• 11 Temmuz 2020, 08:30:28

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Zirve-i HÝÇ..  (Okunma sayısı 1087 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Zirve-i HÝÇ..
« : 26 Mart 2013, 18:29:33 »
ONLAR KIRK KÝÞÝ ÝDÝLER KIRK KORKUSUZ YÜREK::
Onlar ..Onlarki iki ateþ arasýnda gidip gelenler ..

nam salan o ateþten korkularý deðildi elbette..

O ataeþin narýna nur ile karþýlýk vermeleriydi..vazgeçmediler..kavillerinden dönmeye yeltenmediler..

þu devirde daha ana kucaðý saydýklarý ondört yaþta o dönemde hakikatin yerine yataða yatýp canlarýndan gecenlerdi onlar..

yürüken topraðý titreten kervanlarýn en güzel kumaþlarý kokularý onlar için yapýlýrken ellerinin tersiyle hepsinden vazgecenlerdi onlar..

Safa tepesi eteklerinde bir ev var bundan 1400 sene önce onun büyükçe bir odasýnda toplanan bir avuç Müslüman dünyaya meydan okumuþtu..

Baský ve zulmün dorukta olduðu bir zamanda Ýki Cihan Serverinin asw in müjde dolu sözlerini dinleyenler Erkam r.a evine girdikleri gibi çýkmýyorlardý...


Resulullahýn müjde dolu sözlerine vurulan bu þerefli insanlar öyle bir iman ile Erkamýn (ra) mesut hanesinden çýkýyorlardýki küfrün ve inançsýzlýðýn karanlýðýndan kaçarak bütün eziyetleri iþkence ve ýztýrabý göze alarak insanlara tebliðe baþlýyorlardý...

::ONLAR KIRK KÝÞÝ ÝDÝLER KIRK KORKUSUZ YÜREK::


Zihinlerde zerre kadar tereddüt ve yüreklerde zerre kadar korku yoktu.

Bir avuç Müslüman ile baþlayan önce Mekkeye sonra da bütün dünyaya pervasýzca hodri meydan diyenlerin hikayesiydi bu…


Mushablarýn caþlarýn Hamzalarýn uðrunda canýný verdiði bir davanýn Mekke ufuklarýnda belirmesiyle bir mücadelenin baþlangýcýydý Erkamýn r.a mübarek evi...

::ONLAR KIRK KÝÞÝ ÝDÝLER KIRK KORKUSUZ YÜREK::

RASULULLAHIn saw.ölüme kadem basarak biat eden ve ona tereddütsüz inanan bu yüce insanlar iþlenen hurafe inançlardan vazgeçip tek olan ALLAHa ve onun peygamberine inandýklarý için eziyet görenler Erkamýn evinde rahat bir nefes alýyordu...


Ecdadý sülalesi annesi ve babasý hatta çocuklarý ve hanýmý kendisine düþman olan birçok sahabi bu saadet yuvasýnda rahatlýyordu..nefes alýyorlardý..çünki innamýþlardý..


Cahiliyye devrinde izzet ve itibar sahibi biri olduðundan müþrikler müminlerin bu nurlu evde toplanmalarýna ses çýkarmazdý...

Ýslamýn bu ilk çileli günlerinde Erkamýnn evinde yetiþenler öyle bir iman gücü ile yola çýkýyorlardýki þehadete eriþmek için hayattan vazgeçip ölümü arzuluyorlardý....


::ONLAR KIRK KÝÞÝ ÝDÝLER KIRK KORKUSUZ YÜREK::Cahiliyye devrinde kuruyan gönüllere katýlaþan kalblere körleþen zihinlere hayat veren Resulullahasaw iman edenler dünyaya öyle bir medeniyet taþýmýþlardýki tarih bunun benzerine þahit olmadý ve olmayacaktýr...


þimid hayretle bakýyoruz deyilmi 40 kiþþinin milyonlara varan bir medeniyete imza atabileceklerine..


Hedefe kilitlenen zihinlere Muhammedi sevda ile dolu kalplere tereddütsüz ve korkusuz yüreklere imreniyoruz...

O devirdeki bu koca yüreklerin yaþadýklarý ile modern zamanýn arsýndaki farký anlayabiliyormuyuz peki..

Ýslam güneþine Safa tepesindeki Erkamýn r.a evi beþiklik ederken ya bizlerin halleri ve günümüzün ilhamdan ve nurdan uzak evlerini düþünüyor muyuz hiç..

Gün boyunca televizyon baþýnda oturan dizi ve lüzumsuz programlar ile aptallaþan günümüz insanýný Erkamýn evindekiler ile kýyas ettikmi diye soruyormuyuz kendimize ..

karþýlaþtýrma yapmaya bile çoðumuzun cesareti yok belkide çünkü belli ki biz Erkamýn evindekiler gibi sevdalanmamýþýz...

