• 15 Temmuz 2020, 05:59:18

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Ey Ruh Geldiysen Öksür  (Okunma sayısı 489 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı M@nço

  • TaLiP
  • **
  • İleti: 186
  • Teþekkür 26
  • Hikaye ve Senaryo Yazarý-Radyo Programcýsý
Ey Ruh Geldiysen Öksür
« : 11 Kasım 2011, 16:26:53 »
Ruh çaðýrmak ve Ruhun mahiyeti


Biliþim teknolojisinin geliþmesi, ardýndan hemen hemen her evde internetin olmasý sonrasýnda insanlarda farklý meraklar oluþmaya baþladý. Google gibi bir bilgi deryasýna bir soruyla girdiðimizde karþýmýza, bilgi kirliliðide olsa binlerce konu baþlýðý çýkmakta. Meraklý insanlarda meraklarýný gidermek için, ruh çaðýrmakla alakalý girdiklerinde bir sürü safsatayla karþýlaþýyor.


Bir okurumuz, bir önceki yazýmýzýn (Bir Önceki Hayatýnýzda Kimdiniz?) Yorumuna söyle yazmýþ:

''Onur bey, yazýlarýnýzý ilgiyle ve hayretle takip ediyorum. Hele bu en son yazýnýz zamanýmýz gençlerinin kafasýnda bir muamma. Benimde, bu konuda þüphelerim vardý. Yazýnýz kaynaklarýyla beraber olduðu için benimde aklým yattý. Son zamanlarda bir ruh çaðýrma hadisesidir aldý baþýný gidiyor. Böyle bir þey olabilir mi? Bu iþi ticaret olaraktan yapanlar oluyor. Bununla alakalý bilgide yazarsanýz çok memnun olacaðýz. Teþekkür ederim saðlýcakla kalýn.''

Bende hem bu soruyu cevaplamak, hemde ruhun mahiyetini anlatmak için bu konuyu iþledim bu makalemde.
Ruh çaðýranlar, ölenin ruhu geliyor diye milleti kandýrýyorlar. Kâfirlerin ruhlarý hapsedilmiþtir. Gelmeleri mümkün deðildir. Müslümanlarýn ruhlarý ise, fasýklarýn, kâfirlerin çaðýrmasý ile gelmez. Kâfirlerin ruhlarý hapis olduðu için rüyada bile görülmezler. Þeytan onlarýn þekline girip görünür. (Miftah-ül-Cenne)

Ruhçularýn ruh hakkýndaki söylediklerinin hemen hepsi yalandýr. Çünkü Kur'an-ý kerimde insanlara ruh hakkýnda çok az bilgi verildiði bildiriliyor. (Ýsra 85)

Ruhçular, fazla bir þey bildiklerini iddia ediyorlarsa, bu âyeti inkâr olur.


Ýmam-ý Rabbani hazretleri, tenasühe inananýn kâfir olacaðýný bildiriyor. (C.2, m.58)


Ruhun mahiyetini bilmek imkânsýzdýr. Bir âyet-i kerime meali þöyledir:
(Ruh hakkýnda soranlara de ki: Ruh Rabbimin iþlerindendir, size az bilgi verildi.) [Ýsra 85]


Aklýn erdiði bilgileri anlayan, his organlarýndan beyne gelen duygularý alan, bedendeki bütün kuvvetleri, hareketleri idare eden, kullanan ruhtur. Ruh, göz vasýtasýyla renkleri, kulakla sesleri kavrar, sinirleri çalýþtýrýr. Adaleleri hareket ettirir, böylece bedene iþ yaptýrýr. Böyle iþlere ihtiyarî yani istekli iþler denir. Aklý kullanmak, düþünmek ve gülmek gibi þeyleri yapan ruhtur. Ruh, parçalanmadýðý ve parçalardan meydana gelmediði için, hiç deðiþmez, bozulmaz, yok olmaz. Ruh, bir sanatkâra benzer. Beden, sanatkârýn elindeki sanat aletleri gibidir. Ýnsanýn ölmesi, ruhun bedenden ayrýlmasýdýr. Bu da, sanatkârýn sanat aletlerinin yok olmasýna benzer. (Ahlak-ý alai)

