• 11 Temmuz 2020, 07:55:25

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Bir Hayat Programý  (Okunma sayısı 494 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Bir Hayat Programý
« : 21 Ocak 2012, 13:17:46 »
Büyüklerimiz buyurdular, biz de duyuruyoruz:

1-             Günlük hayatýnda Kur’ân-ý Kerim’e münâsib bir zaman ayýr. O’nu metin ve meâl olarak oku ve anlamaya çalýþ. Okumak anlamak, anlamak da yaþamak içindir.

2-             Peygamber Efendimiz’in hayâtýný ve hadislerini de çok oku. Sünnet, Kur’ân’ýn açýklamasý mesâbesindedir.

3-             Küçük de olsa kendine âit bir kütüphâne kur. Ýsâbetle seçilmiþ kitaplar edin. Her güzel kitap Kur’ân’ýn tefsîri gibidir. Bu kitaplarý her münâsib zamanda oku. Okumazsan dînini anlayamazsýn. Anlamadýðýn dînin mü’mini mi olacaksýn?

4-             Saðlýðýna önem ver. Peygamberimiz “sýhhat ve boþ vakit” için “iki nîmet” buyuruyor. Her hayýrlý iþ saðlýkla ve boþ zaman kullanýlarak gerçekleþtirilir. Bu iki nîmeti boþa harcayanlar aldanmýþlardýr.

5-             Sigara içmekten kesinlikle sakýn. Sigara içmek vücut, para ve çevre emânetine ihânettir ve yavaþ yavaþ ölmektir.

6-             Her zaman ve mekânda temizliðe önem ver. Unutma ki, din temizlik üzerine kurulmuþtur. ALLAH (c.c.) temizdir ve temizliði sever.

7-             O kadar doðru sözlü ol ki, hiç kimse sana yemin teklif etme lüzumunu hissetmesin. Peygamber olmak zorunda deðilsin ama “emîn” olmak zorundasýn. Kiþi doðru söyleye söyleye ALLAH katýnda “doðrular mertebesi”ne erer.

8-             Sözünü tut, öfkeni ve kinini yut. Öfkelenmemek kolay deðildir. Lâkin “kýzmak var, belli etmek yok.”

9-             Adâletli ol. Ýnsan ALLAH iliþkilerinde aslolan “tevhîd, insanlar arasý iliþkilerde aslolan “adâlet”tir. “Adâlet mülkün (yönetimin) temelidir.” “Adâlet kutup yýldýzý gibi sâbit durur, diðer her þey onun etrafýnda döner.” Adâletsizlik zulüm, zulüm de yýkým getirir.

10-           Ne kadar servet ve bilgi sâhibi olursan ol, yine de gelir getiren bir iþle meþgul ol. Çalýþ ki, dostlara yük olmayasýn, dahâsý “veren el” olasýn. “Yük olma, yük al”, “Yatan aslandan gezen tilki yeðdir” demiþler bilirsin.

11-           Mümkünse kendi iþini kendin kur. Baþkalarýnýn sana açtýðý rýzýk kapýsý dar bir kapýdýr. Baksana paranýn onda dokuzu kimlerde?

12-           Ýþini kusursuz ve eksiksiz yap. Bu ALLAH rýzâsýna en uygun bir davranýþtýr. “Her iþ kendine ayrýlan zamanda baþlayacak ve bitecektir.” Severek çalýþmak ne kadar önemliyse, zaman planlamasý da o kadar önemlidir. “Baþarýnýn temelinde zaman planlamasý yatar.”

13-           Mümkünse borçlanma. “Borç köleliðin baþlangýcýdýr.” Borçlanmak zorunda kaldýysan, borcunu zamanýnda öde. Sana olan itimadýn sarsýlmasýna göz yumma. Ne demiþ adam: “Atýmýn gittiðine deðil, itimadýmýn gittiðine yanýyorum.”

14-           Az da olsa malýn bir kýsmýný hayýr hasenat iþlerine, bir kýsmýný da beklenmedik durumlar için ayýr. Kesinlikle lüks eþya sevdalýsý olma.

15-           Hayatýnýn her yönünde, mümkün mertebe Ýslâmî örf ve âdetlere riayet et. Mesela selamlaþma, kýlýk kýyafet, konuþma adabý, ev eþyasýnda sadelik, tebessüm vb. Bütün bunlarda sünnete riâyet et.

