• 08 Temmuz 2020, 03:44:35

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Þifâ-Ý Þerîf  (Okunma sayısı 970 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

ebu musab

 • Ziyaretçi
Þifâ-Ý Þerîf
« : 04 Haziran 2012, 11:36:31 »
Yaþar Kandemir hoca efendinin þerh ettiði Kadý Ýyaz'ýn bu mükemmel eserini oðlumu ikna edersem :) (ona yazdýrabilirsem)  burada azar azar paylaþmak isterim izin varmýdýr  :gul[1]:

ebu musab

 • Ziyaretçi
Þifâ-Ý Þerîf
« Yanıtla #1 : 04 Haziran 2012, 11:40:53 »
Dünyaca Ünlü Hadis Kitabý ‘Þifâ-Ý Þerîf’ Ustasýnýn Elinde Yeni Bir Þaheser Oldu

Ünlü hadis âlimi Kâdý Iyâz’ýn nadide eseri “Þifâi Þerîf”, ülkemizin önde gelen hadis âlimlerinden Prof. Dr. Mehmet Yaþar Kandemir hocamýzýn arý, duru ve anlaþýlýr lisanýyla Türkçeye tercüme edilerek ve yine hocamýzýn sekiz yýl süren titiz çalýþmasýyla þerhi de hazýrlanarak ilim ve kültür dünyasýnýn istifadesine sunuldu.

Peygamber muhabbetini güçlendirmek ve Resül-i Ekrem’in Müslümanlar üzerindeki haklarýný belirlemek maksadýyla 9 Asýr önce kaleme alýnan Þifâ-i Þerîf kitabýnýn tercüme ve þerhinden müteþekkil bu eserin tanýtým toplantýsý, Üsküdar Altunizade’deki 29 Mayýs Üniversitesi konferans salonunda seçkin bir topluluk huzurunda yapýldý. Programa çok sayýda ilim adamý iþtirak etti.

Programa ev sahipliði yapan Mehmet Yaþar Kandemir hocaefendi, açýlýþta bir konuþma yaparak öncelikle kitabýn hazýrlýk aþamasýnda katkýsý olan herkese ayrý ayrý teþekkür etti. Daha sonra ise davetlilere, katýlýmlarýndan dolayý þükranlarýný sundu. Kitabý yeniden hazýrlama sebebini ve özellikle tahlil yayýnlarýný tercih etme nedenini anlattý.

Sonrasýnda davetlilerden Prof. Dr. Ýsmail Kara ve Prof. Dr. Raþit Küçük hocalarýmýz birer konuþma yaptýlar. Konuþmalarýnda, hem eserin bu gün için önemli bir ihtiyaca karþýlýk olduðunu, hem de Mehmet Yaþar Kandemir Hocamýzýn bu çalýþmasýndan dolayý duyulan memnuniyeti ifade ettiler.

Programda Nureddin Yýldýz Hocamýz da bir konuþma yaptý. Konuþmasýnda, Mehmet Yaþar Kandemir hocamýzdan ilköðretim yýllarýndan itibaren istifade ettiðini, kendisini adeta manevi evlat yerine koyarak muamelede bulunduðunu ifade etti. Konuþmasýnýn devamýnda ise Nureddin Yýldýz hocamýz, Tahlil Yayýnlarý’ndan çýkan ‘Þifâ-i Þerîf Tercüme ve Þerhi’ni Türkiye’deki tüm Müftülüklere, Kütüphanelere, Ýlahiyat fakültelerine ücretsiz olarak hediye edeceklerini ifade etti. Yakýn zamanda binlerce evde bu kitabýn aile ve sohbet kitabý olarak okutulacaðýna inandýðýný, bundan da büyük bir mutluluk duyduðunu sözlerine ekledi.

