• 08 Temmuz 2020, 03:06:03

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Örtülü ÇIPLAKlar....  (Okunma sayısı 1764 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Örtülü ÇIPLAKlar....
« : 29 Ekim 2011, 10:53:37 »

(Bir kadýn, güzel kokular sürünüp, göz
alýcý güzel elbiseler giyerek, bir toplumun önünden
geçerse, o kadýn zina iþlemiþ gibi günaha girer.)

[Ýbni Hibban]

(Ahir zamanda ümmetimin kadýnlarý vücutlarýný
gösterecek elbiseler giyecekler, saçlarýný da deve
hörgücüne benzetecek þekilde topuz yapacaklardýr. Onlar
lanetliktir.)

[Ýbni Hibban]

(Herkes baksýn diye [süslü] elbise giyen, onu
çýkartýp atýncaya kadar, ALLAHü teâlânýn
rahmetinden uzak olur.)

[Taberani]

"Ateþ ehlinden iki sýnýf vardýr, henüz onlarý görmedim: Yanlarýnda sýðýr kuyruðu gibi birþeyler taþýyýp onu insanlara vuran insanlar; giyinmiþ çýplak kadýnlar ki bunlar ALLAH'a taatten dýþarý çýkmýþlardýr. Bunlar, baþkalarýný da baþtan çýkarýrlar. Baþlarý deve hörgücü gibidir. Bu kadýnlar cennete girmek þöyle dursun, kokusunu dahi almazlar. Halbuki onun kokusu þu þu kadar uzak mesafeden duyulur" buyurdular."
[Müslim]


[Taberani]-[Ýbni Hibban] hadisleri doðrumudur..

Çevrimdışı ümit

 • TaLiP
 • **
 • İleti: 213
 • Teþekkür 13
 • Ümid etmek bizim neyimize, tek umut ALLAH iken...
Örtülü ÇIPLAKlar....
« Yanıtla #1 : 29 Ekim 2011, 14:20:39 »
   Çaðýmýzýn en büyük kaybý, Cenab-ý Hakkýn lanetine uðrayýp, onun rahmetinden yeteri kadar nasiplenemeyenler örtülü çýplaklar iþte...
Ve milletimiz baþkalarýndan kopya çekmeye (bilgi eksikiði ve nefs) o kadar müsait ki, bozulmaktan baþka çare yok gibi algýlanýyor tüm hayat,
Ne olurdu baþlarýný örteceklerine, baþlarýndan aþaðýsýný örtselerdi de ALLAHýn lanetine uðramasalardý, belki o zaman vicdanlar daha hür, kalpler daha temiz olurdu.

ALLAH ilk önce aklýmýzdaki avret mahalli'ni örtmeyi nasip etsin, her þey akýlda ve vicdan da bitiyor.

ALLAH razý olsun...
ALLAH var, problem yok!!

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Örtülü ÇIPLAKlar....
« Yanıtla #2 : 29 Ekim 2011, 14:34:47 »
[Taberani]-[Ýbni Hibban] hadisleri doðrumudur..

her ikisi de hadis ilminin zirvesinde olan þahsiyetlerdir. sadece ibn-i hýbban "hasen hadisleri sahih gösteriyor" ithamýyla eleþtirildiði bilinmektedir.
ben doðru olduðuna inanýyorum. onlarýn rivayetlerine bu gözle de bakýyorum. ancak bu konuda mütereddit davranacak olan birine de günahkâr gözüyle bakamam.
hele de böyle hadisin altýna eser ismi, sayfa, hadis numarasý gibi kesin dipnotlar düþmeden, sadece (taberani, ibn-i hýbban) gibi isim yazýp da, hadisin eser kaynaðýnýn yazýlmadýðý hadisler konusunda...

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Örtülü ÇIPLAKlar....
« Yanıtla #3 : 29 Ekim 2011, 18:38:13 »
Bir kadýn, koku sürünüp dýþarý çýkar ve kokusunu duyurmak için bir topluluðun yanýndan geçerse, ona bakana da, kendisine de zina günahý (göz zinasý) yüklenir."

