• 06 Haziran 2020, 07:15:50

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya  (Okunma sayısı 34263 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Dilnihad

 • Web Yönetim
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 711
 • Teþekkür 8
 • Gönlün Muradý
Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #630 : 23 Kasım 2011, 15:08:37 »Cüz:30, Sûre:78  NEBE' SÛRESÝ  Sayfa:582


31, 32, 33, 34.Þüphesiz takvâ sahipleri için umulaný bulduklarý yer, bahçeler, üzüm baðlarý, göðüsleri tomurcuk gibi kabarmýþ yaþýt kýzlar, içki

dolu kâseler vardýr.


35.Onlar orada ne boþ bir lâkýrdý ne de yalan iþitirler.


36.Bunlar Rabbinin yeterli bir baðýþý, mükâfatýdýr.


37.O göklerin, yerin ve ikisi arasýnda bulunanlarýn Rabbidir. O, rahmândýr. O gün insanlar O'na karþý konuþmaya yetkili deðillerdir.


38.Ruh (Cebrail) ve melekler saf saf olup durduðu gün, Rahmân'ýn izin verdiklerinden baþkalarý konuþmazlar; konuþan da doðruyu söyler.


39.Ýþte o, kesin olarak gelecek gündür. O halde dileyen Rabbine varan bir yol tutsun.


40.Biz, yakýn bir azap ile sizi uyardýk. O gün kiþi önceden yaptýklarýna bakacak ve inkârcý kiþi:''Keþke toprak olsaydým!'' diyecektir.(79)


YETMÝÞDOKUZUNCU SÛRE


en-NÂZÝ'ÂT


Nebe' sûresinden sonra Mekke'de inmiþtir; 46 âyettir. Adýný, ''söküp çýkaranlar'' yahut ''çekip çýkaranlar'' manasýna gelen ''nâziât'' kelimesin

den alýr. Ana fikir olarak kýyameti konu alýr.


Cenâb-ý ALLAH, sûrenin baþýnda, kendilerini, ilk beþ âyette belirtilen güç ve melekelerle donattýðý varlýklara yemin etmektedir.Bismillâhirrahmânirrahîm


1, 2, 3, 4, 5.Söküp çýkaranlara, yavaþça çekenlere, yüzdükçe yüzenlere, yarýþtýkça yarýþanlara, iþ düzenleyenlere andolsun;


6, 7, 8, 9.Birinci üflemenin (kâinatý) sarstýðý, onu ikinci üflemenin takip ettiði gün, iþte o gün yürekler kaygýdan oynar, gözler yorgun düþer.


10, 11.''Öldükten sonra biz, (dünyadaki) ilk halimize mi döndürüleceðiz, (hem de) çürümüþ kemikler olduktan sonra mý?'' derler.


12.''O zaman bu, ziyanlý bir dönüþ olur'' dediler.


13.Bu dönüþ, sadece bir seslenmeye bakar.


14.Birdenbire kendilerini mahþerde buluverirler.


KAYNAK:KUR'ÂN-I KERÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLÝ

Çevrimdışı Dilnihad

 • Web Yönetim
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 711
 • Teþekkür 8
 • Gönlün Muradý
Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #631 : 24 Kasım 2011, 14:29:56 »Sayfa:583  NÂZÝ'ÂT SÛRESÝ   Cüz:30, Sûre:79


15.(Habibim!) Sana Musa'nýn haberi geldi mi?


16.Kutsal vadi Tuvâ'da Rabbi ona þöyle seslenmiþti:


17.Firavun'a git! Çünkü o çok azdý.


18, 19.De ki:Arýnmayý ve seni Rabbimin yoluna iletmemi ister misin? Böylece ondan korkarsýn.


20.Ve ona en büyük mucizeyi gösterdi.


21.(O ise) hemen yalanladý ve isyan etti.


22.Sonra (inkâr için) olanca çabasýný göstererek sýrtýný döndü.


23.Derhal (adamlarýný) topladý ve (onlara) baðýrdý:


24.Ben, sizin en yüce Rabbinizim! dedi.


25.ALLAH onu, (herkese ibret olarak) dünya ve ahiret azabýyla cezalandýrdý.


26.Elbette bunda, korkan kimseler için büyük bir ibret vardýr.


27, 28, 29.Sizi yaratmak mý daha güç, yoksa gökyüzünü yaratmak mý, ki onu ALLAH bina etti, onu yükseltip düzene koydu. Gecesini kararttý,

gündüzünü aðarttý.


30, 31, 32, 33.Ondan sonra da yerküreyi döþedi. Kendiniz ve hayvanlarýnýz için bir faydalanma olmak üzere, yerden suyunu ve otlaðýný çý

kardý ve daðlarý saðlam bir þekilde yerleþtirdi.


34, 35, 36.Her þeyi alt üst eden o büyük felâket geldiði vakit, insanýn yapýp ettiklerini hatýrlayacaðý gün ve görene cehennem açýk bir þekil

de gösterildiði zaman;


37, 38, 39.Azana ve dünya hayatýný ahirete tercih edene, þüphesiz cehennem tek barýnaktýr.


40, 41.Rabbinin makamýndan korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaþtýran için ise þüphesiz cennet yegâne barýnaktýr.


42.Sana kýyameti sorarlar. Gelip çatmasý ne zamandýr? (derler.)


43.Sen onu nereden bilip bildireceksin!


44.Onun nihaî ilmi yalnýz Rabbine aittir.


45.Sen ancak ondan korkanlarý uyarýrsýn.


46.Kýyamet gününü gördüklerinde (dünyada) sadece bir akþam vakti ya da kuþluk zamaný kaldýklarýný sanýrlar.