Programa; Prof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan, Prof. Dr. Raþit Küçük, Prof. Dr. Mahmut Kaya, Prof. Dr. Halis Ayhan, Prof. Dr. Ýsmail Kara, Prof. Dr. Mustafa Ertürk, Prof. Dr. Zekeriya Güler, Prof. Dr. Emin Aþýkkutlu, Doç. Dr. Muhammet Eroðlu, Doç. Dr. Osman Sezgin, Yrd. Doç. Dr. Halit Zavalsýz, Araþ. Gör. Mustafa Macit Karagözoðlu, Dr. Ýsa Kayaalp, Dr. Halit Özkan, Dr. Aynur Uraler, Dr. Mehmet Efendioðlu, Araþtýrmacý Yazar Ümit Þimþek ve Hattat Ali Hüsrevoðlu’nun da aralarýnda olan çok sayýda davetli katýldý.

Program Yaþar Kandemir Hocaefendi’nin imzalý Þifâ-i Þerîf kitaplarýný davetlilere hediye etmesi ile sona erdi.

3 cilt olarak çýkan eser, cildinden mizanpajýna kadar oldukça özenle hazýrlanýp Tahlil Yayýnlarý tarafýndan okuyucunun istifadesine sunuldu.Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Þifâ-Ý Þerîf
« Yanıtla #2 : 04 Haziran 2012, 16:55:51 »
oðlumu ikna edersem :) (ona yazdýrabilirsem)  burada azar azar paylaþmak isterim izin varmýdýr  :gul[1]:

hocam öncelikle sizi burada görmekten büyük mutluluk duydum. özlemiþiz yahu!
"izin var mýdýr?" sualinize gelince, bunu þaka diye kabul ettim.
gücenirim sora bak! :)

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

ebu musab

 • Ziyaretçi
Þifâ-Ý Þerîf
« Yanıtla #3 : 04 Haziran 2012, 20:54:17 »
evrenin onca geniþliðine raðmen daracýk bir mekanda týkýldým kaldým aslýnda ziyaretinize ne zamandýr gelmek istiyorum.ben hasseten mutlu oldum hocam

ebu musab

 • Ziyaretçi
Þifâ-Ý Þerîf
« Yanıtla #4 : 06 Haziran 2012, 23:24:04 »
Hoca efendilerden izin almadým.ÝnþaALLAH haklarýný helalederler.gerçi bizim naklimizden ne olacak.çok sýk olmaz herhalde.Tedarik edip evlerde dahi ders yapýlsa yerinde olur.Ýl ve Ýlçe müftülerine daha sonrada tüm imamlara ücretsiz gönderilecek bu eser.
Bismillah ves salatu vesselamu ala resulillah


YÜCELER YÜCESÝ CENAB-I HAKK’IN RESUL-Ý EKREM’ÝN  ÞAN VE ÞEREFÝNÝ YÜCELTMESÝ
   
Ýlimle birazcýk uðraþan ve azýcýk anlayýþý olan kimse, ALLAH Teala’nýn Fahr-i Alem sallALLAHu aleyhi ve sellemin þerefini nasýl yücelttiðini, sadece ona mahsus olmak üzere hesapsýz erdemler, güzellikler ve mükemmellikler verdiðini, onun þanýný dillerin ve kalemlerin  anlatamayacaðý derecede yükselttiðini anlar.
     ALLAH Teala Kur’an-ý Kerim’de Resul-i Ekrem’in bu özelliklerini açýkladý. Onun yüce deðerini bildirdi. Ahlakýný ve edebini övdü. Ýnsanlarýn onun getirdiði esaslarý kabul etmeye ve buyruklarýný benimsemeye teþvik etti. Onu herkesten üstün tuttu ve ona nimetlerini lütfetti. Sonra Resulunu kötü huylardan arýndýrýp güzel huylara bezedi, onu bu yönüyle medhetti (1) Ve ona en büyük mükafatý verdi.
     Ýþin baþýnda da sonunda da en büyük lütufta bulunan ALLAH’týr. Bu sebeple dünyada da ahirette de hamd O’na mahsustur.
     Cenab-ý hak resul-i Ekrem’ini en mükemmel bir fiziki görünümde ve heybette yaratýp bunu gözler önüne serdi. Ona pek güzel davranýþlar, iyi huylar, insanlarla iyi geçinme kabiliyeti ve daha nice erdemler verdi.