16-           Her zaman ALLAH’ýn gözetiminde olduðunu unutma. Ölüm ve ötesi yolumuzun devamýdýr. Gerçek hayat ötelerdedir. Burasý iki kapýlý bir han, konup göçtüðümüz bir mekandýr. Sonu olanlara gönül baðlama ki kopmasý zor olmasýn. “Dünya olsun da âhiret ne olursa olsun” deme. Bir avuç arpa karþýlýðýnda bir hazineyi gözden çýkarma.

17-           ALLAH (c.c.) ve ilimle irtibatýný kesmediðin gibi tabiatla da kesme. Tabiat ALLAH’ýn yazdýðý bir kitaptýr ki, sana emanet edilmiþtir ve okunmasý gerekir. Bu okumadan zevk almaya baþladýðýn gün, büyük bir gün olacaktýr. Ýþte o zaman, “sýradan” lýk sýnýrý aþýp, “çizgi ötesi” bir insan olacaksýn, Kur’an’ýn ayetlerini tabiat nasýl tasdik ediyor, göreceksin. Her varlýk nasýl “sübhânellah” diyor duyacak, hayretler ve hayranlýklar içinde kalacaksýn. Kendini muhteþem bir sanat galerisinin, esrârengiz bir dünyanýn ortasýnda bulacaksýn. Hangi güzelliðe dalýp gideceðini þaþýracaksýn. Þayet bu kitabý okumanýn zevkine eremedinse... Ýþte bu büyük bir mahrûmiyettir. Bir ömür boyu görüp iþittiklerinden birþey anlamýyor, bir tad alamýyorsan... Ne diyelim, ALLAH basîret ihsan buyursun.

18-           Mümkün mertebe abdestli bulunmaya çalýþ. Müsait oldukça nafile ibadetle de meþgul ol. Tesbih, tevbe ve istiðfarý ihmal etme. Tesbih kalbi kývamýnda tutma, “tevbe istikamet; yenileme, istiðfar bir özeleþtiridir.” Ýnsânî canlýlýðýn sürdürülebilmesi için bunlara büyük ihtiyaç var.

19-           Vaktini boþa harcama. Ömür boþa harcanacak nesne deðil. Giden zaman ömürden gidiyor. Eriyen sermâyenin getirisi nedir, bak bakalým. Aldýðýn verdiðine deðiyor mu? Sen zamâný verimlice harcayamýyorsan, zaman seni harcýyor demektir.

20-           Duygularýný kontrol altýnda tut. Ýnsan fizîkî, aklî bir varlýk olduðu kadar hissî (duygusal) bir varlýktýr da. Bu insan fýtratýnýn zenginliði ve ALLAH’ýn bir lütfudur. Ne ki her söz ve davranýþýmýz vahyin ve aklýn kontrolünden sonra söylenecek ve gerçekleþtirilecektir. Bu “denge” denilen altýn kurala riâyet etme azminin gereðidir.

21-           Ulaþtýðýn her meziyeti, her ahlâki güzelliði bir baþkasýna taþýma gayreti içinde ol. Bu, o meziyete erme nîmetinin þükrüdür, toplumun kaderiyle ilgilenmektir. Ýnsaný ALLAH’a sevdirme gayretidir. Cihâdýn sosyal boyutudur. Kýyâmetin geliþini geciktirmedir.

22-           ALLAH’ýn dostlarýna dost, düþmanlarýna düþman ol. Ýnsanlar melek, dikenler gül olsaydý, süt-liman bir dünyada yaþýyor olsaydýk, herkese dost olmak isterdik ama, hayatýn katý gerçekleri var dostum. Cebrail’le Þeytan, Muhammed (s.a.) ile Ebû Cehil, hasta ile mikrop barýþmýyor. Herkes hakka-hukuka riâyet etmiyor, adalete yanaþmýyor. Tek taraflý aþk iyi netice vermiyor. “Dostluk, kardeþlik, eþitlik...” Sakýn bunlar bize çevrilen namlularýn kamuflaj malzemesi olmasýn! Cenneti yaratan ALLAH (c.c.) Cehennemi de yarattý. Pirincin tanesi de var, taþý da. Süpürüp alamayýz da, süpürüp atamayýz da. Çözüm: Seçmeci mantýk.

Büyüklerimiz buyurdu, biz duyurduk. Riâyet hepimize düþüyor kanâatindeyim.Alıntı
Ýdris Arpat

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı insan

  • UzMaN ÜYE
  • ***
  • İleti: 1624
  • Teþekkür 63
Bir Hayat Programý
« Yanıtla #1 : 24 Ocak 2012, 21:09:21 »
Bir Hayat Programý...daa
Kimin hayatýnýn programý..?