• 28 Şubat 2020, 11:55:54

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Ýdamýyla Açan Çiçek "Seyyid Kutub"  (Okunma sayısı 479 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Cecenyam

  • غرف خاصة
  • TaLiP
  • **
  • İleti: 226
  • Teþekkür 2
  • Sabýr, savaþ, zafer... Adým Müslüman
Ýdamýyla Açan Çiçek "Seyyid Kutub"
« : 17 Eylül 2011, 13:54:07 »
1906 yýlýnda Mýsýr'ýn Asyut kasabasýsýnda, dindar bir ailenin çocuðu olarak dünyaya geldi. Orta ve lise tahsilini el-Ezher de bitirdi. Kahire Üniversitesi'nin Darul Ulum fakültesine girdi. 1933 yýlýnda mezun oldugu fakülteye ayný yýl öðretim görevlisi olarak tayin oldu. 1939 ve sonrasýnda Ýslami düþünceye yöneldi. 1946'da yayýmladýðý Konum Dersleri isimli makalesini yayýmladý. Çoðuna göre bu makalesi onun Ýslami düþünceye giriþini temsil eder. Makalesinde toplumun ýslahýnýn ve Müslümanlarýn bu yönde çalýþmasýnýn Kur'an'ýn emri olduðunu savunuyor, Mýsýr'ýn o dönemki toplumsal yapýsýný ve geçirmekte olduðu dejenerasyonu eleþtiriyordu.

1949 yýlýnda ABD'ye gitmiþtir. Bu dönem boyunca Amerikan yaþam tarzýný ve toplumunu, tanýk olduðu ýrkçýlýðý eleþtirmiþ ve Amerikan medeniyetini primitif olarak görmüþ ve reddetmiþtir. Ayrýca, 1949 yýlýnda, o yurtdýþýndayken, Ýslam'da Sosyal Adalet isimli eseri yayýmlanmýþtýr. Bu eserinde gerçek sosyal adaletin Ýslam'da olduðunu öne sürmüþtür. Ayrýca yine ABD'deki yýllarýnda, daha önce kaleme almýþ olduðu edebi makale ve eserleri eleþtiriyor, o dönemlerde sahip olduðu daha seküler olarak tanýmlanabilecek edebiyat anlayýþýndan ziyade edebiyatýn da kaynak olarak en baþta Ýslam'ý almasý gerektiðini savunuyordu.

Kitaplarýnda, genellikle geleneksel Ýslam'a karþý, sahih bir çizgiyi savundu. Tasavvufta var olan hurafeleri eleþtirdi.

Kutub, 1954-1964 arasýnda
on yýl hapishanede kalmýþ,
29 Aðustos 1966'da idam edilmiþtir.
Mýsýr'a döndüðünde, kamu hizmetinden ayrýlýp Müslüman Kardeþler teþkilatýna katýlmýþtýr. Teþkilatýn gazete ve dergilerinden devamlý olarak düþüncelerini aktarmaya çalýþýrken, teþkilatýn genel düþüncesiyle kendi fikirleri arasýndaki bazý farklýlýklar ortaya çýksa da, Müslüman Kardeþler ile olan ilþkisi devam etti.

Cemal Abdül Nasýr'a düzenlenen 1954 tarihli suikast giriþimi nedeniyle birçok Müslüman Kardeþler üyesi gibi o da tutuklandý. Yargýlama sonunda Seyyid Kutub'a on yýl aðýr hapis cezasý verilmiþtir. Hapiste ileride büyük bir önem ve üne kavuþacak iki eseri olan, Kur'an tefsiri Fi zilâl-il-Kur'an ve Kutub'un siyasi ve düþünsel görüþlerinin en son ve bütününü ifade eden Yoldaki Ýþaretler`i kaleme almýþtýr. 1964'te serbest býrakýldýktan sonra, 1965'te tekrar tutuklandý. Bu kez de birçok Müslüman Kardeþler üyesi ile birlikte tutuklanmýþtý ve tutuklanma nedeni devlete karþý bir darbe giriþimi idi. 22 Aðustos 1966'da hakkýnda idam cezasý verildi. Kararý Pakistan, Ýngiltere, Lübnan, Ürdün, Sudan ve Irak gibi ülkelerdeki birçok dini otorite ve grup tepkiyle karþýlasa ve Nasýr'ý kararýndan döndürmeye çalýþsalar da, Seyyid Kutub 29 Aðustos 1966'da idam edildi.

Mahkeme heyeti onu idama mahkum ettiðinde Kutub'un aðzýndan þu sözler dökülmüþtü:

Devamý için;  http://www.sutunhaber.com/81961_Idamiyla-Acan-Cicek--Seyyid-Kutup-.html

Cenan

  • Ziyaretçi
Ýdamýyla Açan Çiçek "Seyyid Kutub"
« Yanıtla #1 : 17 Eylül 2011, 16:09:39 »
Ýlk Seyyid Kutub ile baþlamýþtým. Yanlýþ hatýlamýyorsam Yoldaki Ýþaretler adlý bir kitaptý.

Bir kaç kitabýný okudum lakin hiç biri hatýrýmda deðil.

ALLAH þehadetini kabul etsin.

ebu musab

  • Ziyaretçi
Ýdamýyla Açan Çiçek "Seyyid Kutub"
« Yanıtla #2 : 17 Eylül 2011, 17:27:00 »
 :gul[1]:

ALLAH rahmeti ile kuþatsýn