• 10 Temmuz 2020, 18:16:55

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Beraat Gecesi Niyetiyle Yapýlan Hatimlerimizin duasý..  (Okunma sayısı 551 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı ZeRRe

 • Moderatör
 • TaLiP
 • ***
 • İleti: 325
 • Teþekkür 5
 • KOZMÝK BÖCEK..
BERAAT GECESÝ NÝYETÝNE OKUNAN HATÝMLERÝMÝZÝN DUASI;


Bismillahirrahmanirrahim..

Estaðfirullah...  Estaðfirullah... Estaðfirullah el azim el kerim ellezi la ilaha illa hu el hayyul kayyumu ve etubu ileyh..

Elhamdulillah…  Elhamdulillah…  Elhamdulillahi Rabbil alemin.. Vesselatu vesselamu  ala rasulullahi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaýn..

Bizi burada buluþturup Hatmi þerifleri okumayý nasib edene hamd olsun..
Günü ve geceyi verene hamd olsun…
Uykuyu ve uyanýklýðý verene hamd olsun…
Çalýþmayý, yorulmayý ve ardýndan dinlenmeyi verene hamd olsun…
Gülmeyi ve aðlamayý verene hamd olsun…
Gözlere bakýþ, görüþ, ýþýltý ve gözyaþý verene hamd olsun…

Hamd olsun hayatýn ve ölümün sahibine…
Hamd olsun ümidi ve korkuyu, birlikte ayný yürekte var edene…
Hamd olsun aklý ve gönlü birlikte insanýn hizmetine sunana…

Ezelden ebede kadar en güzel övgüler alemlerin Rabb'ine mahsustur..

Onun hiç bir benzeri yoktur. Ýlminden hiçbir þey gizlenmez.
O her þeyi kuþatmaktadýr. O öyle uludur ki, ilmiyle her þeyi kuþatýr, her þeyi dengede tutar..

Ey yüce Rabbim, en üstün rahmetlerini, en ulvi bereketlerini, efendimiz Muhammed sallALLAHu aleyhi ve sellem 'e yaðdýr.  Zira o Rasullerin efendisi, takva sahiplerinin imamý, nebilerin sonuncusu, kulun, Rasulun ve  her hayrýn imamýdýr..

"0l !”  emriyle; bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen sayýsýz âlemleri yaratan;
"Yok 0l !" emriyle de, her þeyi bir anda yok etme gücüne sahip olan,
 âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Yüce ALLAH’ým!

 "Bana dua edin, duanýzý kabul edeyim" buyurdun..
 Biz de; huzuruna geldik, boynumuzu büktük, ellerimizi Sana açtýk.
 Seni Rahim, Gafur biliyoruz.
 Rahmet ve Gufran ism-i þerifinle tecelli eyle, ellerimizi boþ döndürme yâ Rabbi!

 Kur'an-ý Kerim'in bereketi ile ve âlemlere rahmet olarak gönderdiðin sevgili Peygamberimizin hürmeti ile bizleri af eyle, ey Kerim; bizleri affet yâ Rahim.
ALLAH’ým!  Bizleri Kur’an-ý Kerim'in ziyneti ile süsle. O'nun kerameti ile mükerrem eyle ve þerefiyle þereflendir.

Okuduðumuz hatm-i þerifleri, dergah-i ulûhiyyetinde kabul eyle. Okurken yaptýðýmýz hatalarý baðýþla, tam ve mükemmel okumuþ gibi kabul buyur. Kur'an-ý Kerim'i kalblerimize nur eyle, Cennet yolumuzu aydýnlat…
YA RABBÝ;

Bu ahir zamanda, bu mübarek ayda ve bu mübarek gecede el açýp yalvarmak için bir araya geldik..

SEN, senin rýzan için yapýlan ibadetlerin, tastamam karþýlýðýný, hatta mislini verensin..

ÖYLE ÝSE YA RABB;

Bizi anne babalarýmýzý kardeþlerimizi akrabalarýmýzý yakýnlarýmýzý
ve tüm Müslümanlarý affet…

Ýçine düþtüðümüz bunca gaflet ve masiyetten sonra, bizi Sana baðýþlattýracak salih amelleri iþlemeyi bizlere nasip et!

ALLAH'ým sen yeri, göðü yaradan; sen bizim için hayrý ve þerrin en iyisini bilensin... SEN HAKSIN mazlumun hakkýný zalimlere býrakmazsýn... SEN tüm Müslüman kardeþlerimize yardým eyle Yarabbi...

 Kundaktaki çocuklarý bile hedef almaktan kaçýnmayan zalimleri ýslah et, eðer ýslah olmayacaklarsa onlarý KAHHAR sýfatýnla kahreyle Ya RAB!  Þüphesiz ki sen her þeyi bilen, gören, duyan ve iþitensin.

