• 08 Temmuz 2020, 03:37:55

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: nur mümin ve mümin olmayan kiþilerce zahiri olarak görülebilinir mi?  (Okunma sayısı 805 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı simurg

 • BiSMiLLaH
 • *
 • İleti: 34
 • Teþekkür 3
inþirah ailesi olarak beni aydýnlatýn lütfen. günlerdir bir konu hakýnda bir yakýnýmla anlaþamýyoruz "nur" hakkýnda bildiklerim yeterli gelmiyor demek ki ona.  bir dusunelim benim de içimden bilgilenip bilgilendirmek geçti.  arastiriyorum o nurun bir görsel olduðunu, resmedildiðini, kameraya alýnýp herkesin görebileciðini söylüyor. benim ise buna aklým ermiyor nuru sadece mümin insanlarýn görebileceðini düþünüyorum resmedilip gösterilemeyeceðini görmenin herkesin harcý olmadýðýný biliyorum..
o, "nur"un renk olarak beyaz olduðunu idia ediyor. ben ise nurun siyah gri olarak neden bildirilmediðininin açýklamasý olarak temizliðin beyaz diye adlandýrýldýðý beyazýnda temizlik ve saflýðý simgelediðini onun için nurun beyaz olduðunu söylendiðini bliyorum dedim.. yanlýþ mý biliyorum . lütfen aydýnlatýr mýsýnýz?
 yakýnýmda yanýmda dört gözle sizden gelecek cevabý bekliyor. sakalým da yok ki güvenilir oraným olsun:(

ebu musab

 • Ziyaretçi
güneþe göre olmayanýn güneþle deðerlendirilmesi muhaldir.renklerden bahsediyorum tabi  :gul[1]:

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63

Bediüzzaman Said Nursi þöyle tarif etmiþ..

Bil ey gâfil, müþevveþ Said! Cenab-ý Hakk'ýn nur-u mârifetine yetiþmek ve bakmak ve âyât ve þahidlerin âyinelerinde cilvelerini görmek ve berahin ve deliller mesâmatiyle temaþa etmek iktiza ediyor ki; senin üstünden geçen, kalbine gelen ve aklýna görünen herbir nuru tenkid parmaklariyle yoklama ve tereddüd eliyle tenkid etme! Sana ýþýklanan bir nuru tutmak için elini uzatma; belki gaflet esbabýndan tecerrüd et, onlara müteveccih ol, dur. Çünki ben müþahede ettim ki: Mârifetullahýn þahidleri, bürhanlarý üç çeþittir.

Bir kýsmý: Su gibidir; görünür, hissedilir, lâkin parmaklarla tutulmaz. Bu kýsýmda hayalâttan tecerrüd etmek, külliyetle ona dalmak gerektir. Tenkid parmaklariyle tecessüs edilmez; edilse akar, kaçar. O âb-ý hayat, parmaðý mekân ittihaz etmez.

Ýkinci kýsým: Hava gibidir; hissedilir, fakat ne görünür, ne de tutulur. Ona karþý sen yüzün, aðzýn, ruhunla o Rahmet nesîmine karþý teveccüh et, kendini mukabil tut, tenkid elini uzatma, tutamazsýn. Ruhunla teneffüs et. Tereddüd eliyle baksan, tenkid ile el atsan, o yürür gider; senin elini mesken ittihaz etmez, ona razý olmaz.

Üçüncü kýsým ise:Nur gibidir; görünür, fakat ne hissedilir, ne de tutulur. Öyle ise kalbinin gözüyle, ruhunun nazariyle kendini ona mukabil tut ve gözünü ona tevcih et, bekle; belki kendi kendine gelir. Çünki nur; el ile tutulmaz, parmaklar ile avlanmaz, belki o nur ancak basiret nuriyle avlanýr. Eðer harîs ve maddî elini uzatsan ve maddî mizanlarla tartsan, sönmese de gizlenir. Çünki öyle nur, maddîde hapse razý olmadýðý gibi, kayda da giremez, kesîfi kendine mâlik ve seyyid kabul etmez.
Bir kýsmý: Su gibidir; görünür, hissedilir, lâkin parmaklarla tutulmaz. Bu kýsýmda hayalâttan tecerrüd etmek, külliyetle ona dalmak gerektir. Tenkid parmaklariyle tecessüs edilmez; edilse akar, kaçar. O âb-ý hayat, parmaðý mekân ittihaz etmez.

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
güneþe göre olmayanýn güneþle deðerlendirilmesi muhaldir.renklerden bahsediyorum tabi  :gul[1]:

Hz Ýsa'nýn baþýnda hare þeklinde "nur" resmedilir..
Bilinç altýmýza "nur = ýþýk" hesaplarý bundan olabilir..

Çevrimdışı simurg

 • BiSMiLLaH
 • *
 • İleti: 34
 • Teþekkür 3
 yanýmda ve bunun olabildiðini halen idia ediyor. resmedilir derken ;kýsaca "videosu çekilip tüm varlýklar görebilir mi? " diye soruyor.

ebu musab

 • Ziyaretçi
Örneðin ALLAH teala nurdur.görülebilirmi ?ÝSterse gösterir.
göstermiþmi ? hayýr.Musa aleyhisselam tecellisini gördüde bayýldý.
renk bizim için .güneþ bizim için.ahirette güneþ yok dolayýsý ile renk dediðimiz þey bizim güneþ ýþýnlarýnýn kýrýlma boyutu ile algýladýðýmýz þey olduðundan bu düþünce muhal olur.gösterilen þey her surette olabilir.tabi gösterilirse.dünya imtihan dünyasýdýr ve ALLAH bu sýrrý kolay kolay bozmaz

Çevrimdışı simurg

 • BiSMiLLaH
 • *
 • İleti: 34
 • Teþekkür 3

 yakýnýmýn dediði gibi deðil de:her hangi biri nur görüp videoya çekmesi ve olur olmaz þahýslara gösterme gibi bir durum  söz konusu olamaz diyorsunuz

ALLAH razý olsun. bu demekmidir ki görünen nur müminin kendi nurudur. rabbim ister ise gösterebilir mümin ise yine rabbin izni ile isterse görebilir. öyle mi?

ebu musab

 • Ziyaretçi
nur ahiretin geçer akçelerinden.mesela abdest nurdur görülür.artýk ne anlarsak.asýl mahiyetleri ukbada anlaþýlacak inþaALLAH

Çevrimdışı simurg

 • BiSMiLLaH
 • *
 • İleti: 34
 • Teþekkür 3
nur ahiretin geçer akçelerinden.mesela abdest nurdur

 teþekkürler
aynen bende ona bunu anlatmaya çalýþýyordum. namaz nurdur oruç nurdur. iyi niyet, temiz ahlak vesaire vesaire....
rabbim nura gark eyleye tüm müminleri inþaALLAH. beni de kendine yakýn müminler hatýrýna affeyleye inþaALLAH.  :gul[1]:

ebu musab

 • Ziyaretçi