• 06 Haziran 2020, 08:15:31

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya  (Okunma sayısı 34267 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı ZeRRe

 • YöNeTiCi
 • TaLiP
 • *****
 • İleti: 325
 • Teþekkür 5
 • KOZMÝK BÖCEK..
Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #660 : 15 Ocak 2012, 19:04:33 »
6 sene mi?
Ne diyorsun sen, dilnihad...
    << Görüyorum ki; evleriniz Rum Kayzeri'nin evlerine... Lükse hayranlýðýnýz Kisra'nýn tutumuna... Servet peþinde koþmanýz, Karun'un anlayýþýna... Saltanatýnýz Firavun saltanatýn... Nefsleriniz Ebu Cehil nefsine... Gururunuz Ebrehe'nin gururuna... Yaþayýþýnýz sefillerin yaþayýþýna benziyor...
ALLAH için söyleyin bana..  MUHAMMEDi' den olanlar nerede?..>> 

Çevrimdışı Dilnihad

 • Web Yönetim
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 711
 • Teþekkür 8
 • Gönlün Muradý
Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #661 : 15 Ocak 2012, 23:20:36 »
Bismillâh...

Þaþýrdýn deðil mi ZeRRe... Aynen öyle...

MiM abi, konu bitiyor, söylemenin zamaný geldi. Acizane, Hakdilaram, Nurudilara ve Ebedi de konuya yeniden baþlamaktan yorgun düþmüþtüm. Ebedi de kapanýnca,

ALLAH razý deðil, konunun bitmesine izin vermiyor düþüncesine kapýldým. O gayret ve çoþkuyu kaybettim. MiM abi, Ebedi'nin kapanma süreci kesinleþince, bana mesaj

attý. Konuyu Ýnþirah'a taþý, dedi. Abi, ben o kadar sayfayý yeniden taþýyamam dedim. O zaman ben taþýrým dedi. Ben kendi ismiyle taþýyacak zannettim. Taþýsaydý da

benim için problem deðildi. Ama konu benim ismimle bilindi, tanýndý ve onun üzerindeki emeðime saygý gösterdi. Dilnihad ismiyle taþýdý 33 sayfayý, benden izin alarak,

benim þifremle... ALLAH razý olsun kendisinden, ALLAH öyle bir durum göstermesin ama hayatýnda benim düþtüðüm bir yýlgýnlýk ve yorgunluk döneminde onun bana

yardýmý gibi bir yardýmý ALLAH ona ulaþtýrsýn. Amiin.

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #662 : 16 Ocak 2012, 00:27:27 »
biliyo musun ablacým, birbir gidiyor insanlar... yarýn kimin gidip de bir daha gelmeyebileceði konusunda hep mütereddit ve endiþe taþýmýþýmdýr þimdiye deðin.
fakat, bu konu bitinceye kadar burada olacaðýndan emin olduðum tek kiþi vardý: tahmin ettiniz!
sebebide belli zaten. çünki burada kopmaz baðlarla baðlý olduðu bir sevdasý vardý, henüz bitmemiþ bir 'yol'du bu...
ve artýk o yolun son duraðýna geldik, geldiniz...
bundan sorasý... bilmiyorum, zaman artýk ne gösterir, ne getirir!
bekleyip göreceðiz anlaþýlan... :)

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı Dilnihad

 • Web Yönetim
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 711
 • Teþekkür 8
 • Gönlün Muradý
Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #663 : 16 Ocak 2012, 11:58:51 »Cüz:30, Sûre:112-113-114  ÝHLÂS/FELAK/NÂS SÛRESÝ   Sayfa:604


(112)


YÜZONÝKÝNCÝ SÛRE


el-ÝHLÂS


Ýhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle baðlanmak, esaslarýný sýrf ALLAH rýzasý için uygulamak anlamýnadýr. Mekke'de inmiþtir, 4 âyettir. Ýslâm'ýn tevhid akîdesinin en özlü ve

anlamlý ifadesidir.Bismillâhirrahmânirrahîm


1, 2, 3, 4.De ki: O, ALLAH birdir. ALLAH sameddir. O, doðurmamýþ ve doðmamýþtýr. Onun hiçbir dengi yoktur.


(Samed, hiçbir þeye muhtaç olmayan, aksine her þey kendisine muhtaç olan demektir.)