Ýmam-ý Gazali hazretleri buyurdu ki: Cesetten ayrýlan ruh, ya azaba, ya nimete kavuþur. Ýyilerinki yükselir, kötülerinki yedi kat yerin dibine iner. Bedenden ayrýlan ruh, aletsiz, vasýtasýz olarak her þeyi bilir. Bunun için, çeþitli nimet veya azapla karþýlaþýr. Ruh bedendeyken, bir uzuv, mesela insanýn bir ayaðý felç olsa, ruh bu ayaða tesir edemez. Ölüm ise, bütün uzuvlarýn felç olmasýna benzer; ancak ruh, bedenden ayrýlýnca, yine bilir, görür, anlar, sevinir, üzülür, bu halleri yok olmaz.

Uykuda da, ölünce olduðu gibi, ruh bedenden ayrýlýr; fakat rüyada ayrýlmasýyla ölüm esnasýnda ayrýlmasý arasýnda, çok fark vardýr. Bir âyet-i kerime meali:

(ALLAH, öleceklerin ölümleri anýnda, ölmeyeceklerin de, uykularý esnasýnda ruhlarýný alýr. Ölmelerine hükmettiði kimselerinkini tutar, diðerlerini bir süreye kadar salýverir. Elbette, düþünenler için, bunda, alýnacak ibretler vardýr) [Zümer 42]


Ýmam-ý Rabbani hazretleri buyurdu ki:


Uykuda, ruhun bedenden ayrýlmasý, bir kimsenin, geziye, kendi vatanýndan, sevinerek ayrýlmasýna benzer ki, gezdikten sonra, sevinç içinde yine vatanýna döner. Ölürken ruhun ayrýlmasý, böyle deðildir. Bu ayrýlýk, vataný yýkýlan, evleri, binalarý yok olan kimsenin, vatanýndan ayrýlmasý gibidir. Bunun içindir ki, uykudaki ayrýlmasýnda, sýkýntý ve acý yoktur. Tersine, sevinç ve rahatlýk vardýr. Ölürken ayrýlmasýnda ise, çok acýlar ve güçlükler hâsýl olur. Uyuyanýn vataný dünyadýr. Ona, dünyadaki gibi davranýrlar. Ölenin ise, vataný yýkýlýr. Ahirete göç eder. Ona ahiret muamelesi yaparlar. (3/31)

ALLAHü teâlâ, insanýn ruhunu bilinemez þekilde yarattý. Ruh, madde, cisim deðildir, belli bir yeri yoktur. Ruh, bedenin ne içinde, ne dýþýndadýr, ne bitiþik, ne ayrýdýr. Yalnýz onu varlýkta durdurmaktadýr. Bedenin her zerresini diri tutan ruhtur. Âlemi varlýkta durduran ALLAHü teâlâ, bedeni de ruh vasýtasýyla diri tutmaktadýr. (1/287)


Eni, boyu ve yüksekliði olan þekil almýþ maddeye, cisim denir. Ruh, cisim deðildir. (Ýslam Ahlaký)
Ýnsan, ruh demektir. Ýþiten, tasarruf ve kuvvet sahibi olan, ruhtur. Beden, çalýþmakla yorulsa da, ruh yorulmaz. Bedende ruhun bulunmasý, sütte yaðýn bulunmasý gibi deðildir. Mesela, kolu kesilen kimsenin ruhundan eksilme olmaz. Baþkasýnýn yüreðiyle yaþayan bir insanýn ruhunda deðiþiklik olmadýðý için, ahlaký bozuk olan kimsenin yüreðinin, bu adama hiç tesiri olmaz. Kalble yürek ayný þey deðildir. Yürek denilen et parçasý, hayvanda da bulunur. Ýnsana mahsus olan kalbe, gönül denir. Gönül görünmez, fakat tesirleriyle anlaþýlýr. Kalb, elektrik cereyaný, yürek de ampul gibidir. Ampuldeki elektriði, ampul ýþýk verdiði zaman anlýyoruz. Elektrik gibi, kalb de madde deðildir, bir yer kaplamaz. Yürekte eserleri görüldüðü için, kalbin yeri yürektir denir. Yürek deðiþtirmek, sanki ampul deðiþtirmeye benzer. Yani takýlan yürek nasýl olursa olsun, takýlan kimsenin kalb kuvvetinin tesiri görülür. Ampulün deðiþmesiyle þehir cereyanýnda azalýp çoðalma olmadýðý gibi, yüreðin deðiþmesiyle, kalb kuvvetinin tesiri deðiþmez.

