• 11 Ağustos 2020, 16:13:57

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Þifa Kaynaðý Aðaç Kabuklarý  (Okunma sayısı 469 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı M@nço

  • TaLiP
  • **
  • İleti: 186
  • Teþekkür 26
  • Hikaye ve Senaryo Yazarý-Radyo Programcýsý
Þifa Kaynaðý Aðaç Kabuklarý
« : 04 Kasım 2011, 16:31:53 »


Aðaçlardaki kimyevî maddeler eskiden beri insanoðlunun dikkatini çekmiþ ve zaman zaman bazý hastalýklarýn tedavisinde kullanýlmýþtýr. Aðaçlarýn kimyevî madde üretmesinin hikmetini araþtýran bilim insanlarý, hayret verici bir tabloyla karþýlaþmýþlardýr: Aðaçlar kabuklarýndaki kimyevî maddelerle böcek, hayvan ve diðer bitkilerin zararlarýndan korunmaktaydýlar. Bu maddeler günümüz ilâç sanayiinde de hâlâ kullanýlmaktadýr. Özellikle kýnakýna, aksöðüt ve porsuk aðacý sözkonusu kimyevî maddeler bakýmýndan son derece zengindir. Aðaçlarýn kabuklarýnda depolanmýþ bu kimyevî maddeler olmasaydý, insanoðlu, birçok hastalýðýn tedavisinde bugünkü noktaya ulaþamayabilirdi.

Kýnakýna (Cinchona officinalis)
Eski zamanlarda âlimler, hastalýðýn en yoðun ortaya çýktýðý yerde yetiþen bitkilerin, o hastalýðý tedavi edici hususiyette olduðuna inanýrlardý. Bu görüþ bilim insanlarý arasýnda hâlâ yaygýndýr. Geçmiþte ölümcül bir salgýn hastalýk olan sýtmanýn yaygýn görüldüðü yerlerde yetiþen kýnakýna aðacý, buna en güzel örnektir. Kýna gecelerinde, gelinin eline sürülen kýnanýn da kaynaðý olan kýnakýna aðacý, Güney Amerika'da Amazon yaðmur ormanlarýnda yetiþir. Kýnakýna aðacýnýn kabuklarýný, sýtma tedavisinde ilk Peru'nun yerli halký kullanmýþtýr. Amerika'nýn keþfinden sonra, Avrupa'da önemi giderek artan kýnakýna aðacýnýn kabuklarý Anadolu'ya da gelmiþtir. Hattâ bu aðacýn kabuklarý 18. asrýn baþlarýnda Bursalý Hekim Ali Münsi tarafýndan ilmî bir çalýþmaya konu olmuþ ve hakkýnda Türkçe kitap yazýlmýþtýr.

Kýnakýna aðacýnýn kabuklarýndan 20 civarýnda alkoloit elde edilmektedir. Yüksek dozlarda alýndýðýnda alkoloitlerin çoðu zehir tesiri gösterir. Doz aþýmý olmadýðý takdirde, sýtmadan, dolaþým bozukluklarýna kadar çeþitli hastalýklarýn tedavisinde çok tesirli bir ilâç olarak kullanýlýr. Sýtmanýn tedavisinde çok tesirli olan kinin, kýnakýna aðacýnýn kabuðundan elde edilir. Dünya Saðlýk Teþkilâtý verilerine göre, 2. Dünya Savaþý'nda 500 binden fazla asker sadece sýtmadan ölmüþtür. Bu durum, hastalýðýn insan saðlýðý açýsýndan ne kadar tehlikeli ve tedavisinin de ne kadar önemli olduðunu gösterir.

Aksöðüt (Salix alba)
Günümüzde yaygýn þekilde kullanýlan aspirin, aksöðütün kabuðundan elde edilir. Aspirin, dok hasarýndan kaynaklanan kýzarýklýk ve yanmanýn olduðu bölgelerdeki aðrýnýn hafifletilmesi ve iltihaplanmanýn azaltýlmasý için kullanýlmaktadýr. Aspirin ayrýca kanýn sulandýrýlmasý ve böylece kalb krizi riskinin azaltýlmasý için de tavsiye edilmektedir. Aspirin ismi, asetil (acetly) ve spiralic (salisilik) asit kimyevî maddelerinin isimlerinden türetilmiþtir. Aksöðütün kabuðunun çiðnenmesiyle aðrý kesici tesir yaptýðý, 1700'lü yýllarýn ortalarýnda keþfedilmiþtir. Aspirinin etken maddesi olan salicin, aðacýn Lâtince adý olan Salix'den gelmektedir. Ýyi yetiþme ortamlarýnda boyu yaklaþýk 25–30 metreye kadar ulaþan aksöðüt, daha çok dere kenarlarý ile sulak alanlarda yetiþir ve ülkemizde de oldukça yaygýndýr. Salisin maddesinin baþlangýçta salisilik asite dönüþtürülmüþ formu, ilâç olarak kullanýlmaktaydý. Zaman içinde salisilik asitin yan tesirlerinin olduðunun anlaþýlmasýyla, daha az yan tesiri olan ve günümüzde yaygýn olarak kullanýlan asetilsalisilik asit formu sentezlendi.