KAYNAK:KUR'ÂN-I KERÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLÝ 

Çevrimdışı Dilnihad

 • Web Yönetim
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 711
 • Teþekkür 8
 • Gönlün Muradý
Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #632 : 30 Kasım 2011, 23:19:21 »Cüz:30, Sûre:80  ABESE SÛRESÝ   Sayfa:584


(80)


SEKSENÝNCÝ SÛRE


ABESE


Mekke'de inmiþtir, 42 âyettir. Adýný, ''yüzünü ekþitti, buruþturdu'' anlamýna gelen ilk kelimesinden almýþtýr.


Bu sûrenin iniþ sebebiyle ilgili olarak þöyle bir hadise nakledilmiþtir: Efendimiz; Velid, Ümeyye b. Halef, Utbe b. Rabîa gibi Kureyþ'in ileri gelen

lerine Ýslâm'ý anlattýðý bir sýrada âmâ olan Abdullah b. Ümmü Mektum gelir ve ''Yâ Resûlullah! ALLAH'ýn sana öðrettiklerinden bana da öðret''

der. O esnada Resûlullah (s.a.v.) cevap vermez. Çünkü Kureyþ'in bu ileri gelen kimseleri, zaten kendilerine özel muamele edilmesini istiyorlar

dý. Efendimiz onlarý gücendirmek istemedi. Abdullah tekrar seslenince elinde olmayarak yüz hatlarý deðiþti. Bu esnada onlar kalkýp gittiler. Bir

az sonra bu âyetler geldi. Resûlullah'ýn bazý davranýþlarýný tenkit ve onu ikaz mahiyetinde gelen bu ve benzeri âyetler, onun hak peygamber

olduðuna en büyük delildir. Zira hiç kimse kendisini bu þekilde tenkit etmez.Bismillâhirrahmânirrahîm


1, 2, 3, 4.(Peygamber), âmânýn kendisine gelmesinden ötürü yüzünü ekþitti ve geri döndü. (Resûlüm! onun halini) sana kim bildirdi! Belki o

temizlenecek, yahut öðüt alacak da o öðüt ona fayda verecek.


5, 6, 7.Kendini (sana) muhtaç görmeyene gelince, sen ona yöneliyorsun. Oysa ki onun temizlenip arýnmasýndan sen sorumlu deðilsin.


8, 9, 10.Fakat koþarak ve (ALLAH'tan) korkarak sana gelenle de ilgilenmiyorsun.


11, 12, 13, 14, 15, 16.Hayýr! Þüphesiz bunlar (âyetler), deðerli ve güvenilir kâtiplerin elleriyle (yazýlýp) tertemiz kýlýnmýþ, yüce makamlara kal

dýrýlýmýþ mukaddes sahifelerde (yazýlý) bir öðüttür; dileyen ondan (Kur'ân'dan) öðüt alýr.


17.Kahrolasý insan! Ne inkârcýdýr!


18.ALLAH onu neden yarattý?


19.Bir nutfeden (spermadan) yarattý da ona þekil verdi.


20.Sonra ona yolu kolaylaþtýrdý.


(Âyet, ''Ana karnýndan çýkmayý kolaylaþtýrdý'' veya ''Hayýr ve þer yolunu seçmeyi kolaylaþtýrdý'' þekillerinde anlaþýlmýþtýr.)


21.Sonra onun canýný aldý ve kabre soktu.


22.Sonra dilediði bir vakitte onu yeniden diriltir.


23.Hayýr! (Ýnsan) ALLAH'ýn emrettiðini yapmadý.


24.Ýnsan, yediðine bir, baksýn!


25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.Þöyle ki: Yaðmurlar yaðdýrdýk. Sonra topraðý göz göz yardýk da oradan ekinler, üzüm baðlarý, sebzeler, zeytin

ve hurma aðaçlarý, iri ve sýk aðaçlý bahçeler, meyveler ve çayýrlar bitirdik. (Bütün bunlar) sizi ve hayvanlarýnýzý yararlandýrmak içindir.


33.Kulaklarý saðýr eden o ses geldiðinde,


KUR'ÂN-I KERÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLÝ

Çevrimdışı Dilnihad

 • Web Yönetim
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 711
 • Teþekkür 8
 • Gönlün Muradý
Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #633 : 01 Aralık 2011, 17:03:29 »Sayfa:585  TEKVÎR SÛRESÝ   Cüz:30, Sûre:81


34, 35, 36.Ýþte o gün kiþi kardeþinden, annesinden, babasýndan, eþinden ve çocuklarýndan kaçar.


37.O gün, herkesin kendine yetip artacak bir derdi vardýr.


38, 39.O gün bir takým yüzler parlak, güleç ve sevinçlidir.


40, 41, 42.Yine o gün birtakým yüzleri de keder bürümüþ, hüzünden kapkara kesilmiþtir. Ýþte bunlar kâfirlerdir, günahkârlardýr.


(81)


SEKSENBÝRÝNCÝ SÛRE


et-TEKVÎR


Mekke'de inmiþtir, 29 âyettir. Sûrenin baþýnda güneþin dürülmesinden söz edilmiþ ve adýný da buradan almýþtýr. Sûrenin söz dizisinde, ihtiva

ettiði konuya iliþkin anlamlarý yankýlandýran ve güçlendiren mükemmel bir musikî, taklit edilemez bir âhenk vardýr.Bismillâhirrahmânirrahîm


1.Güneþ katlanýp dürüldüðünde,


2.Yýldýzlar (kararýp) döküldüðünde,


3.Daðlar (sallanýp) yürütüldüðünde,


4.Gebe develer salýverildiðinde,


5.Vahþi hayvanlar toplanýp biraraya getirildiðinde,


6.Denizler kaynatýldýðýnda,


7.Ruhlar (bedenlerle) birleþtirildiðinde,


8, 9.Diri diri topraða gömülen kýza, hangi günahý sebebiyle öldürüldüðü sorulduðunda,


10.(Amellerin yazýlý olduðu) defterler açýldýðýnda,


11.Gökyüzü sýyrýlýp açýldýðýnda,


12, 13.Cehennem turuþturulduðunda ve cennet yaklaþtýrýldýðýnda,


14.Kiþi neler getirdiðini öðrenmiþ olacaktýr.


15, 16.Hayýr! Akýp giden, bir kaybolup bir etrafý aydýnlatan yýldýzlara andolsun,


17.Kararmaya yüz tuttuðunda geceye andolsun,


18.Aðarmaya baþladýðýnda sabaha andolsun ki,


19, 20.O (Kur'ân), þüphesiz deðerli, güçlü ve Arþ'ýn sahibi (ALLAH'ýn) katýnda itibarlý bir elçinin (Cebrail'in) getirdiði sözdür.


KAYNAK:KUR'ÂN-I KERÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLÝ

Çevrimdışı Dilnihad

 • Web Yönetim
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 711
 • Teþekkür 8
 • Gönlün Muradý
Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #634 : 05 Aralık 2011, 16:26:41 »Cüz:30, Sûre:82  ÝNFÝTÂR SÛRESÝ   Sayfa:586


21.O orada sayýlan, güvenilen (bir elçi)dir.


22.Arkadaþýnýz (Muhammed) de mecnun deðildir.


23.Andolsun ki, onu (Cebrail'i) apaçýk ufukta görmüþtür.


24.O, gaybýn bilgilerini (sizden) esirgemez.


25.O lânetlenmiþ þeytanýn sözü de deðildir.


26.Hal böyle iken nereye gidiyorsunuz?


27, 28.O, herkes için, sizden doðru yolda gitmek isteyenler için bir öðüttür.


29.Âlemlerin Rabbi ALLAH dilemedikçe siz dileyemezsiniz.


(Âyetteki ''gayb'' kavramý, duyu organlarýyla idrak edilemeyen fakat inanýlmasý gereken iman esaslarýný içine almaktadýr. ALLAH Resûlünün on

lar hakkýnda cimri davranmadýðý, yani herhangi bir þeyi gizlemediði açýklanmýþtýr.)(82)


SEKSENÝKÝNCÝ SÛRE


el-ÝNFÝTÂR


Nâziât sûresinden sonra Mekke'de inmiþtir, 19 âyettir. Manasý ''yarýlmak''týr. Göðün yarýlmasýndan söz ederek baþladýðý için bu adý almýþtýr. Ko

nusu ahiret âlemidir.Bismillâhirrahmânirrahîm


1, 2, 3, 4, 5.Gökyüzü yarýldýðý, yýldýzlar döküldüðü, denizler birbirine katýldýðý, kabirlerin içindekiler dýþarý çýkarýldýðý zaman, insanoðlu (yapýp)

gönderdirdiklerini ve (yapamayýp) geride býraktýklarýný bir bir anlar.


6, 7, 8.Ey insan! Seni yaratýp seni düzgün ve dengeli kýlan, seni istediði bir þekilde birleþtiren, ihsaný bol Rabbine karþý seni aldatan nedir?


9, 10, 11, 12.Hayýr! Bütün bunlara raðmen siz yine de dini yalanlýyorsunuz. Þunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, deðerli yazýcýlar vardýr; onlar,

yapmakta olduklarýnýzý bilir.


13, 14, 15, 16.Ýyiler muhakkak cenette, kötüler de cehennemdedirler. Ceza gününde oraya girerler. Onlar (kâfirler) oradan bir daha da ay

rýlmazlar.


17, 18, 19.Ceza günü nedir bilir misiniz? Nedir acaba o ceza günü? O gün hiçbir kimse baþkasý için hiçbir þey yapamaz. O gün iþ ALLAH'a kal

mýþtýr.


(Son cümleyi ''O gün emir ALLAH'ýndýr. Yalnýz ALLAH emreder'' þeklinde tercüme etmek de mümkündür.)


KAYNAK:KUR'ÂN-I KERÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLÝ

Çevrimdışı Dilnihad

 • Web Yönetim
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 711
 • Teþekkür 8
 • Gönlün Muradý
Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #635 : 07 Aralık 2011, 16:32:05 »Sayfa:587  MUTAFFÝFÎN SÛRESÝ    Cüz:30, Sûre:83


(83)


SEKSENÜÇÜNCÜ SÛRE


el-MUTAFFÝFÎN


Mekke'de inmiþtir, 36 âyettir. Ölçü ve tartýlarýnda hile yapanlarý kötüleyerek baþladýðý için bu adý almýþtýr.


Bismillâhirrahmânirrahîm


1, 2, 3.Ýnsanlardan alýrken ölçüp tarttýklarýnda tam, onlara vermek için ölçüp tarttýklarýnda ise noksan yapan hilekârlara yazýklar olsun!


4, 5, 6.Onlar düþünmezler mi ki, büyük bir günde (hesap vermek için) diriltilecekler! Öyle bir gün ki, insanlar o günde âlemlerin Rabbinin huzur

unda divan duracaklardýr.


(Ýbn Ömer bu sûreyi okurken altýncý âyete gelince hüngür hüngür aðlamýþtýr. Bir bedevî de Abdullah b. Mervân'a:''ALLAH'ýn, ölçü ve tartýda hile

ye sapanlar hakkýnda ne söylediðini bildiðin halde müslümanlarýn malýný ölçüsüz, tartýsýz ve zahmetsiz almakta devam ediyorsun!'' demiþtir.)7.Doðrusu günahkârlarýn yazýsý, muhakkak Siccîn'de olmaktýr.


8.Siccîn nedir, bilir misin?


(Tefsirlerde Siccîn'e çeþitli manalar verilmiþtir:a)Çok dar bir zindan, b)Cehennemde bir kuyu, c)Kâfirlerin amellerinin yazýldýðý kitap, d)Veya in

sanlarla cinlerin amellerinin kaydedildiði defter.)9.(O günahkârlarýn yazýsý) Amellerin sayýlýp yazýldýðý bir kitaptýr.


10.O gün vay haline yalancýlarýn!


11.Ki onlar, ceza gününü yalan sayarlar.


12.Onu ancak hükümleri çiðneyen ve günaha dalan kimseler yalanlar.


13.Böyle birine âyetlerimiz okununca, ''Eskilerin masallarý'' derdi.


14.Hayýr! Bilâkis onlarýn iþlemekte olduklarý (kötülükler) kalplerini kirletmiþtir.


15.Hayýr! Onlar þüphesiz o gün Rablerinden (O'nu görmekten) mahrum kalmýþlardýr.


(Müfessirlerin çoðu ve Ehl-i Sünnet kelâm âlimleri bu âyeti, ahirette müminlerin ALLAH'ý göreceklerine delil saymýþlardýr.)


16.Sonra onlar cehenneme girerler.


17.Sonra onlara:''Ýþte yalanlamýþ olduðunuz (cehennem) budur'' denilir.


18.Hayýr! Andolsun iyilerin kitabý Ýlliyyûn'dadýr.


19.Ýlliyyûn nedir, bilir misin?


20.(O Ýlliyyûn'daki kitap) Ýçinde ameller kaydedilmiþ bir kitaptýr.


21.O kitabý, ALLAH'a yakýn olanlar görür.


22.Ýyiler kesinkes cennettedir.


23.Onlar orada koltuklar üzerinde etrafa bakarlar.


24.Onlarýn yüzünde nimetlerin sevincini görürsün.


25.Kendilerine mühürlü hâlis bir içki sunulur.


26.Onun içiminin sonunda misk kokusu vardýr. Ýþte yarýþanlar ancak onda yarýþsýnlar.


KAYNAK:KUR'ÂN-I KERÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLÝ

Çevrimdışı Dilnihad

 • Web Yönetim
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 711
 • Teþekkür 8
 • Gönlün Muradý
Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #636 : 08 Aralık 2011, 15:59:57 »Cüz:30, Sûre:84  ÝNÞÝKAK SÛRESÝ   Sayfa:588


27.Karýþýmý Tesnîm'dendir.


28.(O Tesnîm ALLAH'a) Yakýn olanlarýn içecekleri bir kaynaktýr.


29.Þüphesiz günahkârlar, (dünyada) iman edenlere gülerlerdi.


30.Onlarla karþýlaþtýklarýnda kaþ göz hareketiyle alay ederlerdi.


31.Ailelerine döndüklerinde, (alaylarýndan dolayý) keyiflenerek dönerlerdi.


32.Müminleri gördüklerinde:''Þüphesiz bunlar sapýtmýþ'' derlerdi.


33.Halbuki onlar, müminleri denetleyici gönderilmediler.


34.Ýþte o gün (ahirette) de iman edenler kâfirlere gülerler.


35.Koltuklar üzerinde etrafa bakarlar.


36.Kâfirler yaptýklarýnýn cezasýný buldular mý! (Elbette buldular.)


(84)


SEKSENDÖRDÜNCÜ SÛRE


el-ÝNÞÝKAK


Ýnfitâr sûresinden sonra Mekke'de inmiþtir, 25 âyettir. Göðün yarýlmasýndan söz ettiði için bu adý almýþtýr.


Bismillâhirrahmânirrahîm


1, 2.Gök yarýldýðý, Rabbine kulak verip boyun eðecek hale getirildiði zaman,


3, 4, 5.Yer dümdüz edildiði, içinde bulunanlarý atýp boþaldýðý ve Rabbini dinleyip O'na hakkýyla itaate mecbur kýlýndýðý vakit (insanoðlu yaptýklarý

ile karþýlaþýr.


6.Ey insan! Þüphe yok ki sen Rabbine karþý çaba üstüne çaba göstermektesin; sonunda O'na varacaksýn.


7.Kimin kitabý saðýndan verilirse,


8.Kolay bir hesapla hesaba çekilecek;


9.Ve sevinçli olarak ailesine dönecektir.


10, 11, 12, 13.Kimin de kitabý arkasýndan verilirse, derhal yok olmayý isteyecek; alevli ateþe girecektir. Zira o, (dünyada) ailesi içinde (mal-mülk

sebebiyle) þýmarmýþtý.


(Bu âyetlerde, dünyada zengin olup etrafýna yardým etmeyen, egoist olarak yaþayan, zenginliði kendisi için bir imtiyaz sayarak fakirleri, yoksul

larý hiç düþünmeyen kimselerin ahiretteki acýklý hali sergilenmektedir. Bu âyetten gerekli ibret dersini almayanlar, ölümle kendilerini azabýn ve

ateþin içinde bulacaklardýr. Halbuki onlar zenginlik ve refah halinin devam edeceðini, yeniden dirildikleri takdirde dünyadaki durumlarýna göre

dirileceklerini sanýyorlardý. Sonuç umduklarý gibi olmayacaktýr.)KAYNAK:KUR'ÂN-I KERÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLÝ

Çevrimdışı Dilnihad

 • Web Yönetim
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 711
 • Teþekkür 8
 • Gönlün Muradý
Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #637 : 09 Aralık 2011, 16:19:01 »Sayfa:589 BÜRÛC SÛRESÝ  Cüz:30, Sûre:85


14.O hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceðini sandý.


15.Oysa gerçekten Rabbi onu görüyordu.


16, 17, 18, 19.Hayýr! Þafaða, geceye ve ondan basan karanlýða, dolunay olmuþ aya yemin ederim ki, halden hale geçersiniz.


20.Böyleyken onlar acaba neden iman etmezler?


21.Onlar kendilerine Kur'ân okununca secde de etmezler.