     Sevgili Peygamberini; çaðdaþlarýnýn gördüðü, ona yetiþenlerin tanýk olduðu, daha sonraki nesillerin görmüþ gibi bildiði insaný hayran býrakan mucizelerle, karþý konulmaz delillerle, olaðanüstü olaylarla destekledi. Bu gerçeðin bilgisi bize kadar geldi ve Resul-i Ekrem sallALLAHu aleyhi ve selleme iman etmemiz sebebiyle onun nuru bizim üzerimize de aksetti.


1.Þu ayet Cenab-ý hakk’ýn ona olan mehü senasýndan biridir: “Þüphesiz ki sen pek büyük bir ahlaka sahipsin. ” (Kalem 68/4).

      Burak’ýn Hýrçýnlýðý
Ashab-ý kiramdan Enes ibni Malik (1) (v. 93/711)  radýyALLAHu anh þöyle demiþtir:
Ýsra gecesinde Burak,(2) aðzýndaki gem, sýrtýndaki eðerle birlikte Resul-i Ekrem sallALLAHu aleyhi ve sellemin yanýna getirildi. ALLAH’ýn Elçisi ona bineceði sýrada Burak biraz          huysuzluk etti.

             Burak; Peygamber Efendimiz’in tarifiyle, “katýrdan küçük,
             Eþekten büyük, adýmýný gözünün görebildiði en son
             Noktaya atan beyaz renkli bir binek hayvanýdýr.”

Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam ona:
“Sen Muhammed’ e mi hýrçýnlýk yapýyorsun ? Þunu iyi bil ki, bugüne kadar senin sýrtýna, ALLAH Teala’nýn ondan daha deðerli kabul ettiði bir kimse binmedi.”
Dedi.
     Ýþte o zaman kimin huzurunda bulunduðunu anlayan Burak, yaptýðý huysuzluðun utancýndan ter içinde kaldý. (3)


1.Resul-i Ekrem Medine’ye hicret ettiðinde Enes ibni Malik on yaþýndaydý. Annesi onu Resulullah Efendimiz’in hizmetine verdi. Enes tam on yýl süreyle ALLAHý’ýn Elçisi’ne hizmet etti. Savaþlarda bile onun hizmetinde bulunmaya çalýþtý. Fahr-i Alem Efendimiz, Enes’i çok sever, ona “Oðlucuðum! Yavrucuðum!” diye hitap ederi “Ýki kulaklý!” diye takýlýrdý. Enes, ALLAH’ýn Resulu’nden en çok hadis rivayet eden yedi kiþinin arasýnda yer aldý. Efendimiz’den duyduðu hadisleri yazar, onlarý baþkalarýna rivayet ederdi. Güzel dinimizi týpký Peygamber Efendimiz gibi yaþamasýyla bilinirdi. Ýki Cihan Güneþli Efendimiz’e ait bir çubuðu bir saç telini yanýndan ayýrmazdý. Öldüðü zaman, vasiyeti üzerine bu çubuðu yanýna, Fahr-i Cihan Efendimiz’in saç telini de dilinin altýna koydular.
2.Buhari, Bed’ü’l-halk 6, ne. 3207; Müslim, Ýman 259,264, nr. 164. Burak’a bu ad, þimþek (berk) hýzýyla gittiði için verilmiþtir.
3.Tirmizi, Tefsir 17/2, nr. 3131; Ahmed ibni Hanbel, Müsned,3, 164; Ebu Ya’la el Mevsýli; Müsned (Esed), V, 459, nr. 3184.

devam..