(Tirmîzî, Edeb, 35/2786)

Ebû Hureyre -radýyallâhu anh- da, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-'in þöyle buyurduðunu rivâyet etmiþtir:
"Allâh'ýn kadýn kullarýný, Allâh'ýn mescidlerinden men etmeyin (namaza gelmelerine engel olmayýn). Fakat onlar da süslenmemiþ ve koku sürünmemiþ olarak câmiye gelsinler."
(Ebû Dâvud, Salât, 52)

Âiþe Vâlidemiz, kendi devrindeki kadýnlarýn mescide giderken süslenme, koku sürünme ve güzel elbiseler giyinme gibi hâllerini görünce rahatsýz olmuþ ve bunu þöyle dile getirmiþtir:
"Eðer Allâh'ýn Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- kendinden sonra þu kadýnlarýn ne yaptýklarýný görseydi, (namaz için de olsa) onlarýn evlerinden dýþarý çýkmasýný yasaklardý!.."
(Buhârî, Ezân, 163; Müslim, Salât, 144)

Ýbn-i Hacer -rahmetullâhi aleyh- de þöyle demiþtir:
"Kadýnlarýn mescide çýkmasý yasaklanmadý. Bu konuda dikkat edilecek nokta, fitne ve fesada sebep olmamaktýr. Bunun için ALLAH Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- kadýnlarýn dýþarý çýkarken koku sürünmelerini ve süslenmelerini yasaklamýþtýr."
(Ýbn Hacer, Fethu'l-Bârî, 2/623)


"Ateþ ehlinden iki sýnýf vardýr, henüz onlarý görmedim: Yanlarýnda sýðýr kuyruðu gibi birþeyler taþýyýp onu insanlara vuran insanlar; giyinmiþ, çýplak kadýnlar ki bunlar ALLAH'a taatten dýþarý çýkmýþlardýr. Bunlar, baþkalarýný da baþtan çýkarýrlar. Baþlarý deve hörgücü  gibidir. Bu kadýnlar cennete girmek þöyle dursun, kokusunu dahi almazlar. Halbuki onun kokusu þu þu kadar uzak mesafeden duyulur." buyurdular."
Müslim, Cennet  53, (2857), 52, (2128).]

ancak bu konuda mütereddit davranacak olan birine de günahkâr gözüyle bakamam.
hele de böyle hadisin altýna eser ismi, sayfa, hadis numarasý gibi kesin dipnotlar düþmeden, sadece (taberani, ibn-i hýbban) gibi isim yazýp da, hadisin eser kaynaðýnýn yazýlmadýðý hadisler konusunda...

Hadislerin kaynaðýný belirtme hassasiyti henüz oluþmamýþ hocam..
Konuyla ilðili pek çok hadis var lakin kaynaðý "belirtilen" hadis olarak elimdekiler çok az..

Hýýýmmm..Konunun anlaþýlmasý açýsýndan sahih bir hadis yeterlimi..Amenna..


Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Örtülü ÇIPLAKlar....
« Yanıtla #4 : 30 Ekim 2011, 00:27:15 »
bak gördün mü abisi, bu hadisler ne kadar gerçek!
daha doðrusu sahih olanlar haykýrýyor, dosdoðru olduklarýný...
çünki kaynaðý belli, yorumlara dayalý sözler yok.
aslýný sorarsan abisi kutub-i sitte haricinde hadis yazmamalý, hadis diye beyan etmemeli...
çok sorunlu çünki, diðerleri...
tam kaynak verilmemiþ hadislere pek güven duymamalý aslýnda...
her kim bir hadis-i þerifi bir yazýya konu ediyorsa onun kaynaðýný da yazmak zorundadýr. bu kadarcýk bir zahmete katlanamayanýn yazýsýnýn da deðeri yok diye düþünüyorum.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Örtülü ÇIPLAKlar....
« Yanıtla #5 : 30 Ekim 2011, 08:35:28 »
   Çaðýmýzýn en büyük kaybý, Cenab-ý Hakkýn lanetine uðrayýp, onun rahmetinden yeteri kadar nasiplenemeyenler örtülü çýplaklar iþte...
Ve milletimiz baþkalarýndan kopya çekmeye (bilgi eksikiði ve nefs) o kadar müsait ki, bozulmaktan baþka çare yok gibi algýlanýyor tüm hayat,
Ne olurdu baþlarýný örteceklerine, baþlarýndan aþaðýsýný örtselerdi de ALLAHýn lanetine uðramasalardý, belki o zaman vicdanlar daha hür, kalpler daha temiz olurdu.

