• 04 Nisan 2020, 02:44:40

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Türkiyenin dindarlýk haritasý  (Okunma sayısı 687 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Türkiyenin dindarlýk haritasý
« : 25 Ocak 2010, 02:10:49 »


Kur'an'ýn Anlamýyla Buluþmak Platformu (KAP) Türkiye'deki Müslümanlarýn dindarlýk ve Kuran'ý Kerim okuma anlayýþýyla ilgili kapsamlý bir araþtýrma yaptýrdý. KAP, tertip ettiði "Kur'an'ý Kerim'i ve Mealini Güzel Okuma yarýþmasýnýn" basýn toplantýsýnda 2007'de yaptýrdýðý kapsamlý araþtýrmanýn sonuçlarýný kamuoyuna sundu.

Ýki ayrý haber olarak yayýnlayacaðýmýz araþtýrmanýn ilk olarak "dindarlýk" bölümüyle ilgili kýsmýný sunuyoruz. Ayrýca araþtýrmadan çýkan bazý verileri TESEV'in 1999 ve 2006 yýlýnda yaptýrdýðý "Türkiye'de Din, Toplum ve Siyaset" konulu araþtýrmasý ve KONDA'nýn 2007'deki "Dindarlýk" anketinden çýkan sonuçlarýyla karþýlaþtýrdýk.

YÜZDE 5'i ALEVÝ


ANAR Araþtýrma Þirketi'nin, 12 ilde, 2224 kiþiyle yüz yüze görüþerek yaptýðý ankette, Türkiye'deki Müslümanlarýn; dindarlýk durumu, çocuklarýnýn dindar olarak yetiþip yetiþtirmek istememesi, dini eðitim için ilk baþvurulan yer, 5 vakit namaz kýlma, oruç tutma, Cuma, bayram ve teravih namazý kýlma, hacca gitme, zekât verme ve kurban kesme oranlarý araþtýrýldý.

KADIN ERKEK, ZENGÝN FAKÝR VE ÖÐRENÝM DURUMUNA GÖRE DÝNDARLIK

KAP'ýn yaptýrdýðý araþtýrmanýn sonuçlarý, TESEV'in 1999 ve 2006'da yaptýðý ve büyük ses getiren "Türkiye'de Din, Toplum ve Siyaset" araþtýrmalarý bulgularý ile büyük oranda örtüþtüðü gözlemlenirken, ankete katýlan deneklerin yüzde 82,4'ü Sünni, yüzde 4,9'u ise Alevi mezhebine dahil olduklarý ifade ettiler.

DÝN, HAYATIN ÖNEMLÝ BÝR YERÝNÝ TUTUYOR


Araþtýrmaya katýlanlarýn yüzde 92,6'sý dinin hayatlarýnda önemli bir yer tuttuðunu söylerken, eðitim seviyesi yükseldikçe dindarlýk seviyesinin de düþtüðü görüldü. Ankete katýlanlarýn yüzde 62,8'i kendisini "dindar" olarak tanýmlarken, bu oran kadýnlarda yüzde 65, erkelerde ise yüzde 60.6 olarak çýktý. Genel anlamda "hiç dindar deðilim" diyenler ise 1,7 oranýnda.

Anketin genelinde göre kadýnlar kendilerini erkeklere nazaran daha fazla muhafazakar ve dindar olarak tanýmlarken, yaþýn artmasýna baðlý olarak kiþilerin kendilerini "dindar olarak tanýmlama" eðiliminin arttýðý belirlendi.

Araþtýrmaya göre, eðitim seviyesinin yükselmesine baðlý olarak, dindarlýk eðilimi de azalýyor. "Dinin hayatýnýzdaki önemi nedir?" sorusuna; "okur yazar olmayanlar" yüzde 63.6, "lise mezunu" olanlar yüzde 41.1, lisan üstü (Master ve doktora yapanlar) ise yüzde 23,1 oranýnda "çok önemli" cevabýný verdi.

"DÝNDARIM" DÝYENLERÝN YARISI 5 VAKÝT NAMAZ KILIYOR


Deneklerin yüzde 82,2'si çocuklarýnýn dindar olarak yetiþmesini istediklerini belirtirken, ayrýca yüzde 74,6'sý "ilk din eðitimini" anne ve babalarýndan almýþ.
Dini konularda ilk baþvurulan yerin yüzde 30,8 ile cami hocalarýnýn olduðunun görüldüðü araþtýrmaya göre, dindarým diyenlerin ibadet etme oraný ise yarý yarýya düþüyor. "Beþ vakit namaz kýlýyorum" diyenlerin oraný yüzde 45,8 olarak çýkarken, "hayýr kýlmam" diyenlerin ise yüzde 23 oranýnda. Namaz kýlanlarýn oraný TESEV'in 1999 yýlýnda yaptýrdýðý "Türkiye'de Din, Toplum ve Siyaset" konulu araþtýrmada da "5 vakit namaz kýlýyorum" diyenlerin oraný yüzde 45,8 oranýnda çýkmýþtý. 2007 KONDA'nýn yaptýrdýðý araþtýrmada ise düzenli namaz kýlanlarýn oraný yüzde 43.9 çýkmýþ, yüzde 14.4'ü ise hiç namaz kýlmadýðýný söylemiþti.

Deneklerin yüzde 65,6'sý düzenli olarak Cuma namazýna, yüzde 79,7'si düzenli olarak Bayram namazýna, yüzde 30,9'u ise düzenli olarak teravih namazýna gittiklerini belirtiyor.

ÝSLAM'IN DÝÐER ÞARTLARINA UYUM


Ýslam'ýn 5 þartýný içeren diðer maddelerde ise oranlar þöyle. Düzenli olarak oruç tutanlar; yüzde 79,3, hacca gidenler yüzde 6.1, zekât verenler yüzde 56.7, kurban kesenler ise 51.2 oranýnda çýktý. Eðitim düzeyi yükseldikçe oruç tutanlarýn oranýnýn azaldýðý araþtýrmaya göre, lisan üstü ya da master düzeyinde olup da hacca gidenler ise yüzde 15,14 oranýnda.
« Son Düzenleme: 27 Şubat 2012, 08:19:53 Gönderen: __MiM__ »

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Türkiyenin dindarlýk haritasý
« Yanıtla #1 : 27 Şubat 2012, 00:27:17 »
Yurdumun hali bumudur..!
Pehhh..,

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Türkiyenin dindarlýk haritasý
« Yanıtla #2 : 27 Şubat 2012, 08:18:48 »
Yurdumun hali bumudur..!
Pehhh..,
eðitim seviyesi yükseldikçe dindarlýk seviyesinin de düþtüðü görüldü.


eðitim seviyesi yükseldikçe cehalet daha bir artýyormuþ!!!
abisi! :)

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Türkiyenin dindarlýk haritasý
« Yanıtla #3 : 11 Mart 2012, 10:42:26 »

eðitim seviyesi yükseldikçe cehalet daha bir artýyormuþ!!!
abisi! :)

Ýnsan bozmasý sizin kadar kibar deðil abisi..

Diploma insanýn cehlini alsa da...Hamurunda varsa eþeklik; baki kalýr.
mýþ..