• 04 Nisan 2020, 03:11:03

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Hayal kurmak unutmayý önlüyor  (Okunma sayısı 512 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

MaHru

  • Ziyaretçi
Hayal kurmak unutmayý önlüyor
« : 01 Aralık 2009, 14:56:57 »
Stephan Leacock, ''En fazla iþ baþaranlar en çok hayal kuranlar olabilir'' diyor.

Albert Einstein''ýn bu görüþü doðrulayan sözü ise: ''Hayal gücü bilgi gücünden önemlidir.'' Düþ gücünün etkisini ortaya koyan bu sözleri bilim adamlarý da onaylýyor.

Ege Üniversitesi Temel Bilimleri Fizyoloji Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Nurselen Toygar, ''Zihinsel aktivasyon, hýzlý öðrenmenin önemli bir yoludur ve fiziksel çalýþma kadar verimlidir'' diyor.

Türkiye Beyin Araþtýrmalarý ve Sinir Bilimleri Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Toygar, unutmayý önlemek için neler yapýlmasý gerektiðini anlattý:

Hayal kurmanýn avantajlarý var mý?

Yaratýcý düþünce ve gündüz düþleri beyin yeteneðinin geliþmesinde iþitsel, görsel ve eylemsel yöntemlere en büyük destektir ve bellek depolanmasýný kolaylaþtýrýr.

Zihinsel aktivasyon, hýzlý öðrenmenin önemli bir yoludur ve fiziksel çalýþma kadar verimlidir.

Beyin egzersizleri ne kadar süre ile ne zaman yapýlmalý?

Bekleme odasýnda, yürürken ya da koþarken, arabada, otobüste, trende, uçakta, yemek yerken, evde dinlenirken, sýkýcý bir konuþma dinlerken, konsantre olmamanýzý gerektiren herhangi bir iþi yaparken zihinsel aktivasyon uygulanabilir.

Yalnýzca pozitif düþünce ile uygulanabileceði unutulmamalý. Çalýþma süreniz 15 ila 30 dakika arasý olsun. 15 dakikadan kýsa süren egzersizler kalýcý olmazken, 30 dakikadan uzun sürenlerse yorucu olup verimi düþürürler.

 Ama bir günde, birden çok çalýþma yapabilirsiniz. Belleðinize ne kadar çok egzersiz yaptýrýrsanýz o kadar esnek hale gelecek ve depolanmýþ bilgiyi o kadar kolay hatýrlayacaksýnýz.

Beyin bilgileri nasýl depoluyor?

Depolamanýn yöntemi;

1. tekrar: Ilk öðrenmeden 5 dakika sonra. 2. tekrar: Ertesi gün. 3. tekrar: Bir hafta sonra. 4. tekrar: Bir ay sonra. 5. tekrar: Üç ay sonra.

Hatýrlamak için pratik önerileriniz neler?

Hatýrlamanýn en iyi yolu, simge kullanmak.

Örneðin; ertesi gün yapýlacak iþler: Bir demet çiçek. Gül, karanfil, sümbül, nergis...

Her biri bir iþi ifade eder. Halka Tekniði Ile Isim Hatýrlama: Bir kimsenin ilgi ve güvenini kaybetmenin en kolay yolu ismini hatýrlamamaktýr.

Bu nedenle; arkadaþlýklar, iþ iliþkileri, yeni iþ fýrsatlarý, iþinizde terfi ve ödülleri kaybedebilirsiniz.

Birinci Adým: Kendinize tanýþtýðýnýz herkesin ismini hatýrlayacaðýnýza dair söz verin. Biriyle tanýþýrken bu sözü hatýrlayýn.

Ikinci Adým: Tanýþtýðýnýz anda kiþinin ismini doðru duyduðunuzdan emin olun. Uygunsa tekrar ettirin.

Üçüncü Adým: Konuþma sýrasýnda ismi tekrar tekrar kullanýn.

Dördüncü Adým: Ýsmi o kiþiyi hatýrlatacak þekilde fiziksel bir madde ile baðdaþtýrýn. Ön ve soy isim arasýnda bir bað bulun. Örneðin; Suat Taþkýn: Sular akarken taþ atan adam. Sadýk Baþeðmez: Sandýk baþýný öne eðmez.

Beþinci Adým: Günün sonunda tanýþtýðýnýz kiþilerin ismini bir yere kaydedin ve ara ara bu listeye bir bakýn.

Zihni güçlendirmek için ne yapmalý?

Günlük alýþkanlýklarýnýzda deðiþiklikler yapýn. Ýþinize gittiðiniz yolu deðiþtirin. Salondaki masanýn, tablonun yerini deðiþtirin'' diyor.

Yapýlmasý gerekenler:

Dinlenme: En yoðun dikkat 20 dakika sürer. Bu nedenle ortalama 30 dakikada bir dinlenme için ara vermek gerekir.

Ancak bu dinlenme çalýþýlan konuya zýt olmalý.

Örneðin; bir þey okunuyorsa çiçek sulanmalý, bir þey seyrediliyorsa mutfakta uðraþýlmalýdýr (5 dakika) Bütün bir gün çalýþan beynimizde sinirler iletiyi saðlayan kimyasal maddeler (nörotransmitter) azalmaya baþlar. Yok denecek kadar azalýnca uyku baþlar.

Beslenme: Yað ve yoðun þekerler beyin çalýþmasýný yavaþlatýr, hareket güçlüðü oluþturur. Oysa baklagiller, taze sebzeler ve pirinçten zengin diyetle antioksidan özelliði olan meyveler beynin soluma aktivitesini arttýrýr.

Stresi yenme: Stres beynin en güçlü düþmaný. Beyinde vitamin, mineral kaybýna neden olur. Pozitif dengeyi bozar.

Yürüyüþ yap hafýzaný güçlendir

Prof. Dr. Nurselen Toygar, ''Hafif egzersiz veya orta tempoda yol yürümek (Endorfin salgýlanmasýna neden olur, oksijenlenmeyi artýrýr) stresi azaltýr. Konsantrasyon yeteneðini artýrýr.''

Kendinizi test edin

1- Sanatçýlara özgü bir yapým var.

2- Gündüzleri sürekli düþ kurarým.

3- Müzik dinlemeyi ya da çalmayý çok severim.

4- Canlý bir hayal gücüm var.

5- Düþ kurarken kare kare resim görürüm.

6- Iyi bir ritim duygum var.

7- Her þeyin nedenini öðrenmek isterim.

8- Rakamlara karþý eðilimim vardýr.

9- Mantýklý düþünmeyi severim.

10- Uygun bir yerde uygun bir sözcüðü kullanmayý severim.

11- Bilimsel konular beni büyüler.

12- Bir seferde bir iþle uðraþmak isterim.

Deðerlendirme:

- 1-6 nolu sorulara ''Evet'' cevabý; 7-12 nolu sorulara ''Hayýr'' cevabý
çoðunlukta ise sað beyin

- 1-6 nolu sorulara ''Hayýr'' cevabý; 7-12 nolu sorulara ''Evet'' cevabý
çoðunlukta ise sol beynin daha çok kullanýldýðýný gösteriyor.

Sað taraf duygusal

Beynin sað yapýsý birisiyle tanýþýnca tüm resmi çeker. Sol yarýsý sadece saç
rengini, gözlerinin rengini, çene þekli gibi bilgileri kaydeder.

Sol taraf

Akýl yürütme

Mantýk

Analiz

Bir defada bir iþ

Dil kullanýmý

Matematik Hesap

Sayý ve Sözcük bilgisi

Sað taraf

Sezgi

Sanat yeteneði

Müzik/Ritim

Hayal gücü

Gündüz düþleri

Görsel tanýma

Yüz ifadesi

Beden dili


Çevrimdışı HAdeKa

  • Mani_Sa_Karya_lý_10
  • TaLiP
  • **
  • İleti: 420
  • Teþekkür 4
Ynt: Hayal kurmak unutmayý önlüyor
« Yanıtla #1 : 01 Aralık 2009, 15:28:31 »
benimki sol beyinmiþ :)
>>> "Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana] <<<