YA ALLAH, YA KAYYUM, YA HAKEM, YA ADL, YA KUDDÜS..

Ýsm-i azamýn hürmetine, güzel isimlerin hürmetine,
Kuran-ý Hakimin ve sürelerinin, ayetlerinin,
sýrlarýnýn, nurlarýnýn,
kelimelerinin ve harflerinin hürmetine,
Resul-ü Ekremin (a.s.m.), mucizelerinin, kemalatýnýn,
þeriatýnýn ve sünnetinin
hürmetine, onun Ehl-i Beytinin, sahabilerinin ve yardýmcýlarýnýn
ve bunlarýn din yolundaki
mücadelelerinin hürmetine..

Ey zalimleri yakalamasý pek þiddetli olan ALLAHým...

Zalimleri zulümleriyle beraber sana havale ediyoruz,
Yardýmcýmýz, koruyucumuz, sahibimiz ancak sensin...


Ey kendisinden inayet isteyenlere inayet eden,
Bize de inayet et ki, yýkýldýðýmýz yerden doðrulalým...

Ey kendisinden yardým isteyenlere yardým eden,
Ne olur ism-i Cebbarinle, bize bir heybet ve celal giydir ve
düþmanlarýmýzýn ellerini bizden çektir...

Ya ilahi ! Bizim ümidimiz ve seyyidimiz yalnýz sensin.
Bizi tahkir etmek isteyen ordunun düzenini daðýt !
Ýslam'a zafer ver ya Rabbi!...

‘ALLAH’ým! Senden iþte sebatý, doðruluk için gayreti dileriz.
Senden nimetine þükrü, ibadetimizi iyi yapmakta yardýmýný dileriz.

Senden dürüst bir kalp, doðru bir dil dileriz. Senden hakkýmýzda
bildiklerinin en hayýrlýsýný dileriz. Hakkýmýzda, bildiklerinin þerrinden
sana sýðýnýrýz. Hakkýmýzda bildiðin günahlarýmýz için senden
baðýþlanma dileriz.’

‘Ey ihtiyaçlarý gideren rabbim, senden hayatýn hayrýný istiyor
ve hayatýn þerrinden sana sýðýnýyoruz. Sen, aydýnlýða ileten sahibim,
bizi aydýnlýk saatlerde bile þaþýran þaþkýnlarýn þerrinden koru…’

‘Yanlýþa düþmekten, senin ismini sömürerek insanlarý
aldatmak isteyenlerin tuzaklarýna takýlmaktan sana sýðýnýrýz..

Yanlýþa düþersek eðer, uyanýp, doðruyu bulmamýza yardým etmen
için affýna sýðýndýk, affýný hak eden kullarýndan eyle Yarabbi! ‘

Ben unutkaným, cahilim, yanýlaným…..
Ne olur sen býrakma beni, terk etme, Ýbrahim a.s, Musa a.s' ý terk etmediðin gibi…

Nefsim ve þeytan uzaklaþtýrmaya çalýþtýkça seni benden, sen daha da çok yaklaþ bana, izin verme seni býrakmama…
Arkadaþým ol, caným ol, dostum ol…

Sessiz feryatlarýmýn içinde boðulmama izin verme,
 Ben acizim unutuyorum, sen hatýrlat bana Yaratýcýnýn varlýðýný, sýkýlmýþlýðýmýn, horlanmýþlýðýmýn, çaresizliðimin, bataklýða düþüþümün tam ortasýnda yakala kollarýmdan izin verme düþmeme…
Ne olur terk etme beni…

Günahkar oluþumdan faydalanýp iþ baþýnda olan þeytana, esir olmama izin verme…

Senden baþkasýna Yârim dedirtme…
Mahrum býrakma, beni senden, gidecekken sen tut beni…

Zayýfým, acizim, unutkaným, yanýlýrým, biçareyim,
Gözyaþlarýmý barýndýr sularýnda, vuslatým ol her seferinde…

Sular gibi çaðlasýn yüreciðim beni her çaðýrýþýnda…
Kendine çaðýrdýðýn her anda, koþar adýmlarla geleyim sana…
 
Elimin tersiyle itekleyeyim tüm dünya telaþýný, arkamda býrakayým...
‘ALLAHU EKBER’ derken…
Rabbim, 'bu bel bir tek senin huzurunda bükülür' diyeyim..
Bu alným bir tek Sen’in huzurunda yere deðer…
 “Sen çaðýrdýn… Ben geldim huzura” diyeyim.

