye alýnmaz; onlara asla yardým da yapýlmaz.KAYNAK:KUR'ÂN-I KERÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLÝÇevrimdışı Dilnihad

 • Web Yönetim
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 711
 • Teþekkür 8
 • Gönlün Muradý
Ynt: Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #7 : 09 Şubat 2011, 21:15:50 »

Sayfa:7 BAKARA SÛRESÝ Cüz:1, Sûre:2
49.Hatýrlayýn ki, sizi, Firavun taraftarlarýndan kurtardýk.Çünkü onlar size

azabýn en kötüsünü reva görüyorlar, yeni doðan erkek çocuklarýnýzý kesi

yorlar, (fenalýk için) kýzlarýnýzý hayatta býrakýyorlardý. Aslýnda o size reva

görülenlerde Rabbinizden büyük bir imtihan vardý.
(Firavun, eski Mýsýr hükümdarlarýna verilen bir ünvandýr. Hz. Musa'nýn gel

mesine tekaddüm eden senelerde kahinler, Ýsrailoðullarýndan doðacak bir

çocuðun, Firavun'un tahtýný ve tacýný yýkacaðýný söylediler. Bunun üzerine

Firavun, yeni doðan erkek çocuklarýn kesilmesini emretti. ALLAH bununla Ýs

railoðullarýný imtihan ediyordu.)
50.Bir zamanlar biz sizin için denizi yardýk, sizi kurtardýk, Firavun'un taraf

tarlarýný da, siz bakýp dururken denizde boðduk.
(Rivayetlerden, bu mucizenin Kýzýldeniz'de geçtiði anlaþýlmaktadýr.)51.Musa'ya kýrk gece (vahyetmek üzere) söz vermiþtik.Sonra haksýzlýk e

derek buzaðýyý (tanrý) edindiniz.
(Hz. Musa Tur-i Sina'ya gidince Samiri adýnda birisi, altýndan yaptýðý bir

buzaðý heykelini getirir, 'Bu sizin Rabbinizdir. Musa bunu unuttu, o gelin

ceye kadar buna tapýn' der. Hz. Harun buna mani olmaya çalýþýrsa da

baþaramaz. Bu kýssa Taha suresinde geniþçe anlatýlacaktýr.)

52.O davranýþlarýnýzdan sonra (akýllanýp) þükredrsiniz diye sizi affettik.53.Doðru yolu bulasýnýz diye Musa'ya Kitab'ý ve hak ile batýlý ayýran hüküm

leri verdik.54.Musa kavmine demiþti ki: Ey kavmim! Þüphesiz siz, buzaðýyý (tanrý) ed

inmekle kendinize kötülük ettiniz. Onun için Yaradanýnýza tevbe edin de

nefislerinizi (kötü duygularýnýzý) öldürün. Öyle yapmanýz Yaratýcýnýzýn ka

týnda sizin için daha iyidir. Böylece ALLAH tevbenizi kabul etmiþ olur. Çün

kü acýyýp tevbeleri kabul eden ancak O'dur.55.Bir zamanlar: Ey Musa! Biz ALLAH'ý açýkca görmedikçe asla sana inanma

yýz, demiþtiniz de bakýp durur olduðunuz halde hemen sizi yýldýrým çarpmýþ

tý.
56.Sonra ölümünüzün ardýndan sizi dirilttik ki þükredesiniz.(Yýldýrým çarpmasýndan baygýn düþen kavim ALLAH'ýn iradesi ile yeniden can

lanýr ve istediklerinin yanlýþ olduðunu anlar. Ayette bu olay, ölüm ve tek

rar dirilme olarak anlatýlmýþtýr.)
57.Ve sizi bulutla gölgeledik, size kudret helvasý ve býldýrcýn gönderdik ve

''Verdiðimiz güzel nimetlerden yeyiniz'' (dedik). Hakikatte onlar bize deðil

sadece kendilerine kötülük ediyorlardý.KAYNAK:KUR'ÂN-I KERÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLÝÇevrimdışı Dilnihad

 • Web Yönetim
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 711
 • Teþekkür 8
 • Gönlün Muradý
Ynt: Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #8 : 09 Şubat 2011, 21:16:38 »
Cüz:1,Sûre:2 BAKARA SÛRESÝ SAYFA:8