Pasifik porsuk aðacý (Taxus brevifolia)
Pasifik porsuk aðacý, Kuzeybatý Amerika ve Kanada'daki ormanlarda yetiþir. Boylarý da 15–20 metreyi bulabilir. Ülkemizde Karadeniz bölgesinde daha küçük boylu olan türü (Taxus baccata- adi porsuk aðacý) yetiþmektedir. Porsuk aðacýnýn turuncu-kýrmýzý-yeþil renkli meyvesi hâriç, diðer kýsýmlarý zehirlidir. Tabiî ortamda bu aðacýn tohumdan çoðalmasý ancak, kuþlarýn meyveleri yiyip tohumlarýný çevreye daðýtmasýyla olur.

Porsuk aðacý, insanlar tarafýndan binlerce yýldýr kullanýlmaktadýr. Bu aðaçlar yeri gelmiþ, okçularýn savaþ alanlarýnda kullandýðý yay, yeri gelmiþ müzisyenlerin kullandýðý çalgý âleti olmuþtur. Çürümeye karþý dayanýklý olmasý sebebiyle çit yapýmýnda da tercih edilmiþtir. Son zamanlarda, bünyesinde barýndýrdýðý kimyevî madde (Taxol) sebebiyle bilim adamlarýnýn dikkatini çekmiþtir.

ABD Millî Kanser Enstitüsü'ndeki araþtýrmacýlar, 1963 yýlýnda Pasifik porsuk aðacýnýn kabuðundan elde edilen özün, kanser hücrelerinin çoðalmasýný engellediðini keþfetmiþlerdir. Taxol'un kanser tedavisindeki tesiri, kininin sýtma tedavisindeki tesiri gibidir. Taxol, hücre bölünmesinin engellenmesine vesile olur. Ýnsan vücudundaki hücreler, sürekli olarak yenilenen bir yapýya sahiptir. Hücreler, çoðalýr ve ölür. Ölen hücrelerin yerine ayný vazifeyi görecek yenileri getirilir. Kanser hücreleri ise sürekli olarak ve kontrolsüz çoðalma eðilimindedir. Dolayýsýyla, hücre bölünmesinin engellenmesinde vazife gören herhangi bir kimyevî madde, kanser tedavisinde baþarýlý olabilmektedir. Akciðer, meme ve yumurtalýk kanserlerinin ilâçla tedavisinde kullanýlan Paclitaxel, pasifik porsuk aðacýndan türetilerek elde edilmiþtir. ABD Millî Kanser Enstitüsü araþtýrmacýlarýndan Dr. David Newman, "Bir kimyager Pasifik porsuk aðacýndan elde edilen Taxol'ü görmeden,onu sentetik olarak yapmayý asla düþünemezdi." diyerek tabiattaki varlýklarda insanoðlu için ne güzel misâllerin saklý olduðunu hayranlýkla ifade etmiþtir.

Yukarýda verdiðimiz örnekler, tabiatýn, Rahmeti Sonsuz tarafýndan insanoðlunun hizmetine sunulmuþ büyük bir eczane olduðunu açýkça göstermektedir. Yeter ki insanlar, kendilerine sunulan bu potansiyel nimetlerin farkýnda olsunlar ve bu nimetleri kendilerine lutfeden Yaratýcý'ya þükredebilsinler.


Kaynaklar


- Marcus, B., Malaria (Second Edition), Deadly Diseases and Epidemics, Washington University, School of Medicine, Infectious Diseases Division, 2009, New York, USA
- Tree Chemicals that Kill or Cure, Dr. Alex Shigo, Volume XII, Number 6-June 2001 of TCI
- Kemal Sümbül, "Aspirin Kalp Krizini Önler mi?", Sýzýntý Dergisi, Eylül 2001.
- http://tr.wikipedia.org/wiki/Porsuk_(bitki)
- Mother nature still a rich source of new drugs, By Julie Steenhuysen, Reuters, Mar 19, 2007.
- http://www.botgard.ucla.edu/html/botanytextbooks/economicbotany/Taxus/index.html
- http://www.e-kutuphane.teb.org.tr/pdf/pharmacia/1966_6/12.pdf
Fark edilmek için çok küçük olduðunu düþünüyorsan, kapalý bir odada bir sivrisinekle uyumayý dene.

Afrika Atasözü

Çevrimdışı Renanet

  • UzMaN ÜYE
  • ***
  • İleti: 1959
  • Teþekkür 15
Þifa Kaynaðý Aðaç Kabuklarý
« Yanıtla #1 : 05 Kasım 2011, 10:27:31 »
Rabbim her yarattýðýnda þifa gizlemiþ....ALLAH razý olsun M@nço kardeþ...
Bir  çiçekte gördügüm gülüþüne hasret bir ömür....
Bakýþlarýnýn  sýzlattigi yüregime gömdüðüm
Ömrüm sana  özlem dolu sözler göndersede sana yalnýz sana özel  sözlerin anlamlarýyla hitap etmeyi  bir ömre  bedel isterdim....