• 12 Temmuz 2020, 21:50:15

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Müslüman Mý Yetiþtiriyoruz Tebaa Mý?  (Okunma sayısı 443 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı __MiM__

  • __HiÇ__
  • *****
  • İleti: 9638
  • Teþekkür 51
Müslüman Mý Yetiþtiriyoruz Tebaa Mý?
« : 18 Mayıs 2012, 00:35:59 »
Kýsa bir süre önce, iyi ve heyecanlý bir Müslüman olan yakýn dostumu, Müslüman gençliðin eðitimi hususunda bir makale yazarken buldum. (…)

Dostum dinin ruhuna uygun bir eðitimde ýsrar ederken, ebeveynleri, çocuklarý nezdinde nezaket, iyi davranma, tevazu, kendisini ön plana çýkarmama, merhamet, baðýþlama, kadere boyun eðme, sabýr vs. hasletlerini kazandýrmaya çalýþmalarýný davet ediyordu. O, çocuklarýn sokaktan, kovboy ve kriminal filmlerinden, faydasýz basýndan, saldýrganlýðý ve yarýþmacýlýk ruhunu tahrik eden sporlardan vs. uzak tutulmalarý hususunda eðiticileri özellikle ikaz ediyordu. Yine de dostumun makalesinde en sýk rastlanan kelime “itaat” idi. Evde çocuk ana ve babaya, mektepte hocaya, okulda öðretmene, sokakta düzen koruyucusuna (polise), yarýn ise iþte müdüre, þef ve sorumluya karþý itaatkâr olmalýydý

Cehenneme giden yol iyi niyetlerle döþenir
“Ýdealini” tasvir etmek maksadýyla yazar, her türlü kötülükten sakýnan, sokakta dövüþmeyen, kovboy filmleri seyretmeyen (onun yerine müzik okuluna giden), futbol oynamayan (çünkü bu spor çok fazla serttir), uzun saçý olmayan, kýzlarla gezmeyen (“zamaný gelince ana ve babasý onu evlendirir”) bir çocuðu tasvir etmektedir. O asla baðýrmaz, sesi hiçbir yerde duyulmaz, o her zaman ve her yerde teþekkür eder ve özür diler. Yazar söylemiyor ancak devam edebiliriz: Hakkýný yiyorlar o susuyor. Þamar vuruyorlar o karþýlýk vermiyor, sadece bunun iyi bir þey olmadýðýný ortaya koymaya çalýþýyor. Tek kelimeyle o “karýnca bile ezmeyenler”dendir vs. Bu makaleyi okurken, cehenneme giden yolun iyi niyetlerle döþendiðini ifade eden o sözü anladým. (…)

Ýslam’ýn ne olmasý gerektiði deðil, eskiden ne olduðu anlatýlýyor
Ýnsanlarýn hatalý eðitimi... Aslýnda, asýrlardýr, birinci kaynaktan gelen Ýslamî fikrinanlaþýlamamasýnýn neticesi olarak biz, gençliðimizi yanlýþ eðitiyoruz. (….)Gerçek kökenini bilmediðim, fakat kesin olarak Ýslam’dan kaynaklanmayan itaatin bu mutsuz felsefesi mükemmel ve bahtsýz bir þekilde birbirini tamamlamaktadýr: Bir taraftan o, canlý olanlarý ölü haline getirmekte, diðer taraftan ise din adýna yanlýþ ülküleri ön plana çýkararak, daha yaþamadan evvel ölen kimseleri Ýslam’ýn etrafýna toplamaktadýr. O, normal insan mahlûklarýndan, suç ve günah duygularýnýn takibatýnda, ayný zamanda hakikatten kaçan ve pasiflik ve tesellide sýðýnak arayan hayatý ýskalamýþ þahsiyetler için çok cazip olan, kendinden emin olmayan insanlar yaratmaktadýr. (…)
Müslüman deðil, tebaa... Mükemmel, sakin, tam tebaa. Neredeyse uþaklar eðitiyorduk (veya topluyorduk). Bizimle her türlü iktidara ne mutlu! Fitne, esaret ve adaletsizlik dolu bir dünyada, gençliðe sakýnmasýný, sakin olmasýný, itaat etmesini öðütlemek ayný zamanda kendi halkýnýn ezilmesi ve esir edilmesinde ortak olmak deðil midir? (…)

Gencimize Ýslam’ýn ne olmasý gerektiði deðil, eskiden ne olduðu anlatýlmaktadýr. O, Alhambra ve geçmiþteki fetihleri, Binbir Gece’nin þehrini, Semerkand ve Kurtuba’daki zengin kütüphaneleri bilir. Onun ruhunu devamlý olarak geçmiþe doðru çevirmektedirler ve o, ondan yaþamaya baþlar. Tabiî ki geçmiþ önemlidir. Ancak bugün, eski atalarýmýzýn yaptýðý mükemmel güzellikteki tüm camileri saymaktan çok, mahallemizdeki mütevazý camimizin eskimiþ çatýsýný tamir etmek daha önemlidir. Hatýralardan ve geçmiþi arzulayarak yaþamaya sebep olacaksa eðer, bütün o muhteþem tarihi yakmak gerekecek galiba. Eðer, geçmiþte yaþanamayacaðýný ve kendimizin bir þeyler yapmamýz gerekeceðini öðrenmemiz þart olacaksa, o muhteþem abideleri yakmak daha iyi olur. (…)

Gençlerde bulunan güçleri öldürmeyin
Rahatlýkla söylenebilir ki Kur’an teslimiyetçiliði yasaklamýþtýr. Çok sayýda sahte büyüklük ve otorite yerine Kur’an, sadece tek ve biricik teslimiyeti tesis etmiþtir. (…)

Þimdi, ana babalara ve eðitimcilerimize ne tavsiyelerde bulunabiliriz? Her þeyden evvel, gençlerde bulunan güçleri öldürmemelerini tavsiye edebiliriz. Öyle yapacaklarýna, onlarý yönlendirsin ve belli bir þekle soksunlar. Onlarýn uyuþuðu Müslüman deðildir ve ölü birini Ýslam’a “çevirmenin” imkâný yoktur. Müslümanlarý eðitmek için insanlarý eðitsinler, hem de en mükemmel ve kapsayýcý þekilde. Onlara tevazudan çok þeref ve haysiyet, teslimiyetçilikten çok cesaret, merhametten çok adalet hakkýnda konuþsunlar. Kendi yolundan gidecek ve bunun için kimseden izin istemeyecek þeref sahibi bir nesil yetiþtirsinler.

Çünkü hep aklýmýzda tutalým: Ýslam’ýn ilerlemesini –her türlü ilerlemeyi- sakin ve teslimiyetçi kimseler deðil, cesur ve itirazcý (isyankâr) ruhlu kimseler gerçekleþtirecektir.kitap: Aliya Ýzzetbegoviç- islami yeniden doðuþun sorunlarý

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı insan

  • UzMaN ÜYE
  • ***
  • İleti: 1624
  • Teþekkür 63
Müslüman Mý Yetiþtiriyoruz Tebaa Mý?
« Yanıtla #1 : 21 Mayıs 2012, 18:17:12 »


Cehenneme giden yol iyi niyetlerle döþenir..!!!