• 25 Şubat 2020, 11:06:33

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Kanla Yazýlan Tarih Silinmez - Hasan El Benna  (Okunma sayısı 707 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Cecenyam

 • غرف خاصة
 • TaLiP
 • **
 • İleti: 226
 • Teþekkür 2
 • Sabýr, savaþ, zafer... Adým Müslüman
Kanla Yazýlan Tarih Silinmez - Hasan El Benna
« : 17 Eylül 2011, 13:57:09 »
Bundan 62 yýl önce bir suikaste kurban giden Hasan el Benna, fikirleri ve kurduðu Müslüman Kardeþler örgütü ile Mýsýr ve Ortadoðu'nun politik ve sosyal hayatýný etkilemeye devam ediyor.

14 Ekim 1906'da Mýsýr'ýn Buhayre iline baðlý Mahmûdiye kasabasýnda doðan Hasan Ahmed Abdurrahman el-Bennâ, ilk öðrenimini, geçimini saatçilikle temin ettiði için "Saatî" lakabýyla anýlan babasý Hanbelî âlimi Ahmed b. Abdurrahman el-Bennâ'dan almýþ; sekiz yaþýnda Mahmûdiye'deki klasik eðitim veren Medresetü'r-Reþâdi'd-diniyye'ye girmiþ ve orada Kuran'ýn bir kýsmýný ezberlemiþ; ayrýca nahiv ve Arap edebiyatý okumuþtur. Üzerinde derin izler býrakan medresenin yöneticisi Þeyh Muhammed Zehrân'ýn buradan ayrýlmasýyla modern bir tarzda eðitim veren el-Medresetü'l-Ýdâdiyye'ye kaydolan Hasan el-Bennâ, burada bir yandan da hýfzýný tamamlamaya çalýþmýþtýr. Mýsýr yönetiminin idadileri kapatmasý üzerine Demenhur'daki ilköðretmen okuluna geçen el-Bennâ, idadi yýllarýnda Cemiyyetü'l-Ahlâký'l-Edebiyye ve Cem'iyyetü men'i'l-Muharremât gibi kuruluþlarda görev almýþtýr. Bu dönemde Hassâfiyye tarikatý þeyhi Abdülvehhab el-Hassâfi'ye intisap etmesi, onun mutasavvýf çevrelerle yakýn bir iliþki kurmasýnda etkili olmuþ; müteakip dönemlerde de Mahmûdiye'de Cem'iyyetü'l-Hassâfiyye el-Hayriyye ile eþ-Þübbânü'l-Müslimîn'in kurulmasýnda önemli bir rol oynamýþtýr.

Ýlköðretimini bitirmesinin ardýndan Kahire'ye giden Hasan el-Bennâ, burada "Küçük Ezher" olarak bilinen Dârülulûm'a kaydolmuþtur. Kendisini derslerine ve ilmî faaliyetlerine adadýðý bu yýllarda, fýrsat buldukça Kahire'ye giden ve saat tamirciliðine devam eden babasýna yardýmda bulunmuþtur.
 

Dar'ul Ulum'u bitiren Benna 1927'de Arapça öðretmeni olarak Süveyþ Kanalý yakýnlarýnda bulunan Ýsmailiye'de bir ilkokula atandý. Ýngilizlerin ülkedeki ekonomik ve askeri varlýðý açýsýndan büyük önem taþýyan bu kentte, Müslümanlarý derinden sarsan olaylara tanýk oldu. Mart 1928'de altý kiþiyle birlikte Ýslamýn ilkeleriyle irtibatý yeniden saðlamayý amaçlayan Müslüman Kardeþler'i kurdu.1930'larda kendi isteðiyle Kahire'deki bir okula atandý.II. Dünya Savaþý baþladýðýnda çok sayýda öðrenci, devlet memuru ve iþçi Müslüman Kardeþler'e üyeydi ve Örgüt Mýsýr toplumunun hemen bütün kesimlerini temsil eden bir önemli siyasi güç olmuþtu. Örgütün ülkede etkin olmaya baþlamasý sonrasý tedirgin olan Hükümet, Müslüman Kardeþler ve lideri Hasan el Benna'yi tasfiye etmek için operasyon baþlattý.

Hasan el-Benna Þubat 1949'da hükümetin göz yumduðu bir suikast sonucunda Kahire'de þehit oldu.

Da'vetuna, Nahvü'n-Nur, Akidetuna, el-Ýhvanü'l Müslimun tahte Rayetü'l-Ku'ran, Muskilatuna fi da'va'l Nizami'l-Ýslam, Müzekkiratü'd-Da'va ve'd-Dai adlý eserlerinde emperyalizme karþý Müslüman uluslarýn Ýslam ilkelerine dayanan birliðini savunan Hasan el-Benna gerek kurduðu Müslüman Kardeþler örgütü gerek eserleriyle özelde Ortadoðu'da genelde Müslüman ülkelerde özelliðini muhafaza ediyor.


www.sutunhaber.com

ebu musab

 • Ziyaretçi
Kanla Yazýlan Tarih Silinmez - Hasan El Benna
« Yanıtla #1 : 17 Eylül 2011, 17:26:19 »
 :gul[1]:

Çevrimdışı ~AksA~

 • YöNeTiCi
 • TaLiP
 • *****
 • İleti: 444
 • Teþekkür 4
 • Edeb Ya Hû....
Kanla Yazýlan Tarih Silinmez - Hasan El Benna
« Yanıtla #2 : 17 Eylül 2011, 21:21:25 »
Rabbim Islamiyet icin boyunlarini uzatmakdan cekinmemis  tüm bu ALLAH dostlarinin kabirlerini pürnûr eylesin insaALLAH....