• 07 Temmuz 2020, 00:13:20

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Recep - Þaban Ayý Hatim Duamýz Bu Gecedir....  (Okunma sayısı 667 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı ZeRRe

 • Moderatör
 • TaLiP
 • ***
 • İleti: 325
 • Teþekkür 5
 • KOZMÝK BÖCEK..
Recep - Þaban Ayý Hatim Duamýz Bu Gecedir....
« : 22 Eylül 2011, 21:06:00 »
Dostlar, arkadaþlar..
Yaklaþýk 55 dakika sonra,
Hatim Duamýz var..

Yavaþ yavaþ abdeslerimizi alýp,
yerleþelim mi PC. baþýna..

Haydi gerekirse, toplayýn aile efradýnýzý da,
hep birlikte amin diyelim duamýza...
    << Görüyorum ki; evleriniz Rum Kayzeri'nin evlerine... Lükse hayranlýðýnýz Kisra'nýn tutumuna... Servet peþinde koþmanýz, Karun'un anlayýþýna... Saltanatýnýz Firavun saltanatýn... Nefsleriniz Ebu Cehil nefsine... Gururunuz Ebrehe'nin gururuna... Yaþayýþýnýz sefillerin yaþayýþýna benziyor...
ALLAH için söyleyin bana..  MUHAMMEDi' den olanlar nerede?..>> 

Çevrimdışı ZeRRe

 • Moderatör
 • TaLiP
 • ***
 • İleti: 325
 • Teþekkür 5
 • KOZMÝK BÖCEK..
Recep - Þaban Ayý Hatim Duamýz Bu Gecedir....
« Yanıtla #1 : 22 Eylül 2011, 22:02:31 »
ÝÞte saat 22:00...

Ve forumda Kumru'yla benden baþka kimse yok..

Yahu..

Biraz önce 4-5 kiþi buradaydý..

Merak ediyorum, bilerek mi yapýyorsunuz bunu?
    << Görüyorum ki; evleriniz Rum Kayzeri'nin evlerine... Lükse hayranlýðýnýz Kisra'nýn tutumuna... Servet peþinde koþmanýz, Karun'un anlayýþýna... Saltanatýnýz Firavun saltanatýn... Nefsleriniz Ebu Cehil nefsine... Gururunuz Ebrehe'nin gururuna... Yaþayýþýnýz sefillerin yaþayýþýna benziyor...
ALLAH için söyleyin bana..  MUHAMMEDi' den olanlar nerede?..>> 

Çevrimdışı ZeRRe

 • Moderatör
 • TaLiP
 • ***
 • İleti: 325
 • Teþekkür 5
 • KOZMÝK BÖCEK..
Recep - Þaban Ayý Hatim Duamýz Bu Gecedir....
« Yanıtla #2 : 22 Eylül 2011, 22:05:14 »

Bismillahirrahmanirrahim..

Estaðfirullah...  Estaðfirullah... Estaðfirullah el azim el kerim ellezi la ilaha illa hu el hayyul kayyumu ve etubu ileyh..

Elhamdulillah…  Elhamdulillah…  Elhamdulillahi Rabbil alemin.. Vesselatu vesselamu  ala rasulullahi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaýn..

Ey yerlerin ve göklerin sahibi, kâinatýn ve bütün mevcudatýn yegâne halýký...

Güç ve kuvvet ancak kendisine has olan yüce ve büyük ALLAHým!
Mahlûkatýn adedince Zatýnýn rýzasý; arþýnýn aðýrlýðý ve kelimelerinin mürekkebince hz. Muhammed (sav) (sav) (sav) ve O'nun ehli ve ashabý üzerine salât eyle.

YA  RAB!
 Bizi  kurana  aç..
 Kuraný  bize  aç..
 Aklýmýzý  kurana  aç..
 Kuraný  aklýmýza  aç..
 Kalbimizi  kurana  aç..
 Kuraný  kalbimize  aç..

 Kuranýn  manalarýný  gönlümüze  nazil  et  Ya  Rabbi !
 Kuraný  hayatýmýza  nazil  et  Ya  Rabbi !
 Kuraný  aklýmýza  nazil  et  Ya  Rabbi !
 Kuraný  sevdamýza  nazil  et  Ya  Rabbi !
 Kuraný  arzumuza  nazil  et  Ya  Rabbi !
 Kuraný  umudumuza  nazil  et  Ya  Rabbi !
 Kuraný  geleceðimize  nazil  et  Ya  Rabbi !
 Kuraný  halimize  nazil  et  Ya  Rabbi !
 Kuraný  bu  topraklara  nazil  et  Ya  Rabbi !
 Kuraný  þu  sokaklara  nazil  et  Ya  Rabbi !

