• 11 Temmuz 2020, 06:54:49

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Doðru ALLAH c.c. a gider..  (Okunma sayısı 473 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı BeSney

  • YöNeTiCi
  • MüDaViM
  • *****
  • İleti: 853
  • Teþekkür 35
  • Yek nefes;dü þükres
Doðru ALLAH c.c. a gider..
« : 01 Ocak 2013, 09:54:31 »
MERHABA !!..
Güle, gülþene...
Cana, Cana...
Yare, yarene...
MERHABA !!..
Sevgiye, sevgililere...
Dosta, dostluða....
Acýya, acý çekene...
Hastaya, emeðe, emekçiye...
Alýn terine...
MERHABA !!...
Güne, güneþe...
Aya, yýldýza...
Gökyüzüne, yeryüzüne...
Ýnsana, eþyaya...
MERHABA !!!...
Yaratýlaný yaratandan dolayý seviyoruz...
Tüm dostlara, can kardeþlere MERHABA !!...

Yýllar öncesinde, bir radyo programýnda, sunucu, programýný yukarýdaki sözlerle açýyordu…. O zamanlar çok hoþuma gitmiþti….
Bugün de ben açýlýþý böyle yapayým istedim…..

YENÝDEN MERHABALAR EFENDÝM !....

Notlarýmý karýþtýrýrken Ahmet Turan Alkan'dan okuduðum bir hikaye (bir fabl) önüme çýkageldi…. Ancak ne zaman bu hikayeyi okusam aklýma hemen köyümdeki bir Pir-i fani gelir…. Dar-ý Bekaya intikal etmiþ olan bu muhterem zata ALLAHtan rahmet diliyorum…. Mekaný cennet olsun ÝnþaALLAH…. Ve sizlerden de bir Fatiha istirham ediyorum….
 
Ufak-tefek bu nur yüzlü pir-i fani; sohbet ederken gözlerini karþýsýndakinin gözlerine diker ve iþaret parmaðýný birkaç kez sallayarak arada bir þöyle derdi:

“DOÐRU, ALLAH’A GÝDER !!!...”

Söyleyiþi hala gözümün önündedir….

Þimdi dönelim hikayemize….

Günün birinde hayvanlar bir araya gelerek aralarýndaki hýr-gürü sona erdirmek maksadýyla yeni bir kanun yapmaya karar vermiþler. Demiþler ki, "Bundan böyle hiçbir hayvan bir diðerine 'Sana inanmýyorum; yalan söylüyorsun!' demeyecek ve bu suçu iþleyen öldürülecek."
 Her hayvan kendi lisanýnca ses çýkararak bu ahdi bozmayacaðýna ve itaat edeceðine söz vermiþ.
Bir zaman sonra hayvanlar büyük bir aðacýn gölgesi altýnda sohbet ediyorlarmýþ. Söz kýtlýðýndan bunalan kaplan esneyerek söze baþlamýþ: "Biliyor musunuz dostlar; geçenlerde yukarý doðru sýçradým. O kadar yükseðe eriþtim ki, pençelerimle gökyüzüne dokundum!"
Bütün hayvanlar birbirlerinin yüzüne bakmýþlar. Kimsede çýt yok tabii. Kaplan, ortalýðý kaplayan manidar sükuneti tasvip manasýnda kabul ederek öðünmesini sürdürmüþ.
- Evet, o kadar yükseðe sýçradým, o kadar yukarýlara yükseldim ki gökyüzünü pençelerimle yýrttým ve sonra tekrar yere indim.
Yeni bir sessizlik dalgasý içinde bütün hayvanat bir kere daha birbirini kolaçan etmeye baþlamýþ, lakin yine kimsede çýt yok. Kaplan bu insafsýz palavranýn hoþnutluðuyla gerinirken arkalardan zayýf bir ses yükselmiþ,
- Sana inanmýyorum; yalan söylüyorsun!...
Ortalýðý aniden bir ölüm sessizliði bürümüþ. Kaplumbaða buruþuk kafasýný iki yana sallayarak sözlerine devam etmiþ:
- Hiçbir hayvan o kadar yükseðe çýkamaz; hatta kuþlar bile. Kaplan yalan söylüyor; ona inanmýyorum! …
Kaplan, "Ne diyor bu be!" makamýnda homurdanarak doðrulmuþ,
- Yanlýþ duymadým deðil mi, beni yalanlamaya kalkýþtýn ve sana inanmýyorum dedin?...
Kaplumbaða hýrstan titreyen bir sesle sözünü ikrar etmiþ:
- Doðru duydun, sana inanmýyorum ve yeni kanun gereði baþýma geleceði de biliyorum!..
Gizlice tasvip etseler de diðer hayvanlar, kaplumbaðanýn itirazýný en azýndan "formel" açýdan bir müddet önce oybirliði ile kabul ettikleri yeni kanuna aykýrý bulduklarýný belirtmiþler. Kýsa bir görüþmeden sonra "infaz"ýn ilginç bir tarzda icrasýna karar verilmiþ. Kaplumbaða, ormanýn ucundaki bir uçuruma götürülecek ve oradan fýrlatýlacakmýþ.
Kaplumbaðanýn hýzýyla oraya ulaþmalarý günler boyu süreceðinden onu zürafanýn baþýna yerleþtirmiþler ve hep birlikte infaz mahalline doðru yürüyüþe geçmiþler. Derken karþýlarýna bir nehir çýkmýþ; nehrin üstünde iri bir aðaç gövdesinden ibaret bir köprü varmýþ. Sýrayla geçmeye baþlamýþlar. Zürafa tam köprünün ortasýnda iken kaplumbaða var gücüyle çýðlýk atmýþ:
- Ýmdat!... Kurtarýn beni, nehirden sýçrayan bir balýk beni fena halde ýsýrýyor, imdat! ..
Bütün hayvanat birbirine bakmýþ, lakin kaplumbaða feryatta berdevam...
- Can kurtaran yok mu, bir balýk beni ýsýrýyor, imdat!...
Hayvanlar hep bir aðýzdan:
- Sana inanmýyoruz; yalan söylüyorsun; hiçbir balýk o kadar yükseðe sýçrayamaz ve velev ki sana eriþse bile o kalýn kabuðunu ýsýramaz. Üstelik biz ortada balýk filan görmüyoruz. Gerçek þu ki sen yalan söylüyorsun!…
Sözlerini tamamlar tamamlamaz ortalýðý yeniden derin bir sessizlik kaplamýþ…
Kaplumbaða demiþ ki:
- Galiba anlýyorsunuz, benimle birlikte hepinizin ölmesi gerekiyor!…
- .........!
Zürafa boynunu sessizce yere uzatmýþ. Kaplumbaða yere inmiþ ve bütün hayvanlar sessizce evlerinin yolunu tutmuþlar…
……………..
Ne demiþti bizim nur yüzlü Pir-i fani ?....
“DOÐRU, ALLAH’A GÝDER !!!...”
Evet, hem de her zaman….

ALLAH’a GÝDEN DOÐRULARDAN OLMAMIZ DÝLEÐÝ ÝLE….
AÞKINIZ CEMAL, CEMALÝNÝZ NUR, NURUNUZ AYN OLSUN !…

ALINTI..


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?