• 08 Temmuz 2020, 04:07:28

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: ALLAH'ým! Ümmetin suskunluðunu sana þikâyet ediyorum!  (Okunma sayısı 412 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı yorgun

  • FoRuM Dostu
  • TaLiP
  • ****
  • İleti: 146
  • Teþekkür 18
ALLAH'ým! Ümmetin suskunluðunu sana þikâyet ediyorum!
Ben ki kocamýþ bir yaþlýyým. Kurumuþ iki elim, ne kalem tutuyor ne de silah!

Sesimle yeri inletecek güçte bir hatip de deðilim!

Ben ki saçlarý aðarmýþ, ömrümün son demlerinde, türlü hastalýklarýn yýktýðý ve

üzerinde zamanýn belâlarýnýn estiði biriyim!

Tek isteðim, benim gibi Müslümanlarýn zaaf ve aczinden müteessir olanlarýn yazmasýdýr!

Siz ey Müslümanlar! Suskun ve aciz, helâk olmuþ ölüler!

Hâlâ kalpleriniz sýzlamýyor mu, baþýmýza gelen bu acý felâketler karþýsýnda? Bir halk yok mu?

Hiç mi kimse yok, ALLAH için ve ümmetin namusu için kýzacak?

Þerefli direniþçilerken, bizleri katil teröristler olarak ilan edenlere karþý duracak!

Bu ümmet utanmaz mý, þerefi çiðnenirken? Siyonist katilleri ve uluslararasý


iþbirlikçilerini görmezden gelirken!


Omuzlarýmýza el verecek ve gözyaþlarýmýzý silecek bir bakýþ!

Bu ümmetin kurumlarý, sivil güçleri, partileri, teþkilâtlarý ve bariz þahsiyetleri,

ALLAH için kýzmaz mý? Tümü birden sokaklara dökülüp, bizim için dua etmeye.

'Ey Rabbimiz! Gücümüzü topla, zaafýmýzý gider ve mü'min kullarýna yardým et!' diye çaðýramaz mý?

Buna da mý gücünüz yetmiyor? Yakýnda bizim büyük ölümlerimizi duyacaksýnýz,

o zaman alýnlarýmýzda þu yazýlacak:Bizler direndik, ileri atýldýk ve kaçmadýk..


Ve bizimle birlikte çocuklarýmýz, kadýnlarýmýz, yaþlýlarýmýz ve gençlerimiz ölecek!


Onlarý, bu suspus ve bön ümmete yakýt yapacaðýz!


Bizden, teslim olmamýzý ve beyaz bayrak dikmemizi beklemeyin!

Çünkü biz, bunu yapsak da öleceðimizi biliyoruz.


Býrakýn savaþçý onuruyla ölelim! Dilerseniz bizimle olun, elinizden geldiðince,


öcümüzü sizden her biri boynuna taksýn!


Dilerseniz bize acýyarak ölümümüzü izleyin! Temennimiz,


ALLAH'ýn, emaneti savsaklayan herkesten kýsas almasýdýr!Umarýz bizim aleyhimize olmazsýnýz! ALLAH aþkýna, bari aleyhimize olmayýn!


Ey ümmetin liderleri, ey ümmetin halklarý!ALLAH'ým!Sana þikâyette bulunuyorum... Sana þikâyette bulunuyorum...

Gücümün azlýðýný, imkânýmýn yetersizliðini ve insanlara karþý zaafýmý Sana þikâyet ediyorum.

Sen mustazaflarýn Rabbisin... Sen bizim Rabbimizsin... Bizi kime býrakýyorsun?

Bize cehennem olacak uzaklara mý? Veya düþmana m?

ALLAH'ým!
Akýtýlan kanlar, dokunulan ýrzlar, çiðnenen hürmetler, yetim býrakýlan çocuklar,


oðlunu yitirmiþ anneler, dul kalmýþ kadýnlar, yýkýlmýþ evler ve ifsad edilmiþ ekinler aþkýna,


sana þikâyette bulunuyorum.


Sana þikâyette bulunuyorum! Gücümüz daðýldý... Birliðimiz bozuldu... Yollarýmýz ayrýldý...


Halkýmýzýn zaafýný ve ümmetimizin bize yardým edip, düþmaný yenmedeki aczini sana þikâyet ediyoruz..."


Þehid Ahmed Yasin'in duasý..
Çevrimdışı insan

  • UzMaN ÜYE
  • ***
  • İleti: 1624
  • Teþekkür 63
ALLAH'ým! Ümmetin suskunluðunu sana þikâyet ediyorum!
« Yanıtla #1 : 18 Aralık 2012, 17:36:56 »