58.(Ýsrailoðullarýna) :Bu kasabaya girin,orada bulunanlardan dilediðiniz þe

kilde bol bol yeyin,kapýsýndan eðilerek girin, (girerken) 'Hýtta!' (Ya Rabbi

bizi affet) deyin ki,sizin hatalarýnýzý baðýþlayalým;zira biz,iyi davrananla

ra (karþýlýðýný) fazlasýyla vereceðiz,demiþtik.(Ayette geçen kasabadan maksat Kudüs veya Eriha'dýr.'Muhsin'kelimesi ise,'ih

san' mastarýndan ism-i faildir.Yaptýðý iþi en iyi biçimde ve noksansýz yapan

larýn vasfýdýr.Kur'an'ýn pek çok ayetinde muhsinler övülmüþtür.Meþhur Cibril

hadisinde ise ihsan,ALLAH'ý görürcesine kulluk etmek diye açýklanmýþtýr.)
59.Fakat zalimler,kendilerine söylenenleri baþka sözlerle deðiþtirdiler. Bu

nun üzerine biz,yapmakta olduklarý kötülükler sebebiyle zalimlerin üzerine

gökten acý bir azap indirdik.(58. ayette kendilerine söylenenleri dinlemeyip kötülük eden yahudilere

ALLAH Teala veba gibi bir takým kötü illet ve hastalýklar vermiþtir.)
60.Musa (çölde) kavmi için su istemiþti de biz ona: Deðneðinle taþa vur!de

miþtik.Derhal (taþtan) oniki kaynak fýþkýrdý. Her bölük, içeceði kaynaðý

(Onlara) :ALLAH'ýn rýzkýndan yeyin,için,sakýn yeryüzünde bozgunculuk et

meyin,dedik.61.Hani siz (verilen nimetlere karþýlýk) : Ey Musa! Bir tek yemekle yeti

nemeyiz;bizim için Rabbine dua et de yerin bitirdiði þeylerden; sebzesin

den,hýyarýndan,sarýmsaðýndan,mercimeðinden,soðanýndan bize çýkarsýn,dedi

niz.Musa ise: Daha iyiyi daha kötü ile deðiþtirmek mi istiyorsunuz?O hal

de þehre inin.Zira istedikleriniz sizin için orada var,dedi.Ýþte (bu ha

diseden sonra)üzerlerine aþaðýlýk ve yoksulluk damgasý vuruldu.ALLAH'ýn

gazabýna uðradýlar.Bu musibetler(onlarýn baþýna),ALLAH'ýn ayetlerini in

kara devam etmeleri,haksýz olarak peygamberleri öldürmeleri sebebiyle

geldi.Bunlarýn hepsi, sadece isyanlarý ve taþkýnlýklarý sebebiyledir.(Beni Ýsrail'e alçaklýk ve yoksulluk damgasýnýn vurulmasýna sebep olarak

hakký inkar etmeleri ve onu söyleyen peygamberleri acýmasýzca öldürmele

ri gösterilmiþtir.Þuayb,Zekeriyya ve Yahya gibi pek çok peygamberi öldür

müþlerdir.)
KAYNAK:KURÂN-I KERÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLÝ

Çevrimdışı Dilnihad

 • Web Yönetim
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 711
 • Teþekkür 8
 • Gönlün Muradý
Ynt: Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #9 : 09 Şubat 2011, 21:17:25 »
Sayfa:9 BAKARA SÛRESÝ Cüz:1,Sûre:262.Þüphesiz iman edenler;yani yahudilerden,hýristiyanlardan ve sabiilerden

