• 21 Şubat 2020, 07:30:35

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: HAC Mahþerin Provasý  (Okunma sayısı 542 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

insan

 • Ziyaretçi
HAC Mahþerin Provasý
« : 02 Aralık 2009, 01:42:36 »

Hac, insana "yolcu" olduðunun hatýrlatýlmasýdýr. Sadece yolcu deðil, ayný zamanda yol olduðunun da... (...)

Hac, insanlýðýn ALLAH'a yürüyüþ destanýný, her müminin kendi þahsýn tekrar yaþamasýdýr.

Hac, Âdem rolünü oynayan her bir insanýn, yitirdiði cenneti aramaya çýkmasýdýr. (...)

Hac, mahþerin provasýdýr.

(...)

Elbisen sade olmalý, kefeni hatýrlatmalý. Süsten ve ziynetten uzak durmalýsýn. Bedenin arkaya, ruhun öne çýkarýldýðý bir mahþerdesin, unutma. (...)

Âdemsin.

Âdem gibi ýrklar üstü, Âdem gibi coðrafyalar üstü, Âdem gibi kültürler üstü, Âdem gibi renkler üstü, Âdem gibi uluslar ötesi olmalýsýn. Irkýný, kavmini, kabileni, ulusunu, ait olduðun sosyal ve siyasal yapýyý bir kenara atmalýsýn. Bayraklarý, ülkeleri, sýnýrlarý, sancaklarý arkada býrakmalýsýn. Sen, hacda sadece kendin olmalýsýn. Bütün bunlar seni kendin olmaktan alýkoyan þeyler.

(...)

Unutma Âdem'sin. Harem'in topraðýyla senin beden topraðýn arasýnda doðrudan bir iletiþim kurulmalý. Ayaðýný bir toprak hattý gibi koymalýsýn Harem'in topraklarýna. Ki akým tamamlansýn ve mübarek bölgenin bereketinden bedenin de ruhun da yararlansýn. (...) Seninle Harem arasýnda bir biliþme, bir tanýþma olmalý. Unutmamalýsýn coðrafyanýn da bir dili, bir kalbi ve bir hafýzasý olduðunu.

(...)

Ýnsanlýðýn tanýdýðý en büyük iman hamlesi bu topraklarda baþlamýþtýr. Âdem Havva'sýna ve yitirdiði cennetine bu bölgede kavuþmuþtur. Üç semavi þeriatýn ortak atasý Ýbrahim, onun aziz hatýralarý Hacer ve Ýsmail, bu bölgede rollerini oynamýþlardýr. Hepsinden öte Son Peygamber insanlýðýn kararan ufkunu yeniden aydýnlatan ebedi mesajýný bu bölgede almaya ve yaymaya baþlamýþtýr.

(...)

Kâbe, yeryüzünde kurulan ilk mabeddir. Mekke ise tüm þehirlerin anasý, yani insan soyunun ilk medeniyet beþiði.

(...)

Bir yoruma göre ilahi otoriteyi temsil eden arþýn altýnda bulunan el-Beytü'l Ma'mur'un yeryüzündeki izdüþümü olarak inþa edilen Kâbe, insanlýðýn ilk atasýna mabetlik etmiþtir. Mekke iþte bu ilk mabed etrafýnda þehirleþmiþ ilk yerleþim birimidir.

(...)

Ezraki'nin aktardýðý bir rivayete göre Hz. Ýbrahim, Kâbe'yi tamamladýktan sonra Cebrail'in rehberliðinde Þeytan'ý bu bölgede üç kere taþlamýþtý.