 Kuraný  yavrularýmýzýn  hayatýna  ve  hafýzasýna  nazil  et  Ya  Rabbi !
Kuraný  bizim  hayatýmýza  nazil  et  Ya  Rabbi !
 Ya  Rabbi  Kur’ansýz  yaþamak  izansýz  ve  imansýz  yaþamaktýr..
 Kur’ansýz  yaþamak  anlamsýz  yaþamaktýr..
 Hayatýmýzýn  anlamýný  alma  Ya  Rabbi !

Anlamsýz  bir  hayata  mahkûm  etme  Ya  Rabbi !
 Sensiz  bir  hayata  mahkûm  etme  Ya  Rabbi !
 
 Ya  Rabbi;  fehimimiz,  izanýmýz  dubara  uðradý..   
 Akýl  eden  kalbimiz  dubara  uðradý..
 Elimizle  öz  elimizle  akýl  eden,  fehmeden,  fikreden  yerlerimizi  yok  ettik..

 Sen  bize  nasýl  tedebbür  edeceðimizi..
 Nasýl  tezekkür  edeceðimizi..
 Nasýl  taakkul  edeceðimizi..
 Ve  nasýl  tefekkür  edeceðimizi  göster  Ya  Rabbi !...
 Tefekkür  edecek,  teakkul  edecek , tezekkür  ve  tefekkür  edecek  yerlerimizi  kendi  elimizle  yok  ettirme  Ya  Rabbi !..
 
 Ya  Rabbi!  eksenine  Kuran’ýn  konulduðu  bir  hayat  ver..
 Kuran  için  adanmýþ  bir  hayat  ver..
 Kuran'la  anlam  kazanmýþ  bir  hayat  ver..
 Kuran'la  ahlaklanmýþ  bir  hayat  ver..
 Kuran'la  formatlanmýþ  bir  tasavvur  ver...
 
 Ya  Rab!
 Ýçinde  bulunduðumuz  zaman  diliminde  destansý  iman  hamleleri  var.
 Bu  hamleler  bizden  þikâyetçi  oldular  Ya  Rabb!
 Kuran  baþka;  Müslümanlar  baþka  dediler..
 Ve  Kuran’a  dönüp  iflah  oldular..

 Rabbimiz  Kuran'la  olan  ayrýlýðýmýzý  hidayetinle  son  buldur..
 Bulanmýþlýðýmýzý  ve  bunalmýþlýðýmýzý  vahyin  soluðuyla  soluklandýr..
 Körelen  kalplerimizi  vahyin  nuru  ile  aydýnlat…
 
 Ya  Rab!
 Ýçinde  bulunduðumuz  zaman  diliminde  destansý  irþad  hamleleri  var..
 Bu  iman  kahramanlarýda  Müslümanlarýn  Kuran'la  aralarýna  koyduklarý  mesafeden  þikayetçiler..
 Kuran'la  mesafeli  olmak “sümmün, bükmün,'umyun  olmaktýr.”

 Rabbim, vahyin  aydýnlýðýna  davet  eden  seslere  karþý  kulaklarýmýzý  saðýr  etme..
 Bu  iman  kahramanlarýna  karþý  kalplerimize  ülfet  ver..
 
 
 Ya  Rabbi..  Aramýzdan  muhabbet  gitti  gideli  birbirimize  düþtük..
 Mümin  müminin  kýymetini  bilmez  oldu ..
 Bir  zamanlar  týrnaðýmýzý  feda  etmezdik ..
 Þimdi  topumuzu  bir  týrnaða  feda  eder  olduk ..

 Ya  Rabbi,  muhabbet  ver.. 
 Ya  Rabbi , ülfet  ver..
 Ya  Rabbi,  hikmet  ver..
 Ya  Rabb,i  izzetimiz  yerlerde  sürünüyor  izzet  ver..
 Ya  Rabbi,  hilkatimizi  daðýttýk  hilkat  ver..
 Ya  Rabbi,  aþkýmýzý  daðýttýk  aþk  ver..
 Þevk  ver ..

