SANAT > Þiir

Küçük kýzýn çok yanlýz be annem..

(1/2) > >>

£laf:

Küçük kýzýn çok yanlýz be annem..
 
Anlatamadým anne anlatamadým, bugün yine derdimi anlatamadým...

sen anlat annem ben dinleyeyim. hani küçükken anlatýrdýn ya ben anlayamazdým þimdi anlat annem...
 
bana hep derdin ya " hayatýn oyunlarýna aldanma, senin oynadýðýn oyunlar gibi ...deðildir, yüzünü güldürmez " diye...!!

þimdi büyüdüm anne bunlarý yaþayarak ögrendim... hayatla elim sende oynadým, kolumu, kanadýmý kopardý..
 
kör ebe oynadým aglatarak gözlerimi kör etti, saklambaç oynadým, beni soðuk gecelerin yalnýzlýðýna hapsetti...

ahh annem ahh þimdi anlat da benim anlatamadýðým yürek dilim ol...

KÜÇÜK KIZIN ÇOK AMA ÇOK YALNIZ BE ANNEM.......
ahh çocuk olsaydým hiç büyümeseydim bu yalancý dünyada ....

£laf:
Herkesin vefasýzlýðýný gördü bu £LAF.....
 
Bazen kendi kanýmdan,bazen de kansýzlardan.
 
Susuyorsam kadere olan rýzamdan,fazla ýsrar etme,konuþursam.
 
altýndan kalkamazsýn, mahcubiyetten sýðýnacak bir yer de
bulamazsýn.
 
Býrakýn beni ,Ben ile Bana,ben kendime en iyi dostum bu dünyada...

£laf:
Bugün yine efkarým var dokunmayýn bana...
 
Küçük bir çoçuk gibi huysuz ve çekilmezliðim....
 
Herþeyden herkesten hatta canýmdan bezmiþliðim var......
 
.Kimseyi görmez duymaz haldeyim uzay boþluðuna düþmüþ gibiyim....
 
... Boþ ve anlamsýz herþeyy..hani kýyamet kopsa kýlým kýpýrtamaz......
 
Bugün bir baþkayým...
 
Þefkatli merhametli bir eli bekleyen kanadý kýrýlmýþ yaralý kuþ gibiyim...
 
Ölümü bekleyen hasta gibiyim....Ruhu bedenden ayrýlmýþ son duasý edilmiþ ceset misaliyim......
 

DEDimya bugün bir baþkayým.....
 
Hayellerim yarýna kalmýþ dünlerim yabancý olmuþ.....
 
Tadým tuzum yok Ben bende deðilim bugün.....
 
AHH ..Üstüme gelmeyin

£laf:
Çocukken bana “-Büyüyünce ne
 olacaksýn?” diye sorulduðunda “.
 
Hiç.....
 
.” yanýtýný verirdim omuz silkerek.
 
Haklý da çýktým…
 
Þimdi herkesin gýpta ettiði koca bir hiçim.........................

£laf:
Hayat!!! ; Bana Beþ Dakika Ýzin Ver, Hiç Kimsenin Olmadýðý, Beni Hiç Kimsenin


 Duymadýðý Bir Yerde Avazým Çýktýðý Kadar Aðlayayým.............
 
Çok Doluyum Ýçimdeki Zehri Biraz Boþaltayým.
 
Sonra Kaldýðým Yerden Ýnsanlara Gülümseyen Maskemi Takýp.
 
Yine Ýçten Ýçe Aðlarým...................!!!

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

Tam sürüme git