(Meâlde geçen ''secde etmezler'' ifadesi þu þekillerde açýklanmýþtýr: 1.Saygý göstermezler; 2.Hz. Peygamber ve müminler, secde âyeti okun

duðunda secdeye kapandýklarý halde onlar dikilip dururlar; 3.Namaz kýlmazlar.)22.Aksine kâfirler yalanlýyorlar.


23.Halbuki ALLAH onlarýn gizlediði þeyleri çok iyi bilir.


24.(Resûlüm! ) Onlara acý azabý müjdele.


25.Ýman edip sâlih amel iþleyenler baþkadýr; onlar için arkasý kesilmeyen bir mükâfat vardýr.


(85)


SEKSENBEÞÝNCÝ SÛRE


el-BÜRÛC


Þems sûresinden sonra Mekke'de inmiþtir; 22 âyettir. ''Bürûc'', burç kelimesinin çoðuludur. Sûrede burçlarý olan gökyüzüne, kýyamet gününe

ve o güne tanýklýk edecek olanlarla, yine o gün müþahede edilecek olaylara yemin edildikten sonra Yemen'de geçmiþ bir olaya temas edilir:

Yahudi Zûnuvas ve adamlarý, yahudiliði kabul etmeyen Necran hýristiyanlarýný, Hendek içinde yakýlmýþ bir ateþe atarak yakarlar ve yanmakta

olan insanlarý seyrederler. Bu þekilde iþkence ile yakýlýp öldürülen kimseler inançlarý uðrunda ölmüþlerdir.Bismillâhirrahmânirrahîm


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.Burçlara sahip gökyüzüne, geleceði bildirilmiþ olan güne, (o günde) tanýklýk edene ve edilene andolsun ki, ateþle dolu hen

deðe atýlanlar (yakýlarak) öldürüldü. Onlar (yakanlar) da baþlarýna oturmuþlar, müminlere yapmakta olduklarý iþkenceyi seyrediyorlardý.


8, 9.Onlardan, sýrf, göklerin ve yerin mülkü kendisine ait olan, azîz ve hamîd olan ALLAH'a iman ettikleri için intikam aldýlar. Oysa ki ALLAH her

þeyi görür.


10.Þüphesiz inanmýþ erkeklerle inanmýþ kadýnlara iþkence edip sonra tevbe de etmeyenlere cehennem azabý ve (orada) yanma cezasý var

dýr.


11.Ýman edip sâlih ameller iþleyenlere ise, zemininden ýrmaklar akan cennetler vardýr. Ýþte büyük kurtuluþ budur.


KAYNAK:KUR'ÂN-I KERÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLÝ

Çevrimdışı Dilnihad

 • Web Yönetim
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 711
 • Teþekkür 8
 • Gönlün Muradý
Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #638 : 11 Aralık 2011, 16:26:09 »Cüz:30, Sûre:86  TÂRIK SÛRESÝ   Sayfa:590


12.Þüphesiz Rabbinin yakalamasý çok þiddetlidir.


13.Bilin ki O, (kâinat yokken) ilk olarak yaratan, (ölümden sonra tekrar hayatý) geri getirendir.


14.O çok baðýþlayan ve çok sevendir.


15.Þerefli Arþ'ýn sahibidir.


16.Dilediði þeyleri mutlaka yapandýr.


17, 18.Ordularýn, Firavun ve Semûd'un (uðradýklarý felâketin) haberi sana geldi mi?


19.Doðrusu inkârcýlar gerçeði yalanlayýp dururlar.


20.ALLAH onlarý arkalarýndan kuþatmýþtýr.


21, 22.Hakikatte o (yalanladýklarý, aslý) levh-i mahfuzda bulunan þerefli Kur'ân'dýr.


(''Ordularýn haberi''nden maksat, önceki milletlere gelen peygamberlere karþý savaþanlarýn feci bir þekilde yenilmeleridir. Bu haberleri Araplar

biliyorlardý. Buna raðmen aralarýndan gönderilen bir peygambere karþý savaþtýlar. Onlarýn sonu ne ise bunlarýn da sonu odur.)(86)


SEKSENALTINCI SÛRE


et-TÂRIK


Beled sûresinden sonra Mekke'de inmiþtir, 17 âyettir. Adýný, 1. âyetinde geçen ''târýk'' kelimesinden alýr. Târýk, geceleyin gelen, þiddetlice vur

an, kapý çalan demektir. Sûrede geçen târýk ise gece fazla ýþýk saçan yýldýza denir ki, bu, sabah yýldýzýdýr. Mecâzî olarak da ünlü kiþiye denir.

Bir edebî sanat olarak cahiliye devri geceye, o devirde gelen Hz. Peygamber de geceyi aydýnlatan ve sabahý müjdeleyen sabah yýldýzýna ben

zetilmiþ olabilir.Bismillâhirrahmânirrahîm


1, 2, 3, 4.Gökyüzüne ve târýka (sabah yýldýzýna) yemin ederim. Târýkýn ne olduðunu nereden bileceksin? (O, karanlýðý) delen yýldýzdýr. Hiç kim

se yoktur ki üzerinde bir koruyucu, bir denetleyici bulunmasýn.


5, 6, 7, 8.Ýnsan neden yaratýldýðýna bir baksýn! Atýlan bir sudan yaratýldý. (O su) sýrt ile göðüs kafesi arasýndan çýkar. Ýþte ALLAH (baþlangýçta

bu þekilde yarattýðý) insaný tekrar yaratmaya da kadirdir.


9, 10.Gizlenenlerin ortaya döküldüðü günde insan için ne bir güç ne de bir yardýmcý vardýr.


11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.Dönüþ sahibi olan (yaðmur yaðdýran) göðe, (nebat ile) yarýlan yere yemin ederim ki Kur'ân, (hak ile bâtýlý) ayýran

bir sözdür. O, asla bir þaka deðildir. Onlar bir tuzak kurarlar, ben de bir tuzak kurarým. Kâfirlere mühlet ver, onlarý biraz kendi haline býrak

(pek yakýnda desteðimiz sana gelecek).


