• 05 Temmuz 2020, 18:42:12

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Kardeþim Sen Özgürsün  (Okunma sayısı 658 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Cenan

 • Ziyaretçi

ebu musab

 • Ziyaretçi
Kardeþim Sen Özgürsün
« Yanıtla #1 : 10 Kasım 2012, 22:39:23 »
:( ALLAH þehidlerin makamýný ali eylesin.
Efendim aleyhisselam her kim cihad etmeden veya niyet etmeden ölürse cahiliye ölümü üzerine ölür buyurdu.Þimdi bu bende yokturda ALLAH sýrasýný bekleyenlerden yazsýn ÝnþaALLAH

Cenan

 • Ziyaretçi
Kardeþim Sen Özgürsün
« Yanıtla #2 : 10 Kasım 2012, 22:52:19 »
Ýstemeniz de bir niyet deðil midir?


ebu musab

 • Ziyaretçi
Kardeþim Sen Özgürsün
« Yanıtla #3 : 10 Kasım 2012, 23:17:37 »
ÝnþaALLAH öyledir.Kab RadiyALLAHu anh'ý iþitmemiþ olsam kesin konuþurdum amma..  :(

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Kardeþim Sen Özgürsün
« Yanıtla #4 : 10 Kasım 2012, 23:36:54 »
Yobaz/ým..Yobaz/sýn..Yobaz/ýz..Elhamdülillah..
ÝnþaALLAH nasip olur..
Þehitliðin mertebeleri var..hele biz bi talip olalým..RABBÝM birinden birini illaki nasip eder..Amenna..

ebu musab

 • Ziyaretçi
Kardeþim Sen Özgürsün
« Yanıtla #5 : 11 Kasım 2012, 00:12:34 »
yok O azze ve cell kabul ederde.. ancak müttakilerden..
Bir gün uzun bir müslim hadisini hocama sormuþtum.Bir mü'minin daðda kuru yaprak yiyerek yaþamasý þehirlerde yaþamasýndan hayýrlý olacak diye bir bahis geçiyordu bu hadiste.Hocam o zaman bu zaman deðil demiþti lakin benim hala þüphelerim var..

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Kardeþim Sen Özgürsün
« Yanıtla #6 : 14 Kasım 2012, 15:30:52 »
yok O azze ve cell kabul ederde.. ancak müttakilerden..
Bir gün uzun bir müslim hadisini hocama sormuþtum.Bir mü'minin daðda kuru yaprak yiyerek yaþamasý þehirlerde yaþamasýndan hayýrlý olacak diye bir bahis geçiyordu bu hadiste.Hocam o zaman bu zaman deðil demiþti lakin benim hala þüphelerim var..

Bir mü'minin daðda kuru yaprak yiyerek yaþamasý þehirlerde yaþamasýndan hayýrlý olacak..Sizin vesilenizle haberdar olduðum hadisi Þeriften sonra bu yazýyý okumak nasip oldu..
Enteresan.. bir dusunelim

TÝBETLÝ DÝN ADAMINDAN MAHÞER HAKKINDA NASA'YA GÖNDERÝ!..

Ýddialara göre 21 Aralýk 2012 hakkýnda NASA'nýn merkez laboratuvarýna Temmuz 2012'de bu bilgi ulaþtý.

NASA'dan belirttiklerine göre, yakýnda Dünya Galaksinin SIFIR HATINDAN geçecektir.

Tibetli bir din adamýnýn kaleme aldýðý iþte o uyarý yazýsý!..

Sonbahar ve kýþ 2012/2013 Tibet'te ve tüm Küzey yarýmküresinde sýcak olacaktýr. 21.12.2012'de Dünya tüm galaksi sistemiyle birlikte galaksinin SIFIR HATINDAN geçmeye baþlayacaktýr. O ise hiç bir enerjinin yayýlamadýðý, elektromanyetik alanlarýnýn olmadýðý ve tüm cisimlerin durgunluða uðradýðý bir ortam oluþturacaktýr.

Tüm Dünyada, bir kaç dakikada, Moskova saatiyle saat 10'da, 21.12.2012'de
*tam karanlýk çökecek,
*tam sessizlik olacak
*ýþýk, elektrik, iletiþim, ses-hepsi yok olacaktýr.

Bu karanlýðýn içinden uzaydan göklerde bir karmakarýþýklýk gözlemlenecek, bir kaç gün sonra ýþýk patlamalarý baþlayacak bu da üç-dört gün sürecektir.
Korkmaya ve kendini yýpratmaya gerek yok. Buna kendini herkes hazýrlamalý.