ALLAH'a ve ahiret gününe hakkýyla inanýp salih amel iþleyenler için Rableri

katýnda mükafatlar vardýr.Onlar için herhangi bir korku yoktur.Onlar üzüntü

çekmeyeceklerdir.
(Yahudi kelimesi,buzaðýya tapmaktan tevbe ettikleri vakir Ýsrailoðullarýna

takýlmýþ bir addýr.Bir rivayete göre de Hz.Ya'kub'un en büyük oðlu Yahuza'

ya nisbet edilmiþtir.Nasara,Hz. Ýsa'nýn indiði Nasýra kasabasýna nisbettir,

diyenler vardýr.Bir rivayete göre Hz. Ýsa'nýn Al-i Ýmran 52, Saff 14.ayet

lerinde geçen 'men ensari ilALLAH'sözünden alýnmýþtýr.Sabiiler hakkýnda çe

þitli rivayetler vardýr.Bir görüþe göre,Hz. Ýbrahim'in dinini devam ettir

en eski bir topluluk idi.Müffesirlerin bazýlarý da Sabiiliðin yahudilikle

hýristiyanlýk arasýnda tevhidci bir din olduðunu belirtmiþlerdir.Bazý yeni

araþtýrmacýlara ise,Sabiilerin Babil'de yaþayan ve yarý hýristiyan olan

bir mezhep müntesibi olduklarýný ve Hz.Yahya'nýn tabilerine benzedikleri

ni ifade etmiþlerdir.)63.Sizden saðlam bir söz almýþ,Tur daðýnýn altýnda,size verdiðimizi,kuv

vetle tutun,onda bulunanlarý daima hatýrlayýn, umulur ki,korunursunuz

(demiþtik de) ;


64.Ondan sonra sözünüzden dönmüþtünüz.Eðer sizin üzerinizde ALLAH'ýn ih

saný ve rahmeti olmasaydý,muhakkak zarara uðrayanlardan olurdunuz.


65.Ýçinizden cumartesi günü azgýnlýk edip de, bu yüzden kendilerine:

Aþaðýlýk maymunlar olun! dediklerimizi elbette bilmektesiniz.


66.Biz bunu (maymunlaþmýþ insanlarý),hadiseyi bizzat görenlere ve sonra

dan gelenlere bir ibret dersi,müttakiler için de bir öðüt vesilesi kýl

dýk.(ALLAH Beni Ýsrail'den kötülükte þuurlu olarak ýsrar eden o bedbahtla

rý önce maymun kýlýðýna sokmuþ,sonra da onlarý helak etmiþtir. Bunun,

insanlarýn aslýnýn maymun olduðu iddiasýyla bir ilgisi yoktur.)
67.Musa,kavmine: ALLAH bir sýðýr kesmenizi emrediyor,demiþti de: Bi

zimle alay mý ediyorsun? demiþlerdi.O da: Cahillerden olmaktan ALLAH'

a sýðýnýrým,demiþti.


68.'Bizim adýmýza Rabbine dua et,bize ne olduðunu açýklasýn' dedi

ler.Musa:ALLAH diyor ki:'O ne yaþlý ne de körpe;ikisi arasýnda bir

inek.' Size emredileni hemen yapýn, dedi.


69.Bu defa:Bizim için Rabbine dua et,bize onun rengini açýklasýn,de

diler.'O diyor ki:Sarý renkli,parlak tüylü,bakanlarýn içini açan bir

inektir' dedi.


KAYNAK:KUR'ÂN-I KERÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLÝ

Çevrimdışı Dilnihad

 • Web Yönetim
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 711
 • Teþekkür 8
 • Gönlün Muradý
Ynt: Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #10 : 09 Şubat 2011, 21:18:01 »

Cüz:1 , Sûre:2 BAKARA SÛRESÝ Sayfa:10

70.'(Ey Musa!) Bizim için,Rabbine dua et de onun nasýl bir sýðýr olduðunu bi

ze açýklasýn,nasýl bir inek keseceðimizi anlayamadýk.Biz,inþaALLAH emredile

ni yapma yolunu buluruz',dediler.71.(Musa) dedi ki :ALLAH þöyle buyuruyor: O henüz boyunduruk altýna alýnma

yan,yer sürmeyen,ekin sulamayan,serbest dolaþan (salma),renginde hiç alacasý

bulunmayan bir inektir. 'Ýþte þimdi gerçeði anlattýn'dediler ve bunun üzeri

ne (onu bulup) kestiler,ama az kalsýn kesmeyeceklerdi.72.Hani siz bir adam öldürmüþtünüz de onun hakkýnda birbirinizle atýþmýþtýnýz.

Halbuki ALLAH gizlemekte olduðunuzu ortaya çýkaracaktýr.73.'Haydi,þimdi (öldürülen) adama,(kesilen ineðin) bir parçasýyla vurun,dedik.