ebu musab

 • Ziyaretçi
Þifâ-Ý Þerîf
« Yanıtla #5 : 08 Haziran 2012, 22:58:37 »
ALLAH TEALA’NIN RESUL-Ý EKREM’Ý ÖVMESÝ VE ONUN   KENDÝ KATINDAKÝ ÞAN VE ÞEREFÝNÝ AÇIKLAMASI

1.Resul-i Ekrem’e Övgü
   
  Peygamber Efendimiz’i öven, onun güzel huylarýný dile getiren ayet-i kerimeleren biri þudur:
 
لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ

عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ

رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ


 “Andolsun ki size kendi içinizden bir Peygamber gelmiþtir. Sizin sýkýntýya düþmeniz ona pek aðýr gelir. O size çok düþkün, mü’minlere karþý çok þefkatli ve çok merhametlidir.”(1)
    Tefsir alimi ve Hanefi fakihi Ebü’l-Leys es-Semerkandi’nin (2) (v. 373/973)
Söylediðine göre; bu ayetteki “içinizden biri” anlamýna gelen “enfüsiküm”
Kelimesini alimlerin büyük çoðunluðunun aksine bazýlarý “ sizin en þerefiliniz” anlamýnda “enfüsiküm” þeklinde okumuþtur.
     ALLAH Teala mü’minlere veya Araplara yahut Mekkelilere ya da bütün insanlara –ki müfessirler bu ayette kime hitap edildiði konusunda böyle farklý görüþler belirmiþlerdir- þunu söylemiþtir:
1.   Tevbe 9/128.
2.   Ebü’l-Leys es-Semerkandi diye ünlü olan bu alimin adý Nasr ibni Muhammed’dir. O, hem müfessir hem Hanefi fakihi hem de zahiddir. Pek çok kitabý arasýnda, ikisi de birer vaaz ve nasihat kitabý olan Tenbihü’l-gafilin ile Bustanü’l-arifin adl eseri ünlüdür. Onun Tefsiru’l-Kur’ an adlý kitabý da zikredilmelidir.

     Ýçlerinden Bir Peygamber
 
   Cenab-ý Hak onlara, bütün özellikleriyle kendisini tanýdýklarý nerede doðup büyüdüðünü bildikleri, doðru sözlü ve güvenilir olduðu konusunda þüpheye düþmedikleri, yalancýlýkla suçlayamadýklarý, içlerinden biri olmasý sebebiyle kendileri hakkýnda kötü þeyler düþündüðü ileri sürmedikleri bir Peygamber göndermiþtir. Zaten Araplar arasýnda Resul-i Ekrem ile uzaktan yakýndan akrabalýk baðý bulunmayan hiçbir kabile yoktur.
     Ashab-ý kiramdan Abdullah ibni Abbas’a (1) (v. 58/687) ve daha baþka alimlere göre, “Tebliðime karþýlýk sizden akrabalýk sevgisi dýþýnda bir þey istemiyorum.”(2) ayeti, Peygamber Efendimiz’in muhataplarýnýn Araplar olduðunu göstermektedir.
     Ýbni Abbas bu ayeti yorumlarken Peygamber Aleyhisselamýn Kureyþ kabilesinin bütün kollarýyla akrabalýðý olduðunu söylemiþ ve Resul-i Ekrem’in Kureyþlilere hitaben: “Aramýzdaki akrabalýðýn hakkýný verin” buyurduðunu belirtmiþtir.(3) “Aramýzdaki akrabalýðýn hakkýný verin” demek, ‘ben iyiliðinizi isteyerek size nasýl doðru yolu gösteriyor ve sizi seviyorsam, siz de benim yolunu izleyin ve düþmanlarýma karþý beni destekleyin’ demektir.
1.   Abdullah ibni Abbas, Peygamber Efendimizin amcasý Hz. Abbas’ýn oðlu idi. Hicretten üç yýl önce Mekke’de doðdu; ALLAH’ýn Elçisi onu kucaðýna alýp dua etti; daha sonralarý da ona dua ettiði için Ýbni Abbas pek üstün özelliklere sahip oldu. Resul-i Ekrem’in hanýmý Hz. Meymune onun teyzesiydi. Bu sebeple bazý geceler Efendimiz’in yanýnda yatar, nasýl ibadet ettiðini dikkat eder ve onun gibi ibadet etmeye çalýþýrdý. Peygamber Efendimiz’den mükerrerleriyle birlikte 1660 hadis rivayet etti ve çok hadis rivayet edenler anlamýnda “müksirun” diye anýlan yedi kiþi arasýnda yer aldý. Hz. Ömer , Ýbni Abbas, Taif’te 71 yaþýnda vefat etti.
2.   Þura 42/23
3.   Buhari, Refsir 42/1, nr. 4818; Tirmizi, Refsir 42/1, nr. 3251.