 Ya  Rabbi,  hasretimiz  yok  oldu  zayi  oldu  hasret  ver..
 Beklenmesi  gereken  þeyleri  bekleyelim  Ya  Rabbi !
 Umulmasý  gereken  þeyleri  umalým  Ya  Rabbi !
 Yolu  gözlenmesi  gereken  sevgilileri  gözleyelim  Ya  Rabbi !


Biz  çaðýn  Yusuflarýna  Züleyhalarý  musallat  etme  Ya  Rabbi!
 Biz  çaðýn  Yusuflarýnýn  eteðini  önden  yýrttýrma  Ya  Rabbi !

Ya  Rabbi  biz  karada  gemi  yapmaya  çalýþýyoruz..
 Bu  gemiye  bir  çivi  daha  çakmaya  çalýþýyoruz..
 Tuðyan  olan  yerde  tufan  olur  diyoruz..
 
 Ya  Rabbi,  tuðyanýn  askerlerinden  etme..
 Tufanýn  bela  olarak  indiði  deðil  rahmet  olarak  geldiðinden  kýl  Ya  Rabbi !

 Ya  Rabbi,  Nuh’un  gemisine  binmek..
 Böyle  bir  zamanda  rahmet  gemisinde  olmak  demektir..
 Bizi  o  gemiyi  yapanlardan  kýl  ya  Rabbi..

ALLAHým!
Sana itaat edilir, Sen karþýlýðýný verirsin;
 Sana isyan edilir, Sen baðýþlar ve af edersin,
darda kalanlara icabet eder, zararý, sýkýntýyý ortadan kaldýrýp,
hastalara þifa, dertlilere deva verir, günahlarý baðýþlar, tövbeleri kabul edersin.
Sen bizlerin dualarýný kabul buyur ALLAHým!

ALLAHým!
Sen ölümlerin en güzeli ile bizi huzuruna al!
Ölümümüzü her türlü þerden kurtulup rahata erme vesilesi yap!
Bizleri Sen'i çok zikreden, Sana çok þükreden, Sen'den çok korkan,
Sana çok itaat eden, Sana karþý saygý ile dopdolu olan, ahu efgan edip
dua dua yalvaran ve durmadan Sana teveccüh eden kullarýndan eyle.

Hulasa dualarýn özü; sevgili Peygamberimizin senden istediði hayýrlý islerin
tamamýný biz de Senden istiyoruz, bizlere de nasip eyle Ya Rabbi!

Sevgili Peygamberimiz’in sana sýðýndýðý bütün þerlerden, fitne, fesat ve nifaktan bizde Sana sýðýnýyoruz, hepimizi koru ALLAH’ým!

Hatim duasýna katýlan, katýlmayan herkesin günahlarýný geniþ maðfiretinle
affeyle Ya Rabbi!

Bizlere hiçbir zaman düþünemediðimiz kadar büyük ve geniþ nimetler ihsan
 eyle Ya Rabbi!

Hiçbir gölgenin olmadýðý o dehþetli hesap gününde senin gölgenin altýnda bulunmayý nasip eyle ALLAH’ým!
Bu hatime katýlan arkadaþlarla beraber cennette de komsu olmayý nasip eyle
 Ya Rabbi!
Ya Erhamer-Rahimin! Sana açmýs olduðumuz ellerimizi ism-i Azamýn hürmetine
bos çevirme...
Ýzzet-i dergahýnda makbul olan dualar arasýna dahil eyle Ya Rabbi!..

Öbür alemde estaîzu billah "ferikun fil cenneti ve ferikun fis seiyr"
Cennet ve cehennem fýrkalarý ayrýlacaðý zaman
 bizleri cennet fýrkasýna dahil eyle Ya Rabbi !

Kur-'an-ý Kerim’in yolundan bizleri ayýrma Ya Rabbi ! Onun ahkamýný yaþayýp,
 tatbik edenlerden eyle !

Kýyamete kadar baki kalacaðýný vaat ettiðin Din-i mübin-i Ýslamý, ülkemizde
payidar eyle Ya Rabbi !

Çocuklarýmýzý (bilhassa inþirah ailesindeki kardeþlerimizin çocuklarýný) edepli,
ahlaklý, faziletli, anasýna-babasýna, hocasýna saygý gösteren, ALLAH'ýna
Peygamberine hürmet ve tazim edenlerden eyle Ya Rabbi !