Onlar derecesinde iman etmemiþiz. ..

Onlar gibi inanmamýþýz. ...

Ve onlar gibi hayatý hakir görmemiþiz...

Bunun aksine hayata vurgun olanlardanýz..vazgeçilmezlerimiz var..baþucumuzdaki en vazgeçilmezimiz yüzümüz yaþlanmasýn diye nemlendirici kremlerimiz mesela..

Dünyalýk namýna zerre kadar kaybettiðinde ödü kopanlardanýz. ..

Ahireti bile bile dünyanýn peþinden koþanlarýz...

Biz aslýnda “Eyvah Aldandýk þu hayat-ý dünyeviyeyi sabit zannettik” düsturunca kendini aldatanlardanýz..

Hangimizin evinde o saadet evlerinden bir hava esiyor..

Hangimizin evi Muhammed sofralarýndan bir sofra..
hangimizin evinde raflardaki kitaplar tozlanmamýþ ve televizyon denen illet yok...

Hangimizin evi birer medresei Yusufiye tarzýnda ilim ve irfan yuvasý haline gelmiþ..

Erkamýn nurlu evinde ölüm pahasýna da olsa inancýndan vazgeçmeyip gerektiðinde inancý uðruna en yakýnýndan ayrýlma cesaretini gösteren insanlar yetiþmiþken ve koca bir dünyaya medeniyet taþýmýþkenya bizim evde yetiþtirdiklerimiz...

Musab gibi delikanlýlarý yetiþtirebiliyor muyuz...

Henüz çocuk yaþta ordunun baþýna geçmiþ Üsameler var mý evimizde..

Evlerimizde kaç akþam çoluk çocuk bir arada ALLAHý anýyoruz..

oysaki bir insanýn yetiþmesinde ve hatta bir toplumun þekillenmesinde en önemli faktör insanýn yuvasýdýr evidir...

Erkamýn evine benzemeyen evlerden Musablar çýkmaz...

bedel ödemeden yüreðini tutusturmad kendini yakmadan gelinevbilecek mertebelrim elbette seviseyi belli..

bu yollarda yürüyenlern bedeller i makamlar belli..


butün korlarýn ve hatta küllenmiþ hallri dahi küler içinde gül gül olan makamlarý

buna teslimiyet makamý demiþler usanmadan yorulmadan koþmuþlar o yokulþlarda...


OnLARKÝ ERKAMIN evinden çýktýklarýnda 40 kiþiydiler..


çayý soluyup yudumlayýp çýkmadýlar MUTMAÝN olmuþ on yürekle cýktýlar.Hani nediyordu EL BAKARA suresinde Bismillahirahmanirrahim.Teslim oldum teslim olduk ya Rab sana..

Evlerimizin Erkamýn evine bezemesi için nefes tüketenlere SELAM olsun..

Sizden iyisini görmedi gözler asla

Sizden güzelini doðurmadý analar

Her ayýp ve kusurdan uzak yaratýldýnýz

Sanki...Nasýl dilediyseniz öyle yaratýldýnýz

zirve_i hiç
2009-03-29 ..

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Zirve-i HÝÇ..
« Yanıtla #1 : 29 Mart 2013, 13:16:33 »
buna teslimiyet makamý demiþler usanmadan yorulmadan koþmuþlar o yokulþlarda...

ben bugünün dünyasýnda kimi tarif ettiðini çok iyi biliyorum!  :smiley:


Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Zirve-i HÝÇ..
« Yanıtla #2 : 30 Mart 2013, 00:52:16 »
ben bugünün dünyasýnda kimi tarif ettiðini çok iyi biliyorum!  :smiley:

Belkim abisi..

Misal...Örnek...Sahabe efendilerimiz..
Benzemeye çalýþmak bile bi þey...en azýndan fark..

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Zirve-i HÝÇ..
« Yanıtla #3 : 13 Nisan 2013, 19:48:21 »

'Olur''

Ne güzel bir söz

''Olur''

En güzeli de kadere

''Olur'' demek/


Onun bize verdiklerine,

vermediklerine,

verip de aldýklarýna.

Musibetlere,

yaþanan kýrýklýklara,

acýlara,

kayýplara,

terk edilmelere.

 Günahlara ise hayýr demek.

 Tersine dönmüþ dünya deðil mi Yusuf.
Sýr deðilmi KUYU/

" Ýçlerinden bir söz sahibi, Yusüfü, dedi öldürmeyin de bir kuyu dibinde býrakýn ki kafilenin biri onu lekît olarak alsýn, eðer yapacaksanýz böyle yapýn. Yusuf/14"

bir zýndan ancak bukar hürriyet olur /

"Ey zindan arkadaþlarým, birbirinden ayrý (bir sürü) Rabler mi daha hayýrlýdýr, yoksa kahhar (kahredici) olan bir tek ALLAH mý?" "Sizin ALLAH'tan baþka taptýklarýnýz, ALLAH'ýn kendileri hakkýnda hiçbir delil indirmediði, sizin ve atalarýnýzýn ad olarak adlandýrdýklarýnýzdan baþkasý deðildir. Hüküm, yalnýzca ALLAH'ýndýr. O, kendisinden baþkasýna kulluk etmemenizi emretmiþtir. Dosdoðru olan din iþte budur, ancak insanlarýn çoðu bilmezler." (Yusuf Suresi, 37-40)

Bir gömleyin arkasý ise iþte bukdar yüzyýllara konu olur..

Kapýya doðru ikisi de koþtular. Kadýn onun gömleðini arkadan çekip yýrttý. (Tam) Kapýnýn yanýnda kadýnýn efendisiyle karþýlaþtýlar. Kadýn dedi ki: "Ailene kötülük isteyenin, zindana atýlmaktan veya acý bir azabtan baþka cezasý ne olabilir?" (Yusuf Suresi, 25)
 
SIR idi YUSUFUn ruyasý /

þimdilerde bize açýk olan.


" Hani Yusuf babasýna: "Babacýðým, gerçekten ben (rüyamda) onbir yýldýz, güneþi ve ayý gördüm; bana secde etmektelerken gördüm" demiþti. (Babasý) Demiþti ki: "Oðlum, rüyaný kardeþlerine anlatma, yoksa sana bir tuzak kurarlar. Çünkü þeytan, insan için apaçýk bir düþmandýr. Böylece Rabbin seni seçkin kýlacak, sözlerin yorumundan (kaynaklanan bir bilgiyi) sana öðretecek ve daha önce atalarýn Ýbrahim ve Ýshak'a (nimetini) tamamladýðý gibi senin ve Yakub ailesinin üzerindeki nimetini tamamlayacaktýr. Elbette Rabbin, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir." (Yusuf Suresi, 4-6)

''Olur''

 Ne güzel bir söz

''Olur''

En güzeli de kadere

''Olur'' demek/

Amenna


Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Zirve-i HÝÇ..
« Yanıtla #4 : 20 Mayıs 2013, 12:40:47 »

Üç günlüktür ömrümüz..
Fakat üç günlük olmadýðýna inananlarýz  ,yürüdüðümüz yolun..
Gün gelir gölgeler düþer ,güneþ ufka küser sanarýz ..
Gün gelir ,güllerin dikenleri yalnýzca bizeymiþ gibi serzeniþlere düþeriz..
ÝNANAN..
Ýnanmýþ ruhlar
Gölgeler þaþýrtmaz onlarý..
Taþlar katýlaþtýrmaz..
Dikenler Gülün korumasýdýr bilirler…
ÝNANAN
Ýnanmýþ ruhlar..
Yola inanmýþlardýr..
Birgün gelecek ,ve OGÜN  TÜM MAHSUNLARIN GÜLECEÐÝNE..
Tüm yalnýzlarýn, asýl sahiplerine ereceðine inanmýþlardýr..
Su olmak isterler..
Birdamlacýkta olsa…
Su akýp denize varacaktýr bilirler..
ÝNANDIÐINDA bir insan ,ONUN yoluna teslim olduðunda, kalbi mahzunda olsa gözleri güler ötelere bakýnca..
Ve bilir ki
HAKikat  yalnýz KALMAZ..
 
AMCA YALNIZ KALACAÐIMI DÜÞÜNME GERÇEK YALNIZ KALMAZ
Amcasý,en yakýný onu büyüten sarýp sarmalayan  tarafýndandan yalnýz býrakýlmak
üzereydi ,bu sözcükleri dökerken..
 
Ebu Talip ,artýk yeðenini korumak zor gelmeye baþlamýþtý ve þöyle diyordu yiyenine..
“BANA BUKADAR ZOR YÜK YÜKLEME YÝÐENÝM, ÇÜNKÝ TAKATÝM BÝTMEK
ÜZEREDÝR”

Yalnýz býrakýldýðýný fark ediyordu ALLAH Rasulü de, yalnýz kalan kimdi..
O SENÝ BÝR YETÝM ÝKEN BARINDIRMADIMI “
[duha 6]
Barýndýran kimdi sahip çýkan KÝM
Ve ALLAH Rasulü kendini yalnýz býrakan amcasýný teselli eder..
 
“AMCA YALNIZ KALACAÐINI DÜÞÜNME GERÇEK YALNIZ KALMAZ  “
Amcasýný teselli ederken o günlerde,O TESELLÝ sonralarda hepimizin hayat
pýnarý olacaktý elbet..
Yalnýz amcasýmý: en yakýnlarý taþlamýþlar þehirlerden kovulmuþ yalnýz
býrakmýþlar..
Oysa ,O ÞEHÝRLERÝN TAÞLARININ SAHÝBÝNÝ de BÝLENDÝ..