Böylece ALLAH ölüleri diriltir ve düþünesiniz diye ayetlerini (Peygamberine

verdiði mucizelerini) gösterir.
(Bu ayetlerde geçen sýðýr kesme kýssasý, daha ziyade Ýsrailoðullarýndan iki

gencin,mirasýna konmalarý için amcalarýný öldürmelerine baðlanýr.Olay Hz.Musa'

ya arzedilir.Hz.Musa bir türlü katilleri bulamaz ve ALLAH'a sýðýnýr.O da bir

sýðýr kesilmesini,onun bir parçasýyla ölüye vurulmasýný,ölünün dirilip katili

haber vereceðini bildirir.Netice de böyle olur.Ayetlerin zahiri de buna iþa

ret eder.Ancak eski Mýsýrlýlarýn ineðe tapmalarý, bir ara yahudilerin de bu

zaðýya tapmýþ olmalarý,sýðýr kesilmesi hadisesinde baþka hikmetlerin de bu

lunduðunu gösterir.
'Bir parçasýyla ona vurun'buyurulup arkasýndan da ALLAH'ýn ölüleri diriltme

sinden bahsedilince,müfessirlerin çoðu bunu 'kesilen ineðin bir parçasýyla

ölüye vurulmak suretiyle onun dirilmesi'þeklinde anlamýþlardýr.Bu takdirde o

lay bir mucizedir;ALLAH'ýn kudreti ile ölü böyle bir sebep olmadan da dirile

bilir.Dikkatleri daha ziyade çekmek için böyle meraýim tertip edilmiþ ve aka

binde mucize gerçekleþmiþtir.)

74.(Ne var ki) bunlardan sonra yine kalpleriniz katýlaþtý.Artýk kalpleriniz

taþ gibi yahut daha da katýdýr.Çünkü taþlardan öylesi var ki,içinden ýrmak

lar kaynar.Öylesi de var ki,çatlar da ondan su fýþkýrýr.Taþlardan bir kýsmý

da ALLAH korkusuyla yukardan aþaðý yuvarlanýr.ALLAH yapmakta olduklarýnýz

dan gafil deðildir.75.Þimdi(ey müminler!) onlarýn size inacaklarýný mý umuyorsunuz?Oysa ki, on

lardan bir zümre,ALLAH'ýn kelamýný iþitirler de iyice anladýktan sonra,bile

bile onu tahrif ederlerdi.76.(Münafýklar) inananlarla karþýlaþtýklarýnda 'iman ettik'derler.Birbirleriy

le karþýlaþtýklarý vakit ise: ALLAH'ýn size açtýklarýný (Tevrat'taki bilgile

ri),Rabbiniz katýnda sizin aleyhinize hüccet getirmeleri için mi onlara anla

týyorsunuz;bunlarý düþünemiyor musunuz? derler.
KAYNAK:KUR'ÂN-I KERÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLÝÇevrimdışı Dilnihad

 • Web Yönetim
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 711
 • Teþekkür 8
 • Gönlün Muradý
Ynt: Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #11 : 09 Şubat 2011, 21:18:36 »

Sayfa:11 BAKARA SÛRESÝ Cüz:1,Sûre:2


77.Onlar bilmezler mi ki,gizlediklerini de açýkca yaptýklarýný da ALLAH bil

mektedir.78.Ýçlerinde birtakým ümmiler vardýr ki,Kitab'ý (Tevrat'ý)bilmezler.Bütün

bildikleri kulaktan dolma þeylerdir.Onlar sadece zan ve tahminde bulunuyor

lar.(Ümmi,okur yazar olmayan demektir.Yahudi yahut hýristiyan olmayan Araplara

da ümmi diyenler olmuþtur.)
79.Elleriyle (bir) Kitap yazýp sonra onu az bir bedel karþýlýðýnda satmak

için 'Bu ALLAH katýndandýr' diyenlere yazýklar olsun! Elleriyle yazdýklarýn

dan ötürü vay haline onlarýn! Ve kazandýklarýndan ötürü vay haline onlarýn!
80.Ýsrailoðullarý: Sayýlý birkaç gün müstesna,bize ateþ dokunmayacaktýr,de

