• 08 Temmuz 2020, 03:36:11

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Uydurma olduðu söylenen sahih bir rivayet....  (Okunma sayısı 434 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı insan

  • UzMaN ÜYE
  • ***
  • İleti: 1624
  • Teþekkür 63
Uydurma olduðu söylenen sahih bir rivayet....
« : 05 Nisan 2012, 17:00:20 »

Uydurma olduðu söylenen sahih bir rivayet

"Eðer bir insanýn baþkasýna secde etmesini emretseydim, kadýnýn, kocasýna secde etmesini emrederdim" anlamýndaki hadis hakkýnda hayli soru geliyor. Kur'an'a aykýrý olduðu ya da kadýný tahkir ettiði gerekçesiyle uydurma olduðunu söyleyenlerden alýntýlar eþliðinde bu hadisin durumunun ne olduðu soruluyor.

Öncelikle belirtelim ki, bir rivayetin sahih olup olmadýðýný, bizatihi o rivayetten hareketle ortaya koymak gerekir. Meseleyi kendi önyargýlarýmýzýn, peþin kabullerimizin ya da yaygýn anlayýþýn/hakim söylemin boyunduruðu altýna sokmaya çalýþmak, kendi heva ve heveslerimizi hadisin, dolayýsýyla Efendimiz (s.a.v)'in rehberliðinin önüne geçirmek anlamýna gelecektir.
Kur'an'a aykýrýlýk vb. söylemlerin de bu baðlamda bizim heva ve hevesimizi tahkim etmekten baþka bir fonksiyonu olmayacaktýr. Kur'an'a neyin uygun ve neyin aykýrý olduðunu saðlýklý bir þekilde tesbit edebilmek için öncelikle saðlýklý bir Kur'an anlayýþýnýn ortaya konulmuþ olmasý gerekir. Ben Kur'an'ý "bana göre"li bir þekilde tarif edersem, herhangi bir meseleyi "Kur'an'a götürün" derken "benim Kur'an anlayýþýma getirin" demiþ olurum. Ulemamýzýn yüzlerce yýldýr Kur'an'a aykýrý görmediði bir kýsým hadislerin ahir zamanda Kur'an'a aykýrý olduðu gerekçesiyle reddedilmesi tam da bu "el çabukluðu"nun göstergesidir!...

Maksada gelecek olursak, evet, Efendimiz (s.a.v)'den çeþitli baðlamlarda nakledilmiþ birçok rivayetin ortak noktasýný teþkil eden bu cümleye "uydurma" demek mümkün deðildir. Tesbit edebildiðim kadarýyla konu hakkýnda 10 ayrý sahabînin naklettiði 10'dan fazla rivayet mevcuttur. Kýsaca zikredecek olursak:

1. Mu'âz b. Cebel (r.a)'dan nakledildiðine göre kendisi Yemen'den  döndüðü zaman Efendimiz (s.a.v)'in huzuruna girdiðinde secde etmiþ, bu duruma þaþýran Efendimiz (s.a.v), bu hareketinin sebebini sorunca da, Yemen'de Ehl-i Kitab'ýn büyüklerini selamlama ve ta'zim maksadýyla secde ettiklerini gördüðünü ve bu þekilde selamlanmaya Efendimiz (s.a.v)'in daha layýk olduðunu düþündüðü için böyle yaptýðýný söylemiþtir. Bunun üzerine Efendimiz (s.a.v), "Onlar peygamberleri adýna yalan uydurdular; kitaplarýný da böyle tahrif etmiþlerdi. Eðer bir kimsenin baþka birine secde etmesini emredecek olsaydým, kadýna, üzerindeki hakkýnýn büyüklüðü sebebiyle kocasýna secde etmesini emrederdim..." buyurmuþtur.

2. Kays b. Sa'd (r.a) Hîre'de Mecusilerin, ileri gelenlerine ayný þekilde saygý göstergesi olarak secde ettiklerini görmüþ ve Efendimiz (s.a.v)'in kendisine bu þekilde secde edilmeye daha layýk olduðu düþüncesiyle Efendimiz (s.a.v)'e gelerek bu durumu sormuþtu. Efendimiz (s.a.v) ile aralarýnda þu konuþma geçti:

-  "Benim kabrime uðradýðýnda ona secde etmeyi düþünür müsün?"

- "Hayýr."

- "Bunu yapmayýn! Eðer bir kimseye, baþka birine secde etmesini emredecek olsaydým, ALLAH'ýn kadýnlara karþý kocalarýna bir hak verdiði için kadýnlara, kocalarýna secde etmelerini emrederdim."

3. Ebû Hureyre (r.a)'den: Resulullah (s.a.v), "Þayet bir kimsenin baþka bir kimseye secde etmesini emretseydim, kadýna, kocasýna secde etmesini emrederdim."


1) Veya Þam'dan. Ahmed b. Hanbel'in rivayetinde böyle geçmektedir; doðrusu da bu olmalýdýr. Zira Mu'âz (r.a), Efendimiz (s.a.v) vefat ettikten sonra Yemen'den Medine'ye dönmüþtür.

2) Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXXII, 154; el-Hâkim, el-Müstedrek, IV, 172. ez-Zehebî, bu rivayetin sahih olduðu görüþünde el-Hâkim'e muvafakat etmiþtir.

3) Ebû Dâvud, "Nikâh", 40; et-Tahâvî, Þerhu Müþkili'l-Âsâr, IV, 129; ed-Dârimî, "Salât, 159; el-Hâkim, a.g.e., II, 187. Bir önceki rivayette olduðu gibi, bu rivayetin sýhhatinde de ez-Zehebî, el-Hâkim'e muvafakat etmiþtir.


02 ÞUBAT 201..Milli gazete..Dr. EbuBekir Sifil.

Çevrimdışı insan

  • UzMaN ÜYE
  • ***
  • İleti: 1624
  • Teþekkür 63
Uydurma olduðu söylenen sahih bir rivayet....
« Yanıtla #1 : 05 Nisan 2012, 17:04:34 »

Dr. EbuBekir Sifil bu konu üzerine yazýlarýna devam edeceðini bildirmiþ..bulursam ÝnþaALLAH eklerim..
gerçi bu kadarý bile canýsýmý sýkmaya yetti..Bazen bilmemenin dayanýlmaz hafiffiliði inanýlmaz cazip geliyor kendisime..