KAYNAK:KUR'ÂN-I KERÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLÝ

Çevrimdışı Dilnihad

 • Web Yönetim
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 711
 • Teþekkür 8
 • Gönlün Muradý
Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #639 : 12 Aralık 2011, 15:08:23 »Sayfa:591   A'LÂ/ÐÂÞÝYE SÛRESÝ   Cüz:30, Sûre:87-88


(87)


SEKSENYEDÝNCÝ SÛRE


el-A'LÂ


ALLAH'ýn ''Yüce'' anlamýndaki adýyla baþladýðý için ''el-A'lâ'' denilen bu sûre 19 âyet olup, Mekke'de inen ilk sûrelerdendir. Cenâb-ý ALLAH bu sûre

de kâinatýn esrarýný, oluþunu, iþleyiþini özlü bir anlatýmla ifade etmiþtir.Bismillâhirrahmânirrahîm


1, 2, 3, 4, 5.Yaratýp düzene koyan, takdir edip yol gösteren, (topraktan) yeþil otu çýkarýp sonra da onu kapkara bir sel artýðýna çeviren yüce

Rabbinin adýný tesbih (ve takdis) et.


6, 7.Sana (Kur'ân'ý) okutacaðýz; artýk ALLAH'ýn dilediði hariç, sen hiç unutmayacaksýn. Þüphesiz ALLAH, açýðý ve gizleneni bilir.


8,9.Seni en kolaya muvaffak kýlacaðýz. O halde eðer öðüt fayda verirse öðüt ver.


10, 11, 12, 13.(ALLAH'tan) korkan öðütten yararlanacak. En büyük ateþe girecek olan kötü kimse ise öðütten kaçýnýr. Sonra o, ateþte ne ölür

ne de yaþar.


14, 15.Temizlenen, Rabbinin adýný anýp O'na kulluk eden kimse kuþkusuz kurtuluþa ermiþtir.


16, 17.Fakat siz (ey insanlar!) ahiret daha hayýrlý ve daha devamlý olduðu halde dünya hayatýný tercih ediyorsunuz.


18, 19.Þüphesiz bu (anlatýlanlar), önceki kitaplarda, Ýbrahim ve Musa'nýn kitaplarýnda da vardýr.


(88)


SEKSENSEKÝZÝNCÝ SÛRE

 
el-ÐÂÞÝYE


Adýný, ilk âyette geçen ve her þeyi saran, kaplayan, dehþeti her þeye ulaþan kýyamet günü anlamýna gelen ''ðâþiye'' kelimesinden alýr. Ýlk gel

en sûrelerden olup, Zâriyât sûresinden sonra Mekke'de inmiþtir. Bu sûrede kýyamet ve ahirete ait haberler vardýr. Ayrýca ALLAH'ýn varlýðýný anla

maya yardým edecek bazý kevnî deliller serdedilmiþtir. Hayatýn bir plan ve program içinde akýp gittiði, bu akýþýn sonunda ALLAH'a varýlacaðý ve

O'nun katýnda hesap verileceði anlatýlýr. 26 âyettir.Bismillâhirrahmânirrahîm


1.(Resûlüm!) Dehþeti her þeyi kaplayan kýyametin haberi sana geldi mi?


2, 3, 4, 5, 6, 7.O gün birtakým yüzler zelildir, durmadan çalýþýr, (fakat boþuna) yorulur, kýzgýn ateþe girer. Onlara kaynar su pýnarýndan içirilir.

Onlar için kuru dikenden baþka yemek yoktur, o ise ne besler ne de açlýðý giderir.


8, 9, 10, 11.O birtakým yüzler de vardýr ki, mutludurlar; (dünyadaki) çabalarýndan hoþnut olmuþlardýr, yüce bir cennettedirler. Orada boþ bir

söz iþitmezler.


KAYNAK:KUR'ÂN-I KERÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLÝ

Çevrimdışı Dilnihad

 • Web Yönetim
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 711
 • Teþekkür 8
 • Gönlün Muradý
Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #640 : 13 Aralık 2011, 18:15:24 »Cüz:30, Sûre:89    FECR SÛRESÝ   Sayfa:592


12, 13, 14, 15, 16.Orada (cenette) devamlý akan bir pýnar, orada yükseltilmiþ tahtlar, konulmuþ kadehler, sýra sýra dizilmiþ yastýklar, serilmiþ ha

lýlar vardýr.


17, 18, 19, 20.(Ýnsanlar) devenin nasýl yaratýldýðýna, göðün nasýl yükseltildiðine, daðlarýn nasýl dikildiðine, yeryüzünün nasýl yayýldýðýna bir bak

mazlar mý?


21, 22, 23, 24, 25, 26.O halde (Resûlüm), öðüt ver. Çünkü sen ancak öðüt vericisin. Onlarýn üzerinde bir zorba deðilsin. Ancak yüz çevirip in

kâr edene gelince, iþte öylesini ALLAH en büyük azap ile cezalandýrýr. Þüphesiz onlarýn dönüþü sadece bizedir. Sonra onlarýn sorguya çekilme

si de sadece bize aittir.


89)


SEKSENDOKUZUNCU SÛRE


el-FECR


Fecr, tan yerinin aðarmasý ve þafak manasýna gelir. Fecr sûresi, Leyl sûresinden sonra Mekke'de inmiþtir, 30 âyettir. Bu sûrede eski kavimlere

ait kýssalar hatýrlatýlýr. Ýnsanoðlunun kötülüðe yönelmekte olduðu belirtilerek bunun kötü sonucu, dünya hayatýndan sonraki hayat ve orada

ki durumlar kýsaca anlatýlýr.Bismillâhirrahmânirrahîm


1, 2, 3, 4, 5.Fecre, on geceye (haccýn on gecesine), çifte ve teke, (her þeyi karanlýðý ile) örttüðü an geceye yemin ederim ki, akýl sahibi için

elbette birer yemin (deðeri) vardýr.


