• 07 Temmuz 2020, 02:03:35

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Ömer Muhtar'ýn þehadetinin 80. yýlý  (Okunma sayısı 628 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Cecenyam

 • غرف خاصة
 • TaLiP
 • **
 • İleti: 226
 • Teþekkür 2
 • Sabýr, savaþ, zafer... Adým Müslüman
Ömer Muhtar'ýn þehadetinin 80. yýlý
« : 17 Eylül 2011, 13:51:57 »
ÝÞTE ÖMER MUHTAR'IN DESTANSI MÜCADELESÝ VE ÞEHADETÝ

Alim ve Savaþçý: Çöl Aslaný Ömer Muhtar

ÖMER MUHTAR DOÐUMU VE ÇOCUKLUÐU  ( 1858-1931)

Ömer Muhtar 1862 yýlýnda, Libya’da Defne bölgesinin Batnan kasabasýnda dünyaya geldi.Mensubu olduðu Münifiye kabilesi izzet ve þerefiyle meþhur bir topluluktu. Babasý Muhtar, mertliði,cesareti ve güçlülüðü ile tanýnmýþ kahraman bir þahsiyetti. Annesinin ismi Aiþe binti Muharib’tir. Küçük Ömer ilk eðitimini muhterem pederi Muhtar’dan aldý. Babasý, 1878 yýlýnda hac vazifesini ifa için Hicaz’a giderken Ömer ve kardeþi Muhammed’i yakýn arkadaþý Seyyid El Giryani’ye emanet etti. Muhtar’ýn Hac sýrasýnda vefatý üzerine onun ve kardeþi Muhammed’in yetiþmesini baba dostu Seyyid el Giryani uhdesine aldý.Ýki kardeþ Caðbub’taki Ýslami Bilimler Akademisine kaydoldular. Ömer Muhtar burada 8 yýllýk köklü bir dini eðitim aldý.Ýlmi tahsilinin yanýnda çeþitli sanat dallarýnda da kendisini yetiþtirdi.Marangozluk,demircilik,ziraatçýlýk, duvar ustalýðý gibi el becerilerini elde etti. Ayný zamanda usta bir binici olarak ün saldý.Caðbub’taki okul arkadaþlarý onu son derece ciddi, üzerine düþen yükümlülükleri zamanýnda yerine getiren,istikrarlý bir yaþam süren bir þahsiyet olarak anlatmaktaydý.

Kýsa zamanda arkadaþlarý arasýnda liderlik vasýflarýyla temayüz etti. Gür sesi, üstün zekasý, güzel konuþmasý sürekli ilgi odaðý olmasýna, etrafýndaki kiþilerin sözlerine kulak vermelerine yol açtý. Mütevazi yaþantýsý, servet peþinde koþmamasý, onu saygýn bir þahsiyet haline getirdi.Bundan dolayý “Sidi Ömer” diye anýlýr oldu.(saygýdeðer kiþilere denilen bu hürmet ifadesi,þark vilayetlerimizdeki “Seyda” tabirini hatýrlatýyor.)

ÜSTLENDÝÐÝ GÖREVLER

Ömer Muhtar’ýn aðýrbaþlýðý ve saygýn kiþiliði kendisine önemli görevler verilmesini saðladý. Caðbub üniversitesinin temsilcisi olarak Mýsýr ve Sudan’a gönderildi.Çeþitli heyetlere baþkanlýk yaptý.Kabileler arasýnda anlaþmazlýklarýn çözümünde arabulucu olarak görev aldý. Böylece kabilelere ve yaþam tarzlarýna iyice muttali oldu.Caðbub üniversitesinde ihtisasýný tamamladýktan sonra Kasur zaviyesinin baþýna getirildi.Daha sonra güneydeki Ayn Kalak zaviyesi þeyhliðine atandý.Gayret ve çabalarý ile bu bölgeye Fransýz iþgal güçlerinin girmelerini engelledi.Daha sonra tekrar Kasur zaviyesi imamlýðýna getirildi.Bu vazifesini Ýtalyan’ýn Libya’ya saldýrdýðý 1911 yýlýna kadar sürdürdü.

SENUSÝ HAREKETÝ

Ömer Muhtar birçok Kuzey Afrikalý Müslüman gibi Senusi tarikatýna mensuptu.19.yy’da Kuzey Afrika’da teþekkül eden bu tasavvuf ekolu kýsa zamanda çok hýzlý bir inkiþaf göstermiþ,içinde barýndýrdýðý dinamizm ile Sömürgeci güçlere karþý Afrika Müslümanlarýn soluðunu daima diri ve taze tutmuþtur.

Bir tasavvuf ekolünden ziyade bir ýslahat hareketi olarak görülebilecek Senusi hareketi,tarikat ve tasavvufu asli güzelliðine döndürmeyi,onu bir miskinler ocaðý olmaktan çýkarýp,hayatýn her yönünü kucaklayan bir hizmet kurumuna dönüþtürmeyi hedef almýþtý. Merhum allame Üstad Ebul hasen en Nedvi “Hakiki tasavvuf” adlý eserinde Senusiliðin tasavvufla cihadý,mücahedeyle mücadeleyi birleþtirmenin en parlak örneði olduðunu dile getirmekdir.Ýslami diriliþ hareketleri adlý eserinde Mustafa Ýslamoðlu'nun tespiti de ayný istikamettedir: "Mücadele ve mücahede alanlarýnýn hepsinde birden seferberlik ilan edip iki kanatla birlikte uçabilme iftiharý son iki yüzyýllýk Ýslami diriliþ tarihinde sadece Senusilere aittir.”

Devamý için; http://www.sutunhaber.com/99578_Libya-sana-hasret-Omer-Muhtar!.html

Çevrimdışı ~AksA~

 • YöNeTiCi
 • TaLiP
 • *****
 • İleti: 444
 • Teþekkür 4
 • Edeb Ya Hû....
Ömer Muhtar'ýn þehadetinin 80. yýlý
« Yanıtla #1 : 17 Eylül 2011, 21:33:05 »Cöl Aslani Ömer muhtar...Yasantisina hayranlik duydugum kutlu zatlardan birisi...ALLAH razi olsun...Ömer Muhtar´lari da basimizdan eksik etmesin...Zira Libya su anda Ömer Muhtar´lara muhtac ve de hasrett....

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Ömer Muhtar'ýn þehadetinin 80. yýlý
« Yanıtla #2 : 17 Eylül 2011, 23:48:25 »
Ömer Muhtar 'ýn topraklarýna Rabbim Ýslam birliði versin inþaALLAH..