• 30 Mayıs 2020, 02:35:34

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Bir Aðaçta Gül de Biter Diken de  (Okunma sayısı 425 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı yorgun

 • FoRuM Dostu
 • TaLiP
 • ****
 • İleti: 146
 • Teþekkür 18
Bir Aðaçta Gül de Biter Diken de
« : 19 Ağustos 2012, 18:06:01 »
Hayat, herkes için farklý farklý anlamlar taþýr.

Hayat denilen süre, ona yüklenilen anlamla deðer bulur.

Hayat, duygu ve düþüncelerin gerçekleþtirilmeye çalýþýldýðý bir zaman dilimi. Güzel duygu ve düþüncelerle aydýnlanan ya da çirkinliklerle kararan bir ömür.

Kýsacasý bir sýnav hepimiz için.

Duygu, düþünce ve hareketlerimizle iyi, güzel, doðru biçimde þekillendirdiðimiz günler, aylar… Ya da kötülüklerle kendimize de, çevremize de karattýðýmýz bir dünya.

Hayata anlamlý olarak bakan bir göz, onun önemli bir sýnav olduðunu bir çýrpýda anlar.

Hayat, iyilikle kötülüðün, güzellikle çirkinliðin doðrulukla yanlýþlýðýn, sevapla günahýn iç içe yaþandýðý bir âlem.

Bu nedenledir ki hayat, karþýmýza her zaman iki yol hâlinde çýkýyor: Hayýr ve þer…

Hayat aðacýnda gül de biter, diken de…

Hayatýn sýrrý, bu iki kavramý algýladýðýmýz zaman çözülüyor.

Toplum hâlinde yaþayan insan, bu iki kavramla her an karþý karþýya. Her olayda bir yol ayrýmýnda kalýyor insan. Olumlu ya da olumsuz bir tavýrla atýyor adýmlarýný.

Ýnsanýn baþarýsý ve mutluluðu, hayatýný olumlu adýmlarla sürdürmesine ve hayatýn dikenlerine raðmen tercihini hep gülden yana koymasýna baðlý.

Çevremizde duygu, düþünce ve davranýþlarýyla elbette dikenden yana insanlar olabilir.

Bu insanlar, yalnýzca dikenden yana olmakla kalmayýp güle de düþman olabilirler. Bizim görevimiz, buna raðmen gülden yana olmak. O insanlarýn da güle dost olabilmeleri saðlamak.

Kimi insanlar çeþitli nedenlerle dikeni gül olarak da görebilirler. Dikeni önemsemeyebilirler. Gül bahçesine dönüþebilecek hayatý, bilerek ya da bilmeyerek yaþanamaz hâle dönüþtürmeye çalýþabilirler.

Görev ve sorumluluk belli: Hayatý bir gülistana dönüþtürebilmek. Hayatta bir bahçývan olduðumuzu unutmamak. Gül yetiþtirmek.

Ýnsanoðlu için “beþer, þaþar” der atalarýmýz.

Kimi zaman heva ve heveslerimize yenilir, nefsimize uyarak biz de yanlýþ davranýþlarla, yanlýþ iþler yapabilir, yanlýþ tercihlerde bulunabiliriz. Kimi zaman da bilmeden yaparýz bu yanlýþlýklarý. Ýnsanýz ya…Þaþarýz, þaþýrýrýz.

Çevremizdeki dostlar, gül insanlar bizleri uyarýr. Piþmanlýkla, tövbeyle dikenlerden uzaklaþýp gül bahçesine yöneliriz yeniden.

Sevgili Peygamberimiz, gül yüzlü, gül kokulu Gül Peygamberimizdir. Ýnananlar olarak onun gül yüzünü özler, gül kokusunu içimize çekmek isteriz sonsuza dek. Gül medeniyetimizi kuran örnek insanlarý her zaman rahmetle anarýz.
Gül ve dikeni, hayýr ve þer kavramlarýyla iliþkilendirmek te mümkün.

Gül güzelliðiyle, kokusuyla hayrý çaðrýþtýrýr. Dikense verdiði acýyla þerri hatýrlatýr.