(113)


YÜZONÜÇÜNCÜ SÛRE


el-FELAK


Felak, sabah manasýna geldiði gibi yarmak manasýna da gelir. Bundan sonra gelen Nâs sûresiyle birlikte ikisine ''iki koruyucu'' anlamýnda ''muavvizeteyn'' denir. Bu

sûrelerin þifa maksadýyla okunduðuna dair hadisler vardýr. Medine'de inmiþtir, 5 âyettir.Bismillâhirrahmânirrahîm


1, 2, 3, 4, 5.De ki: Yarattýðý þeylerin þerrinden, karanlýðý çöktüðü zaman gecenin þerrinden, düðümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin þerrinden ve kýskandýðý

vakit kýskanç kiþinin þerrinden sabahýn Rabbine sýðýnýrým!


(114)


YÜZONDÖRDÜNCÜ SÛRE


en-NÂS


Nâs, insanlar demektir. Medine'de inmiþtir, 6 âyettir.


Bismillâhirrahmânirrahîm


1, 2, 3, 4, 5, 6.De ki: Ýnsanlarýn kalplerine vesvese sokan, (insan ALLAH'ý andýðýnda) pusuya çekilen cin ve insan þeytanýnýn þerrinden insanlarýn Rabbine, insanlarýn

Melikine (mutlak sahip ve hakimine), insanlarýn Ýlâhýna sýðýnýrým!


KAYNAK:KUR'ÂN-I KERÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLÝ

Çevrimdışı Dilnihad

 • Web Yönetim
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 711
 • Teþekkür 8
 • Gönlün Muradý
Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #664 : 16 Ocak 2012, 12:13:47 »
biliyo musun ablacým, birbir gidiyor insanlar... yarýn kimin gidip de bir daha gelmeyebileceði konusunda hep mütereddit ve endiþe taþýmýþýmdýr þimdiye deðin.
fakat, bu konu bitinceye kadar burada olacaðýndan emin olduðum tek kiþi vardý: tahmin ettiniz!
sebebide belli zaten. çünki burada kopmaz baðlarla baðlý olduðu bir sevdasý vardý, henüz bitmemiþ bir 'yol'du bu...
ve artýk o yolun son duraðýna geldik, geldiniz...
bundan sorasý... bilmiyorum, zaman artýk ne gösterir, ne getirir!
bekleyip göreceðiz anlaþýlan... :)


Bismillâh...

Baþlamýþ olduðum bir yolu bitirmenin, sevinci ve huzuru var. ALLAH'a binlerce kez þükürler olsun. Bu konunun baþlamasý ve bitiþi arasýnda, desteðini esirgeme

yen -siteleri kapanmýþ olsa da, diðer site kurucularý ve yöneticilerine-; konuyu takip eden büyüklerime, kardeþlerime, yaþýtlarýma, MiM abiye ve konuyu ilk açan

kardeþim Mustafa Þaþý'ya çok ama çok teþekkür ederim. Kendilerinden ALLAH razý olsun.


_MiM_ abi endiþe etmeyin, ALLAH saðlýk, ömür ve izin verdiði müddetçe temelli yok olmayacaðým. Bu kadar sýk girmesem de, belli aralýklarla siteye girip sizleri ta

kip edeceðim. Selâmýmý esirgemeyeceðim. Þimdiye kadar görev þuuruyla giriyordum. Bundan sonra keyfi gireceðim. :))


ALLAH'a emanet olun.

Çevrimdışı ZeRRe

 • YöNeTiCi
 • TaLiP
 • *****
 • İleti: 325
 • Teþekkür 5
 • KOZMÝK BÖCEK..
Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #665 : 16 Ocak 2012, 20:42:36 »
SADAKALLAHUL AZIYM..

ALLAH razý olsun Dilnihad..
Rabb'im tüm güzellikleri bahþetsin sana..
Ve MÝM abiye de..
Bu kadar emeði varmýþ..
    << Görüyorum ki; evleriniz Rum Kayzeri'nin evlerine... Lükse hayranlýðýnýz Kisra'nýn tutumuna... Servet peþinde koþmanýz, Karun'un anlayýþýna... Saltanatýnýz Firavun saltanatýn... Nefsleriniz Ebu Cehil nefsine... Gururunuz Ebrehe'nin gururuna... Yaþayýþýnýz sefillerin yaþayýþýna benziyor...
ALLAH için söyleyin bana..  MUHAMMEDi' den olanlar nerede?..>> 

ebu musab

 • Ziyaretçi
Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #666 : 19 Ocak 2012, 00:30:25 »
ve ahirul davana enil hamdüllilahi rabbil alemin.
ALLAH razý olsun kardeþim

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #667 : 20 Ocak 2012, 08:24:27 »
ALLAH razý olsun Dinihad kardeþim..
Emeðinize, emek veren yüreðinize saðlýk..
Rabbim inanalarý ve nesillerini Kur'an ahlakýyla yaþayan canlardan eylesin..