ALLAH ilk önce aklýmýzdaki avret mahalli'ni örtmeyi nasip etsin, her þey akýlda ve vicdan da bitiyor.


ALLAHýn ayetleri ve hadis-i þeriflere raðmen hen insanýn yaptýðý yanlýþlar, günahlar var...Herbirimizin kendini kandýrdýðý nefsi oyunlarý mevcut..Rabbim nefsi yenebilme mücadelemizde cümlemize yardým eylesin..

Ve tabiki Rabbim ; ALLAHýn emrini bilenlere ilimleriyle amel etmeyi ve bildiklerini söyleyebilme erdemi nasip eylesin..

“Batýl / yanlýþ þeyleri söyleyerek insanlara nasihat eden, konuþan þeytandýr. Hakký söylemekten sakýnan ise dilsiz þeytandýr.”


Ýbn Kayyim de el-Cevabu’l-vafî adlý aserinden alýntý... (s.136)

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Örtülü ÇIPLAKlar....
« Yanıtla #6 : 22 Kasım 2012, 22:35:42 »
"Ateþ ehlinden iki sýnýf vardýr, henüz onlarý görmedim:
Yanlarýnda sýðýr kuyruðu gibi birþeyler taþýyýp onu insanlara vuran insanlar; giyinmiþ, çýplak kadýnlar ki bunlar ALLAH'a taatten dýþarý çýkmýþlardýr. Bunlar, baþkalarýný da baþtan çýkarýrlar.
Baþlarý deve hörgücü  gibidir. Bu kadýnlar cennete girmek þöyle dursun, kokusunu dahi almazlar.
Halbuki onun kokusu þu þu kadar uzak mesafeden duyulur." buyurdular."

Müslim, Cennet  53, (2857), 52, (2128)


Çevrimdışı yorgun

 • FoRuM Dostu
 • TaLiP
 • ****
 • İleti: 146
 • Teþekkür 18
Örtülü ÇIPLAKlar....
« Yanıtla #7 : 24 Kasım 2012, 03:39:11 »
Tasviri bile ne dehþet !...............

Rabbim tüm Mümin ve Mümine kardeþlerimizi muhafaza buyursun......

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Örtülü ÇIPLAKlar....
« Yanıtla #8 : 24 Kasım 2012, 07:43:29 »

Eskiden en azýndan kýþýn kadýn kýsmý "mecburen" kapanýrdý..Artýk kýþlarý yumuþak geçtiði için ,tesettür babýnda, kýþýn ve yazýn pekte bir farký yok..
Hele bazý "güya" kapalý hatunlarýmýz dahi kýssa etek giyip kalan kýsmý çizmeyle kamufle ettiklerini düþünmüyorlar mý..Sanki bacaðýn rengi görünmeyince tesettür oluyormuþ gibi..
Bu hatur millet-i, insaný ayar eder..

ebumusab

 • Ziyaretçi
Örtülü ÇIPLAKlar....
« Yanıtla #9 : 24 Kasım 2012, 08:29:26 »
Eskiden en azýndan kýþýn kadýn kýsmý "mecburen" kapanýrdý..Artýk kýþlarý yumuþak geçtiði için ,tesettür babýnda, kýþýn ve yazýn pekte bir farký yok..
Hele bazý "güya" kapalý hatunlarýmýz dahi kýssa etek giyip kalan kýsmý çizmeyle kamufle ettiklerini düþünmüyorlar mý..Sanki bacaðýn rengi görünmeyince tesettür oluyormuþ gibi..
Bu hatur millet-i, insaný ayar eder..
Bence hanýmlara haksýzlýk ediyorsunuz!
bunlar uzaydan gelmediler.Babalarý,eþleri,abileri,kardeþleri.. kimlerse onlara matuf  yapýlacak bir deðerlendirme daha doðru olacaktýr.Daha ana karnýnda baþlamasý gereken terbiyenin ihmalinin sonuçlarý olsa gerektir bu konu.