Ey hayasýzlýktan ve kötülükten alýkoyan..
Unutmaya ve gaflete düþmeye müsait bir yaratýðým ben…
Hayatýmýn gerçek amacýný unutturma bana…
Koylarýna her geliþimde  heybetini, azametini hissettir bana…


Yâ Rabbi! Görüþümüz kýt, gücümüz çok az; bu yüzden rahmetine tarifsiz derecede muhtacýz..
 Ey her þeye Kadir, gönüllere þifa veren ALLAH’ým!
Sen'den rahmetini dileriz. Duâmýzý kabul eyle.

Yâ Rabbi!
Bütün iþlerimizin sonunu hayr eyle;
dünyada rezil olmaktan, Ahiret’te de azabýndan muhafaza eyle.
ALLAH’ým Son nefeste, ölümün aklý baþtan gideren acýlarýndan bizi koru.
"La ilahe illâllah Muhammedun Resûlullah"  diyerek, ruhumuzu teslim etmemizi nasib eyle Yâ Rabbi!

Hâsýl olan sevabý; Hazret-i Adem'den Hazret-i Fahr-i Alem Muhammed Mustafa sallALLAHü aleyhi ve sellem'e kadar gelip geçen bütün Peygamberan-i ilzam ve Rusûl-i kiram aleyhim'üssalâtü vesselam hazretlerinin ervah-i pâk-i tayyibelerine hediyye eyledik, ikram eyle Yâ Rabbi!  Ve onlarý duamýza vesile yapýyoruz.. Vasýl eyle YA RABBÝ…

ÂI-i Ezvac-i Tahirat, ashab-i Güzin, Ensar ve Muhâcirin, Tabi'iyn, Tebe'i-tabi'iyn, Eimme-i Müctehid’in, ridvânullahi tealâ aleyhim ecma'iyn hazretlerinin de ervah-i pâk-i tayyibelerine hediyye eyledik. Sen vâsýl eyle yâ Rabbi!.

Müfessirin, muhaddisin, muhakkikin, ulema-i amilin, kurra-i kâmilin, meþâyih-i vasilin, sulehâ-i salihin, aðniyâ-i þâkirin, fukara-i sâbirin, gurebâ-i müslimin, hattatin, huffaz, tullab ve cemi-i hamele-i Kur’an-ý Kerim nevverALLAHü merâkidehüm ve ce'alel cennete me'vahüm efendilerimizin de ervah-ý pâk-i tayyibelerine hediyye eyledik, Sen kabul eyle yâ Rabbi!

Bütün ehl-i imam ile Ehlullah'ýn ve Evliyaullah'ýn da ervah-i pak-i tayyibelerine hediye eyledik, Sen vasýl eyle Yâ Rabbi!

Velhâsýl; þu âna kadar, dâr-i Dünyâ'dan dar-i Ukba'yâ irtihâI ve intikal eden bütün mü'minin-i mü'minat; müslimin-i müslimat, ma'sûmin-i ma'sûmat, mazlumin-i mazlumât, kaffe-i ehl-i imanýn da ruhlarýna hediye eyledik, Sen kabul eyle Yâ Rabbi!

Bu hatimleri okumada emeði geçen tüm dostlarýmýzýnda ölmüþlerinin ruhlarýna hediye eyledik, kabul eyle ve þu anda bildir onlara Rabb’im..

Cümlemizin kalbine Ýslam nurunu, Kur'an hidayetini ver. Cümlemizi Ýslam’a baðla, bizleri Müslüman olarak yaþat, Müslüman olarak öldür. Bizleri Dünya ve Âhiret mutluluðuna erdir Yâ Rabbi!

Rabbimiz, gökleri yerleri ve her ikisi arasýndakileri boþuna, hikmetsiz yaratmadýn. Münezzehsin (berisin) sýnýrlýlýk ve ilkellik ifadesi olan kavramlardan. Bizi ateþin azabýndan koru.

Rabbimiz nefislerimize zulmettik. Eðer bizi baðýþlamaz ve bize merhamet etmezsen, hüsrana uðrayanlardan olacaðýz.

Rabbimiz, imana davet edeni duyduk ve iman ettik. Rabbimiz baðýþla bizim kusurlarýmýzý ve sil günahlarýmýzý ve dâhil et bizleri iyiliðe ermiþlere..

 Rabbimiz, resûllerine bizim için vaad ettiklerini ihsan buyur, kýyâmet günü mahcûb olmaktan bizi koru..  Elbette sen sözünden asla caymazsýn!..

Adile hocaya, evladý Gülþah’a, kendisine ve eþine samimi bir hidayet nasibeyle.. Yine kendisine en kýsa zamanda örtünebilmeyi, örtünün ayetine uymayý nasibeyle Ya Mucib...
 
Durmuþ kardeþimizin hidayeti için, senin rahmet ve merhametine sýðýnarak yardým diliyoruz..