(Her günün fecri, Zilhicce'nin on gecesi, müsbet ve menfî kutup diye bilinen çiftlerden oluþan varlýk âlemi, bunlarý yaratan ve tek olan ALLAH,

her þeyi örtüp yok gibi kýlan gece karanlýðý yemine konu edilmiþ, sonra da bunlarýn yemine deðer þeyler olduðu vurgulanmýþtýr.)6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.Görmedin mi, Rabbin ne yaptý Âd kavmine; direkleri (yüksek binalarý) olan, ülkelerde benzeri yaratýlmamýþ Ýr

em þehrine, o vadide kayalarý yontan Semûd kavmine, kazýklar (çadýrlar, ordular) sahibi Firavun'a! Ki onlarýn hepsi ülkelerinde azgýnlýk et

tiler. Oralarda kötülüðü çoðalttýlar. Bu yüzden Rabbin onlarýn üstüne azap kamçýsý yaðdýrdý. Çünkü Rabbin (her an) gözetlemededir.


(Bazý müfessirlere göre Firavun, yere dört kazýk çaktýrýr, iþkence edeceði kimseleri ellerinden ve ayaklarýndan bu kazýklara baðlatýr, o þe

kilde iþkence edermiþ. Onun için kendisine ''zü'l-evtâd=kazýklar sahibi'' denilmiþtir.)KUR'ÂN-I KERÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLÝ

Çevrimdışı Dilnihad

 • Web Yönetim
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 711
 • Teþekkür 8
 • Gönlün Muradý
Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #641 : 16 Aralık 2011, 14:39:15 »Sayfa:593  BELED SÛRESÝ  Cüz:30, Sûre:90


15.Ýnsan var ya, Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunduðunda ve bol nimet verdiðinde, ''Rabbim bana ikram etti'' der.


16.Onu imtihan edip rýzkýný daralttýðýnda ise ''Rabbim beni önemsemedi'' der.


17, 18, 19, 20.Hayýr! Doðrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz, yoksulu yedirmeye birbirinizi teþvik etmiyorsunuz. Haram helâl demeden mirasý

yiyorsunuz. Malý aþýrý biçimde seviyorsunuz.


(Cahiliye devrinde Araplar, mirastan kadýnlara, çocuklara ve yetimlere pay vermezlerdi.)


21, 22.Ama yeryüzü parça parça döküldüðü, Rabbi(nin emri) geldiði ve melekler saf saf dizildiði zaman (her þey ortaya çýkacaktýr).


23.O gün cehennem getirilir, insan yaptýklarýný birer birer hatýrlar. Fakat bu hatýrlamanýn ne faydasý var!'


24.(Ýþte o zaman insan:) ''Keþke bu hayatým için bir þeyler yapýp gönderseydim!'' der.


25.Artýk o gün, ALLAH'ýn edeceði azabý kimse edemez.


26.O'nun vuracaðý baðý kimse vuramaz.


27, 28, 29, 30.Ey huzura kavuþmuþ insan! Sen O'ndan hoþnut, O da senden hoþnut olarak Rabbine dön. (Seçkin) kullarým arasýna katýl ve

cennetime gir!


(90)


DOKSANINCI SÛRE


el-BELED


Mekke'de Kâf sûresinden sonra inmiþtir, 20 âyettir. Adýný ilk âyette geçen, Mekke'yi anlatan ve ''þehir'' anlamýna gelen ''beled'' kelimesinden

almaktadýr.


Bu sûrede insanýn yaratýlýþýndan, onun bazý davranýþlarýndan, insana verilen üstün vasýflardan, o vasýflarý iyiye kullanmayanýn kötü âkýbetin

den, iyiye kullananlarýn da mutlu geleceklerinden söz edilir.Bismillâhirrahmânirrahîm


1, 2, 3, 4.Bu beldeye -ki sen bu beldedesin-, babaya ve ondan meydana gelen çocuða yemin ederim ki biz, insaný (yüzyüze geleceði nice)

zorluklar içinde yarattýk.


5.Ýnsan, hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceðini mi sanýyor?


6.''Pek çok mal harcadým'' diyor.


(Bazý tefsirlere göre, âyette, müþriklerin Hz. Peygamber'e düþmanlýk uðruna yaptýklarý harcamalardan söz etmelerine iþaret olunmaktadýr.)7.Kimse onu görmedi mi sanýyor?


KAYNAK:KUR'ÂN-I KERÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLÝ

Çevrimdışı Dilnihad

 • Web Yönetim
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 711
 • Teþekkür 8
 • Gönlün Muradý
Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #642 : 17 Aralık 2011, 18:10:07 »Cüz:30, Sûre:91  ÞEMS SÛRESÝ   Sayfa:594


8, 9, 10.Biz ona iki göz, iki dil ve bir dudak vermedik mi? Ona iki yolu (doðru ve eðriyi) göstermedik mi?


11, 12, 13, 14, 15, 16.Fakat o, sarp yokuþu aþamadý. O sarp yokuþ nedir bilir misin? Köle azat etmek veya açlýk gününde yakýný olan bir yeti

mi yahut aç-açýk bir yoksulu doyurmaktýr.


17, 18.Sonra iman edenlerden, birbirlerine sabrý tavsiye edenlerden ve birbirlerine acýmayý öðütleyenlerden olmaktýr. Ýþte bunlar saðdakiler

dir.


(Kur'ân'da geçen ''saðdakiler'' ve ''soldakiler'' tabirlerinin anlamý için Vâkýa sûresinin 8, 9, 16. âyetlerinin açýklamasýna bakýnýz.)19, 20.Âyetlerimizi inkâr edenler ise iþte onlar soldakilerdir. Cezalarý, kapýlarý üzerlerine sýmsýký kapatýlmýþ bir ateþtir.


