• 04 Nisan 2020, 01:19:03

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz

Gönderen Konu: Renklerle Kiþilik Testi ...  (Okunma sayısı 524 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

MaHru

  • Ziyaretçi
Renklerle Kiþilik Testi ...
« : 02 Aralık 2009, 11:07:59 »


resimlerden size uygun olanýný seçip aþaðýdaki kiþilik testi sonucu ile ilgili yorumunuzu okuyunuz…


1 - Ýçedönük - Hassas - Kolay etkilenen :

Kendinizle ve çevrenizle ilgili düþüncelere etrafýnýzdaki çoðu kiþiden daha sýk ve daha derin bir þekilde dalýyorsunuz. Üstünkörü hareketler ve konuþmalardan nefret ediyorunuz. Geyik muhabbeti yapmaktansa yalnýz kalmayý tercih edebiliyorsunuz. Ama yakýn arkadaþlarýnýzla olan iliþkileriniz o kadar kuvvetli ki bu da size ihtiyacýnýz olan uyumu ve gücü getiriyor. Yine de yalnýz baþýna kalmaktan hiç sýkýlmýyorsunuz.

2 - Özgür - Geleneklere karþý - Tutulamayan :

 Kendinizi geliþtirmenizi saðlayacak özgür ve kimseye baðlý olmayan bir hayat peþindesiniz. Hobilerinizde ya da iþinizde sizi baþarýya ulaþtýracak yeteneklere sahipsiniz. Baðýmsýzlýða olan düþkünlüðünüz bazen sizden beklenilenin tam tersini yapmanýza neden olabiliyor. Öyle her gördüðünüz þeye üzerinde düþünmeden uyacak tiplerden deðilsiniz. Aksine kendi fikirleriniz doðrultusunda gitmeyi yani akýntýya karþý kürek çekmeyi seviyorsunuz.

3 - Dinamik - Aktif - Dýþa dönük :

Ýlginç ve çeþitli iþlere girebilmek için risk almaktan kaçýnmýyorsunuz. Rutin bir hayat sizi etkisiz hale getirebiliyor. En çok sevdiðiniz þey tüm olaylarda baþrol oynamak. Aslýnda olaylarý baþlatan kiþi de siz oluyorsunuz.

4 - Ayaklarý yere basan - Dengeli - Uyumlu :

 Komplike olmayan ve doðal bir yaþamý, bir aþký ve iþi amaç edinmiþsiniz. Ýnsanlar size saygý duyuyor çünkü sizin ayaklarýnýz öyle bir yere basýyor ki herkes sizden destek alýyor. Siz de bu insanlara güven saðlamayý biliyorsunuz. Çok sýcak ve insancýl olarak tanýnýyorsunuz. Basmakalýp ve çok abartýlý olan herþeyi reddediyorsunuz. Modanýn getirdiði yeniliklere de baðlý deðilsiniz. Aksine, sizin için giyim pratik ve rahat olmalý.

5 - Profesyonel - Pragmatik - Kendini tanýyan :

 Hayatýný eline alýp þansýný kadere býrakmak yerine yaratmayý sevenlerdensiniz. Problemlerinizi pratik ve karýþýk olmayan yöntemlerle çözüyorsunuz. Günlük hayatýnýzda gerçekçi olmayý tercih ediyorsunuz. Ýþte ise herkes sizi sorumluluk sahibi olarak tanýyor. Sizin kendinize olan güveniniz sayesinde etrafýnýzdakiler de sizden güç alýyor. Fikirlerinizi uygulamaya koyana kadar rahat edemiyorsunuz.

6 - Barýþçýl - Tedbirli - Agresif olmayan :

Anlaþmasý kolay bir insansýnýz. Kendi özel hayatýnýza ve özgürlüðünüze düþkün olduðunuz için de arkadaþlarýnýzý pek yormuyorsunuz. Bazen hayatýn anlamýný düþünmek ya da kendi kendinize eðlenmek için her þeyden uzaklaþýp yalnýz kalmak istiyorsunuz. Bu yüzden de kaçabileceðiniz güzel mekanlar nerede biliyorsunuz ama siz yalnýzlýk düþkünü bir insan da deðilsiniz. Sadece hayatýn size vermiþ olduklarýný takdir eden, dünyayla barýþýk bir insansýnýz.

7 - Dikkatsiz - Oyunsever - Neþeli :

 Spontane ve özgür bir hayatý seviyorsunuz. Hayata bir kere gelinir ilkesinden yola çýkarak dolu dolu yaþamayý istiyorsunuz. Çok meraklý ve her yeni þeye açýk bir insansýnýz. Tüm deðiþikliklerin sizi büyüttüðüne inanýyorsunuz. Baðlý kalmak kadar sizi sýkan bir þey yok. Sürpriz yapmaktan ve sürprizlerle karþýlaþmaktan çok hoþlanýyorsunuz

8 - Romantik - Hayalci - Duygusal :

 Çok duygusal bir insansýnýz. Olaylarý gerçekçi tarafýndan görmeyi reddediyorsunuz. Sizin için duygularýnýzýn size söyledikleri önemli. Ayrýca yaþamda hayallere yer olmasý gerektiðini savunuyorsunuz. Romantizmi reddeden ve her þeyi akýlcý bir yolla çözmeye çalýþan insanlarla anlaþamýyorsunuz. Hayallerinizi, duygularýnýzý sýnýrlayacak her þeyi reddediyorsunuz.

9 - Analitik - Güvenilir - Kendinden emin :

 Hayatýnýzý insanlarýn gözden kaçýrdýðý küçük deðerli taþlarla doldurmayý seviyorsunuz. Bu nedenle kültür sizin hayatýnýzda önemli bir yer oynuyor. Yine de siz þýk ve zarif duygularýnýzýn çevreden etkilenmemesini saðlýyorsunuz. Sizin için zarif ve görgülü bir hayata sahip olmak çok önemli. Ve yine ayný tarzdaki insanlarla birlikte olmayý tercih ediyorsunuz.There are no comments for this topic. Do you want to be the first?