"Arzu Tuba Erol kardeþimizin namazlarýnda ve Rabb’imizin emrettigi diger ibadetlerinde devamlý ve ihlaslý olabilmesi ve tesettür konusunda daha özenli ve dikkatli olabilmesi ,hayýrlý isler peþinde olan hayýrlý bir insan olabilmesi konusunda yardým eyle ey Latif..

Ve Tuðba kardeþimizin küçük kýzý Safiye’yi içinde bulunduðu zor hastalýktan ve tüm zorluklardan kurtar.. Ýndinden gelecek olan bir inayetle merhametini baðýþla.. Onu annesinin kucaðýndan koparma.. Yavrusunun acýsýný ona yaþatma..  Þifasýný nasibeyle ya Rabb’i..

Ve bu garip kardeþinizinde (Demet) vücudunda bulunan fiziksel ve ruhsal, sýkýntý veren tüm rahatsýzlýklarýndan kurtulmasý, þifasýna, saðlýk sýhhat ve afiyetine bir an önce ulaþmasý için indinden bir cömertlik ve yüce kudretinden bir parça bekliyoruz, kabul eyle ya Fettah..

Ve bu duaya amin diyen tüm kardeþlerimizin, tüm hayýrlý dileklerini nasip eyle, gönüllerinden geçenlere ulaþtýr, ulaþamazsa da kaderlerine onlarý razý olanlardan eyle Ya Kerim..


Hastalarýmýza þifa, dertlilerimize deva, bekarlarýmýza hayýrlý eþler,  evlilerimize yuvalarýnda huzur,
 geçim sýkýntýsý olanlarýmýza hayýrlý iþler ver ve  âmin diyen bu müslümanlardan hoþnut ve razý  ol yâ Rabbî!..

Amin, Amin, Amin… Bi hürmeti seyyidi'l-mürselin ve'l-hâmdülillahi Rabbi'l-Alemin.

Sübhâne rabbike rabbi'l-izzeti amma yasifûn ve selâm ün ale'l-mürselin ve'l-hamdü lillahi Rabbi'l-Alemin ..

Hayýrlarýn fethi, þerlerin def'i, ehl-i imânýn selameti, insanlýðýn kurtuluþu, memleketimizin her türlü kötülüklerden korunmasý, Ümmet-i Muhammed'in selameti için EL-FATIHA...

(Tüm  zerrelerimle  amin… amin… amin…)


    << Görüyorum ki; evleriniz Rum Kayzeri'nin evlerine... Lükse hayranlýðýnýz Kisra'nýn tutumuna... Servet peþinde koþmanýz, Karun'un anlayýþýna... Saltanatýnýz Firavun saltanatýn... Nefsleriniz Ebu Cehil nefsine... Gururunuz Ebrehe'nin gururuna... Yaþayýþýnýz sefillerin yaþayýþýna benziyor...
ALLAH için söyleyin bana..  MUHAMMEDi' den olanlar nerede?..>> 

Çevrimdışı ZeRRe

 • Moderatör
 • TaLiP
 • ***
 • İleti: 325
 • Teþekkür 5
 • KOZMÝK BÖCEK..
Beraat Gecesi Niyetiyle Yapýlan Hatimlerimizin duasý..
« Yanıtla #1 : 15 Temmuz 2011, 23:13:08 »
Ýnþirah kardeþlerim..
Kusuruma bakmayýn.. Hakkýnýzý helal edin..
Özellikle MÝM kardeþim..
Hakkýný helal et..
Biz Facede beraat niyetiyle 2 hatim okuduk..
Duasýný ise uzun olduðu için buraya ekleyerek, faceye link vermek zorunda kaldým..
Hakkýnýzý helal edin olur mu?

    << Görüyorum ki; evleriniz Rum Kayzeri'nin evlerine... Lükse hayranlýðýnýz Kisra'nýn tutumuna... Servet peþinde koþmanýz, Karun'un anlayýþýna... Saltanatýnýz Firavun saltanatýn... Nefsleriniz Ebu Cehil nefsine... Gururunuz Ebrehe'nin gururuna... Yaþayýþýnýz sefillerin yaþayýþýna benziyor...
ALLAH için söyleyin bana..  MUHAMMEDi' den olanlar nerede?..>> 

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Beraat Gecesi Niyetiyle Yapýlan Hatimlerimizin duasý..
« Yanıtla #2 : 16 Temmuz 2011, 00:16:20 »
estaðfirullah abla, müsterih olun.
ve yaptýðýnýz bu güzel duanýza en kalbi duygularýmla binlerce kez "amin" diyorum...
Rabbim kabule þâyan buyursun, müstecap kýlsýn.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Beraat Gecesi Niyetiyle Yapýlan Hatimlerimizin duasý..
« Yanıtla #3 : 16 Temmuz 2011, 01:51:45 »
Amin..
Rabbim kabul buyursun..