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #668 : 23 Ocak 2012, 21:37:38 »
ve ahirul da'vahum enil hamdüllilahi rabbil alemin.
ALLAH razý olsun kardeþim

garip hoca bile bazen böyle zuhulen dalgýnlýk gösterebiliyor(muþ)! :)))

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #669 : 23 Ocak 2012, 21:44:21 »
_MiM_ abi endiþe etmeyin, ALLAH saðlýk, ömür ve izin verdiði müddetçe temelli yok olmayacaðým.

inþaALLAH diyelim ablacým, umarým öyle olur.
bu arada tebrik ve teþekkür ederim, bu uzun soluklu kutlu yolculuðunuzun sonuna gelmiþ olmanýzdan dolayý...
ve size daha nice böyle kutlu hizmetler dilerim.
Rabbim yar ve yardýmcýnýz olsun, saðlýk ve esenlik diliyorum yaþamýnýzda...
ve sizi hep bekliyor olacaðýz.  :gul[1]:

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı Dilnihad

 • Web Yönetim
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 711
 • Teþekkür 8
 • Gönlün Muradý
Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #670 : 22 Ağustos 2013, 19:56:47 »
Bismillâh...

Hem konuyu hatýrlatmak hem de selâm vermek istedim. Son sayfayý okuyunca, hatýralar canlandý, hüzünlendim. Sizi özlemiþim. Ben çok uzun zamandýr internete girmiyorum. Dün halamýn oðluna konudan bahsedince, konuya bir bakayým dedim. Hepinize hayýrlý akþamlar...

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #671 : 02 Eylül 2013, 03:21:47 »

Bismillâh...

Hem konuyu hatýrlatmak hem de selâm vermek istedim. Son sayfayý okuyunca, hatýralar canlandý, hüzünlendim. Sizi özlemiþim. Ben çok uzun zamandýr internete girmiyorum. Dün halamýn oðluna konudan bahsedince, konuya bir bakayým dedim. Hepinize hayýrlý akþamlar...

Ve Aleyküm Selam kardeþim..Sizde hatýrlanýyorsunuz, henüz unutulmadýnýz...
 :gul[1]:


Çevrimdışı KuMRu

 • غرف خاصة
 • TaLiP
 • **
 • İleti: 62
 • Teþekkür 2
Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #672 : 08 Eylül 2013, 21:37:05 »
selamun aleykum

dilnihad özlemiþim seni :)
Bir bilinmezim ismim de yok cismim de;
Dil üzmezim, tek hece var ismimde

Çevrimdışı Dilnihad

 • Web Yönetim
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 711
 • Teþekkür 8
 • Gönlün Muradý
Ynt: Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #673 : 25 Aralık 2015, 16:28:18 »
Bismillah..

Çok vefalýsýnýz, maþaALLAH... Geçen doðum günümde sizden gelen mail; beni hem þaþýrttý, hem de tedirgin etti. Çünki, tanýmadýðým bir site benim bilgilerime nasýl ulaþmýþtý. Üstelik inþirah da dahil üye olduðum tüm siteler teker teker kapanmýþtý. Dün gelen maille, inþirahýn isim deðiþtirmiþ hali olduðunu görünce; hem rahatladým, hem de sevindim. Teþekkür ederim, gösterdiðiniz vefadan dolayý.


Davete icabet ettim. Mim abinin desteðiyle açýlan ve biten sayfamdan selam vererek, sayfayý güncelliyorum. Üç seneyi doldurmuþuz. Sitenin ismi deðiþse de, sayfanýn renginde ve görüntüsün de bir deðiþim yok. Bu yazdýðým, eleþtiri deðil. Tam tersine. Yabancýlamadým. Çok tanýdýk. Özlemiþim. Tek sorun siteyi canlandýrýp hareketlendirebilecek misiniz? Kapanmadan önceki en büyük sorun buydu. Madem bu iþe baþladýnýz, yüce ALLAH; coþkunuzu, gayretinizi ve sabrýnýzý arttýrsýn. Baþarý nasip etsin. Uzun ömürlü olsun. Amiiin...

Çevrimdışı Rad

 • Web Yönetim
 • TaLiP
 • *****
 • İleti: 140
 • Teþekkür 0
 • Hayyalel FELAH
Ynt: Haydi Herkes Kur'ân-ý Kerîm Okumaya
« Yanıtla #674 : 25 Aralık 2015, 22:39:39 »
Hoþ Geldiniz.

ALLAH razý olsun. Deðerli Dilnihad davete icabet ettiniz. Ve eskisi gibi devam inþALLAH.

Sorduðunuz sorunuzuda PM (özel mesaj ) olarak cevapayacaðým.