• 04 Temmuz 2020, 11:58:39

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: VATAN MÝLLET DÜÞMANlarý...  (Okunma sayısı 858 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
VATAN MÝLLET DÜÞMANlarý...
« : 29 Haziran 2013, 13:31:00 »
CHP'nin kanalý olan ve ulusalcý duygular üzerinden yayýn yapan Halk TV, PKK kanalý Nuçe TV'ye baðlandý.

Gezi olaylarýyla adýndan söz ettirmeye baþlayan Halk TV, bugünkü canlý yayýnýnda bir ilke imza attý.

Ulusalcý yayýn politikasýyla bilinen Halk TV, PKK'ya yakýnlýðýyla bilinen NUÇE TV'yi canlý yayýnýnda izleyicilerine taþýdý.

Diyarbakýr'ýn Liçe ilçesindeki karakol inþaatýna tepki gösteren protestoculara jandarmanýn müdahale etmesiyle ilgili görüntüleri de sýk sýk ekrana getiren Halk TV, tüm yayýný Lice'deki olaylara ayýrýrken, göstericilere ömüdahale anýný defalarca ekrana getirdi.

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
VATAN MÝLLET DÜÞMANlarý...
« Yanıtla #1 : 29 Haziran 2013, 13:43:12 »Taksim'deki eylemler baþladýðýndan beri sosyal medyada "provokasyon" amacýyla üretilmiþ "masabaþý" haberler cirit atýyor.

Bunlar sürekli yalanlansa da kontrolün olmadýðý için bu mecrada yanlýþ bilgiler çok çabuk ve tekrar tekrar yayýlýyor.

Gezi Parký'na yapýlan müdahale sonrasý pek çok fotoðraf ve bilgi doðrulanmadan paylaþýldý.

MÝLLETVEKÝLÝ AYGÜN PAYLAÞTI

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün
de gerçekliðini doðrulatma ihtiyacý hissetmeden Twitter'dan bir fotoðraf paylaþtý. Aygün bu fotoðrafýn Türk polisinin plastik mermileriyle yaralanan bir göstericiyie ait olduðu belirtti.

Oysa bu fotoðrafýn Türkiye'yle, Türk Polisi'yle, Taksim'deki eylemlerle yakýndan uzaktan ilgisi yoktu. Fotoðraf 25 Mayýs tarihinde Facebook'ta paylaþýlmýþ ve Suriye'deki gösterilerde Esed'in askerleri tarafýndan vurulmuþ bir kiþiye ait olduðu belirtilmiþti.

ÝSTANBUL VALÝSÝNDEN AÇIKLAMA

Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da sosyal medya hesabýndan açýklama yaparak, Aygün'ün yeniden ilettiði (RT) fotoðrafýn, Türkiye'yle ilgisi olmadýðýný duyurdu.

Gerçek böyle olmasýna raðmen Türkiye'deki yaþananlarla yakýndan uzaktan alâkasý olmayan bu yalan içerik paylaþýlmaya devam etti, ediyor
.

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
VATAN MÝLLET DÜÞMANlarý...
« Yanıtla #2 : 20 Temmuz 2013, 15:24:19 »

Ayþe Arman'dan polis röportajý


Ayþe Arman Gezi eylemlerinde sert eleþtirilere maruz kalan isimsiz polislerle konuþtu...
Bu ülkede, 31 Mayýs’tan beri hem çok umut verici hem de çok acý þeyler yaþandý. Bütün olan bitenin içinde en felaketi, polisin Gezi protestocularýna karþý uyguladýðý aþýrý ‘orantýsýz þiddet’ti. Öyle bir þiddet ki… Sonucu: Beþ ölü (her an altý olabilir), felç, beyin sarsýntýsý, onlarca göz kaybý… Bu þiddeti uygulayan polislerin içinden dört kiþiyle konuþtum. Evet, Gezi tanýklýklarýnda bugün polislere kulak veriyoruz. Onlar, yaþadýklarýndan gurur duymayan polisler. Onlar, polis içinde reform yapmaya, polis haklarýný düzeltmeye, düzenlemeye çalýþan bir grup. Son derece açýk sözlü davrandýlar, sorduðum her soruyu yanýtladýlar.


Yeni Þafak’ta Salih Tuna, ‘Ergenekon’un amiral gemisi’ diye tanýmladýðý Hürriyet gazetesinin Gezi olaylarýndan beri mütemadiyen polis üzerine ‘çalýþtýðýný’ sorgulayan bir yazý kaleme aldý.

Hürriyet’in "gazete" polise yönelik “operasyonu”nun arka planýnda da bir “darbe hayali” olduðunu Tuna þu satýrlarla ortaya koydu:

Kaç polis intihar ederse Hürriyet rahatlar?

'Ergenekon'un amiral gemisi' Gezi olaylarýndan beri mütemadiyen polis üzerine 'çalýþýyor.'

Öyle alelade deðil ama, 'psikolojik harp' stratejisi uyguluyorlar.

Polisin, Türkiye Cumhuriyeti polisi deðil de AK Parti'nin polisi olduðu imajýný yerleþtirmek için öyle hokkabazlýklar yapýyorlar ki, aklýnýz durur.

Her fýrsatý deðerlendiriyorlar, fýrsat bulamazlarsa da üretiyorlar.

Taksim'de esnafýn dün yaptýðý açýklamayý, 'Polisin Mini Cooper araçlarla açýklamayý takip ettiði görüldü' þeklinde verdiler.

Nedir bu Mini Cooper vurgusu? Neden gözümüze sokulmak isteniyor?

Ýki nedeni var:

Birincisi, 'Gezi eylemcilerine TOMA, esnafa Mini Cooper' algýsýný yerleþtirmek.

Zaten sosyal medya da bu algýyý þappadak 'satýn aldý.'

Maksat þu: Gezi olaylarýndan dolayý maðdur olduðunu söyleyen (dolayýsýyla da otomatikman AKP'li sayýlan) esnafýn kayýrýldýðý, yani polisin çifte standart uyguladýðý algýsýný yerleþtirmek.

Piyasada sürüsüne bereket 'orantýsýz zeka' var nasýlsa; esnaf açýklamasýyla, Taksim'i 17 gün iþgal edenlerin eylemlerini bir tutmakta zorlanmayacaklardýr.

Ýkincisine gelince…

'Orantýsýz zekalar' için tastamam adrese teslim algý: 'Gezi olaylarýný bastýrmanýn 'ödülü' olarak AKP'den Mini Cooper'larý kapmýþlar.'

Ne de olsa bilinçaltý hazýr: 'Kömür makarnayla seçmeni kafalayan AKP, Mini Cooper'la da polisi kafalýyor iþte…'

Ulan oðlum siz kaç yýlda bir Taksim'e çýkýyorsunuz?

Gezi olaylarýndan önce Cadde-i Kebir'de hiç volta atmadýnýz mý?

Mini Cooper polis arabalarýnýn 2010 yýlýndan beri oralarda zýrt pýrt dolaþtýðýný görmediniz mi?

Dedim ya, Ergenekon'un amiral gemisi fýrsat bulmasa da üretir. Hele bir Ayþe Arman'larý var ki, acayip üretken.

Bulmuþ 4 adet polis memuru, hepsini birden arkasýna alýp bi güzel de poz vermiþ; sonra kaktýrmýþ bir röportaj ki, olursa o kadar olur.

Polislerden biri, 'Canavarlaþtýk, insanlýktan çýktýk, polislikten tiksindik, emniyette hukuk yok, halkýn bize öfkesi birken bin oldu' derken, diðeri 'Elbette orantýsýz güç kullandýk. Aksini kim iddia edebilir. Emniyette hukuk yok, bize böcek muamelesi yapýlýyor...' diyor.

Ayþe soruyor: 'Suçluluk duyuyor musun?..'

Cevap þu: 'Duymayan insan deðildir…'

'O sýrada hadi aslanlarým diyen oldu mu' sorusuna da, 'Olmaz olur mu mehter marþý bile çaldýlar' cevabý veriliyor.

