• 06 Nisan 2020, 17:15:09

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Masum Yahudilerle Siyonistleri Bir Tutmak  (Okunma sayısı 425 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Cenan

  • Ziyaretçi
Masum Yahudilerle Siyonistleri Bir Tutmak
« : 15 Eylül 2011, 08:33:03 »
“TRT’de Ýbranice Yayýn” baþlýklý yazýmýza bir okuyucumuzun yaptýðý yorum dikkatimi çekti, aynen þöyle diyor: “Bir Yahudinin bizi tanýmasýna muhtaç deðiliz, bu kadar da ezik olmaya gerek yok. Her Yahudi Müslüman düþmanýdýr, her Yahudi MOSSAD ajanýdýr, her Yahudi Türkiye için tehdittir. Bunlar peygamber katili, atalarý da torunlarý da ayný, alayý lanetlenmiþ. Ýbranice yayýn yapýp kültürü mü anlatacakmýþým. pehh!”

Tabii ki, bu bir görüþ! Ancak, ne insanî ne de Ýslamî açýdan savunulabilir! Ayrýca, Ýslam’ýn evrenselliðine de aykýrý bir görüþ bu! Çünkü, Kur’an’ýn muhatabý tüm insanlýktýr. Ýçinde Yahudiler de vardýr, Hýristiyanlar da, Ateistler de, herkes!.. Ýslamiyeti herkesin tanýma ve inanma hakký vardýr ve bunu yapacak olanlar da Müslümanlardýr. Yahudilerin de Ýslam dinini tanýma, Kur’an ayetleriyle buluþma, Müslümanlarla tanýþýp konuþma haklarý vardýr ve bu haktan onlarý mahrum etmek büyük bir vebaldir.

***

Her insan topluluðu içinde iyiler de bulunur, kötüler de!.. Kuran'da bu ayrýma dikkat çekilir. Mesela, Ehl-i Kitabýn bir kýsmýnýn ALLAH'a ve ALLAH’ýn dinine isyan ettikleri belirtildikten sonra, diðer bir kýsmýnýn istisna teþkil ettiði ve salihlerden olduðu anlatýlýr:
“Onlarýn hepsi bir deðildir. Kitap Ehlinden bir topluluk vardýr ki, gece vaktinde ayakta durup ALLAH'ýn ayetlerini okuyarak secdeye kapanýrlar. Bunlar, ALLAH'a ve ahiret gününe iman eder, maruf olaný emreder, münker olandan sakýndýrýr ve hayýrlarda yarýþýrlar. Ýþte bunlar salih olanlardandýr. Onlar hayýrdan her ne yaparlarsa, elbette ondan yoksun býrakýlmazlar. ALLAH, muttakileri bilendir.” (Al-i Ýmran,113-115). Hemen belirtelim ki, bu ayetten Yahudilerin de cennete gireceði sonucu çýkarýlamaz. Zira, baþka ayetlerde son din Ýslam’a ve son Peygamber Hz.Muhammed’e (a.s) iman etmeden cennete girilemeyeceði açýkça zikredilir. (Âl-i Ýmran,19,85; Maide,3; Tevbe,84 vd.)

Kuran'da Yahudiler ve Hýristiyanlar; Ehl-i Kitap olarak anýlýrlar. Bilindiði gibi Ehl-i Kitap; Tevrat-Zebur, Ýncil sahipleri demektir. Bir Müslümanýn Ehl-i Kitaba nasýl bakmasý ve arasýndaki iliþkiyi nasýl yürütmesi gerektiði, ayet ve hadislerde detaylý olarak anlatýlýr.
Ehl-i Kitap, temelde ALLAH'ýn bozulmamýþ vahyine dayanan birçok ahlaki deðerlere, haram ve helal kavramlarýna sahip olduðu için, Yahudi ve Hýristiyanlarýn piþirdikleri yemekler helal kýlýnmýþtýr. Ayný þekilde Kitap Ehlinden kadýnlarla evlenmeye izni verilmiþtir
(Maide,5).

***

Okuyucumuzun dile getirdiði Ýslam düþmaný Yahudiler, Siyonistler ve bunun için çalýþan MOSSAD ajanlarýna gelince; herkes bilir ki Siyonizm, dünya barýþý için son derece tehlikeli ve zararlý bir ideolojidir. Siyonist Yahudilikle mücadele ise, hangi dine veya siyasi görüþe sahip olursa olsun herkesin ortak görevidir. Ancak Müslüman, Siyonizme, Siyonistlere ve MOSSAD’a þiddetle karþý çýkarken, masum Yahudilere zulüm yapýlmasýna, hukuksuz davranýlmasýna da engel olur, olmalýdýr. Bu konuda adaletli davranmalý, masum ve zararsýz insanlara iyi niyetle yaklaþmalýdýr.

Peygamberimiz (a.s) hayatý boyunca Ehl-i Kitaba karþý son derece adil ve hoþgörülü davranmýþtýr. Bu tavrý nedeniyle Yahudilerin ileri gelen hahamlarýndan Abdullah Ýbn Selam ve arkadaþlarý Ýslam'a girmiþ, ona iman etmiþlerdir.

Malumdur ki, Katolik Ýspanya'nýn hayat hakký tanýmadýðý ve sürgün ettiði Yahudiler, aradýklarý huzuru Osmanlý topraklarýnda bulmuþlardýr. Yine Fatih Sultan Mehmet Han Ýstanbul'u fethettiðinde kentte hem Hýristiyanlara hem de Yahudilere özgürce hayat hakký tanýmýþtýr. Osmanlý tarihi boyunca, Yahudilere Ehl-i Kitap olarak bakýlmýþ ve hep huzur içinde yaþamalarýna imkan saðlanmýþtýr.

***

Teslim edelim ki, bugün de Türkiye’ye, Osmanlý’ya, Ýslam Medeniyetine ve Müslümanlara hayranlýkla bakan, saygý duyan insaf sahibi Yahudiler mevcuttur. Bunlarý, Siyonistlerden, Masonlardan, MOSSAD ajanlarýndan ayrý tutmak lazýmdýr. Kur’an’da da belirtildiði gibi, cani, zalim, hain ve isyankâr Yahudilerle bunlar bir tutulamaz. Ölçümüz; Kur’an ayetleri ve Peygamberimizin uygulamalarý olursa sapla samaný birbirine karýþtýrmayýz.

Son olarak þunu hatýrlatalým: Yahudi iken ihtida edip de, Ýslam’a ve Müslümanlara hizmet eden o kadar çok insan var ki, bunlarý araþtýrýp hayatlarýný okumak da Yahudilerin hepsini ayný kefeye koyup düþman ilan eden okuyucumuzun ve onun gibi düþünenlerin borcu olsun.

M. Emin Parlaktürk


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?