• 12 Temmuz 2020, 23:07:29

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: 'Vicdani ret insani ve Ýslami bir haktýr'  (Okunma sayısı 490 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı can

  • BiSMiLLaH
  • *
  • İleti: 26
  • Teþekkür 1
  • "Nerede olursanýz olun, ALLAH sizinle beraberdir"
'Vicdani ret insani ve Ýslami bir haktýr'
« : 04 Mayıs 2012, 21:36:57 »
3. Müslüman Öðrenciler Buluþmasý'ndan çok imzalý bir bildiri çýktý. 'Vicdani ret insani ve Ýslami bir haktýr' çaðrýsýnýn karþýlýðý ne olacak?

90 ‘lardan beri askerlik yapmayacaðýný beyan edenlerin muhtelif gerekçeleri oldu. Anarþizm temelinde devleti, antimilitarizm çerçevesinde þiddetsizliði tartýþanlar vardý. Savaþa tepki olarak Kürt, zorunlu askerlikten mesul olmadýklarý halde, hatta tam bu gerekçeyle militarist, cinsiyetçi düzeni beslemeyeceklerini açýklayan kadýn vicdani retçiler çýktý.

2007’de Enver Aydemir, ‘TSK seçkinlerinin Ýslami deðerlere karþý tutumu’nu gerekçe göstererek vicdani reddini açýkladý. ‘Ýmani ret’ tartýþmasý onunla baþladý. ‘Anti-sosyal kiþilik bozukluðu’ tanýsýyla çürük raporu alana kadar aðýr bir cezaevi süreci yaþadý, ‘emre itaatsizlik’ davalarýyla uðraþtý.

Kendisini milliyetçi ve dindar olarak tarif eden Muhammed Serdar Delice de bildik uðurlama törenleriyle askere yollanmýþtý. Askerliðinin beþinci ayýnda ‘Çanakkale destanlarýyla’ büyüyen biri olarak öðretilenleri sorguladýðýný, vatanýn uðrunda öleceklere deðil, ona hizmet eden zeki nesillere ihtiyacý olduðunu söyleyerek reddini açýkladý. Kendisine açýlan davalardan biri, bu konuda tarihi bir karara vesile oldu. Martta Malatya Askeri Mahkemesi, ilk kez AÝHM’nin Yehova Þahidi Vahan Bayatyan’ýn reddini din ve vicdan özgürlüðü kapsamýnda deðerlendiren kararýna atýfta bulundu. Delice’nin reddi, ne demekse ‘tatmin edici’ bulunmadý ama bu karar, kritik bir yerde býrakýyordu meseleyi.

Gayrifýtri erkeklik kurgusu
Geçen hafta yapýlan 3. Müslüman Öðrenciler Buluþmasý’nýn baþlýklarýndan biri de vicdani reddi. Hatta Özgür Açýlým Platformu, Hür Beyan Hareketi, Umut Gençliði, Genç Öncüler, Felah Çaðrýsý ve Mavera Gençlik Hareketi imzalarýyla bir de bildiri yayýmlandý. Birkaç alýntý:

TSK’nýn, ‘þehitlik’, ‘vatanýn kutsallýðý’, ‘Peygamber Ocaðý’ gibi kavramlarý kullanarak Ýslami deðerleri istismarýna bir an önce son verilmeli. (...) Ýki kardeþ halkýn çocuklarý, kirli bir ‘iç savaþ’ýn kurbanlarý oluyorken, ‘devlet’ten veya ‘kavim’den deðil, yalnýzca Hak’tan yana tavýr almalýlardýr. (...) Gayrifýtri bu erkeklik kurgusu, ‘askerlik yapmayanýn erkekten sayýlmayacaðý’, ‘askere gidince adam olunacaðý’ ve ‘askere gitmeyene kýz verilmeyeceði’ gibi komik ve korkunç batýl inançlarýn yaygýnlaþmasýna sebep olmaktadýr. (...) Vicdani ret insani ve Ýslami bir haktýr.
Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü son sýnýf öðrencisi Sema Erdoðan Baþaran, o gün ‘Ýslam ve vicdani ret’ üzerine konuþtu. Zaten bu konuda akademik çalýþma da yapmak istiyor.

Baþaran’a bunun ne kadar, nereye kadar anti-militarist bir bildiri olduðunu sordum. Özgür Açýlým Platformu adýna konuþtuðunu belirterek “Temel meselemiz zorunlu askerlik. O gün konuþmamda hz. Muhammed (sav)’in hayatýndan örneklerle Ýslam’da zorunlu askerliðin yerini anlattým. Cihadýn bile gönüllülük esasýna dayandýðýndan söz ettim. Ýslam toptan savaþ karþýtý bir din deðildir. Son noktada, adaleti tesis etmek için meþru görebilir. Buna raðmen anti-militaristtir. Biz ikisini ayýrýyoruz” dedi.

‘Bir gruba mal edilemez’
‘Devletin meþruiyetini oturtabilmek için oluþturduðu dini bir kurum’ olarak gördüðünden, Diyanet’in “Vicdani ret caiz deðildir” açýklamasý onu hiç þaþýrtmamýþ. Daha ziyade toplumda önyargýlarýn yýkýlmasýyla meþguller: “Bu camiada vicdani retçiler anarþist, topyekûn devlet karþýtý gibi görünüyor. ‘Baþka bir kavram kullanýlsa’ diyen çýkabiliyor” diyor.

