• 05 Haziran 2020, 02:38:44

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: KuL...  (Okunma sayısı 339 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı BeSney

  • YöNeTiCi
  • MüDaViM
  • *****
  • İleti: 853
  • Teþekkür 35
  • Yek nefes;dü þükres
KuL...
« : 12 Mart 2013, 14:19:14 »

Her insan, kulluk vazîfelerini yapmak için yaratýldý. Onun için herkes, ALLAHü teâlâyý yaratýcý, kendisini yaratýlmýþ bilmelidir. Bir kimsenin, ALLAHü teâlâya kul olmasý için, O´ndan baþka þeylere kul olmaktan ve baðlan­maktan tam kurtulmasý lâzýmdýr. Bunun için büyük âlim ve velî Ýmâm-ý Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendî vilâyet yâni evliyâlýk mertebelerinin sonunun, en yükseðinin abdiyyet (kulluk) makâmý olduðunu ifâde etmiþ­tir. (E. Ans. c.1, s. 6)

Evliyânýn büyüklerinden Abdülmecîd Þirvânî (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretleri; Mevlânâ hazretlerinin þu sözünü sýk sýk söylerdi."Men bende þüdem, bende þüdem, bende, þüdem

Men bende behaclet beser efkende þüdem

Her bende þeved þâd ki âzad þeved

Men þâd ezânem ki türâ bende þüdem"(ALLAHým ben kul oldum, kul oldum, kul oldum. Kulluktaki vazîfemi ya- pamadýðýmdan utanarak baþýmý eðdim. Her kul kapýsýndan âzâd ol­du- ðunda sevinir mesrûr olur. Bense ne zaman sana tam kul olursam o va- kit þad olur, neþelenirim.)

Evliyânýn meþhurlarýndan Ebû Bekr Verrâk (rahmetullahi teâlâ a- leyh) buyurdular ki: "ALLAHü teâlâ bir kulundan þunlarý ister. Kalbin; Alla- hü teâlânýn evine hürmet, yarattýklarýna þefkat etmesi. Lisanýn; Ke­lime-i tevhidi söyleyip, yaratýklara yumuþaklýkla muâmele etmesi. Bede­nin; ibâ- det ve tâatte bulunup, müminlere yardým etmesi. Huyun; ALLAHü teâlânýn hükmüne sabýr gösterip, yarattýklarýna karþý halîm-selîm ol­masý."

ALLAHü teâlânýn emirlerine uymayý tercih etmek, nefsi ayýplamak ve dostlarýn nasîhatini öðüt kabûl etmek husûsunda da þöyle buyurmuþtur: "Kul, gizli ve açýk her zaman ALLAHü teâlâya itâat eder, hiç bir an O´nun emrinden çýkmaz. Kendisine kötülük edene iyilik eder, nefsin arzusuna uymaz, nîmet zamânýnda þükreder, þiddet zamânýnda sabreder. Ken­dinden aþaðý olana ikrâm eder. Kendisiyle istiþâre edenin sözünü dinler."

Büyük velîlerden Ebû Hafs Haddâd en-Niþâbûrî (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretlerine; Kulu ALLAHü teâlâya yaklaþtýran en iyi iþ nedir dedi­ler. Haddâd hazretleri; "Kulu, ALLAHü teâlâya yaklaþtýran en iyi vesîle, kulun her hâlükârda dâimî sûrette O´na ihtiyaç duymasý, bütün iþlerde sünnet-i seniyyeye dört elle sarýlmasý ve gýdâyý helâl yoldan temin etme­sidir." buyurdular.

"Ubûdiyyet (kulluk) nedir " diye sordular. O; "Malý býrakýp emrolunan husûsa sýmsýký sarýlmakdýr. Hak aramak yerine vazîfeye koþmaktýr."

"Öyleyse kerem nedir " "Dünyâyý ona muhtac olanlara býrakýp, Alla- hü teâlâya kulluða yönelmektir." buyurdular.

Türkistan´da yetiþen büyük velîlerden Ebû Saîd Ebü´l-Hayr (rahme- tullahi teâlâ aleyh) buyurdular ki: "ALLAHü teâlâ ile kul arasýnda perde, yer ve gök deðildir. Arþ ve Kürsî de deðildir. Perde, insanýn benli­ðidir. Bu a-radan kaldýrýlýrsa ALLAH´a kavuþulur."

"Kim kendini iyi zannederse o kendisini bilmiyordur."

"Kul, ALLAHü teâlâ için neyi terk ederse, ALLAHü teâlâ ona karþýlýk daha hayýrlýsýný verir."

"Kiþinin helâký, ALLAHü teâlâdan baþkasýna gönül baðladýðý þeydir."

Dîvân þâirlerinden ve mevlevî þeyhi Esrâr Dede (rahmetullahi teâlâ aleyh) ve hocasý Þeyh Gâlib in Osmanlý Sultaný Üçüncü Selîm Hana tam bir muhabbet ve baðlýlýklarý vardý. Bu durum Sultanýn aleyhinde olanlarýn onlar hakkýnda ileri geri konuþmalarýna sebep oluyordu. Bunlara karþýlýk bir gazelinde;

Ne Süleymân ne Selîm´in kuluyuz,

Hazret-i Rabb-i Rahîmin kuluyuz.

Husrev-i âleme yok minnetimiz,

Öyle bir þâh-ý kerîmin kuluyuz.diyerek çok güzel bir cevap vermiþtir.
alýntý..


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?