Ayetteki “enfüsiküm” kelimesinin “enfesiküm” þeklinde okunmasý halinde de Resul-i Ekrem’in bütün insanlarýn soyca en þereflisi, en üstünü ve en erdemlisi olduðu belirtilmektedir. Bu da övgünün en üstün derecesidir.
     Daha sonra ALLAH Teala Resul-i Ekrem’i insanlarýn doðru yolu bulmasý, en doðru inanca sahip olmasý kurtuluþa ermesi güçlerinin yetmeyeceði þeylerin onlara emredilmemesi, hiçbirinin dünya ve ahrette zarar görmemesi gibi husulardaki þiddetli arzusu sebebiyle, ayrýca mü’minlere olan düþkünlüðü onlara yönelik aþýrý þefkat ve merhameti dolayýsýyla bu þekildeki üstün vasýflarla övülmüþtür.
     Bazýlarýna göre ALLAH Teala bu ayette Peygamber Efendimiz’in “mü’minlere daha da þefkatli (Rauf) ve merhametli (Rahim)” olduðunu ifade etmek süretiyle Esma-i Hüsna’sýndan olan “Rauf” ve “Rahim” isimlerinin ona vermiþtir.
     Resul-i Ekrem’i öven ayetlerden biri de þudur:
     “Þüphesiz ALLAH mü’minlere büyük bir lütufta bulundu: Zira daha önce apaçýk bir sapkýnlýk içindeyken, onlara ayetlerinin okuyan, onlarý günahlarýndan temizleyen, onlara kitabý ve hikmeti öðreten kendi içlerinden bir peygamber gönderdi.”(1)
     Peygamber Efendimiz’i medheden ayetlerden bi baþkasý þöyledir:
     “O ALLAH ki, kitap ehli olmayanlar içinde, onlara ayetlerinin okuyan, onlarý her türlü kirden arýndýran ve onlara kitabý ve hikmeti öðreten bir peygamber göndermiþtir. Oysda onlar daha önce apaçýk bir  þaþkýnlýkta idiler.”(2)
     ALLAH Teala’nýn þu buyruðu da böyledir:
     “Nitekim size içinizden bir peygamber gönderdik. O size ayetlerimizi okur,  Sizi günahlardan arýndýrýr,  Size kitabý ve hikmeti öðretir, bilmediðinizi belletir.”(1)
    1.Al-i Ýmran 3/164.
     2.Cum’a 62/2
devam..

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Þifâ-Ý Þerîf
« Yanıtla #6 : 09 Haziran 2012, 00:55:01 »

ALLAH razý olsun garip kardeþim...ÝnþaALLAH biz ve neslimizde faydalanýr bu eserden..

ebu musab

 • Ziyaretçi
Þifâ-Ý Þerîf
« Yanıtla #7 : 09 Haziran 2012, 13:32:29 »
ALLAH sizlerdende razý olsun..

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Þifâ-Ý Þerîf
« Yanıtla #8 : 10 Haziran 2012, 00:26:54 »
garip hocam ben de teþekkür ediyorum abim, kattýðýnýz güzellikler için.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!