• 25 Şubat 2020, 11:15:12

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Risale-i Nur'da Mutlu Evlilik  (Okunma sayısı 494 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Tefekkür

  • YöNeTiCi
  • UzMaN ÜYE
  • *****
  • İleti: 1122
  • Teþekkür 8
  • Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Risale-i Nur'da Mutlu Evlilik
« : 12 Kasım 2011, 14:25:25 »
Geliþim basamak basamaktýr. Her basamaðýn kendine ait rolleri vardýr. Hepimiz rollerimizi yaþama þekliyle ve bu rollerin benliðimize kazandýrdýðý deneyimlerle ruhsal tekâmül ve kendi bütünümüze ulaþmayý amaçlarýz.
Evlilik, birden fazla rolün kazanýldýðý kurumdur. Ailenin gelini, evinin kadýný, çocuklarýnýn annesi gibi rolleri hep bu kutsal çatý altýnda kazanýrýz.
Kurulduðu günden bu yana psikoloji biliminin neredeyse temel sorunu olan arzu ve yasak çatýþmasýnýn en meþru çözüm alaný yine evliliktir.
Bediüzzaman Hazretlerinin belirttiði gibi “tenasülün devamý için, hikmet-i Ýlâhîye, o fýtrî hizmete bir ücret olarak fýtrî bir meyil ve þevk vermiþ.” Kiþi bu fýtrî meyil ve þevki evlenerek helâl dairede keyfe kâfi derecede yaþayabilmekte. Böylelikle Efendimizin (a.s.m.) belirttiði gibi eþler birbirinin örtüsü olmakta.
Bu hâliyle evlilik günaha giden yolda önemli bir barikat, güvenlik þeridi rolünü üstlenmektedir.
Ayrýca Risale-i Nur’un bir cüz’ünde denilmiþ ki: “Bahtiyardýr o adam ki, refika-i ebediyesini kaybetmemek için, saliha zevcesini taklit eder, o da salih olur. Hem, bahtiyardýr o kadýn ki kocasýný mütedeyyin görür, ebedî dostunu ve arkadaþýný kaybetmemek için o da tam mütedeyyin olur; saadet-i dünyeviyesi için de saadet-i uhreviyesini kazanýr.”
Dikkat edersek Üstadýmýz çatýþmasýz bir evliliðin nasýl olacaðýný, özellikle eþlerden mütedeyyin olanýnýn taklit edilmesini bahtiyarlýk addetmekte.
“Bedbahttýr o adam ki sefahate girmiþ zevcesine ittiba eder, vazgeçirmeye çalýþmaz, kendisi de iþtirak eder. Bedbahttýr o kadýn ki zevcinin fýskýna bakar, onu baþka bir surette taklit eder. Veyl o zevç ve zevceye ki birbirini ateþe atmakta yardým eder. Yani, medeniyet fantezilerine birbirini teþvik eder.”
Burada dikkat edilmesi gereken ikinci husus, eþlerin zaman zaman iliþkilerine dýþardan bakýp, evliliklerinde hangi örneði resmettiklerine dikkat etmeleridir.
Yine Risale-i Nur’da eþler arasýndaki muhabbetin dahi Hakka ait olduðu vurgulanýr.
“Hem, refika-i hayatýný, rahmet-i Ýlâhîyenin munis, lâtif bir hediyesi olduðu cihetiyle sev ve muhabbet et. Fakat çabuk bozulan hüsn-i suretine muhabbetini baðlama. Belki kadýnýn en cazibedar, en tatlý güzelliði, kadýnlýða mahsus bir letafet ve nezaket içindeki hüsn-i sîretidir. Ve en kýymettar ve en þirin cemali ise, ulvî, ciddî, samimî, nuranî þefkatidir. Þu cemal-i þefkat ve hüsn-i sîret, ahir hayata kadar devam eder, ziyadeleþir. Ve o zaife, lâtife mahlûkun hukuk-u hürmeti o muhabbetle muhafaza edilir. Yoksa, hüsn-i suretin zevaliyle, en muhtaç olduðu bir zamanda, bîçare, hakkýný kaybeder.” (Sözler, 32. Söz, Bediüzzaman Said Nursî)
Eþler arasý muhabbet Kur’ân’ýn emrettiði tarzda olursa faydalarý nelerdir onu da Risale-i Nur’dan bakalým;
“Refika-i hayatýna meþru dairesinde, yani, lâtif þefkatine, güzel hasletine, hüsn-i sîretine binaen samimî muhabbet ile refika-i hayatýný da naþizelikten, sair günahlardan muhafaza etmenin netice-i uhreviyesi ise, Rahîm-i mutlak, o refika-i hayatý hurilerden daha güzel bir surette ve daha ziynetli bir tarzda, daha cazibedar bir þekilde, ona dâr-ý saadette ebedî bir refika-i hayatý ve dünyadaki eski maceralarý birbirine mütelezzizâne nakletmek ve eski hatýratý birbirine tahattur ettirecek enis, lâtif, ebedî bir arkadaþ, bir muhip ve mahbup olarak verileceðini vaat etmiþtir. Elbette vaat ettiði þeyi kat’î verecektir.” (Sözler, 32. Söz, Bediüzzaman Said Nursî)
Cenab-ý Hak Risale-i Nur’daki manevî reçeteleri evlilik hayatýmýzda uygulama iþtiyakýný hepimize nasip etsin.
.
Yasemin Uçal Abdullah


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?