• 08 Temmuz 2020, 03:41:16

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Her Güne Bir Hadis  (Okunma sayısı 6076 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: Her Güne Bir Hadis
« Yanıtla #45 : 13 Ekim 2010, 23:33:52 »

Rýfk;

(yumuþak huy)dan mahrum olan,

her hayýrdan
mahrum olur.”

 hz. Muhammed (sav) s.a.v.

 

Ukde...

 • Ziyaretçi
Ynt: Her Güne Bir Hadis
« Yanıtla #46 : 23 Ekim 2010, 01:48:35 »
Ubeyd Ýbnu Halîd es-Sülemî Resülullah aleyhissalâtu vesselâm'ýn ashabýndan birinden naklen anlatýyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

"Ani ölüm, kâfir için gadab-ý ilahî'nin bir yakalamasýdýr, mü'min için de bir rahmettir."

Ebu Dâvud, Cenâiz 14, (3110).

Ukde...

 • Ziyaretçi
Ynt: Her Güne Bir Hadis
« Yanıtla #47 : 28 Ekim 2010, 00:08:34 »
"Zulümden sakýnýp kaçýnýnýz. Çünkü zulüm, kýyamet gününde zalime zifiri karanlýk olacaktýr. Cimrilikten de sakýnýnýz. Çünkü cimrilik sizden önceki ümmetleri helak etmiþ, onlarý birbirlerinin haksýz yere kanlarýný dökmeye, haramlarýný helal saymaya sevketmiþtir."

Müslim, Birr 56

Çevrimdışı BeSney

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 853
 • Teþekkür 35
 • Yek nefes;dü þükres
Ynt: Her Güne Bir Hadis
« Yanıtla #48 : 28 Ekim 2010, 23:16:07 »
Ebû Hüreyre radýyALLAHu anh'den rivayet edildiðine göre, Resûlullah sallALLAHu aleyhi ve sellem'i þöyle buyururken iþittiðini söyledi: "Ne dersiniz? Birinizin kapýsýnýn önünde bir nehir olsa da, o kimse her gün bu nehirde beþ defa yýkansa, kirinden bir þey kalýr mý?" Sahâbîler: O kimsenin kirinden hiçbir þey kalmaz, dediler. Resûl-i Ekrem: "Beþ vakit namaz iþte bunun gibidir. ALLAH beþ vakit namazla günahlarý silip yok eder" buyurdular.

(Buhârî, Mevâkît 6; Müslim, Mesâcid 283. Ayrýca bk. Tirmizî, Emsâl 5; Nesâî, Salât 7; Ýbni Mâce, Ýkâmet 193)

Ukde...

 • Ziyaretçi
Ynt: Her Güne Bir Hadis
« Yanıtla #49 : 07 Kasım 2010, 14:50:38 »
Zirrü'bnü Hubeyþ anlatýyor: "Saffân Ýbnu Assâl el-Murâdî (radýyALLAHu anh) bize, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ýn þöyle söylediðini rivayet etti:

"Maðrib cihetinde bir kapý vardýr. Bu kapýnýn geniþliði -veya bunun geniþliði binekli bir kimsenin yürüyüþüyle- kýrk veya yetmiþ senedir. ALLAH o kapýyý arz ve semalarý yarattýðý gün yarattý. Ýþte bu kapý, güneþ batýdan doðuncaya kadar tevbe için açýktýr." [Tirmizî, Da'avât 102, (3529).]

Çevrimdışı BeSney

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 853
 • Teþekkür 35
 • Yek nefes;dü þükres
Ynt: Her Güne Bir Hadis
« Yanıtla #50 : 07 Kasım 2010, 20:13:18 »
Ebu Musa el-Eþ’arî’den: “Ýzin istemek 3 keredir. Eðer sana izin verilirse gir. Yoksa dön.”
(Buhari - 6245; Müslim - 2153)

“Ýzin istemek, ancak göz görmemesi içindir.” (Buhari - 6241; Müslim - 2150) Ýslam görgüsünde, bir eve ve kapalý alana girmek istiyen, kapýyý en çok 3 kere çalýp izin isteme hakkýna sahiptir. Ve bu kapý çalma iþlemi de arka arkaya olmamalý, az aralýklarla yapýlmalý; böylece hane sahiplerine eðer izin vereceklerse, kendilerine çeki düzen verme fýrsatý tanýnmalýdýr. 3 sefer kapý çalýndýðý halde izin verilmemiþse, yapýlacak þey, durumun uygun olmadýðý düþünülerek geri dönülmesidir. Ýzin istemenin, kapýyý aniden açýp içeri girmemenin sebeplerinden biri de, gözün uygunsuz görüntülerle karþýlaþmamasý, günaha girmesine veya muhatabý rahatsýz etmesine engel olunmasýdýr.

Ukde...

 • Ziyaretçi
Ynt: Her Güne Bir Hadis
« Yanıtla #51 : 14 Kasım 2010, 04:04:13 »
Duanýn faziletlisi, Arefe günü yapýlanýdýr. Beyheki


Çevrimdışı BeSney

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 853
 • Teþekkür 35
 • Yek nefes;dü þükres
Ynt: Her Güne Bir Hadis
« Yanıtla #52 : 17 Kasım 2010, 21:31:41 »
"Müminlerin en faziletlisi ahlaken en güzel olanýdýr"(Ýbn Mace,Münavi,Hakim)

Çevrimdışı BeSney

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 853
 • Teþekkür 35
 • Yek nefes;dü þükres
Ynt: Her Güne Bir Hadis
« Yanıtla #53 : 06 Aralık 2010, 22:01:47 »
Kardeþinin derdine sevinip gülme, sonra ALLAH ona merhamet eder de, seni onun sahip olduðu dertle müptela kýlar.
(Tirmizi,

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: Her Güne Bir Hadis
« Yanıtla #54 : 06 Aralık 2010, 22:51:47 »

Þu üç kimse, imanýn tadýný alýr:

1- ALLAH ve Resulünü her þeyden çok seven,

2- Sevdiðini, yalnýz ALLAH için seven,

3- Ýmana kavuþtuktan sonra, küfre düþmeyi, ateþe düþmekten tehlikeli bilen.

(Buhari)


Çevrimdışı BeSney

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 853
 • Teþekkür 35
 • Yek nefes;dü þükres
Ynt: Her Güne Bir Hadis
« Yanıtla #55 : 07 Aralık 2010, 15:37:05 »
Ümmetimin kýyâmet gününde dünyada aldýklarý abdest eserlerinden yüzleri, elleri ve ayaklarý nûrlu yani parlak insanlar olarak çaðýrýlýrlar. O halde içinizden bu parlaklýðý daha ziyâde uzatmaða kimin gücü yeterse yapsýn.(Buhari)

insan

 • Ziyaretçi
Ynt: Her Güne Bir Hadis
« Yanıtla #56 : 06 Mart 2011, 02:21:12 »Birgün Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

Allâh’ým, ümmetimi koru, ümmetime merhamet et! diye yalvararak aðladý.

Bunun üzerine Cenâb-ý Hak:
Ey Cebrâil! -Rabbin herþeyi daha iyi bilir ama- gidip kendisine niçin aðladýðýný sor. buyurdu.

Cebrâil -aleyhisselâm- geldi. Rasûlullâh Efendimiz ona, ümmeti için duyduðu endiþe sebebiyle aðladýðýný bildirdi. (Hazret-i Cebrâil’in dönüp durumu haber vermesi üzerine) Allâh Teâlâ:

Ey Cebrâil! Muhammed’e git ve O’na: «Ümmetin husûsunda Sen’i râzý edeceðiz ve Sen’i asla üzmeyeceðiz.» müjdemizi ulaþtýr. buyurdu.

[Müslim, Îmân-346]

Hak Teâlâ Hazretleri (þu âyetle) ümmetim için bana iki emân indirdi:

1. Sen aralarýnda olduðun müddetçe Allâh onlara (umûmî bir) azap indirmeyecektir.

 2. Onlar istiðfarda bulunduklarý müddetçe, Allâh onlara azap etmeyecektir.

[Enfâl, 33]

Ben aralarýndan ayrýldýðýmda, (Allâh’ýn azâbýný önleyecek ikinci emân olan) istiðfârý kýyâmete kadar ümmetimin yanýnda býrakýyorum.

[Tirmizî, Tefsîr-8/3082]


Çevrimdışı BeSney

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 853
 • Teþekkür 35
 • Yek nefes;dü þükres
Ynt: Her Güne Bir Hadis
« Yanıtla #57 : 09 Mart 2011, 19:52:46 »
Cennet bahçesine uðradýðýnýz zaman orada oturunuz.
Sahabiler: "Ya Resulullah, Cennet bahçesi nedir?" diye sordular.
Resulullah (SAV) þöyle cevap verdi : "Ýlim meclisleridir."
(Terðib, 1.112)
[/b]

Çevrimdışı BeSney

 • YöNeTiCi
 • MüDaViM
 • *****
 • İleti: 853
 • Teþekkür 35
 • Yek nefes;dü þükres
Ynt: Her Güne Bir Hadis
« Yanıtla #58 : 11 Mart 2011, 10:26:14 »
Ýmâm Câfer-i Sâdýk’a:
“–ALLAH, fâizi niçin haram kýlmýþtýr?” diye sorulduðunda þu cevâbý vermiþtir:
“–Ýnsanlar birbirlerini ihsanlarýndan mahrum býrakmasýn ve birbirlerinden yardýmý esirgemesinler, diye haram kýlýnmýþtýr.” (Ebû Nuaym, Hilye, III, 194)

mustazaf

 • Ziyaretçi
Ynt: Her Güne Bir Hadis
« Yanıtla #59 : 13 Mart 2011, 02:07:28 »
Ebu Said el-Hudri radýyALLAHu anh þöyle dedi:
Resulullah sallALLAHu aleyhi ve sellem minbere oturmuþ biz de onun etrafýna oturmuþtuk. Þöyle buyurdu:

“Benden sonra size dünya nimetlerinin ve ziynetlerinin açýlmasýndan ve onlara gönlünüzü kaptýrmanýzdan korkuyorum.”

Bir adam dedi ki: “Ya Resulellah! Hiç hayýr þer getirir mi?” Peygamber sallALLAHu aleyhi ve sellem cevap vermeyip sustu. O adama: Sana ne oluyor ki sen Resulullah sallALLAHu aleyhi ve sellem’e söz söylüyorsun. Halbuki o seninle konuþmuyor, diyenler oldu. Birde baktýk ki, Resulullah sallALLAHu aleyhi ve sellem’e vahiy indiriliyor. Terini silerek açýldý ve adeta o zatý överek: “Soru soran nerede?” dedi ve þöyle buyurdu:

“Gerçekten hayýr þer getirmez. Ama yaðmurun yeþerttiði bitkilerden bazýlarý öldürür veya ölüme yaklaþtýrýr. Yalnýz yeþillik yiyen hayvanlar müstesna. Çünkü onlar yerlar yerler de böðürleri doldu mu güneþe karþý dururlar, rahatça dýþkýlarýný çýkarýr idrarlarýný yaparlar. Sonra yine otlarlar.

Bu mal tatlý ve hoþ bir þeydir. Ondan yoksula, yetime ve yolda kalmýþa veren kimse ne iyi Müslüman’dýr. Onu haksýz olarak alan kimse yiyip yiyip doymayan obur gibidir. Mal onun aleyhinde kýyamet günü þahit olacaktýr.” (Buhari/Müslim)