Sonra Güneþ ýþýðý yine gözükecektir. Dünya görülür olacak ve eski haline dönecektir.

Hayvanlar Uzay Karanlýðýný önceden hissedeceklerdir ve deliklere çekileceklerdir. Þehirlerdeki insanlar hissedemeyecek o yüzden kurban gidenler ve aklý hasara uðrayanlar olacaktýr. Dünyanýn yüzde 10 o günlerde ölebilir.

Bu olaya hazýr olunmasý gerekmektedir, 2012 yýlýn iþlerini bitirmek, yeni iþe baþlamamak, borçlarý ödemek.

20.12.2012'de çocuklar, para ve belgeler alýnarak þehirlerden uzaklaþýlmalý ve doðaya çýkýlmalýdýr.
Ýki aylýk bir erzak hazýrlanmalý, zira elektrikler uzun süre devreye giremeyeceklerdir.

Eve su bolca alýnmalý, odun ve mumlar hazýrlanmalýdýr. Evde bir ocak hazýr bulunmalý, çünkü elektrikler 21.12.2012'de kablolardan akýþýný durduracak.
Televizyon ve telefon olmak üzere bir þey çalýþmayacak. Karanlýk günlerde pencereler kalýn siyah örtülerle örtülmeli, onlara bakýlmamalý, gözün gördüðü, kulaðýn duyduðuna inanýlmamalý, sokaða çýkýlmamalý.

Mecbur kalýndýðýnda çok yakýn mesafelere çýkýlýr. Uzak gitmek tehlikelidir, zira kaybolma riski yüksektir.

Bu bilinmeli: objelerden ýþýðýn yansýmamasýndan kaynaklanan sýký karanlýkta kendi elini görmek bile mümkün olmayacaktýr.

Korkmayýnýz. Kendinizi buna hazýrlayýn.

Güneþ ýþýðý aydýnlandýktan sonra þehirlere dönmeye acele edilmemeli, imkan varsa yaza kadar doðada kalýnmasý iyi olacak.

Dünyanýn SIFIR HATTAN çýkýþý 7 Þubat 2012'de beklenmektedir. O zaman yavaþca elektrikler kýsým kýsým verilmeye baþlayacaktýr toplu taþýma araçlarý da faaliyetine baþlayacaklardýr.

Martýn sonunda Dünya tamamen eski haline gelecektir. Trenler yürüyecek, uçaklar uçacaktýr.

Dünyanýn tüm devletleri, farklý kaynaklardan SIFIR HAT hakkýnda bilgiler almýþlardýr, fakat kendi vatandaþlarýna yardým ya edemeyecekler, ya da istemeyecekler.
Sivil koruma örgütleri bir þey yapamayacak, zira hiç bir þey çalýþmaz olacaktýr.

Bu durumda sadece Yaradana güvenin ve de kendinize.

Dünyanýn SIFIR HAT'tan geçiþinden sonra, insanlarýn görüþleri ve yaþamlarý deðiþecektir.

Manevi deðerler üstün olacaklardýr. Ýnsanlar ebedi ahlaki ve manevi deðerler hakkýnda düþünür olacak, devletlerde bilim, ahlak, maneviyat, týp patlak verecektir.
Birey önemli hale gelecektir.

Ve öyle de yeni bir çaðýn baþlangýcý sayýlacak bu dönem insanlýðýn manevi aðýrlýklý ilerlemeye koyulduðu bir yeni çaðýn baþlangýcý olacaktýr.


Cenan

 • Ziyaretçi
Kardeþim Sen Özgürsün
« Yanıtla #7 : 14 Kasım 2012, 16:42:10 »
Güney Amerika'da bir uygarlýk vardý; Azatekler miydi? Maya mýydý?
Yanlýþ hatýrlamýyorsam 2012 de dünyanýn sonunu bekliyorlardý.

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Kardeþim Sen Özgürsün
« Yanıtla #8 : 18 Kasım 2012, 07:58:28 »
Güney Amerika'da bir uygarlýk vardý; Azatekler miydi? Maya mýydý?
Yanlýþ hatýrlamýyorsam 2012 de dünyanýn sonunu bekliyorlardý.

Mayalar olarak biliyorum kardeþim..Bir iki hafta önce çevremizde bu inanýþa sahip modern Türkler olduðunu öðrenme saçmalýðýmýz oldu...