(91)


DOKSANBÝRÝNCÝ SÛRE


eþ-ÞEMS


Kadir sûresinden sonra Mekke'de inmiþtir, 15 âyettir. Adýný, sûrenin ilk kelimesi olan ve ''güneþ'' anlamýna gelen ''þems''ten alýr. Bu sûrede in

sanýn yaratýlýþýnda var olan iki özellik ele alýnýr: Ýyilik ve kötülük. Ýnsanýn yaratýlýþýnda iyi olmak da kötü olmak da kabiliyet olarak vardýr.Bismillâhirrahmânirrahîm


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.Güneþe ve kuþluk vaktindeki aydýnlýðýna, güneþe takip ettiðinde aya, onu açýða çýkarttýðýnda gündüze, onu örttüðün

de geceye, gökyüzüne ve onu bina edene, yere ve onu yapýp döþeyene, nefse ve ona birtakým kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham

edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arýndýran kurtuluþa ermiþ, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiþtir.


11, 12, 13, 14, 15.Semûd kavmi azgýnlýðý yüzünden (ALLAH'ýn elçisini) yalanladý. Onlarýn en bedbahtý (deveyi kesmek için) atýldýðýnda, ALLAH'ýn

Resûlü onlara:''ALLAH'ýn devesine ve onun su hakkýna dokunmayýn!'' dedi. Ama onlar, onu yalanladýlar ve deveyi kestiler. Bunun üzerine Rab

leri günahlarý sebebiyle onlara büyük bir felâket gönderdi de hepsini helâk etti. (ALLAH, bu þekilde azap etmenin) âkýbetinden korkacak deð

il ya!


(ALLAH Semûd kavmine Sâlih Peygamber'i göndermiþti. Kendisinden mucize istediler. ALLAH ona pek güzel bir diþi deve gönderdi. Bu devenin

otlaklarda serbestçe dolaþmasý, belli bir günde sulanmasý, deveye kimsenin kötülük etmemesi emredildi. Kudar b. Sâlif adýnda birisi, Hz. Sâ

lih'i yalanladý. Sonra deveyi kestiler. ALLAH, onlarýn memleketlerini baþlarýna yýktý ve onlarý helâk etti. Onlardan kalan harabeler hâla mevcut

tur.)KAYNAK:KUR'ÂN-I KERÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLÝ

Çevrimdışı Dilnihad

 • Web Yönetim
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 711
 • Teþekkür 8
 • Gönlün Muradý
Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #643 : 18 Aralık 2011, 22:26:11 »Sayfa:595  LEYL/DUHÂ SÛRESÝ  Cüz:30, Sûre:92-93


(92)


DOKSANÝKÝNCÝ SÛRE


el-LEYL


Geceye yeminle baþladýðý için ''Leyl'' denilmiþtir. Mekke'de inmiþtir, 21 âyettir. Bu sûrede insanoðlunun iki zýt davranýþýndan, cömertlik ve cimri

likten bahsedilir. Ýmanlý olmakla cömertlik, imansýzlýkla cimrilik arasýndaki iliþkiye dikkat çekilir.Bismillâhirrahmânirrahîm


1, 2, 3, 4.(Karanlýðý ile etrafý) bürüyüp örttüðü zaman geceye, açýlýp aðardýðý vakit gündüze, erkeði ve diþiyi yaratana yemin ederim ki iþleriniz

baþka baþkadýr.


5, 6, 7.Artýk kim verir ve sakýnýrsa, en güzeli de tasdik ederse, biz de onu en kolaya hazýrlarýz (onda baþarýlý kýlarýz).


8, 9, 10, 11.Kim cimrilik eder, kendini müstaðni sayar, en güzeli de yalanlarsa, biz de onu en zora hazýrlarýz. Düþtüðü zaman da malý kendisi

ne hiç fayda vermez.


12, 13.Doðru yolu göstermek bize aittir. Þüphesiz ahiret de dünya da bizimdir.


14.(Ey insanlar!) Alev alev yanan bir ateþle sizi uyardým.


15, 16.O ateþe, ancak yalanlayýp yüz çeviren kötüler girer.


17, 18.Temizlenmek üzere malýný hayra veren (ateþten) uzak tutulur.


19, 20, 21.Yüce Rabbinin rýzasýný istemekten baþka onun nezdinde hiçbir kimseye ait þükranla karþýlanacak bir nimet yoktur. Ve o (buna ka

vuþarak) hoþnut olacaktýr.


(93)


DOKSANÜÇÜNCÜ SÛRE


ed-DUHÂ


Duhâ, kuþluk vakti demektir. Sûre, adýný ilk âyette geçen bu kelimeden alýr. Fecr sûresinden sonra Mekke'de inmiþtir, 11 âyettir.


Sûrede âhir zaman Peygamberinin hususiyetlerinden biri yani yetim oluþu ele alýnýr ve kendisi teselli edilir.Bismillâhirrahmânirrahîm


1, 2, 3.Kuþluk vaktine ve sükûna erdiðinde geceye yemin ederim ki Rabbin seni býrakmadý ve sana darýlmadý.


(Bir ara vahyin geliþi gecikti. Müþrikler:''Rabbi onu terketti, ona darýldý!'' dediler. Bu konuþmalar ve sataþmalar Efendimize aðýr geliyordu. Ýþte

bu husus âyetlerle izah edildi.)KAYNAK:KUR'ÂN-I KERÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLÝ

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #644 : 19 Aralık 2011, 01:15:16 »
"vur kazmayý ferhat, çoðu gitti azý kaldý" demiþti ya,
bu konuyu görünce hep üstadýn bu dizesi aklýma geliyor!

sona yaklaþtýn ablacým, ha gayret, az kaldý sahiden! :)

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!