• 21 Şubat 2020, 06:53:01

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Sizden de her sabah 8 þeyin istendiðini biliyor musunuz?  (Okunma sayısı 342 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı ümit

  • TaLiP
  • **
  • İleti: 213
  • Teþekkür 13
  • Ümid etmek bizim neyimize, tek umut ALLAH iken...
Bana öyle geliyor ki günler aylar hatta seneler sanki farkýna varmadan geçiyorolaylar kafamýzý kalbimizi o kadar istila ve iþgal ediyor ki asýl düþünmemiz gerekenkonularý düþünemiyor hayatýn gayesine ait önemli meselelerimizi hatýrlayamaz hale bile geliyoruz
Bu durumda ister istemez Ýmam-ý Þafii Hazretleri'nin her sabah hayatýnýn gayesini düþünme örneði geliyor aklýmýzaAncak o zaman hatýrlýyoruz her sabah bizden de sekiz þeyin istendiðini

Ne dersiniz Hazret-i Ýmam'ýn her sabah yaptýðý hayatýn muhasebesini bugün biz de bir defa olsun hatýrlayalým mý? Bakalým bizden de isteniyor mu Ýmam'dan istenen sekiz þey bir düþünelim mi?

Evet diyorsanýz buyurun birlikte okuyalým Ýmam-ý Þafii Hazretleri'nin her sabah kendiden istendiðini düþündüðü sekiz þeyi

Hayatýný hep hesabýný yaparak yaþayan büyük müçtehidimiz Mýsýr'da bir sabah namazýndan sonra evine doðru tefekkür içinde yürürken yaklaþan biri:

-Efendi Hazretleri der derin bir düþünce içinde görüyorum sizi Zihninizi meþgul eden önemli bir meseleniz mi var yoksa? Hazret-i Ýmam:

- Evet der her sabah benden istenenleri düþünüyorum da onun için dalgýn þekilde yürüyorum

Adam merak eder: Her sabah sizden istenenler mi var?

Hazret-i Ýmam 'Her sabah benden þu 8 þeyin istendiðini düþünüyorum' diyerek saymaya baþlar her sabah kendiden istenen 8 þeyi Der ki:

1-Rabb'im benden farzlarýný istiyor

2- Resulüllah Efendimiz benden sünnetlerini istiyor

3-Aile ve çocuklarým benden helal nafakalarýný istiyor

4-Ýmaným ve aklým benden Rabb'imin emirlerine uymamý istiyor

5-Nefsim ve þeytaným da benden kendilerine tabi olmamý istiyor

6- Yaptýðým iþleri yazan melekler ise hep sevap yazdýrmamý istiyor

7- Her doðan güneþ bir gün daha yaþlandýðýmý hatýrlamamý istiyor

8-Her sabah Azrail de kendisine bir gün daha yaklaþtýðýmý düþünmemi istiyor

Hazret-i Ýmam:

- Ýþte der her sabah bu istekleri düþünerek yürüyorum bu yollardan Dalgýn görünüþümün sebebi bunlarý düþünmemdir

Soru sahibi adam bu defa þaþýrýr da der ki:

-Ya imam bunlar sadece sana mý soruluyoryoksa bana da tüm insanlara da soruluyor mu her sabah? Hazret-i Ýmam tebessüm ederek cevap verir:

- Ben kendime her sabah bu sorularýn sorulduðunu düþünüyorum belki baþkalarýna da soruluyordur bu sorular Ýstersen kafaný lüzumsuz konulardan temizle de sen de düþün bu sorularý! Bakalým sana da soruluyor mu her sabah bunlar?

Düþünceye dalan adam çok geçmeden baþýný sallayarak cevap verir:

-Evet ya Ýmam der bu sorular sadece sana deðil bana da hatta her sabah günlük hayatýna baþlayan herkese sorulan sorulardýrBu önemli sorularýn her sabah bana da sorulduðunu düþündürdüðünüz için teþekkür ederim Meðer biz ne kadar derin gaflet içinde yaþýyormuþuz günlerimizi de haberimiz bile yokmuþ?

-Ne dersiniz kafasý gönlü gereksiz olaylarla istila ve iþgal edilmiþ bizlerden de her sabah böyle sekiz þey istendiðini hiç düþünüyor muyuz? Mesela her sabah bizden de:

- Rabb'imiz farzlarýný Resulüllah Efendimiz sünnetlerini aile ve çocuklarýmýz da helal nafakalarýný istiyorlar mý?

-Akýl ve imanýmýz kendilerine uymamýzý nefis ve þeytanýmýz da asýl kendilerine tabi olmamýzý telkin ediyorlar mý? Amellerimizi yazan melekler ise hep sevap yazdýrmamýzý bekliyorlar mý? Güneþin her doðuþu bir gün daha yaþlandýðýmýzý Hazret-i Azrail'e bir gün daha yakýnlaþtýðýmýzý düþünmemizi istiyorlar mý?

Ne dersiniz sabah ve akþam bunlarý düþünmek bizim de meselemiz olmalý aklýmýza gelmeli deðil mi?

Yoksa malum tekerlemeyi tekrar eden gafiller kafilesine biz de katýlarak:

-Ayaðýný sýcak tut baþýný serin; hayatýný yaþadüþünme derin diyerek boþ ver mi demeliyiz?

Böyle demiyorsak gelin kafamýzý kalbimizi günlük olaylarýn istila ve iþgalinden birazcýk kurtaralým da Hazret-i Ýmam'dan istenen sekiz þeyin her sabah bizden de istendiðini düþünelim. Hiç olmazsa bu yýlbaþýnda hayatýmýzýn hesabýný yaparak yaþamaya karar vermiþ olalým.

Ne dersiniz düþünmeye deðer mi?


Alıntı
Ahmet Þahin

(Ýslami yazý ve sohbetler bölümüne ait fakat tam da yeri burasý gibi  :)   )
ALLAH var, problem yok!!


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?