O gün bugündür bu sembolik taþlama Hz. Ýbrahim'in anýsýna sürer gider. Þeytan taþlamanýn bölge halkýnýn muhayyilesinde yer eden bir baþka öyküsü de þu:

Hz. Ýbrahim rüyasýný gerçekleþtirmek üzere oðlu Ýsmail'i kurban etmek için götürdüðünde anne Hz. Hacer'in haberi yoktur. Anne Hacer oðlunun kurban edilmek üzere kocasý tarafýndan götürüldüðünü þeytandan öðrenir. "Bir baba oðlunu keser mi hiç?" diye, önce aklýný kullanarak þeytanýn vesvesesini savuþturur. Þeytan onu ikna etmek için derki: "ALLAH emretmiþse?" Hacer bu kez aþkýný ve imanýný kullanarak "ALLAH emretmiþse sana ne oluyor?" der ve þeytanî vesveseyi "üç cemre yeri"nde taþlar. Bölge halkýnýn muhayyilesinde efsanevi bir nitelik kazanan olayýn gerçek mahiyeti ne kadar sisli ve kapalýysa, olayýn sembolize ettiði gerçek o denli açýk ve net. O da, insanýn þeytana, þeytansý dürtülerine, þeytanýn yardýmcýsý olan insan þeytanlarýna ve þeytanî düzen ve ideolojilere karþý kesintisiz bir savaþ vermesinin gerekliliði.

Kimdir þeytan?

Þeytan kesinlikle bir tek düþman deðildir.

Þeytan imanýn iktidarýna karþý duran güçtür.

(Kaynak: Mustafa Ýslamoðlu; Hac Risalesi, Denge Yayýnlarý, Ýstanbul, 2008)

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
Ynt: HAC Mahþerin Provasý
« Yanıtla #1 : 02 Aralık 2009, 01:54:33 »
evet, bu kitap þu an kitaplýðýmda bulunuyor... daha evvel görevli olduðum bir yýl elimden düþürmediðim bir kaynaktý. çok faydalanmýþtým. Hac'cýn turistik bir gezi olmadýðýný anlatabilen, derununa ve kimyasýna bu kadar güzel dokunabilen az sayýda eser vardýr sanýrým.

teþekkürler abisi...

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı can

 • BiSMiLLaH
 • *
 • İleti: 26
 • Teþekkür 1
 • "Nerede olursanýz olun, ALLAH sizinle beraberdir"
HAC Mahþerin Provasý
« Yanıtla #2 : 03 Mayıs 2012, 19:08:20 »
haccý birde þehid ali þeriatiden okuyun...islamoðlunun þehidin kitabýndan istifade ederek yazdýðý eserlerden biridir hacc...tavsiye ederim þehidin hacc adlý kitabýný...
þehidin hacc adlý kitabýndan miniminnacýk bir bölüm:)
''Ve Hacc: Senin bu aptalca cebre, bu anlamsýz lanetli yazgýya karþý isyanýn. Kararsýz, sallantýlý, tereddütlü ve döngüsel hayattan, tüketim için üretim, üretim için tüketimden kurtuluþun.
Hacc, ucu kaçmýþ bir yumak gibi, varlýðýný açar. Bu kapalý daire, "devrimci niyet" ile açýlýr, yola koyulur, ufuklarý iþaret eder. Dosdoðru bir seyir çizgisinde ebediyete, baþka bir yöne, "O"na hicret eder!
"Kendi evin"den "ALLAH'ýn Evi"ne, "halkýn evi"ne hicret! Ve sen her kim olursan ol, insan idin, Adem'in evladý idin; fakat tarih, hayat, insanlýk dýþý sosyal düzen seni çirkinleþtirmiþ, kendine yabancýlaþtýrmýþ, âline kýlmýþ, seni kendinden, o fýtrî özünden uzaklaþtýrmýþtýr. Zerreler Aleminde insan idin, ALLAH'ýn halifesi idin. ALLAH'ýn sohbetdaþý idin, ALLAH'ýn özel emanetçisi idin. Tabiatýn sahibi, ALLAH'ýn yakýný idin, ALLAH'ýn ruhu sana üflenmiþti. ALLAH'ýn özel öðrencisiydin. ALLAH sana bütün isimleri öðretmiþtir.ALLAH sana kalemi öðretmiþtir. ALLAH seni kendine benzeterek yaratmýþtýr.Seni yaratmýþ ve kendi yaratýðý olan sana büyük bir makam vermiþtir. Seni yaratýp kaldýrmýþ, uzak ve yakýnýndaki bütün melekleri ayaðýna kapandýrtmýþtýr. Bütün melekleri sana boyun eðdirtmiþtir. Yer, gök ve onlarda var olan her þeyi senin güçlü ellerine býrakmýþtýr. Senin yanýna gelerek kendi öze emanetini omuzlarýna yüklemiþtir. Seninle anlaþma yapmýþ, seni topraðýna getirmiþtir. Senin fýtratýna yerleþmiþ, seninle yuvadaþ olmuþtur.Ne yaptýðýný görmek için seni gözetlemede kalmýþtýr.
Sense tarih caddesini önüne katýp yola düþtün, ALLAH'ýn "emanet" yükü omuzunda, ALLAH'ýn sözleþmesi elinde, ALLAH'ýn sana öðrettiði isimler yüreðinde, ALLAH'ýn ruhu, "varlýðýnýn" bedeninde ve...
Bütün sermayen "Asýr". Ýþin ne? Bütün yaptýðýn sermayeden yemek! Hayatýnýn hüneri ne? Zarar etmek; kardan zarar deðil, sermayeden zarar: "Hüsran". "Ve asra andolsun ki insan daima ziyandadýr". Bunun adý da yaþamak oluyor! Sen þu ana kadar ne yaptýn? Güya yaþadýn!
-Þimdi elinde ne var?
-"Kaybettiðim yýllar"!
 ve böylesine uzayýp gidiyor...

Çevrimdışı __MiM__

 • __HiÇ__
 • *****
 • İleti: 9638
 • Teþekkür 51
HAC Mahþerin Provasý
« Yanıtla #3 : 03 Mayıs 2012, 23:54:21 »
ali þeriati'nin bir kitabýný daha 20'li yaþlardayken okumuþtum. aradan epey yýllar geçti, ufak bir kitaptý, sanýrým adaletle ilgili bir kitaptý. daha sonra bir daha ali þeriati ile karþýlaþamadýk. fakat hakkýnda çok yazýlar okuduðumu hatýrlarým. bizim ehli sünnet yazarlarýn çok hoþlanmadýðýný bilirim. müspet menfi en çok isminden söz edilen bir yazar olduðu bir gerçek ali þeriatinin.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Çevrimdışı can

 • BiSMiLLaH
 • *
 • İleti: 26
 • Teþekkür 1
 • "Nerede olursanýz olun, ALLAH sizinle beraberdir"
HAC Mahþerin Provasý
« Yanıtla #4 : 04 Mayıs 2012, 12:12:51 »
deðerli kardeþim mim hangi kitabýný okumuþsunuz bilmiyorum ama þehidin birçok kitabýný okudum fikirlerinin birçoðununa katýlmakla beraber hatalý bulduðum eleþtirdiðim birçok noktada olmuþtur.þehidi bir sosyolog gözü ile deðerlendireceksiniz...ama þehidin kitaplarýný okumanýzý tavsiye ederim...okuyucunun temel prensibi þu olmalý bir eseri bir makaleyi kýsacasý bir yazýtý okurken deðerlendirmesini yaparken dikkat edeceði husus þudurki;okuduðu kitapta neyin altýný çizeceðini neyinde üstünü çizeceðini çok iyi bilmesi gerekir okuyucu...müslümana yakýþan olaylarý deðerlendirirken kuran ve sünnet eksenli bir deðerlendirme yapmasýdýr.mezhepler üstü bir deðerlendirme...kitabýný alýntýladýðýnýz islamoðlunu ne kadar seversiniz bilmiyorum ama bakýn islamoðlu ehlisünnet camiaya mensup ama ayný zamanda bir þehid þeriati hayraný...sözün özü iqra ile baþlayan ilahi buyruða boyun eðip yola devam diyorum.arý gibiyim.arý gibi olmalýyýz...