• 08 Temmuz 2020, 05:00:10

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Güzel Ahlakla Ýlgili Hadisi Þerifler  (Okunma sayısı 462 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı £laf

  • TaLiP
  • **
  • İleti: 116
  • Teþekkür 21
Güzel Ahlakla Ýlgili Hadisi Þerifler
« : 17 Mart 2013, 23:49:09 »
Güzel Ahlakla Ýlgili Hadisi Þerifler1. “Din, güzel ahlaktýr ” [Deylemi]
 
2. “Sizin imanca en güzeliniz, ahlakça en güzel olanýnýzdýr ” [Hakim]
 
3. ”Müminlerin iman yönünden en faziletlisi ahlakça en iyi olanýdýr ” [Tirmizi]
 
4. ”Þüphesiz güzel ahlak, güneþin buzu erittiði gibi günahlarý eritir ” [Harâiti]
 
5. “Bir insan az ibadet etse de, güzel ahlaký sayesinde en yüksek dereceye kavuþur ” [Taberani]
 
6. “Yumuþak davran! Sertlikten sakýn! Yumuþaklýk insaný süsler, çirkinliði giderir.” [Müslim]
 
7. “Sadaka, yetmiþ þerrin kapýsýný kapatýr” [Taberani]
 
8. “Geçmiþ peygamberlerin, sonraki insanlara ulaþan sözlerinden birisi de þudur: ‘Utanmadýktan sonra dilediðini yap’ [Buhari]
 
9. “Yumuþak huylu kimseye, dünya ve ahiret iyilikleri verilmiþtir” [Tirmizi]
 
10. “Ýbadetlerin en kolayý, az konuþmak ve iyi huylu olmaktýr” [Ýbni Ebiddünya]
 
11. “Dünyada veya ahirette özür dilemek zorunda kalacaðýn söz ve hareketten uzak durmaya çalýþ!” [Hakim]
 
12. “Kiþi, yumuþaklýðý, tatlý dili ile, gündüzleri oruç tutanýn ve geceleri namaz kýlanýn derecesine kavuþur” [Ý.Hibban]
 
13. “Kýzýnca, öfkesini yenerek yumuþak davrananý ALLAHü teâlâ sever” [Ýsfehani]
 
14. “Güler yüzle selam veren, sadaka verenin sevabýna kavuþur” [Ýbni Ebiddünya]
 
15. Bir kimse Resulullah efendimizden nasihat istedi, “Kýzma, sinirlenme” buyurdu Birkaç kere sordu, hepsine de “Kýzma, sinirlenme” buyurdu [Buhari]
 
16. “Çevrendekilerle güzel komþuluk et ve kendin için sevdiðini, baþkalarý için de sev ki müslüman olasýn” [Harâiti]
 
17. “Komþusu kötülüðünden emin olmayan, mümin olamaz” [Buhari]
 
18. “Halkýn elindekine göz dikmemek, müminin alametlerindendir” [Dare Kutni]
 
19. “Mümin geçim ehlidir. Arkadaþýna rahatlýk verir. Münafýk ise geçimsizdir, arkadaþýna sýkýntý verir” [Dare Kutni]
 
20. “Mümin ülfet eder [iyi geçinir], ülfet etmeyen ve ülfet edilmeyende hayýr yoktur” [Beyhaki]
 
21. “Müminin yanýna giren, güzel bir bahçeye girmiþ gibi ferahlýk duyar” [Deylemi]
 
22. “Mümin lanet etmez, kötülemez, müstehcen konuþmaz ve hayasýz olmaz” [Hakim]
 
23. “Mümin arýya benzer; konduðu dalý kýrmaz, oraya zarar vermez. Toplayýp býraktýðý eseri de güzeldir” [Beyhaki]
 
24. “Mümin, koku satan kimse gibidir. Yanýnda otursan için açýlýr. Onunla gezsen veya ortak iþ yapsan faydasýný görürsün. Onun her iþi faydalýdýr”
 [Taberani]
 
25. “Mümin akýllý, basiretli, uyanýktýr. Her iþte ALLAH’ýn rýzasýný gözetir. Acele etmez, ilim sahibidir, haramlardan kaçar.” [Deylemi]
 
26. “Müslüman, elinden ve dilinden müslümanlarýn emin olduðu kimsedir” [Buhari]
 
27. “Merhamet etmeyene merhamet olunmaz” [Müslim]
 
28. “Ben ancak güzel ahlaký tamamlamak için gönderildim” [Beyhaki]
 
29. “Güzel ahlak, büyük günahlarý, suyun kirleri temizlemesi gibi temizler Kötü ahlak ise, salih amelleri, sirkenin balý bozduðu gibi bozar” [Ýbn-i Hibban]
 
30. “ALLAH’a ve ahiret gününe iman eden, misafirine ve komþusuna ikram etsin. Ya hayýr söylesin ya da sussun” [Buhari]
 
31. “Güzel ahlak, senden kesilen akrabaný ziyaret etmek, sana vermeyene vermek, sana zulmedeni affetmektir” [Beyhaki]
 
32. “Cehenneme girmesi haram olan ve Cehennemin de onu yakmasý haram olan kimseyi bildiriyorum. Dikkat ediniz! Bu kimse insanlara kolaylýk, yumuþaklýk gösterendir” [Ý. Ahmed]
 
33. “Ýmaný en kuvvetli kiþi, ahlaký en güzel ve hanýmýna en yumuþak olandýr” [Tirmizi]
 
34. “Þu üç þey bulunan kimsenin imaný kâmildir: Herkesle iyi geçinen güzel ahlak, kendini haramlardan alýkoyan vera, cehlini örten hilm” [Nesai]
 
35. “Ýnsan, güzel huyu ile, Cennetin en üstün derecelerine kavuþur [Nafile] Ýbadetlerle bu derecelere kavuþamaz. Kötü huy, insaný Cehennemin en aþaðýsýna sürükler” [Taberani]
 
36. “Hiçbir baba, çocuðuna, güzel terbiyeden daha üstü bir hediye veremez” [Tirmizi]
 
37. “Mallarýnýzla herkesi memnun edemezsiniz. Güler yüz ve tatlý dil ile, güzel ahlakla memnun etmeye çalýþýnýz!” [Hakim]
 
38. “Kýyamet günü, müminin terazisinde, güzel ahlâktan daha aðýr bir þey yoktur. ALLAH teâlâ, çirkin konuþan ve ne konuþtuðunu bilmeyenlerden nefret eder.” [Tirmizî]
 
39. “Sýla-i rahim etmeyen kimse cennete giremez.” [Buhari]
 
40. “Kim bir hayra vesile olursa, ona, hayrý iþleyeninki kadar sevap vardýr” [Müslim]


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?