Yanmakta olan bir ampul sökülünce, yani cereyanla olan irtibatý kesilince, cereyanýn bir miktarý kesilmiþ olmaz. Baþka bir ampul takýlýrsa onun da rezistans telini ýsýtýp ýþýk saçmasýna sebep olur. Salih bir kimsenin yüreði, fasýk kimseye veya kâfire takýlýnca, o kimsenin kalbi yine hep günah iþlemek ister, kötü düþünür. Tersine, fasýk insanýn yüreði, salih bir kimseye takýlýrsa, o kimsenin kalbi yine ünah iþlemek istemez, hep iyi düþünür. Yüreðin manevi bir fonksiyonu yoktur. Öldükten sonra çürüyüp gidecektir. Yahut hayvan yese veya yansa fark etmez; çünkü insan ruh demektir. Beden deðiþse de ruh deðiþmez.

Ýnsan, ruhu sayesinde ayakta durur. Aklý, düþüncesi, ruhu sayesinde vardýr. Ýnsanýn, vücudu bir marangozun aletleri gibidir. Ýnsan ölünce, aletleri olmadýðýndan, ruh bu aletlerle bir iþ yapamaz. Ancak yine de, ruh ölü olmadýðý için gider, gelir, insanlarý tanýr. Hatta vefat etmiþ olan evliyanýn ruhlarý insanlara yardým eder. Bu yardým etmesi, dünyadaki bedenindeki aletlerle deðildir. ALLAHü teâlâ ruhlara, aletsiz de iþ yapma özelliðini vermiþtir. Vefat eden Hýzýr aleyhisselamýn ruhu çok kimseye çeþitli yardýmlar yapmaktadýr.

Bir kimseye, baþkasýnýn bütün organlarý takýlsa, o insanýn aklýnda, düþüncesinde deðiþiklik olmaz. Marangozun eski aletleri yerine, yeni aletleri gelmiþ demektir. Alet deðiþmekle, marangozdaki bilgi, kabiliyet deðiþmez. Kesmeyen bir testere yerine, iyi kesen bir testere gelirse, daha kolay iþ yapar. Görmeyen gözün yerine saðlam göz takýlýrsa görür. Kaný, kalbi, beyni de deðiþse, yine düþünceye tesir etmez. Saðlam organ takýlmýþsa, daha kolay iþ görür; çünkü insan, ruh demektir. Bir insan ölmekle, hatta yanmakla ruh yok olmaz. Sadece aletleri [bedeni] elinden alýnmýþ olur. Ahirette ona yeni aletler verilir, yeni bir beden yaratýlýr. Ruh, kendisine verilen vücut sayesinde, ya nimete kavuþur veya azaba duçar olur. Yani ya cennete veya cehenneme gider.

Ruhun mahiyetini bilmeyen veya ALLAH'ýn kudretinden þüphe eden kimse, insanýn yanýnca yok olduðunu, kabir suali ve kabir azabýnýn olmadýðýný zanneder. Hâlbuki kabir suali ve azabý haktýr.

Abdulhak-ý Dehlevi hazretleri buyuruyor ki:


Ýnsan ölürken ruhunun ölmediðini âyet-i kerime ve hadis-i þerifler açýkça bildiriyor. Ruhun þuur sahibi olduðu, ziyaret edenleri ve onlarýn yaptýklarýný anladýklarý da bildiriliyor. Velilerin ruhlarý, diriyken olduðu gibi, öldükten sonra da, yüksek mertebededirler.(Miþkat)

Onur ERCAN

Fark edilmek için çok küçük olduðunu düþünüyorsan, kapalý bir odada bir sivrisinekle uyumayý dene.

Afrika Atasözü


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?