“Rabbic’alni mugýymessalati ve min zürriyeti, Rabbena ve tekabbel dua…”
 Bu mübarek dua hürmetine, yavrularýmýzý Senin yolunda dimdik askerler eyle
Ya Rabbi…

Vatanýna, milletine, din ve mukaddesatýna gönülden baðlý olanlardan eyle
Ya Rabbi !

Namazýna-niyazýna, ibadat u taatýna devam edenlerden eyle Ya Rabbi !

Her türlü âfetlerden, musibetlerden, hastalýklardan, tehlikelerden; zarar ve
ziyanlardan bizleri ve yavrularýmýzý hýfz u himaye eyle Ya Rabbi !

Hassaten günah hastalýklarýndan, haramlardan, ahlaksýzlýklardan, yalandan,
gýybetten, riyadan, hasetten ve kibirden sana sýðýnýyoruz, bizleri muhafaza eyle
Ya Rabbi !

Ey Mevla’m… Bütün kýymetli uzuvlarýmýzý ne için yaratmýþ isen, o yerde
kullanma þuurunu bizlere ihsan eyle Ya Rabbi !

ALLAH’ým sen de biliyorsun ki senden baþkasýna Rabb demedik,
sadece sana kulluk ettik ve sadece senden yardým istedik
 ve biliyoruz ki ALLAH’ým, senin razý olmadýðýn isler yaptýk, ama sen bizim
Rabb’imizsin; senden baþkasýna gidecek halimiz yok ki,
ceza versende sen bizim Rabbimizsin; affetsen de Rabbimizsin.. Bizi baðýþlarsýn, sen Gafur ve Rahimsin. .
Sen affedicisin, affý seversin bizleri affeyle Ya Rabbi...

Okumuþ olduðumuz hatm-i þerifleri ahsen surette kabul eyle, Ya Rabbi !
Cemi hata ve kusurlardan salim eyle Ya Rabbi !

Hasýl olan sevabý Rasulullah (s.a.v.) efendimizin mübarek, aziz, latifruh-ý tayyibelerine hediye eyledik kabul eyle Ya Rabbi !

Hz. Adem (a.s.) dan bu güne kadar gelip geçmiþ her ne kadar peygamber varsa
onlarýn da ruhlarýna hediye eyledik, îsâl eyle Ya Rabbi!

Kur'an-ý Kerim’i elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bizlere kadar ulaþtýran
sahabe-i güzin, tabiin, tebe-i tabiin, Müfessirin ve muhaddisin'in ruhlarýna
hediye eyledik, isâI eyle Ya Rabbi !

Din, vatan, hak ve hakikat Uðrunda canlarýný seve seve feda eden aziz
þehitlerimizin de ruhlarýný meclisimizden haberdar eyle Ya Rabbi !

Bu hatm-ý þerifin okunmasýna vesile olanlarýn ve tüm inþirah ailesinin
emellerini makbul, günahlarýný
maðfur, ticaretlerini "ticareten Len tebur" eyIe Ya Rabbi !
Her ne murat ile okumuþlarsa muratlarýna naiI eyle Ya Rabbi !

Ýnþirah ailesinden ahirete göçenlerin günahlarýný affeyle,
makamlarýný cennet eyle.
Peygamberimizin (s.a.v) þefaatine nail eyle Ya Rabbi !

Ve yine inþirah sitemizdeki güzide kardeþlerimizin ölmüþlerine de rahmet,
 geride kalanlarýna sýhhat ve afiyet ihsan eyle Ya Rabbi !

 Toprak altýnda çürümüþ, isimleri unutulmuþ, nesilleri kesilmiþ, bir fatiha
okuyacak kimseleri kalmamýþ müslüman kardeþlerimizin de taksiratlarýný
affeyle Ya Rabbi !

Yüce dinimize ve aziz vatanýmýza göz diken dahili ve harici düþmanlarýmýza
fýrsat vermeyip, onlarýn ýslahlarý mümkünse ýslah eyle Ya Rabbi... Islah eyle Ya Rabbi... Islah eyle Ya Rabbi !

Islahlarý mümkün deðilse ,KAHHAR ism-i þerifinle kahr u periþan eyle Ya Rabbi!

Öbür alemde estaîzu billah "ferikun fil cenneti ve ferikun fis seiyr"
 Cennet vecehennem fýrkalarý ayrýlacaðý zaman bizleri cennet fýrkasýna
 dahil eyle Ya Rabbi !