Ayþe öyle coþmuþ ki, Kýlýçdaroðlu'nun Gezi olaylarý sýrasýnda polise yaptýðý çaðrýyý aynen soru kalýbýna dökmüþ: 'Bu emir kanun dýþý, uymuyorum diyebiliyor musun?'

Aferin Ayþe, sendeki zeka kimsede yok; hele þu sorun yok mu beni hepten tüketti: 'Sen Gezi'dekilerin dýþ mihrak olduðuna inanýyor muydun?'

Polis de bu 'orantýsýz zeka' sorusuna þaþýrýyor tabii: 'Hayýr. Çünkü kendi arkadaþlarým da vardý aralarýnda. Telefonlaþýyorduk. Neredesin diyordum, parktayým diyordu..'

'Dýþ mihrak' olmasý için bizzat katýlanlarýn 'dýþardan' gelmesi gerekiyordu herhalde. Ýyi de ona 'dýþ' denir, 'mihrak' nerde kaldý birader? Neyse geçelim, biz bu orantýsýz zekalarla baþ edemeyiz.

Ýntihar kýsmý hepsinden enteresan

Polis: 'Ýntihar ediyoruz…'

Ayþe: 'Amirleriniz ne diyor?'

Polis: 'Ýntihar etmeyin oðlum diyor…'

Hürriyet gazetesi, bir süredir sistemli bir þekilde Gezi olaylarýndan dolayý polislerin üst üste intihar ettiði haberlerini 'yayýyor.'

Uzun lafýn kýsasý, Gezi olaylarýna müdahale eden polisin psikolojisinin bozulduðu algýsýný yerleþtirmek için her fýrsatý deðerlendiriyorlar.

Ne zaman nasýl rahatlarlar, bilemiyorum!

Mesela, yarýn saat kaçta, kaç polis, Hürriyet gazetesinin önünde törenle intihar ederse rahatlarlar?

Benim bildiðim þudur: Nasýl ki Tahrir'den darbe üretildi, ayný þekilde burada da darbe üretilecek ortamý sonuna kadar zorlayacaklardýr.

Buna en büyük engel olarak polisi görüyorlar.

Onun için polisi psikolojik olarak yýpratmak iþ göremez hale getirmek istiyorlar.

Yoksa þimdiye deðin polisin bütün yargýsýz infazlarýný arkalayan Ergenekon'un bu amiral gemisi ne diye bu denli polis düþmanlýðý yapsýn?

Yeni Þafak- Salih Tuna..

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
VATAN MÝLLET DÜÞMANlarý...
« Yanıtla #3 : 21 Temmuz 2013, 01:09:30 »
teþekkürler abisi, hoþ bir konu olmuþ.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
VATAN MÝLLET DÜÞMANlarý...
« Yanıtla #4 : 26 Temmuz 2013, 12:55:52 »
teþekkürler abisi, hoþ bir konu olmuþ.


Malum unutkan milletiz...

Þereften yoksun kaný bozuklarýn Ülkemizin birliðini bozma çabalarýnýUNUTMAMALIYIZ....
Ondan sebep buraya NOT aldýk..

Çevrimdışı insan

 • UzMaN ÜYE
 • ***
 • İleti: 1624
 • Teþekkür 63
VATAN MÝLLET DÜÞMANlarý...
« Yanıtla #5 : 26 Temmuz 2013, 13:06:47 »
Chp'li belediye baþkaný:
"Bölgeyi karanlýða ve sünni yobazlara teslim etmeyeceðiz...

Chp'li belediye baþkaný: "Bölgeyi karanlýða ve sünnilere teslim etmeyeceðiz!!"
Deniz Gezmiþi "arkanda biz varýz..bu ülkenin sizin gibi gençlere ihtiyacý var" deyip öne süren, iþlevi bitince de astýran, ölüsünün ardýndan timsah gözyaþlarý eþliðinde rant elde etmekten vazgeçmeyen insan müsvetteleri ...