• 31 Mayıs 2020, 16:38:31

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: ALLAHI labaratuvarda hiseden doktor  (Okunma sayısı 464 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı AFFE

  • YöNeTiCi
  • MüDaViM
  • *****
  • İleti: 606
  • Teþekkür 26
ALLAHI labaratuvarda hiseden doktor
« : 22 Mayıs 2012, 17:51:13 »

‎8 YIL ÖNCE ÝNSAN DNA'SININ ÞÝFRESÝNÝ ÇÖZEN DR. FRANCÝS COLLÝNS, ALLAH'A ÝMAN ETTÝÐÝNÝ AÇIKLADI
 
Dünyanýn en önemli genetik uzmanlarýndan biri olan ve sekiz yýl önce insan DNA'sýnýn þifresini çözen bilim adamý Dr.Francis Collins, ALLAH'a iman ettiðini açýkladý. Collins yaptýðý büyük buluþun ardýndan, ALLAH'ýn varlýðýný anlattýðý kitabýný kaleme aldý.

Yakýnda piyasaya çýkacak kitabýyla ilgili Ýngiliz Time dergisine konuþan 56 yaþýndaki Collins, 30 yýl öncesine kadar ateist olduðunu ancak artýk ALLAH'a inandýðýný söyleyerek,

“ALLAH'ýn var olduðuna dair rasyonel bir temel var ve bilimsel geliþmeler insaný ALLAH'a daha da yaklaþtýrýyor. Laboratuvarda çalýþýrken ALLAH'ý hissettim. Kesinlikle bizden daha büyük bir güç var ve ben O'na nanýyorum. DNA'nýn þifresini çözmek beni ALLAH'a biraz dahayakýnlaþtýrdý. Hastalýktan kurtulan insanlar gördüm. Bilim onlardan umudunu kesmiþti. Ama mucizevi olarak hayata döndüklerini gördüm. Bu da ALLAH'ýn iþidir.” açýklamalarýnda bulundu.

Ýnsan genini çözmenin kendisine ALLAH'ýn eserini görme fýrsatý verdiðini söyleyen Collins, “Önemli bir buluþ yaptýðýnýzda o bilimsel coþku anýný yaþarsýnýz, çünkü onu araþtýrmýþ ve keþfetmiþsinizdir. Keþfettiðim þey öyle bir þeydi ki, bu bilgiye daha önce hiçbir insan sahip olamamýþtý. Fakat ALLAH onu herzaman biliyordu.” dedi.

Akýl ve vicdan sahibi her insan, DNA'daki müthiþ kodlama sisteminin þuursuz atomlar tarafýndan kendiliðinden oluþamayacaðýný takdir edecektir. Ýnsan vücudunda trilyonlarca hücrenin her birinde kesintisiz iþleyen sistemler, insana ALLAH'ýn sonsuz aklýný, ilmini, gücünü, yaratýþýndaki sonsuz mükemmelliði göstermektedir.
Ýnsanlarla yüzyüze konuþarak her sorunu halledebilirsin; ama bazý insanlar gelir önüne, hangi yüzüne konuþacaðýný bilemezsin.


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?