Ne var ki sýnav için, gülün kýymetinin bilinmesi için dikene ihtiyaç var. Güle ulaþýrken dikenlere takýlmak da mümkündür.
Güle ulaþmak, güzelliði yakalamak elbette kolay deðil. Bu da bir sýnav…

Dikenlere aldýrmadan güle yönelmek, onu koklamak…

Gül Peygamberimizin yoluna bin bir türlü dikenler atýldý. Atýlan taþlarla gül medeniyeti yýkýlmak istendi. Ama O, “sað elime güneþi sol elime ayý verseniz de”, diyerek gül medeniyetinden vazgeçmeyeceðini haykýrdý dünyaya.

Onun güzel, gül sözleri hayatýmýzý renklendirdi. Yolumuzu aydýnlattý.

Gül, hep dikenle birlikte anýldý.

Hayat, zýtlýklarla iç içe yaþandý. Geceyle gündüz, akþamla sabah, güzellikle çirkinlik gibi gülle diken de hayatý anlamlý kýldý.
Dikene raðmen, gülden yana olmak bir ideal oldu.

Dikenler olmasaydý, gülün deðeri bilinir miydi?

Dikensiz gül yok. Hayat, gülüyle dikeniyle birlikte devam ediyor.

Gönlümüz gülden yana.

Aþkýmýz gül.
Dikenle oyalanmak, dikene takýlmak sevgimizi azaltýr elbette.

Çevremizde gördüðümüz çirkinlikler, kabalýklar, yanlýþlýklar birer diken. Bu dikenleri ortadan kaldýrmak ve azaltmakla sorumluyuz.

Atalarýmýz: “Gülü seven dikenine katlanýr.” diyor. Güle sevgimiz, dikene de katlanmamýzý ister bizden. Ne var ki buradaki katlanmayý doðru biçimde algýlamamýz gerek. Katlanmayý, dikeni hoþ görmek deðil, dikene de tahammül ederek, onu da güle dönüþtürmek biçiminde anlamak gerek.

Bir arkadaþýmýzýn, bir komþumuzun diken olarak gördüðümüz yanlýþ iþi, çirkin davranýþý, bizi ondan uzaklaþtýrmamalý. Onun dostu, arkadaþý isek, onun dikenden zarar görmemesini saðlamaya çalýþmak gerekmez mi?
Güzellikler arttýkça çirkinlikler azalýr.

Iþýðýn gelmesiyle karanlýklar aydýnlanýr.

Hayýr gelince þer gider.

Çirkinliklere karþý, þerre raðmen, güzelliklere, aydýnlýða ve hayra doðru yol almak.

Hayatý gül bahçesine çevirebilmenin en önemli þartý bu!(Rýfký Kaymaz)
« Son Düzenleme: 20 Ağustos 2012, 00:01:11 Gönderen: __MiM__ »

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Bir Aðaçta Gül de Biter Diken de
« Yanıtla #1 : 20 Ağustos 2012, 00:04:35 »
çok güzel, hoþ bi yazýydý sevgili yorgun, teþekkür ediyorum abim.
elinize yüreðinize saðlýk.
su içer gibi, bi yudumda okunasý bir yazý.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı yorgun

 • FoRuM Dostu
 • TaLiP
 • ****
 • İleti: 146
 • Teþekkür 18
Bir Aðaçta Gül de Biter Diken de
« Yanıtla #2 : 20 Ağustos 2012, 04:13:26 »
Sizin ve cümlenizin yüreðine inþirah gönlüne saðlýk deðerli hocam.......

ebu musab

 • Ziyaretçi
Bir Aðaçta Gül de Biter Diken de
« Yanıtla #3 : 20 Ağustos 2012, 14:39:56 »
Alıntı
     Dikene raðmen, gülden yana olmak bir ideal oldu.

Dikenler olmasaydý, gülün deðeri bilinir miydi?

Dikensiz gül yok. Hayat, gülüyle dikeniyle birlikte devam ediyor.

Gönlümüz gülden yana.

Aþkýmýz gül.
Dikenle oyalanmak, dikene takýlmak sevgimizi azaltýr elbette.
     
Anlaþýlýyorki istisnasýz herkes güle talib.
O zaman þöyle bir soru akla gelirki dikenin varlýk nedeni ne ola?
Sanýrým dikenide aþýp güle zarar verecek olanýn bir nebze engeli?
Kim denebilir?
Belkide oda bilmiyordur..

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Bir Aðaçta Gül de Biter Diken de
« Yanıtla #4 : 23 Eylül 2012, 08:05:39 »


Dikensiz gül yok.
Hayat, gülüyle dikeniyle birlikte devam ediyor.
Gönlümüz gülden yana.
AÞKýmýz gül.


 :gul[1]: