• 30 Mayıs 2020, 02:33:24

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Hamuþþþ...  (Okunma sayısı 687 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Hamuþþþ...
« : 11 Aralık 2012, 09:27:52 »


Sýrât-ý müstakîm üzere oturan Ýblis, kanunlarý ters yüz ediyor.

Sâlih amellerin içini boþaltýyor. Her güzel þey mânâsýz hâle geliyor.

Elma kurdu gibi özünü tüketiyor her þeyin.
Suskunluðum kýrgýnlýðýmdandýr.
Kýrgýnlýðým kendime...
Temyiz (ayýrt etme) hassasý (kabiliyeti), nefsin aklýyla deðil, kalbe baðlý akýl ile çalýþýr. Nerede susup nerede konuþacaðýmý ayýrt edemediðim için kýrgýným kendime.

Kýrgýnlýðým yakýnlýðýmdandýr;
"O beni anlar." dediðim kim varsa, uzaklara savruldu imtihan ânýnda...
Konuþarak anlaþamadýk, susarak anlaþýrýz belki.

Kýrgýnlýðým kendime!..

Arkasýnda durmadýðým prensiplerim, arzularým, hedeflerim zâyî olup gitti.
"Ben" diyebileceðim bir fotoðraf vermedim ki, yakýnlarýma. Gözetemediler sýnýrlarýmý, tanýmadýklarý için beni...
Yanlýþ bir susmak çabasýydý.
Sustukça aradaki çatlaklar, dev uçurumlara dönüþtü.
Sustukça ortak kelimeler unutuldu.
Yeni bir dil kurma çabasý olmayýnca birbirimizi hiç anlamaz hâle geldik.

Kýrgýnlýðým dosta;
suskunluðumdaki kýrgýnlýðý anlamalýydý. Öyle incindim ki, tekrar tekrar öyle incindim ki, artýk ne yapsan kýrýlacak tâkati kalmadý kalbimin...
Acýsýz tek bir nokta kalmadý kalbimde ki, orayla acý duyayým.
Dýþarýdan teslimiyet ve sabýr diye anlaþýlýyor hâlim. Kimisi takdir bile ediyor, örnek alýyor hattâ...
Ben ise bîtap düþtüm insafsýzlýðýndan senin nefsinin..
Aþka inanan her bir zerremle hamûþum artýk.

Duyuyorum, susuyorum.
Susuyorum;
empati, telepati hiçbir iþe yaramýyor nefsâniyet araya girince. Bencilce, hodgamca "hayýr" diyor ve þekil veriyorsun hayatýma.

Susuyorum, sesini yükselte yükselte, ince ince kýyýyorsun ciðerlerimi.
Nasýl da pervasýz nefsin, yakýp yýkarken onlarca yýlýn emeðini!..
Nasýl da zavallýyým karþýnda!

Susuyorum nefsimden ve onun gösterdiði bütün yanlýþ yollardan "Allâhu Rabbü'l-Âlemîn"e sýðýnýyorum ve susuyorum.

Susuyorum...
"Ne çabuk unutuyorsun, ne kolay!" "Þarkýlar bitti, þarkýlar bitti."

Kolayca dolduruyorsun boþluðumu...
Çabucak kapatýyorsun yokluðumun üzerini, yaralarýný...
Ne þarkýlar önemli, ne hâtýralar; ne kýrýk dökük sözlerim, susuyorum. Baþka vâhâlarda dinleniyor rûhum. Görüyorum, sözlerim eski geliyor; alýþýlmýþ, heyecansýz...
Merakla baþka zarflarý açmaya çalýþýyorsun.
Susuyorum.

Kýrgýnlýðým da susacak bir gün, unutacaðým varlýðýnýn tadýný...
Hiçbir güzellik çaðrýþtýrmayacak adýný...
Hiçbir hasrette koþup sana kaçmayacak rûhum.
Kapýný öyle çok çaldý ki gönlüm inleyerek, öyle baktým ki gözlerine ümitle; denizden, gökten, içtiðim suyun dibinden...
Taþ mý kesildi yüreðin, nefsinin elinde?
Nasýl bir sevgiydi ki anlamaya vesile olmadý!..

Susuyorum...
Susuyorum...
Çýðlýk çýðlýða, hýçkýra hýçkýra aðladým geceleri uyanýp...
Uyku, sabra medar olmadý bu kez.
Týrnaklarýmla tutunmaya çalýþtým.
Kan içinde kalan kendi onurumun yüzü oldu.
Cam bir fânusa kapatýlmýþ gibi kendimden baþkasýna ulaþmadý feryadým. Susuyorum...

Susuyorum çoktandýr!
Hâmuþ'u okuyup hâmuþâný dinleyip susuyorum!
Halep iþi bir parça kumaþ nasýl susarsa güneþin karþýsýnda...
Ve bir inci gibi içimde acým, istiridye misâli susuyorum!

Susuyorum!

Ben konuþtukça, sen daha kýrýcý oluyorsun diye...
Konuþmuyorum artýk. Bu derece susuþumu hayra alâmet görmesen...
Baþýný iki elimin arasýna alýp gözlerine sorsam, deðiþen bir þey olmayacak.
Benim suskunluðum, kâmil mürþidlerin suskunluðu gibi þifâ veren, iyileþtiren, olgunlaþtýran, büyüten suskunluklardan deðil...
Bunun için susuyorum.
Benim susuþum nefes alýp vermiyor.
Ölü zira...
Susan kalp olunca, nefis olmayýnca üzülen, melekler oluyor. 
"Ýçinizde iki ses var
" diyor, Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-...
"Hangisini dinlerseniz onun sesi yükselir. Hangisini dinlemezseniz onun sesi alçalýr."

Alnýmýn çatýnda bana hayrý ve hakikati anlatan meleðim,

Baþýmýn üstünde salevatlarý taþýyan meleðim;

Saðýmdaki meleðim,

Solumdaki meleðim,

Susuyorum...

Herkes bildiðini anlýyor nasýlsa...
Nasýlsa ortada kalýyor hakikat.
Etrafýma bakýyorum, burasý gelmeyi istediðim yer deðil. 
Duyuyorum...
Susuyorum...

Ayþenur Vural..Þebnem dergisi...

Cenan

 • Ziyaretçi
Hamuþþþ...
« Yanıtla #1 : 11 Aralık 2012, 10:05:14 »
Söylenmesi gereken birþey kalmamýþ...

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Hamuþþþ...
« Yanıtla #2 : 11 Aralık 2012, 14:59:37 »

Pek çok þeyde olduðu gibi susmanýn da boyutlarý ve sebepleri farklý..Ne zaman ,nerede ,kime karþý susulduðu önemli..

Misal;
Hiç bir bilimsel açýklamasý yok sensizliðimin!
-nâsib deðilmiþ diyorum sadece...
Kâhraman Araz


Nefsi ve dili susturmak Hz. Ýnsan olmak için, olmazsa olmazlardan..

Cenan

 • Ziyaretçi
Hamuþþþ...
« Yanıtla #3 : 11 Aralık 2012, 15:33:10 »
Pek çok þeyde olduðu gibi susmanýn da boyutlarý ve sebepleri farklý..Ne zaman ,nerede ,kime karþý susulduðu önemli..


Dostun dosta suskunluðu olmaz diyorum sebepsiz.
Sevinçler paylaþýldýðý gibi, dertler, acýlarda paylaþýlmalý.
Bu noktada susmak dosta acý verir.
Dostun dosta acý çektirmesi reva mýdýr?

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Hamuþþþ...
« Yanıtla #4 : 11 Aralık 2012, 15:41:05 »

Dostun dosta suskunluðu olmaz diyorum sebepsiz.
Sevinçler paylaþýldýðý gibi, dertler, acýlarda paylaþýlmalý.
Bu noktada susmak dosta acý verir.
Dostun dosta acý çektirmesi reva mýdýr?


Sebepsiz susulmaz ki, vardýr kelimelerin sukuta geçme sebebi..
Kelimenin olmamasý Dost sohbetinin kesildiðine delilmidir..!?
Dost/dan gelen acýmýdýr..!?Tatlý dediðimiz kimden gelir..!?

Cenan

 • Ziyaretçi
Hamuþþþ...
« Yanıtla #5 : 11 Aralık 2012, 15:59:52 »
Faniden gelen acýya tahammül gösterip, candýr deyip  tatlý karþýlayabiliyor, karþýsýnda sükut edebiliyorsak ne ala.

Bu erdemi Hakka karþý ne kadar gösterebiliyoruz?

Hayatýmzýn her deminde susmayý tercih edip ondan gelene de razýysak "Sen O'ndan razý, O senden razý, Rabbine dön..."

Ýmani noktada bu kývama gelebilecek miyiz acaba?

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Hamuþþþ...
« Yanıtla #6 : 11 Aralık 2012, 16:24:20 »
Faniden gelen acýya tahammül gösterip, candýr deyip  tatlý karþýlayabiliyor, karþýsýnda sükut edebiliyorsak ne ala.

Bu erdemi Hakka karþý ne kadar gösterebiliyoruz?

Hayatýmzýn her deminde susmayý tercih edip ondan gelene de razýysak "Sen O'ndan razý, O senden razý, Rabbine dön..."

Ýmani noktada bu kývama gelebilecek miyiz acaba?


O kývama geliriz...gelemeyiz...Biz niyetine girelim, yola düþelim...Gerisi..ALLAH Kerim..
Samimiyet ve Sebat..

HAKtan gelene EyvALLAH çekecek kadar erdemli olmamýzýn yolu kulundan gelene verdiðimiz tepkiyle eþdeðer..Özellikle "SENin için Ya RAB" dediðimiz sevdiklerimiz, bu kýstasta bam teli...

Cenan

 • Ziyaretçi
Hamuþþþ...
« Yanıtla #7 : 11 Aralık 2012, 16:58:07 »
Aslýnda yukarýdaki sözler nefsimeydi. Dost dediðmiz faniler!..
EyvALLAH dedik. Biz eyvALLAH dedikçe onlar dozajý arttýrdýlar.
Onlar arttýrdýkça biz sevmeye devam ettik.
Burda önemli olan onlarýn sevgisinin, sadakatinin oraný deðildi.
Biz ALLAH için sevdik dost dedik. Bundan geriye dönüþ olur mu?
Gelene eyvALLAH diye diye bittiðinizi düþünürken yine ayaða kalkýyorsunuz.
Ondan gelene razýymýþsýnýz.

O yýkýlýþlarda sizi yalnýz býrakmayan bir Dost var; "Ben burdayým" diyor.
Sürekli Kendisini hatýlatýyor size. Gözyaþlarý içerisinde O'na iltica ediyorsunuz.
Kapýsý her daim açýk. Kapanmayan tek kapý. Acizliðinizi idrak ediyorsunuz.

"Faniyim, fani olaný istemem. Acizim aciz olaný istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayr istemem. Ýsterim, fakat bir yar-ý baki isterim. Zerreyim, fakat bir þems-i sermed isterim. Hiç ender hiçim, fakat bu mevcudatý umumen isterim."

Aslýnda yola çoktan girmiþsiniz; Yusuf-86

Cenan

 • Ziyaretçi
Hamuþþþ...
« Yanıtla #8 : 11 Aralık 2012, 17:11:23 »

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Hamuþþþ...
« Yanıtla #9 : 12 Aralık 2012, 11:35:08 »

Güzel bir ezgi  :gul[1]:

Haklýsýn kardeþim "güzel bir ezgi"..
Hatýrýmýzdan çýkmayan hatýrlattýklarý kadar güzel..
 :gul[1]: