• 11 Ağustos 2020, 16:04:10

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Organlar da Konuþur  (Okunma sayısı 397 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı M@nço

  • TaLiP
  • **
  • İleti: 186
  • Teþekkür 26
  • Hikaye ve Senaryo Yazarý-Radyo Programcýsý
Organlar da Konuþur
« : 11 Kasım 2011, 08:31:25 »
Artýk dayanamýyorum, dedi göz. Günde altý-yedi saat TV seyrediyor. TV’den gelen radyasyon retina tabakamdaki koni hücrelerini mahvetti. Ya kirpiklerim, yýkanmadýðýndan mikroplarla doldu, arpacýk hastalýðýna teslim oldum.

Kulak lâfa girdi.

Ya ben? Þehrin gürültüsü gibi 100 desibelin üzerindeki metalik gýcýrtýlarla titreþmekten genç yaþta ihtiyarladým. Oysa zarým, orta kulak kemikçiklerim ve korti organým 20-60 desibele ayarlý.
Direnecek gücüm kalmadý.

Kýsýk kýsýk öksürükler akciðerlerin homurtusu duyuldu:

Bir de bana sorun arkadaþlar halimi. Sahibimiz günde iki paket sigara içiyor. Ýncecik nazik zarlarla yapýlmýþ alveollerim, soba borusu gibi simsiyah kurumlarla kaplandý. Nefes alamýyorum, boðulmak üzereyim.

Yanýk kokularý sala sala deri geldi:

Ah kardeþlerim, ya benim derdim. Güzellik uðruna her yaz kýzgýn güneþlerin altýnda saatlerce kavruluyorum, neredeyse kansere yakalanacaðým.

Dil söylenmeye baþladý:

Yedikleri, içtikleri þeyleri hiç sormayýn. En asitli koladan, bin bir çeþit alkollü içkiye kadar beni mahvedecek ve sizleri de öldürecek ne varsa içiyor. Üstelik abur-cubur yiyip komþum diþleri de fýrçalamýyor bile. Bakteri yuvasýna döndük.

Kokuyoruz.

Kaþýna kaþýna ayaklar lafa girdi:

Bütün gün üzerimde þiþman birini taþýmak ne demek, bana sorun. Üstelik týrnaklarým yýkanmadýðýndan pislik ve mikrop dolu. Mantar hastalýðý çekiyorum. Kaþýnmaktan yara bere içinde kaldým. Yeter artýk.

Beyin konuþmalara katýldý:

Tefekkür için, Yaratan’ý (cc) bulmak, tanýmak için, O’nun rahmetini, þefkatini, güzelliðini ve diðer isimlerini, kâinatta harf harf söküp okumak için yaratýlmýþtým. Sizler de bana bu konuda yardýmcý olacaktýnýz. Oysaki yalana, düzenbazlýða, kurnazlýklarla haram yollarda menfaat peþinde koþmaya harcandým. Hakkýmý istiyorum.

En sonunda kalp, manevi boyutuyla birlikte, aðýr aðýr adýmlarla yanlarýna geldi:


Hepiniz haklýsýnýz. Ama bir de beni dinleyin.


Ben manevi yönümle, sonsuza kanatlanýp uçmak için yaratýldým. Rabbimize aþýk olmak için varým. Bunun için kâinatý, Yaratan’dan dolayý her þeyiyle sevebilecek kapasitedeyim. Yaratan’a kul olma makamýnýn baþýnda ben gelirim. Ben bir çekirdeðim.Büyüyüp kocaman bir aðaç olabilirdim ki o aðacýn kökü iman, gövdesi sevgi, meyvesi Yaratan’a kul olmaktýr. Bir de þu halime bakýn. Mala, mülke, cismani zevklere harcandým. Kula kul oldum. Yalancý sevdalarýn peþinde periþan oldum. Maddi boyutumda ise, yanlýþ beslenme, sigara ve tembellik yüzünden koroner damarlarým týkandý, artýk yaþamak istemiyorum.

Bütün organlar ayaklanmýþtý, sesleri giderek yükseliyordu ki pürtelaþ önsezi koþarak geldi. Arkadaþlar, koca bir kâinat dolusu kýzgýn kalabalýk buraya doðru geliyor. Aralarýnda kimler yok ki? Etini, sütünü veren koyundan, bir kilo bal için on binlerce çiçek dolaþan arýya, fotosentezle çamurlu bir suyu bir bir kimyevi iþlemden geçirip elma, incir, üzüm yapan aðaçlara, bir lamba gibi hiç durmadan yanarak dünyayý aydýnlatan güneþe kadar, karýncadan yýldýzlara bütün varlýklar bir ordu gibi buraya geliyorlar. Kýzgýn ve öfkeli, haklarýný almak için geliyorlar. Bize katýlacaklarmýþ.

Bu haber üzerine bütün organlar sahiplerini Rablerine (cc) þikâyete karar vermiþti ki yollarýný gözleri yaþlarla dolu ümit kesiverdi.

Durun kardeþlerim. Biraz daha sabredelim. Þikâyetimizi geleceði kesin olan âhiret gününe saklayalým. Belki bu süre içinde sahibimiz piþman olur, kul olduðunu hatýrlar. Müslümanca yaþayýp tövbe eder.

Evet, bu hikâyenin sonu nasýl biter bilinmez, ama bilinen bir þey varsa o da hepimizin verilen nimetlerden teker teker sorulacaðý.

Yüce ALLAH utandýrmasýn.
Alıntı
SIZINTI


Fark edilmek için çok küçük olduðunu düþünüyorsan, kapalý bir odada bir sivrisinekle uyumayý dene.

Afrika Atasözü


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?