diler.De ki (onlara) :Siz ALLAH katýndan bir söz mü aldýnýz -ki Alah söz

ünden caymaz-,yoksa ALLAH hakkýnda bilmediðiniz þeyleri mi söylüyorsunuz?81.Hayýr! Kim bir kötülük eder de kötülüðü kendisini çepecevre kuþatýrsa

iþte o kimseler cehennemliktirler.Onlar orada devamlý kalýrlar.82.Ýman edip yararlý iþ yapanlara gelince onlar da cennetliktirler.Onlar

orada devamlý kalýrlar.83.Vaktiyle biz,Ýsrailoðullarýndan :Yalnýzca ALLAH'a kulluk edeceksiniz,

ana-babaya,yakýn akrabaya,yetimlere,yoksullara iyilik edeceksiniz diye

söz almýþ ve 'Ýnsanlara güzel söz söyleyin,namazý kýlýn,zekatý verin' di

ye de emretmiþtik. Sonunda azýnýz müstesna, yüz çevirerek dönüp gittiniz.
(Ýsrailoðullarýnýn yaptýðý iþler ve davranýþlar hakkýndaki bu bilgiler,

Kur'an'ýn geldiði devirde yaþayan yahudilerin Tevrat'ý tahrif edip ger

çekleri gizlemelerinden dolayý verilmiþtir.Çünkü Hz.Muhammed gönderil

diði zaman Arabistan'da özellikle Medine (Yesrib) ve civarýnda oldukça

kalabalýk bir yahudi topluluðu yaþamakta idi.Ahir zaman peygamberi gön

derilmeden önce bir peygamber geleceðini etrafa yayan yahudiler, Peygam

berimiz gelince aðýz deðiþtirdiler.Zira onlar gelecek peygamberi yahudi

lerden bekliyorlardý.Araplardan gelince onu kýskandýlar.Kur'an'da yahu

diler hakkýnda daha çok bilgi verilmesinin sebebi budur.Ahir zaman pey

gamberi,sonunda hýyanetleri yüzünden onlarla savaþmak ve onlarý yurtlar

ýnda sürmek zorunda kalmýþtýr.Yahudiler hala müslümanlara olan düþman

lýklarýný devam ettirmektedirler.)

KAYNAK:KUR'ÂN-I KERÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLÝ

Çevrimdışı Dilnihad

 • Web Yönetim
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 711
 • Teþekkür 8
 • Gönlün Muradý
Ynt: Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #12 : 09 Şubat 2011, 21:19:59 »
Cüz:1,Sûre:2 BAKARA SÛRESÝ Sayfa:12

84.(Ey Ýsrailoðullarý!) Birbirinizin kanýný dökmeyeceðinize,birbirinizi yurt

larýnýzdan çýkarmayacaðýnýza dair sizden söz almýþtýk.Herþeyi görerek sonun

da bularý kabul etmiþtiniz.
85.Bu misaký kabul eden sizler,(verdiðiniz sözün tersine) birbirinizi öldürü

yor,aranýzdan bir zümreyi yurtlarýndan çýkarýyor,kötülük ve düþmanlýkta onla

ra karþý birleþiyorsunuz.Onlarý yurtlarýndan çýkarmak haram olduðu halde(hem

çýkarýyor hem de) size esirler olarak geldiklerinde fidye verip onlarý kurta

rýyorsunuz.Yoksa siz Kitab'ýn bir kýsmýna inanýp bir kýsmýný inkar mý ediyor

sunuz?Sizden öyle davrananlarýn cezasý dünya hayatýnda ancak rüsvaylýk; kýya

met gününde ise en þiddetli azaba itilmektir.ALLAH sizin yapmakta olduklarý

nýzdan gafil deðildir.
86.Ýþte onlar,ahirete karþýlýk dünya hayatýný satýn alan kimselerdir.Bu yüz

den ne azaplarý hafifletilecek ne de kendilerine yardým edilecektir.
(Bu ayetler, yahudilerin türlü türlü entrikalarýný anlatýr.Ýslam'dan önce

Medine'de bulunan yahudiler iki fýrka idi.Onlardan birisi Evs diðeri de Haz

rec kabilesi ile beraber idi.Evs ile Hazrec kavga edip harbe tutuþunca onlar

da beraber savaþýrlardý.Bu arada yahudiler birbirlerini öldürürler ve yurt

larýndan kovarlardý.Esir olarak geri geldiklerinde bu sefer onlarý fidye ve

rip geri alýrlardý.Bu durum sorulduðu zaman da 'Ne yapalým, ALLAH'ýn emri

böyle'derlerdi. Bunun gibi türlü mel'anetler yaparlardý.)