Ya Rabbel'alemin !
Biz sana yalvarmasýný bilmiyor ve beceremiyoruz. Sana yalvarmasýný bilenler ve
becerenler hürmetine dualarýmýzý kabul eyle Ya Rabbi !

Subhane Rabbike Rabbi’l-izzeti amma yesifun ve salamun ale’l-murselin ve’l-hamdu lillahi Rabbi’l-alemin..
Ya Rabbi; senin rýzan için, ruhu Rasulullah için, gelmiþ geçmiþ bütün evliya, enbiya, ulema, mesayýh,
süheda, sulaha, abid, zahid, müttaki ve mütedeyyin, ehl-i sünnet ve'l cemaat imamlarýmýzýn
ve alemi ervahtan kýyamet kopuncaya kadar gelmiþ, geçmiþ tüm ümmet-i Muhammedin ruhlarý için;

El-fatiha meas-Salavat...
    << Görüyorum ki; evleriniz Rum Kayzeri'nin evlerine... Lükse hayranlýðýnýz Kisra'nýn tutumuna... Servet peþinde koþmanýz, Karun'un anlayýþýna... Saltanatýnýz Firavun saltanatýn... Nefsleriniz Ebu Cehil nefsine... Gururunuz Ebrehe'nin gururuna... Yaþayýþýnýz sefillerin yaþayýþýna benziyor...
ALLAH için söyleyin bana..  MUHAMMEDi' den olanlar nerede?..>> 

Çevrimdışı KuMRu

 • غرف خاصة
 • TaLiP
 • **
 • İleti: 62
 • Teþekkür 2
Recep - Þaban Ayý Hatim Duamýz Bu Gecedir....
« Yanıtla #3 : 22 Eylül 2011, 22:11:01 »
amin amin amin  :gul: :gul:
Bir bilinmezim ismim de yok cismim de;
Dil üzmezim, tek hece var ismimde

ebu musab

 • Ziyaretçi
Recep - Þaban Ayý Hatim Duamýz Bu Gecedir....
« Yanıtla #4 : 22 Eylül 2011, 22:16:03 »
amin.amin
ALLAH razý olsun

Çevrimdışı ZeRRe

 • Moderatör
 • TaLiP
 • ***
 • İleti: 325
 • Teþekkür 5
 • KOZMÝK BÖCEK..
Recep - Þaban Ayý Hatim Duamýz Bu Gecedir....
« Yanıtla #5 : 22 Eylül 2011, 22:16:39 »
Amiiin...

Rabb'im kabul etsin inþaALLAH....
    << Görüyorum ki; evleriniz Rum Kayzeri'nin evlerine... Lükse hayranlýðýnýz Kisra'nýn tutumuna... Servet peþinde koþmanýz, Karun'un anlayýþýna... Saltanatýnýz Firavun saltanatýn... Nefsleriniz Ebu Cehil nefsine... Gururunuz Ebrehe'nin gururuna... Yaþayýþýnýz sefillerin yaþayýþýna benziyor...
ALLAH için söyleyin bana..  MUHAMMEDi' den olanlar nerede?..>> 

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Recep - Þaban Ayý Hatim Duamýz Bu Gecedir....
« Yanıtla #6 : 22 Eylül 2011, 22:53:43 »
aminler olsun, binlerce kez!
Rabbim kabul buyursun inþaALLAH.
***
geç kaldýk biraz zahir ya, öylenci talebelerim var 5-6 tane... onlarýn derslerini yatsýdan sora verebiliyorum. derslerini bitirip evlerine daðýttýktan sora az evvel gelebildim eve. gecikmem o yüzdendir. hakkýnýzý helal edin.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı AFFE

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 606
 • Teþekkür 26
Recep - Þaban Ayý Hatim Duamýz Bu Gecedir....
« Yanıtla #7 : 28 Ocak 2012, 19:17:10 »
ben yeni gördüm hemen alýyým dedim fakat bitmiþ cüzler duasýda yapýlmýþ rabbim kabul etsin inþALLAH ablamýn yanýna ziyarete hemde yiðenimin sünneti için baþka bir mekandaydým ne güzel hemen bitmiþ cüzler inþALLAH diðer hatimlerimizde bende olurum :gul[1]:
Ýnsanlarla yüzyüze konuþarak her sorunu halledebilirsin; ama bazý insanlar gelir önüne, hangi yüzüne konuþacaðýný bilemezsin.