• 04 Nisan 2020, 03:12:29

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Kendinizi TEST edin!  (Okunma sayısı 578 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

bilgiresidence

  • Ziyaretçi
Kendinizi TEST edin!
« : 30 Eylül 2009, 20:28:23 »
Kendinizi TEST edin!
Kendi kendinize hiç þu soruyu sorduðunuz oldu mu: “Bütün özelliklerim bu iþe uyuyor, peki neden iþe alýnan ben deðilim?” Kariyer koçu ve danýþmaný Joe Hodowanes, Ýnsan Kaynaklarý sektöründeki 28 yýllýk tecrübelerine dayanarak iþe alým uzmanlarýnýn bir adayda nelere dikkat ettiðini anlatýyor. Ýþte kendinizi test edebileceðiniz 10 özellik…

Bir kiþinin fiziksel büyümesini tamamlamýþ olduðunu görebilirsiniz. O kiþinin eðitim durumuna, derecelerine, sertifikalarýna bakarak akli yeteneðini de görebilirsiniz. Fakat duygusal olgunluðu gösterecek bir iþaret yoktur. Duygusal olgunluða eriþtiyseniz kendinize güvenerek size verilen iþin üstesinden gelemeye çalýþýrsýnýz. Sizden beklenen de budur.

1.Enerji dolu olmak.

 Bazý insanlar diðerlerine oranla daha enerjiktirler. Bu kiþiler iþ görüþmesinde ya da neredeyse her yerde etraflarýna yaþama sevinci, coþku ve enerji yayarlar. Sürekli olarak aktif olmak isterler. Böyle bir özelliðe sahipseniz odaya girdiðiniz anda fark edilirsiniz, yürüyüþünüz ve gözlerinizdeki parlaklýk hemen dikkat çeker.

2.Enerjinizi iþe vermek.

Ne kadar çalýþkan ya da ne kadar zor iþler yapmýþ olduðunuzu anlatmakla iþe alým uzmanlarý ikna olmazlar. Tembel bir insana göre her iþ zordur ve zamanýnýn çoðunu bu konuda þikayet etmekle harcar. Eðer boþ zamanlarýnýzda iþe yönelik ilgileriniz varsa, yüksek motivasyonla çalýþabilecekseniz bunlarý anlatmanýz daha yararlý olur. Çalýþma prensiplerinizden bahsedin.

3. Rolünüzün farkýnda olmak

Ýlk izlenim çok önemlidir. Görüþmeye giderken görünüþünüze özen göstermelisiniz. Görüþmeciye vereceðiniz mesajýn etkililiði, üstlendiðiniz rolün ne kadar farkýnda olduðunuzla orantýlýdýr.

4. Manevi motivasyon

Neye sahip olduðunuz, nerede yaþadýðýnýz o kadar da önemli deðildir, önemli olan elinizde olanla ne yaptýðýnýzdýr. Bunu öðrenebilmek için genelde size geçmiþte neye sahip olduðunuz, þu an elinizde olanlar ve aradaki fark sorulur.

5.Duygusal olgunluk

Ýnsanlar üç yönden büyür: fiziksel olarak, akli olarak ve duygusal olarak. Çoðu yönetici fiziksel ve akli yönden olgunlaþýrken duygusal yönden olgunlaþma garanti edilemez.

6. Kötü durumlarý kazançlý bir þekilde yönetebilmek

Ýþe alým uzmanlarý için en iyi aday, sýkýntýlý ve kötü durumlarý yönetebilme becerisine sahip olandýr.

7.Verilen iþi bitirmek.

Geçmiþte baþarýyla bitirdiðiniz iþleriniz olmalý ve sonuç odaklý olmalýsýnýz. Görüþme sýrasýnda tamamladýðýnýz iþlerden, sonuçlarýnýn ne olduðundan örnekler vererek bahsedebilirsiniz.

8.Sadece para kazanmayý istemek deðil, iþini iyi yapmak.

Para önemli bir motivasyon aracý olsa da yaptýðýnýz iþi sevmek çok daha önemli. Ýþini seven kiþi iþini en iyi þekilde yapmaya çalýþýr ve takdir toplayarak, ödüllendirilerek yaptýðý iþin karþýlýðýný alýr. Ýstemeden yapýlan iþin ne size ne de þirkete hiçbir katkýsý olmaz.

9. Amacýnýza sadýk kalýn.

Görüþmede amacýnýzý açýkça belirtin ve bu amaçta ne kadar kararlý olduðunuzu anlatýn.

10. Güler yüzlü olmak

Ýþ görüþmesi yapan kiþilerin baktýðý ilk özelliklerden belki en önemlisi güleryüzlü olmaktýr. Güler yüzlü ve kendinden emin görünerek birçok adayý geride býrakabilirsiniz.


Yazan : E.Pelin Körfez


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?