87.Andolsun biz Musa'ya kitabý verdik.Ondan sonra ardarda peygamberler gönder

dik.Meryem oðlu Ýsa'ya da mucizeler verdik.Ve onu,Ruhu'l-Kudüs (Cebrail) ile

destekledik.(Ne var ki) gönlünüzün arzulamadýðý þeyleri söyleyen bir elçi gel

dikçe, ona karþý büyüklük tasladýnýz.(Size gelen) peygamberlerden bir kýsmýný

yalanladýnýz,bir kýsmýný öldürdünüz.

(Burada ALLAH Teala Ýsrailoðullarýna þu anlamda olmak üzere ikazda bulunuyor:

Andolsun ki Musa'ya kitabý biz verdik, ondan sonra gelen peygamberleri biz

gönderdik ve onu Ruhu'l-Kudüs ile takviye ettik.Siz onu öldürmeye teþebbüs et

tiniz,fakat bunu yapamadýnýz.Hz.Muhammed'i de öldürmeye teþebbüs ediyorsunuz.

O'nu da yapamazsýnýz,biz onu koruruz.Ýnkar ve isyanýnýz sebebiyle ALLAH'ýn la

netini hakettiniz.Bundan sonra iman etmeniz beklenmez.Ortaya koyduðunuz maze

retler de geçersizdir.)


88.(Yahudiler peygamberlerle alay ederek) 'Kalplerimiz perdelidir'dediler. Ha

yýr; küfür ve isyanlarý sebebiyle ALLAH onlara lanet etmiþtir.O yüzden çok

az inanýrlar.

KAYNAK:KUR'ÂN-I KERÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLÝ
Çevrimdışı Dilnihad

 • Web Yönetim
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 711
 • Teþekkür 8
 • Gönlün Muradý
Ynt: Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #13 : 09 Şubat 2011, 21:20:46 »


Sayfa:13 BAKARA SÛRESÝ Cüz:1, Sûre:2


89.Daha önce kafirlere karþý zafer isterlerken kendilerine ALLAH katýndan el

lerindeki (Tevrat'ý) doðrulayan bir kitap gelip de (Tevrat'tan) bilip öðren

diklerini gerçekler karþýlarýna dikilince onu inkar ettiler.Ýþte ALLAH'ýn la

neti böyle inkarcýlaradýr.

(83.ayette geçen açýklamaya bakýnýz.)


90.ALLAH'ýn kullarýndan dilediðine peygamberlik ihsan etmesini kýskandýklarý

için ALLAH'ýn indirdiðini (Kur'an'ý) inkar ederek harcamalarý ne kötü bir

þeydir! Böylece onlar gazap üstüne gazaba uðradýlar.Ayrýca kafirler için al

çaltýcý bir azap vardýr.
91.Kendilerine: ALLAH'ýn indirdiðine iman edin, denilince: Biz sadece bize

indirilene (Tevrat'a) inanýrýz, derler ve ondan baþkasýný inkar ederler.

Halbuki o Kur'an, kendi ellerinde bulunan (Tevrat'ý) doðrulayýcý olarak

gelmiþ hak kitaptýr.(Ey Muhammed!) Onlara :Þayet siz gerçekten inanýyor i

diyseniz daha önce ALLAH'ýn peygamberlerini neden öldürüyordunuz? deyiver.
92.Andolsun Musa size apaçýk mucizeler getirmiþti.Sonra onun ardýndan,za

limler olarak buzaðýyý (tanrý) edindiniz.93.Hatýrlayýn ki,Tur daðýnýn altýnda sizden söz almýþ :Size verdiklerimi