Vicdani retçiler arasýnda hakikaten anarþistler, baþka dine inananlar, hiç inanmayanlar vardýr. Ne olacak, diye soruyorum. “Vicdani ret bir gruba mal edilemez. Zaten bu bakýþý deðiþtirmek istiyoruz. Cinsiyetçilik ya da militarizm üzerinden bakýlabilir. Dini ya da politik nedeni olabilir. Bizim camianýn gözlerinin önündeki perdeyi kaldýrmak istiyoruz” diyor. Bildiriden sonra vicdani reddini açýklayan Müslümanlarýn çýkacaðýna inanýyor, “ÝnþALLAH” diyor. Kendisi ve eþi düþünüyor örneðin.

Vicdani ret hareketi açýsýndan bu bildiri de kritik bir dönemeç.


PINAR ÖÐÜNÇ / RADÝKAL

SÖZ KONUSU ÝNQILABÇI MÜSLÜMAN ÖÐRENCÝ KARDEÞLERÝMÝZÝN ALDIÐI KARARLAR AÞAGIDA SIRALANMAKTADIR...

3. Müslüman Öðrenciler Buluþmasý Ortaklaþma Metni:

BÝSMÝLLAHÝRRAHMANÝRRAHÝM

1. Laiklik temelinde inþa edilen Türkiye Cumhuriyeti’nde askerlik, mesleklerden bir meslektir ve kimse bir mesleði yapmaya zorlanamaz. Askerlik dahil hiçbir meslek “vatan borcu” sayýlarak insanlara dayatýlamaz.

2. Halký, baþka hiçbir meslekten soðutmak suç olmadýðý gibi askerlikten soðutmak da suç olamaz. ‘Halký askerlikten soðutmak’ diye bir suç olacaksa, askerlik sýrasýnda bu halkýn çocuklarýný aþaðýlayan Türk Silahlý Kuvvetleri seçkinlerinin tamamý söz konusu suç dolayýsýyla yargýlanmalý en baþta.

3. Laik ve demokratik bir kimlik taþýdýðýný iddia eden cumhuriyetin askerlik kurumu, dini ve dinî kavramlarý bir meþruiyet zemini olarak kullanamaz. Dolayýsýyla TSK’nýn,  ”Þehitlik”,  ”Vatanýn kutsallýðý”,  ”Peygamber Ocaðý” gibi kavramlarý kullanarak Ýslami deðerleri istismarýna bir an önce son verilmelidir.

4. Müslüman ancak ALLAH’ýn rýzasýný gözeten bir orduya mensup olabilir. Müslüman bir þahsiyetin NATO gibi uluslar arasý emperyalist bloða dahil veya laik bir orduda kendi rýzasýyla görev almasý düþünülemez.

5. Kiþinin dinî, ahlaki, siyasi ve sair nedenlerle herhangi bir orduda zorunlu olarak askerlik yapmayý reddetmesi demek olan Vicdani Ret insani ve Ýslami bir haktýr.

6. Dünyanýn pek çok bölgesinde vicdani reddin bir hak olarak tanýndýðý ve fakat “vataný düþmanlardan korumaya dair” bir sorun veya zaaf yaþanmadýðý kamuoyunun dikkatinden kaçýrýlmamalýdýr.

7. “Vataný kimden koruduðumuz” ve “Kime karþý cihad ettiðimiz” sorularýna müslümanlar hiç þüphesiz vahyin ýþýðýnda yanýt bulmalýlar. Ýki kardeþ halkýn çocuklarý, kirli bir ‘iç savaþ’ýn kurbanlarý oluyorken, devlet’ten veya kavim’den deðil, yalnýzca Hak’tan yana tavýr almalýlar!

8. Askerlik yapmakla erkeklik / erkek olmak arasýnda mantýklý, rasyonel bir iliþki bulunmamaktadýr. Ancak resmi ideolojinin sponsorluðunda kof ve yoz bir “erkeklik edebiyatý” yapýla gelmektedir. Gayrýfýtrî bu erkeklik kurgusu, ‘askerlik yapmayanýn erkekten sayýlmayacaðý’, ‘askere gidince adam olunacaðý’ ve ‘askere gitmeyene kýz verilmeyeceði’ gibi komik ve korkunç ‘batýl inançlar’ýn yaygýnlaþmasýna sebep olmaktadýr.

9. Askerlik yapmayan veya yapamayan insanlara bir kurum tarafýndan “çürük” denmesi o insanlarýn ruh veya beden saðlýðý ile yahut karakterleri ile alakalý olmayan, söz konusu kurumun kendine ait teknik bir tabirden ibarettir. “Çürük”, dýþlayýcý ve aþaðýlayýcý bir dil’den dökülen kötü bir sözdür, kabul edilemez.

10. Tüm bunlar düþünülerek, ‘zorunlu askerlik’ ve ‘vicdani ret hakký’nýn hem toplumsal hem de siyasi düzlemde ciddi biçimde -itidal ve derinlik içinde- tartýþmaya açýlmasý gerekmektedir.

(Özgür Açýlým Platformu – Hür Beyan Hareketi – Umut Gençliði – Felah Çaðrýsý – Mavera Gençlik Hareketi)There are no comments for this topic. Do you want to be the first?