Yemin ederimki bu dinin tammalanacaðý gün çok yakýn .Ozaman gönüllerde
ALLAH korkusundan bir korku kalmayacak.”
“Müsmülamlýk kemale erecek Dünyanýn dört bucaðýndan gelen bir adam
kalbinde ALLAH korksundan baþka korku duymayacak“

 
Böyle sesleniyordu dostlarýna..
ALLAH korkusu yoksa kalplerde nice NÝCE KÜÇÜK KORKULAR VARDIR..
Pusudadaýr korkular..
Ýhanet vardýr ,yalan vardýr ,talan vardýr..
Zulüm vardýr..
Ezilmiþlik vardýr..
Vefasýzlýk,kendi yavrusunu topraða gömecek kadar SEVGÝSÝZLÝK vardýr.
Yola ÝNANAN ,yoluna çeker insaný..
Ümitli olan ÜMÝT verir..

Süt babasý medineye geldðinde sorar..
“Ey Muhammed senin yaydýðýn duyurduðun nedir”
Efendimiz sav. Anlatýr ve sonunda þunu söyler..
Birgün gelecekde söyledklerimin doðru olduðunu göreceksin

Eþi Hatice ra. Ve Amcasýda vefat eder..
Düþman yalnýz kaldýðýný düþünür..
Eziyet zulüm artar..Edep sýnýrlarý zorlanýr..
Fakat onlar deðil, zaman gösterecekti kimin küçümsendiðini..ve gösterdide..
Birgün Mekke sokaklarýndan geçerken baþýna toprak atarlar, O halde eve gelir
Kýzý Fatýma r.a babasýný hem yýkar hem aðlar..
O kýzýný teselli eder..
Aðlama kýzým Alllah babaný koruyacak yalnýz býrakmayacak
Baþýmýza bir musubet geldiðinde ,ayaðýmzýn takýldýðý taþlarda ,Yine Onun sözleri bulurda bizi aydýnlýða çýkarýz..
Ayaða kalkýp yürümeyi
Nimette þükrü aramayý..
Belada sabrý ..
Bilinki asýl nasibniz þükrünüz ve sabrýnýzdýr
Asýl nimet sana þükrün ve sabrým verilmesidir..
Bil ve Onu ara kalbinde ..hali ara, cismindekini deðil

ÞARTLAR NE OLURSA OLSUN ÝNANAN ÝÇÝN HEPÝS ÝYÝDÝR
Ufka bak ,yarýnlara ,Ýnanýrsak yarýnlar bizim..
Ufukta bizi bekleyen güne bak ,gülümseyen yüzlere bak..
Havzýn baþýnda bekleyeni düþün..
Ozaman ne gölegler ne önümüzdeki taþlar ..
Her varlýkta ve yoklukta kalbimize döneceðiz..

Güzel ,
güzel her zaman güzel ,zira güzel ,gözün gördüðü deðil gönlün gördüðüdür..
Yalnýzlýk iþte ..
ÝNANANA Hakký bulmak, ÝNANMAYANA ümitsizlik kapýsý..
AMCA YALNIZ KALACAÐINI DÜÞÜNME GERÇEK YALNIZ KALMAZ  “
ÜZÜLME...

ALLAH BÝZE YETER..

Yola ÝNANAN ,yoluna çeker insaný..
Ümitli olan ÜMÝT verir..
Söz deðmeli her daim varlýk alemine..ve tutmalý ellerinden bilen bilmeyenin…
 
Zirve i Hiç...
2010-05-04

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
Zirve-i HÝÇ..
« Yanıtla #5 : 11 Haziran 2013, 16:41:41 »Vefâ nedir, bilir misin?

Vefâ arkanda býraktýðýný, giderken yaktýðýný
yabana atmamandýr.

Vefâ   dostluðun asaletine, bir dua sonrasý
 
verilen sözlere, hayallere ihanet katmamandýr

Vefâ ötelerin sonsuz mükafatý karþýsýnda,

cehennemi   hafife almaman,
 
ulvi güzellikleri dünyaya satmamandýr

(HZ.MEVLÂNA )
Ah deme VEFA

AH yakýþmaz SANA
 
gönül hanesin de VEFASIZDAN deðil

hakiki SEVALIDAN haber getiren VEFALILAR da var þu alemde..

VEFANIN Namzeti SIDDIK aþkýna..

BEKLEMEK vefanýn diðer adýydý..

Selam olsun VefaLIya vefasýz kalmayanlara
 
             
EY VEFANIN SAHÝBÝ
                   
Sessiz acýlarým yaný baþýnda bulmuþta sesli harflerini

Bilemedim KÝ Senli cümlelerim ne zaman kurulmuþ.


Zirve-i Hiç...