zi kuvvetlice tutun,söylenenleri anlayýn,demiþtik.Onlar: Ýþittik ve is

yan ettik, dediler.Ýnkarlarý sebebiyle kalplerine buzaðý sevgisi doldu

ruldu.De ki: Eðer inanýyorsanýz,imanýnýz size ne kötü þeyler emrediyor!
(Yahudiler Tevrat'tan edindikleri bilgilere göre bir peygamber geleceði

ni biliyorlardý ve bunun kendilerinden geleceðini düþünerek ondan fay

dalanmanýn planlarýný yapýyorlardý.Bekledikleri peygamber Araplardan

gelince onu inkar ettiler.89. ayette buna iþaret edilmiþtir. Onlar as

lýnda Hz.Musa'ya da hakkýyla inanmýþ deðillerdir.92. ayette ifade edil

diði gibi Hz.Musa nice mucizeler getirdiði halde o Tur'a gidince

buzaðýya taptýlar.)
KAYNAK:KUR'ÂN-I KERÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLÝ


Çevrimdışı Dilnihad

 • Web Yönetim
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 711
 • Teþekkür 8
 • Gönlün Muradý
Ynt: Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #14 : 09 Şubat 2011, 21:21:20 »

Cüz:1,Sure:2 BAKARA SÛRESÝ Sayfa:14

94.(Ey Muhammede,onlara) :Þayet (iddia ettiðiniz gibi) ahiret yurdu ALLAH

IMGkatýnda diðer insanlara deðil de yalnýzca size aitse ve bu iddianýzda doðru

iseniz haydi ölümü temenni edin (bakalým),de.
95.Onlar,kendi elleriyle önceden yaptýklarý iþler (günah ve isyanlarý) se

bebiyle hiç bir zaman ölümü temenni etmeyeceklerdir.ALLAH zalimleri iyi bi

lir.
(Yahudiler 'Ahiret hayatý sadece bize aittir'þeklinde iddia etmiþler, bu

nunla 'Yahudi olmayanlar öbür dünyada nimete nail olamazlar'demek istemiþ

lerdi.Bu iddiaya karþýlýk siz de onlara 'Madem ki öyledir,hadi ölümü iste

yin'deyiniz.Ama onlar asla ölmek istemezler.Bu ayetler,yahudilerin ýrkçý

lýk düþüncesinin ahirete kadar uzandýðýný gösterir.)

96.Yemin olsun ki,sen onlarý yaþamaya karþý insanlarýn en düþkünü bulur

sun.Putperestlerden her biri de arzular ki,bin sene yaþasýn.Oysa yaþatýl

masý hiç kimseyi azaptan uzaklaþtýrmaz.ALLAH onlarýn yapmakta olduklarýný

eksiksiz görür.97.De ki: Cebrail'e kim düþman ise þunu iyi bilsin ki ALLAH'ýn izniyle

Kur'an'ý senin kalbine bir hidayet rehberi,önce gelen kitaplarý doðrula

yýcý ve müminler için de müjdeci olarak o indirmiþtir.
(Rivayete göre Fedek hahamlarýndan Abdullah b. Suriye Peygamberimizle

münakaþa etmiþ,kendisine vahyi kimin getirdiðini sormuþ 'Cebrail' deyin

ce 'O bizim düþmanýmýzdýr.Baþkasý getirseydi iman ederdik'demiþtir. Bu

nun üzerine bu ayet inmiþtir.)
98.Kim,ALLAH'a,meleklerine,peygamberlerine,Cebrail'e ve Mikail'e düþ

man olursa bilsin ki ALLAH'da inkarcý kafirlerin düþmanýdýr.
99.Andolsun ki sana apaçýk ayetler indirdik. (Ey Muhammed!) Onlarý an

cak fasýklar inkar eder.
100.Ne zaman onlar bir antlaþma yaptýlarsa,yine kendilerinden bir gu

rup onu bozmadý mý? Zaten onlarýn çoðu iman etmez.
101.ALLAH tarafýndan kendilerine, yanlarýna tasdik edici bir elçi

gelince ehl-i kitaptan bir gurup, sanki ALLAH'ýn kitabýný bilmiyor

muþ gibi onu arkalarýna atýp terkettiler.
KAYNAK:KUR'ÂN-I KERÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLÝ