• 04 Nisan 2020, 02:49:26

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: KENDÝNÝZÝ TANIYORMUSUNUZ?...  (Okunma sayısı 431 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

MaHru

  • Ziyaretçi
KENDÝNÝZÝ TANIYORMUSUNUZ?...
« : 01 Aralık 2009, 15:40:44 »
Kendinizi baþkalarýnýn anlattýðý kadar mý tanýyorsunuz?

Ýþte size karakterinizi keþfetmek için bir fýrsat…

 Aþaðýdaki sorularda verilen üç seçenekten kendinize uygun olaný seçiniz. Doðru bir deðerlendirme elde etmek için her soruda bir seçeneði iþaretlemek zorundasýnýz.


1. Soru
A.) deðiþken
B.) duygulu
C.) uyumlu

2. Soru

A.) bilgili
B.) gayretli
C.) tahammüllü

3. Soru

A.) kararsýz
B.) tuttuðunu koparan
C.) popüler

4. Soru

A.) dirençli
B.) sabýrlý
C.) dengeli

5. Soru

A.) utangaç
B.) saðlam
C.) gerçekçi

6. Soru

A.) deneysel
B.) sabit
C.) geleneksel

7. Soru

A.) dalgalý
B.) iradeli
C.) alýþkanlýk edinen

8. Soru

A.) açýk
B.) konsantre
C.) tipik

9. Soru

A.) þüpheci
B.) doðrudan
C.) sýradan

10. Soru

A.) spekülatif
B.) kaya gibi sert
C.) nazik

11. Soru

A.) tartýþmacý
B.) dayanýklý
C.) saygýn

12. Soru

A.) oturaksýz
B.) atak
C.) itibar eden

13. Soru

A.) huzursuz
B.) garantici
C.) saygýn

14. Soru

A.) kýpýr kýpýr
B.) kesin
C.) yetkin

15. Soru

A.) sakin
B.) empatik
C.) güçlü

16. Soru

A.) sinirli
B.) azimli
C.) düzenli

17. Soru

A.) tedbirli
B.) çetin
C.) ýlýmlý

18. Soru

A.) heyecanlý
B.) ilerici
C.) saygýn

19. Soru

A.) tahmin edilemeyen
B.) cesur
C.) tarafsýz

20. Soru

A.) istikrarsýz
B.) baðlý
C.) boyun eðen

21. Soru

A.) anlaþýlmasý zor
B.) canlý
C.) becerikli

22. Soru

A.) duygulu
B.) yaþam dolu
C.) dakik

23. Soru

A.) hoþnut
B.) çoþkulu
C.) sadýk

24. Soru

A.) mutsuz
B.) esnek
C.) eksiksiz

25. Soru

A.) kuþkulu
B.) kaygýsýz
C.) adil

DEÐERLENDÝRME

Kendinizi her ‘a’ cevabý için 0 puan; her ‘b’ cevabý için 2 puan; her ‘c’ cevabý için 1 puanla ödüllendirin.

40-50 puan

Çok güçlü bir karakter.

Anahtar kelimeler: Zorlu, hýrslý, iddialý.

Muhtemelen hayatta tam olarak ne istediðini bilen bir hedeflerine ulaþýncaya kadar rahata ermeyecek birisiniz.

Sizin için baþarýyý yakalamak her zaman için olasýdýr.

 Ancak, amaçlarýnýzý gerçekleþtiremediðinizde hayal kýrýklýðýna uðramaya fazla yatkýnsýnýz.

25-39 puan

Güç bakýmýndan çok dengeli bir kiþilik.

Anahtar kelimeler: düþünceli, hoþgörülü, kibar.

Aslýnda puanlarýnýz, kendi istekleriniz kadar baþkalarýnýnkine de duyarlý olduðunu gösteriyor. Hem iyi bir takým oyuncusu, hem de hayattan ne istediðinizi biliyorsunuz.

 Kaçýnýlmaz iniþlere de, rasgele çýkýþlara da ayný hoþgörü içinde bakarak, olanlarý kabulleniyorsunuz.

25 puandan az

Pek güçlü bir karakter deðil.

Anahtar kelimeler: Kararsýz, tereddütlü, iradesiz.

Puanýnýz, kendi yeteneklerinizle ilgili bir güven eksikliði ve þüpheyi iþaret ediyor.

 Dünyayla barýþýk ve kaderinizden memnun olsanýz da, bu potansiyelinizi yeteri kadar deðerlendirmediðiniz anlamýna gelir.

Daha yüksek hedefler koymak ve hayatta baþarýlý olmak için, en az diðer insanlar kadar baþarýlý olmak için, en az diðer insanlar kadar yetenekli ve becerikli olduðunuzu anlamak, hatta kabul etmek size avantaj saðlayabilir.
There are no comments for this topic. Do you want to be the first?