• 30 Mayıs 2020, 01:14:24

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Haya...  (Okunma sayısı 329 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı £laf

  • TaLiP
  • **
  • İleti: 116
  • Teþekkür 21
Haya...
« : 27 Mayıs 2013, 22:07:07 »

Haya

“-Utanmýyorsan, dilediðini yap!” ikazýný,bütün büyükler tekrarlamýþlardýr.Çünkü,insanýn en güzel süsü,utancýndan dolayý ,yüzünün kýzarmasýdýr.
 
Efendimiz de (s.a.) “Haya imandandýr” buyurmuþtur.
 
Ýnsan,utanma duygusunu doðuþtan getirir ama,imanla korur ve geliþtirir.
 
Bütün güzellikler gibi,utanmanýn,iffetin,hayanýn da kaynaðý imandýr ve bu sebeble de kadýn erkek herkesin asýl deðeri, doðru bir biçimde ALLAH’a ve ahirete inanmaktadýr.
 
Ýslam imaný,bütün mensuplarýný iffete ve edebe çaðýrýr.
 
ALLAH tarafýndan her an görüldüðünü ve gözetildiðini bilen bir insan,yaptýklarýndan hesap vereceðini de bildiði için,elbette ki kendisi için çizilmiþ sýnýrlara uyar;nerede durmasý gerektiðini,nerede serbest olduðunu hep hesaba katar.Çünkü,dünya hayatýnýn sonunda kurulacak olan en büyük mahkemede, her halinden dolayý sorgulanacak ve en küçük iyiliðinin de,en küçük kötülüðünün de karþýlýðýný mutlaka görecektir.
 
“O,ALLAH’ýn kendisini gördüðünü bilmez mi?”Alak 14
 
“Þüphesiz ALLAH,sizin üzerinizde her þeyi görüp gözetendir.”Nisa 1.
 
“-Nerede olursanýz,O sizinle beraberdir.”Hadid 4
 


Görürcesine bir ALLAH imaný ve ALLAH tarafýndan görüldüðüne kesin olarak inanmak,iffetli olmayý doðurur.Böyle bir mü’min,sürekli Cenab-ý Hakk’ýn nazarýna muhatap olmasý itibariyle hayada,iffette,edepte derinleþir,kesintisiz bir temkin üzere yaþar.
 
Güzeller Güzeli (s.a.) þöyle buyurur:
 
“-ALLAH’a karþý olabildiðince hayalý davranýn!ALLAH’a karþý gerektiði ölçüde hayalý olan ,kafasýný ve kafasýnýn içindekilerini,midesini ve midesindekilerini kontrol altýna alsýn.Ölüm ve çürümeyi de hatýrýndan uzak tutmasýn.
 
Ahireti dileyen, dünyanýn suri güzelliklerini býrakýr…Ýþte,kim böyle davranýrsa,o ALLAH’tan hakkýyla haya etmiþ sayýlýr.”
 
Ayýplanan þeye düþme korkusuyla,insanda hasýl olan deðiþim,durum ve tavýr,hayadýr.
 
Ýnsan bu duygusuyla,kötülüklerden ve çirkinlikliklerden uzak durur.
 
Tabii ki haya,kadýn erkek her mümin içindir.Ancak yapý ve yaratýlýþlarý gereði,kadýnlara daha da yakýþan bir güzelliktir.
 
Ebu Said el-Hudri der ki:
 
“-Resulullah (s.a.) çadýrdaki bakire kýzdan daha çok haya sahibi idi.Hoþ olmayan bir þey görmüþse,biz bunu yüzünden hemen anlardýk.”
 
(Kütüb-i Sitte-c.17-s.609-611)
 
Efendimiz ,hayayý ahlakýmýzýn özü olarak tarif etmiþtir:
 
“-Her dinin kendine has bir ahlaký vardýr.Ýslam’ýn ahlaký ise,hayadýr.”
 


Haya, sadece kadýnlara mahsus deðildir.Mesela Hz. Osman(r.a.), haya timsali olarak tanýnmýþ bir mübarek zat idi.
 
Hayanýn en önemli sonucu,fevkalade iffetli,edepli ve namuslu olmaktýr.
 
Kutsal’ýn olmadýðý yerde,utanmak;utanmanýn olmadýðý yerde de,iffet,edep,haya barýnamýyor.Laikçi bir bakýþ açýsýndan, saðlam bir ahlak,edep,haya,iffet anlayýþý doðmuyor.
 
Ýþte bu yüzden,ülkemizdeki din eðitiminin periþanlýðýna bakarak,Rahmetli Necip Fazýl,bundan yarým asýr önce, “Bu gidiþle,utanmaktan utanan bir nesil gelecek!” demiþti.
 Vehbi Vakkasoðlu


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?